Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
29

A „sacramentum pietatis" előtt sokszor kell időz­nünk. Ha igazi pietast, áhítatot jámborságot aka­runk, merítsünk a forrásból, a szentségi Jézusból; erre hív bennünket.
Az Eucharisztiában ott örvénylik az Úr Jézus irántunk való szeretete. Az örvényben mindig van titokzatosság, mélység — és borzalom is. Az Úr szeretetében a félelem nem arra való, hogy visszatartson minket a szeretet örvé­nyétől, hanem arra, hogy belehajtson minket. Mert ez az örvény az élet mélységeibe merít el és nem a halálba.
Ez a szentség azért van az oltáron, hogy vedd magad­hoz, táplálkozzál vele. Egyesülsz vele és ő teveled. Ez az egyesülés a szentáldozásban a szeretet köteléke. Erősítsd meg mindennap ezt a köteléket, hogy belőle élj, vele sze­resd az Atyát és mindazokat, akikért Ő általadta magát.
Ne legyen gyenge a szeretet köteléke, de legyen gyen­géd, figyelmes, odaadó, érzékeny, türelmes, kegyes szere­tetünk a szentségi Jézushoz. Olyan, mely mindent eltűr, mindent hisz, mindent remél, mindent elvisel."
Ez a legnagyobb karizma, a legmagasztosabb Út. Ez maga az Út, az Igazság, az Élet.

(AZ ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

21. Sacramentum pietatis - a vallás szentsége. Szent Ágoston által használt kifejezés. Hippói Szent Ágos­ton, Augustinus, Aurelius Augustinus (Thagaste, Észak-Afrika, 354. november 13. - Hippo Regius, 430. augusztus 28.) hippói püspök, egyházatya; fi­lozófus. Szent Ágoston az eucharisztia fogalmának meghatározásához használta. Véleménye szerint az eucharisztia a sacramentum pietas, a signum unitatis (egység jele) és a vinculum caritatis (szeretet kötelé­ke) fogalmakkal definiálható.

22. Karizma — (a gör. kharidzesztai, 'kedvesnek lenni' szó­ból): tág értelemben bármely kegyelmi ajándék, sze­mély sajátos erénye, képessége, hivatása; szoros érte­lemben a Szentlélek olyan ajándéka, mely az Egyház javára végzett szolgálatban mutatkozik meg; a hét­köznapi szóhasználatban a személynek az a nagy bel­ső, lelki ereje és hatása, mellyel képes másokat irányí­tani, befolyásolni, függetlenül attól, hogy e befolyá­solás jó vagy rossz irányban történik-e.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."