Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
07

Nagy fordulót jelent a keresztény szellemtörté­netben a XIII. század, midőn Assisi Szent Fe­renc megértette a földi életét járó Krisztus hívását: „ Veni, sequere me!" (77) Megértette és követte úgy, ahogy annak ide­jén az apostolok értették és követték a Mestert. A Krisz­tus-követés, az apostoli élet, benne a szegénység szeretete a legreálisabb életeszmény lett.
Az evangélium megelevenedett Umbria (78) földjén, a Poverello (79) társaival együtt Jézust követte életútján. Vele időzött barlangjában, hirdette az örömhírt a szegények­nek, prédikált a madaraknak, testvéri szemmel tekintett a mezők virágaira, megszelídítette a ragadozó farkast és a szegény Jézust ismerte fel minden szegényben, felújítot­ta a betlehemi jászolyt, belefektette a kisdedet. A liturgia fenséges művészete helyett a nép egyszerű jámborságának forrásait nyitotta meg, hogy ne csak a dómok kórusai, ha­nem a falvak viskói és a városok polgárházai is befogadják Jézust. Egyszer egy feszületről szólt hozzá az Úr. A gyer­mekjézus és a szenvedő Krisztus lett az ő Mestere. A lel­kiség alapiránya: az „imitatio Christi" (80) új színt és köve­tést kapott Szent Ferenc (81) lelkivilágába: a dicsőség Királya a szolga alakját vette fel.

(Krisztus tegnap és ma)

77. Veni, sequere me - Gyere, kövess engem

78. Umbria - Olaszország közéspsö részének egy régiója. Fővárosa Perugia. E régióban található Assisi is. Itt Assisi Szent Ferencre és követőire utai Flóris atya. Assisi Szent Ferenc feladta minden vagyonát, csak és kizárólag Jézus Krisztusnak akart élni. A poverello itt szó szerint szegényeket jelent.

79.  Itt Assisi Szent Ferencre és követőire utai Flóris atya. Assisi Szent Ferenc feladta minden vagyonát, csak és kizárólag Jézus Krisztusnak akart élni. A poverello itt szó szerint szegényeket jelent.

80. Imitatio Christi — Krisztus követése. Szoros értelem­ben Jézus tanítványává szegődés. A Jézus Krisztustól kapott „Kövess engem! (Veni, sequere me)" felszólí­tás teljesítése, az élet odaajándékozásával adott válasz. Ugyanez az eredeti címe Kempis Tamás (1380-1471) leghíresebb művének is, mely a lelki élet aranyköny­ve. Nagyon sok szentírási idézettel, sok lelki és er­kölcsi alapszabállyal vezet az önismeret útján az Is­tennel való egyesülés felé. 1470-ben, Augsburgban nyomtatták ki először, s hamarosan nagyon népsze­rű lett. 95 fordításban, több mint 3000 kiadásban je­lent meg, s mindmáig a legolvasottabb lelki könyve. Legutolsó és talán legszebb magyar fordítása Jeleníts István piarista atya munkája.

81. Szent Ferenc - Assisi Szent Ferenc - (1181/82., As­sisi - 1226. október 3. Porcíunkula (Assisi mellett)) Édesapja, Pietro Bernardone posztókereskedő Assi­si leggazdagabb embere volt. 1209. február 24-én, Szent Mátyás apostol ünnepén Ferenc a Porciunkuía-kápolnában vett(részt misén. Hallotta az evangéliu­mot, mely arról szólt, hogy Jézus elküldte a Tizenket­tőt, és meghatározta életformájukat: ne vigyenek ma­gukkal sem pénzt, sem tarisznyát; ne legyen két ru­hájuk, se sarujuk, még botjuk sem (Lk 9,3—5). Úgy érezte, hogy ez személy szerint neki szól, és felkiálttott: „Ez az, amit keresek!" — és azonnal szó szerint elkezdte megvalósítani a hallottakat: mezítláb, kötél­lel a derekán, szürkésbarna „ruhában" vándorolt a vidéken, és prédikált, gyógyított, halottat támasztott fel, és ördögöket űzött. Megtérése után eleinte bo­londnak nézték Ferencet, de komoly vallásossága ha­mar eloszlatta ezt a véleményt, és rövidesen valóban utána ment a világ.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."