Janka Ferenc atya elmélkedése Az Atya akarataÉvközi 26. vasárnap

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
28
Janka Ferenc atya elmélkedése Az Atya akarata Évközi 26. vasárnap

Példabeszéd a szőlőskertről

A két fiúról szóló – hallatlanul egyszerűnek és világosnak tűnő – példabeszéd mégis emberségünk talán legbonyolultabb és legtitokzatosabb valóságára tapint rá: akaratunk szabadságára. A képességeinket súlyosan megsebző bűn hatása az is, hogy az igazat gyakran összetévesztjük a tévessel vagy hazuggal, a jót és a szeretetre méltót pedig a gonosszal és az utálatossal. Ezért akaratunknak biztos és vonzó iránytűre van szüksége.
 
Hallgassák meg Janka Ferenc atya elmélkedését!

A két fiúról szóló példabeszéd kapcsolatokkal szembesít bennünket. Nem csak az apa és fiai viszonyával, hanem a gondolatok és a szavak, a beszéd és a tettek kapcsolatával. Olyan relációkkal amelyek nem eleve meghatározottak, hanem szabadok és elevenek. A gondolatok és szavak, a beszéd és a cselekedetek lehetséges kapcsolatainak világa ezért fontos és izgalmas.

 Az evangélium két szélső érték közé helyezve vázolja fel ezt a viszonyrendszert. A pozitív pólus a szavak és az életvitel teljes igazsága. A negatív véglet a tévedés és a hazugság ártalmas, sőt gyilkos gonoszsága. A két fiúról szóló beszéd közvetlen szövegösszefüggése ennek az értékskálának néhány lényeges elemét villantja fel.

Előzményként a főpapok és a nép vénei a Jeruzsálembe bevonuló Jézus hatalmának illetékességére kérdeznek rá. Jézus, a provokatív kérdést János keresztségének eredetére vonatkozó feladvánnyal viszonozza. János személye ugyanis a szavak és az életmód egybevágó igazságát képviseli. A megkérdezettek ezzel szemben megértették, hogy a Mester átlátja helyzetük ellentmondásosságát. Ha elismernék, hogy János keresztsége a mennyből eredt, akkor hinni kellett volna neki. Ha azt felelnék hogy az emberektől való volt, akkor meg a Jánost prófétának tartó nép haragjától kellene félniük. Egy taktikai hazugságba menekülve ezért azt válaszolják, hogy „nem tudjuk”. Álságosságukat indirekt módon leleplezve Jézus sem mondja meg nekik, hogy honnan van a hatalma.

A két fiúról szóló – hallatlanul egyszerűnek és világosnak tűnő – példabeszéd mégis emberségünk talán legbonyolultabb és legtitokzatosabb valóságára tapint rá: akaratunk szabadságára. Szabad akaratunkra, amely lényegileg különböztet meg bennünket az állatok ösztöneitől. Szabadságunkra, ami nem jelent mindenféle kötöttségtől való mentességet, de lehetővé teszi a szabad állásfoglalást. Akaratunk szabadságára, amely szabadság valamitől és szabadság valamire. Szabad akaratunkra, amely a bűn általi megsebzettségünk miatt, elhomályosult értelmünkkel együtt, rosszra hajló akarattá vált. Ezért nem magától értetődő Keresztelő János igaz útjának követése. Ezért lehetséges a két fiú történetét követő példázatban a szőlőművesek gyilkos gonoszsága. De ezért előzhetik meg a mennyek országában a János hatására megtért vámosok és utcanők azokat a képmutatókat, akik hazudott tudatlansággal palástolják a megtérés elől elzárkózó akaratukat.

A gondolatok és szavak, a beszéd és a tettek váltójánál elhelyezkedő akarat végső soron az ember és Isten akaratának titkához vezet. A skolasztikus filozófia tanítása szerint az értelem az igazságot, az akarat a jót célozza meg. Aquinói Szent Tamás az értelem szerepére, az igazság megismerésére és megélésére helyezi a hangsúlyt. A „doctor subtilis”-nek vagyis éleselméjű doktornak nevezett, ferences Johannes Duns Scotus az akaratra koncentrál. Elgondolását a következőképpen támasztja alá. Az értelem és az akarat jelentőségének mérlegelésekor azt kell megvizsgálni, hogy melyiknek a tökéletessége magasabb rendű, illetve hogy hibás működésük esetén melyiknek vannak súlyosabb következményei. A skót franciskánus szerint az értelem helytelen működése a tévedés, az akaraté a bűn. Mivel a bűn nagyobb baj, mint a tévedés ezért az akarat fontosabb mint az értelem. A tökéletességek rangsora felől közelítve pedig azt állapítja meg, hogy az értelem helyes működése az igazsághoz vezet, míg az akarat célba érése a szeretet. Márpedig Jézus evangéliuma kétségtelenül a szeretet örömhíre. János apostol szerint is „Szeretet az Isten”.  Pál szeretethimnusza is azt állítja, hogy a hit a remény és a szeretet közül a legkiválóbb a szeretet.

Mégsem lenne célszerű egymás ellen fordítani az értelmet és az akaratot vagy az igazat és a jót. Hiszen kölcsönösen egymásra utaltak. Nem véletlenül mondja a latin bölcsesség: „ignoti nulla cupido”! Vagyis „az ismeretlenre vágyni sem tudunk”. Inkább XVI. Benedek pápának van igaza, aki a két képesség kölcsönös egymásra utaltságát hangsúlyozta. Saint-Thierry Vilmos mély intuíciójából indul ki, mely szerint „amor ipse intellectus est” – vagyis „a szeretet maga is ismeret”. Ezért csak azt tudom igazán megismerni, akit szeretek. És azt tudom valóban szeretni, akit ismerek. 

A képességeinket súlyosan megsebző bűn hatása azonban nem csak az, hogy kevésbé világosan értünk és gyengébb az akaratunk. Hanem az is, hogy az igazat gyakran összetévesztjük a tévessel vagy hazuggal, a jót és a szeretetre méltót pedig a gonosszal és az utálatossal. Ezért akaratunknak biztos és vonzó iránytűre van szüksége. Az Úr imájában a „legyen meg a te akaratod” fohászt, sokszor az elkerülhetetlen szenvedéseket elfogadni kész bizalom imájaként éljük meg. Pedig ez – eredendően és végső soron – az Isten minden ember üdvösségét akaró szeretetére való örömteli ráhagyatkozás kérése. Az apja akaratának mégis engedelmeskedő fiú képe a Szentlélek kenetét hordozó egyszülött Fiú felé irányítja a figyelmünket, aki öröktől fogva tudta, hogy Atyja szeretett szőlőskertje az emberiség. A rábízott munka vágyott gyümölcse pedig Isten szétszóródott népének üdvössége. Atyjának szeretetből engedelmeskedve azért áldozta életét, hogy szent akaratával együttműködve mi is termést hozhassunk az örök életre.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."