IGE naptárÉvközi 32. vasárnap

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
10

Kezdőének: 
Imádságom jusson színed elé, Uram, hajlítsd füledet kérésemre! (Zsolt 87,3)

Könyörgés: 
Mindenható, irgalmas Isten, kegyelmeddel tarts távol tőlünk minden rosszat. Add, hogy minden testi-lelki erőnkkel szolgálatodra álljunk, és készségesen teljesítsük szent akaratodat. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. 

OLVASMÁNY a Makkabeusok második könyvéből 
Isten feltámasztja övéit az örök életre. 
A pogány Antiokhosz Epifánész uralkodása idején történt, hogy elfogtak hét testvért, anyjukkal együtt. A király arra akarta őket kényszeríteni, hogy egyenek a sertéshúsból, ezért korbáccsal és szíjjal verték őket.
Az egyikük, aki a többiek nevében is beszélt, ezt mondta: „Mit akarsz tőlünk kérdezni vagy megtudni? Mert készek vagyunk rá, hogy inkább meghaljunk, semmint megszegjük atyáink törvényeit.” A második, amikor már végét járta, felkiáltott: „Te gonosztevő! Földi életünket elveheted, de a mindenség királya feltámaszt minket az örök életre, mert az ő törvényeiért halunk meg.”
Utána a harmadikat kínozták meg. Amikor nyelvét követelték, készségesen kinyújtotta, és a kezét is bátran odatartotta. Hősiesen mondta: „Az ég adta, de törvényeiért kevésbe veszem. Remélem, újra visszakapom tőle.” Még a király és környezete is elámult az ifjú bátorságán, aki a kínokat ennyire semmibe vette.
Miután meghalt, ugyanilyen kínzásoknak vetették alá a negyediket. is. Amikor már-már halálán volt, így szólt: „Vigasztaló nekünk emberkéz által veszni el, ha belekapaszkodhatunk abba az Isten adta reménybe, hogy ő feltámaszt minket. Ám a te számodra nincs feltámadás az életre.”
Ez az Isten igéje. 
2Mak 7,1-2.9-14

VÁLASZOS ZSOLTÁR 
Válasz: Betölt engem színed látása, * midőn felébredek, Uram. 15b. vers.
Előénekes: Hallgasd meg, Uram, igaz ügyemet, * figyelj könyörgő szavamra.
Fogadd el imámat, * ajkam nem mond hamisságot.
Hívek: Betölt engem színed látása, * midőn felébredek, Uram.
E: Ösvényedre tereld vissza léptemet, * hogy lábam meg ne inogjon.
Istenem, hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem, * fordítsd felém füledet, és hallgasd meg ajkam igéit.
H: Betölt engem színed látása, * midőn felébredek, Uram.
E: Szárnyad árnyékában oltalmazz * a gonoszoktól, akik szorongatnak.
Én azonban igazságban látom meg arcodat, * midőn felébredek, betölt engem színed látása.
H: Betölt engem színed látása, * midőn felébredek, Uram. 
Zsolt 16,1.5-6.8b és 15

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt második leveléből
Erősítsen meg benneteket az Úr, hogy mindig a jót mondjátok és tegyétek! 
Testvéreim!
Isten, aki szeretett minket, s kegyelmével állandó vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk, vigasztalja meg szíveteket, és szilárdítson meg benneteket minden jó tettben és szóban.
Végül, imádkozzatok értünk, testvérek, hogy az Úr szava terjedjen és dicsőségre jusson, mint nálatok is, és hogy megszabaduljunk az ártó és gonosz emberektől. A hit ugyanis nem mindenkié.
Az Úr azonban hűséges, megerősít benneteket, és megoltalmaz a gonosztól. Bízunk az Úrban, hogy megtartjátok, amit meghagytunk nektek, és a jövőben is meg fogjátok tartani. Az Úr vezérelje szíveteket Isten szeretetére és krisztusi türelemre!
Ez az Isten igéje. 
2Tessz 2,16-3,5

ALLELUJA
Jézus Krisztus az elsőszülött a holtak közül, * övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Jel 1,5a.6b – 5. tónus.

