Imre atya StuttgartbólNagyböjt 4. vasárnapja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
21
Imre atya Stuttgartból Nagyböjt 4. vasárnapja

Örvendezz, Isten népe! Gyűljetek össze mind, akiknek kedves az Úr ügye. Szívből örüljetek, akik azelőtt szomorkodtatok. Vigasztalódjatok meg, mint a gyermek megnyugszik anyja keblén.              Vö. Iz 66, 10–11

A mai vasárnap alapgondolata az örvendezés, amely valójában elővételezése a húsvéti örömnek. Igazán örvendezni csak a tiszta szívű ember tud. Ezért sürgeti az Egyház a bűnbánatot, a megtérést, a lelki megtisztulást. Kérjük Istent: teremtsen bennünk is tiszta szívet, hogy igazán felkészülhessünk a Húsvét ünnepére.

OLVASMÁNY                              1 Sám 16, 1b–7. 10–13a

Az emberek sokat adnak külső megjelenésükre, büszkék szépségükre. A kevésbé előnyös külsejű emberekben pedig nemegyszer kisebbrendűségi érzés alakul ki. Isten azonban nem a külsőt nézi, hanem a szívet. Ez történt Dávid kiválasztásakor is.

VÁLASZOS ZSOLTÁR                            22, 1–3a. 3b–4. 5–6

Válasz: Az Úr  nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.

SZENTLECKE                                                     Ef 5, 8–14

Amint dereng a hajnal, amint kibontakozik a sötétségből a világosság, a keresztény embernek ugyanígy kell törekednie, hogy megvilágosodjék a lelke és felkeljen életének Napja, Krisztus.

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS                                     Jn 8, 12

„Én a világ világossága vagyok”, mondja a mi Urunk,  * „Aki engem követ, övé lesz az élet világossága.”

EVANGÉLIUM                                                   Jn 9, 1–41

A vak örvendezett, mert meggyógyította Jézus. A farizeusok a szombati gyógyítás miatt még jobban haragudtak Jézusra. A vak megvallotta hitét. A farizeusok megtagadták a hitet. Jézus az igaz világosság, aki felnyitja szemünket és a kegyelem fényét árasztja lelkünkbe.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Az ember nem élhet étel és ital nélkül. Ugyanígy természetfeletti életünknek is szüksége van táplálékra. Krisztus gondoskodik erről, amikor a kenyér és a bor színe alatt testét és vérét hagyta nekünk táplálékul.

ELMÉLKEDÉS

Nincs olyan kicsiny és semmit érő teremtmény, amely Isten jóságát ne tükrözné. Ha szívedben jó és tiszta volnál, minden akadály nélkül látnál és helyesen fölfognál. Ha van öröm a földön, az a tiszta szívű emberé. S ha valahol van kátyú, zaklattatás, azt legjobban a rossz lelkiismeretű ember ismeri.                        Kempis Tamás

 

LAETARE! – VIGADOZZÁL!

Nagyböjt 4. vasárnapján örömtelibben szólhat az orgona, sőt feldíszíthetjük az oltárt, és a viola színt szabad rózsaszínre enyhíteni. Az Egyházhoz, „a mennyei Jeruzsálemhez” való tartozásunk fölött érzett vigasság vasárnapja. A keresztelésre készülők ujjongásával kell fölismernünk azt a kegyelmet, hogy az Egyházhoz tartozhatunk, hogy anyai gondoskodását élvezhetjük, hogy ő táplál minket igéjének, szentségeinek tejével, táplál minket szokásaival, szertartásaival, sőt a böjttel és önmegtagadással is. Nem vagyunk elhagyatott gyermekek, nem vagyunk hontalanok: e szent városban lakva részesülünk a húsvéti titokban. Ezzel a gyermeki szeretettel és vigassággal lépünk be ma a templomba – amely az Egyház látható képe – és a szent liturgiába. Rómában e napon vitték az első rózsákat a templomba: mi is örülhetünk a tavasznak, a természet feltámadásának, hiszen az Krisztus és a lélek feltámadásának képe. Testvérek, örvendezzünk az Úrban!

URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA

Gyümölcsoltó Boldogasszony – Március 25.

Urunk születése hírüladásának ünnepét  692-ben említik először, amikor a III. konstantinápolyi zsinat helyesnek ítélte a nagyböjtben történő ünneplését. E jeles nap ihlette az Üdvözlégy- és az Úrangyala-imádságokat. E napon ünnepli az Egyház a megváltás hajnalát, Krisztus megtestesülését. Amit a Szeplőtelen Fogantatás előkészített, az ma valóra válik: a Szentlélek mindenható, teremtő erejéből alászáll az örök Ige, mint a természetfeletti élet csírája. A Szűzből anya lesz, anélkül, hogy megszünnék szűz maradni. Ezt az ünnepet oly mély titok hatja át, amely előtt hódolattal és imádattal hajtunk térdet. Amikor a liturgia erről megemlékezik (az Úrangyalában, a Hiszekegyben) mélyen meghajlunk. A mai ünnep időpontját a Karácsony napja határozza meg. A legrégibb ünnepek egyike. A görög liturgia így dicsőíti az ünnepet: „Ma van a mi üdvösségünk kezdete és az örök titoknak megnyilatkozása. Az Isten Fia a Szűz fiává lőn, és Gábor arkangyal isteni kegyelmet hirdet. Azért mi is vele együtt az Istenszülőnek kiáltsuk: Üdvöz légy, malaszttal teljes, az Úr van teveled!”

AZ ISTENI IRGALMASSÁG RÓZSAFÜZÉRE

BEVEZETÉS: Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy

NAGY SZEMEKRE: Örök Atya! Felajánlom neked szeretett Fiadnak, ami Urunk, Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. KIS SZEMEKRE: Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!

BEFEJEZÉSREaz öt tized után (háromszor): Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."