Hosszabb forma:
† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 
Krisztus a feltámadásban örök életet ad nekünk. 
Abban az időben odajárultak Jézushoz néhányan a szadduceusok közül, akik azt tartják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték tőle:
„Mester! Mózes meghagyta nekünk: Ha valakinek meghal a testvére, és asszonyt hagy maga után, gyermeket azonban nem, akkor a testvér vegye el az özvegyet, és támasszon utódot testvérének.
Volt hét testvér. Az első megnősült, aztán meghalt utód nélkül. Az asszonyt elvette a második, aztán a harmadik, majd sorra mind a hét. De mind úgy halt meg, hogy nem maradt utód utána. Végül az asszony is meghalt.
A feltámadáskor vajon kié lesz az asszony? Hisz mind a hétnek felesége volt.”
Jézus ezt válaszolta nekik: „A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Akik pedig méltók rá, hogy eljussanak a másik világba és a halálból való feltámadásra, nem nősülnek, s nem is mennek férjhez. Hiszen már meg se halhatnak többé, mert az angyalokhoz hasonlítanak, és az Istennek a fiai, mert feltámadtak.
Arról, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt a csipkebokorról szóló részben, ahol az Urat Ábrahám Istenének, Izsák Istenének és Jákob Istenének nevezi. Isten azonban nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki érte él.”
Ezek az evangélium igéi.

Vagy rövidebb forma: 
† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 20,27.34-38 
Krisztus a feltámadásban örök életet ad nekünk. 
Abban az időben Jézus ezeket mondta a szadduceusoknak, akik azt tartják, hogy nincs feltámadás:
„A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Akik pedig méltók rá, hogy eljussanak a másik világba és a halálból való feltámadásra, nem nősülnek, s nem is mennek férjhez. Hiszen már meg se halhatnak többé, mert az angyalokhoz hasonlítanak, és az Istennek a fiai, mert feltámadtak.
Arról, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt a csipkebokorról szóló részben, ahol az Urat Ábrahám Istenének, Izsák Istenének és Jákob Istenének nevezi. Isten azonban nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki érte él.”
Ezek az evangélium igéi. 
Lk 20,27-38 vagy rövidebb: 
Lk 20,27.34-38

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK 
Pap: Testvéreim! Az örök élet az, hogy megismerjük mennyei Atyánkat, és akit ő küldött, az Úr Jézus Krisztust. Gyermeki bizalommal terjesszük elébe kéréseinket az örök élet javaiért! 
Lektor: 1. Add, Urunk, hogy egykor színről színre láthassunk téged az eljövendő örök életben!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add, Urunk, hogy a világ népei megismerjenek téged: Ábrahám, Izsák és Jákob Istenét, akihez Jézus Krisztus vezet minket!
Hívek: Kérünk téged . . . 
3. Add, Urunk, hogy minden keresztény családi otthon Isten megismerésének, az imádságnak és a segítő szeretetnek iskolája legyen!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Add, Urunk, hogy Egyházadban mindig legyenek, akik a családalapításról önként lemondva szabaddá teszik magukat az emberszeretet gyakorlására!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Add, Urunk, hogy elhunyt testvéreink a világnak meghalva neked éljenek!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Élők és holtak Ura, Istene! Te jóságosan időt engedsz nekünk, hogy tanításod szerint éljünk a földön. Kérünk, add kegyelmedet, hogy egykor elérkezzünk hozzád, és választottaiddal együtt veled élhessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Kérünk, Istenünk, tekints megengesztelődve erre az áldozatra, hogy szívünk odaadásával elérjük, amit Fiad halálára emlékezve ünneplünk. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké.

 

Áldozási ének: 
Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom: zöldellő mezőkön terelget engem, és csöndes vizekhez vezet. (Zsolt 22,1-2) 
vagy
A tanítványok felismerték az Úr Jézust a kenyértöréskor. (Lk 24,35) 

Áldozás utáni könyörgés: 
Hálát adunk, Istenünk, hogy szentségi ajándékoddal tápláltál minket. Kérjük, hogy Szentlelked kiáradása által maradjon meg az igazlelkűség kegyelme mindazokban, akikben mennyei erőd működni kezdett. Krisztus, a mi Urunk által.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."