FERENC PÁPA ÜZENETE A MIGRÁNSOK ÉS MENEKÜLTEK 108. VILÁGNAPJÁRA 2022A migránsokkal és a menekültekkel építsük a jövőt

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
12
FERENC PÁPA ÜZENETE A MIGRÁNSOK ÉS MENEKÜLTEK 108. VILÁGNAPJÁRA 2022 A migránsokkal és a menekültekkel építsük a jövőt

A migránsokkal és a menekültekkel együtt építésük a jövőt

„Nincsen itt maradandó hazánk, hanem jövendő hazánkat keressük.”  (Zsid 13:14)

Kedves testvéreim!

A mi „utazásunk” végső értelme ebben a világban az igazi hazánk, a Jézus Krisztus által megnyitott Isten Országának keresése, amely akkor fogja megtalálni teljes megvalósulását, amikor Ő eljön dicsőségében. Az Ő országa még nem teljesedett be, bár már jelen van azokban, akik elfogadták az általa felajánlott üdvösséget. „Isten országa bennünk van. Még ha még eszkatologikus is, a világ és az emberiség jövőjében, ugyanakkor bennünk megtalálható.”  [1]

A még eljövendő város „szilárd alapokon nyugvó várost, amelyet majd az Isten tervez és épít.”  (Zsid 11:10) Az Ő terve intenzív építőmunkát igényel, amelyben mindannyiunknak személyesen részt kell vennünk. Ez aprólékos erőfeszítést jelent, amelynek célja a személyes megtérés és a valóság átalakítása, hogy az egyre jobban megfeleljen az isteni tervnek. A történelem tragédiái arra figyelmeztetnek bennünket, hogy milyen messze vagyunk célunk, az új Jeruzsálem: „Isten hajléka az emberek között”  (Jel 21:3) elérésétől. Ez azonban nem jelenti azt, hogy csüggednünk kellene. Annak fényében, amit a közelmúlt megpróbáltatásaiból megtanultunk, arra vagyunk meghívva, hogy megújítsuk elkötelezettségünket egy Isten tervének egyre jobban megfelelő jövő építése mellett, amelyben mindenki békében és méltóságban élhet.

„Új eget és új földet várunk, az igazságosság hazáját.”  (2Pét 3:13) Az igazságosság Isten Királyságának egyik építőköve. Az Úr akaratának teljesítésére irányuló mindennapi erőfeszítéseink során az igazságosságot türelemmel, áldozatvállalással és elszántsággal kell építenünk, hogy mindazok, akik éheznek és szomjaznak rá, elteljenek vele. (vö. Mt 5:6) Az Országának igazságossága Isten harmonikus tervének beteljesedését jelenti, amelyben a meghalt és feltámadt Krisztusban az egész teremtés visszatér eredeti jóságához, és az emberiség ismét „nagyon jó”  lesz. (vö. 1Móz 1:1-31) Ahhoz azonban, hogy ez a csodálatos harmónia uralkodhasson, el kell fogadnunk Krisztus megváltását, az ő szeretet-evangéliumát, meg kell szűnniük az egyenlőtlenség és a megkülönböztetés számos formáinak a jelenlegi világban.

Senkit sem szabad kirekeszteni. Isten terve alapvetően befogadó, és elsőbbséget ad az egzisztenciális periférián élőknek. Közéjük tartozik sok migráns és menekült, kitelepített személy és az emberkereskedelem áldozatai. Isten Országát velük együtt kell építenünk, mert nélkülük nem lenne az Ország az Isten akarata szerinti. A legkiszolgáltatottabbak befogadása az Isten Országában való teljes jogú állampolgárság szükséges feltétele. Valóban, az Úr azt mondja: „Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek.”  (Mt 25:34-36)

A jövőt a migránsokkal és menekültekkel együtt építeni azt is jelenti, hogy felismerjük és értékeljük, hogy mindegyikük mennyiben tud hozzájárulni az építéshez. Szeretem a migrációnak ezt a megközelítését Izajás prófétai látomásában tükröződve látni, amely az idegeneket nem megszállóknak vagy pusztítóknak tekinti, hanem készséges munkásoknak, akik újjáépítik az új Jeruzsálem falait, azét a Jeruzsálemét, amelynek kapui minden nép előtt nyitva állnak. (vö. Iz 60:10-11)

Izajás próféciájában az idegenek érkezése a gazdagodás forrásaként jelenik meg: „Feléd áramlik a tengerek gazdagsága, és ide özönlik a nemzetek kincse.”  (Iz 60:5) A történelem valóban arra tanít bennünket, hogy a bevándorlók és menekültek hozzájárulása alapvető fontosságú volt társadalmaink társadalmi és gazdasági növekedéséhez. Ez napjainkban is igaz. Munkájuk, fiatalságuk, lelkesedésük és áldozatkészségük gazdagítja az őket befogadó közösségeket. Ez a hozzájárulás azonban még nagyobb lehetne, ha gondosan kidolgozott programokkal és kezdeményezésekkel optimalizálnák és támogatnák. Óriási lehetőség áll készen arra, hogy kihasználják, amennyiben esélyt kapnak.

Izajás próféciájában az új Jeruzsálem lakói mindig tágra nyitva tartják a város kapuit, hogy az idegenek bejöhessenek, és behozhassák ajándékaikat: „Kapuid mindig tárva lesznek, sem nappal, sem éjjel nem zárják be őket, hogy behordhassák a népek gazdagságát.”  (Iz 60:11) A migránsok és menekültek jelenléte nagy kihívást jelent, de ugyanakkor hatalmas lehetőséget is mindenki kulturális és lelki növekedésére. Nekik köszönhetően lehetőségünk van jobban megismerni világunkat és annak csodálatos sokszínűségét. Növekedhetünk közös emberségünkben, és együtt egyre összetartozóbbak lehetünk. Az egymás iránti nyitottság a különböző látásmódok és hagyományok közötti gyümölcsöző csere tereit teremti meg, és új horizontok felé nyitja meg az elméket. A nyitottság a számunkra ismeretlen vallásokban és a spiritualitás más formáiban rejlő gazdagság felfedezéséhez is vezet, és ez segít saját meggyőződésünk elmélyítésében.

A minden népek új Jeruzsálemében az Úr templomát az idegen országokból érkező felajánlások teszik szebbé: „Nálad sereglik egybe Kedár összes nyája, s Nebajót kosai is neked szolgálnak. Mint nekem tetsző áldozatok, odajönnek oltáromhoz, hogy díszére legyenek dicsőséges templomomnak.”  (Iz 60:7) Mint láttuk, a katolikus migránsok és menekültek érkezése energiát adhat az őket befogadó közösségek hitéletének. Gyakran olyan lelkesedést hoznak, amely újjáélesztheti közösségeinket és élénkítheti ünnepeinket. A hit és az áhítatok különböző kifejezési formáinak megosztása kiváltságos lehetőséget kínál számunkra, hogy teljesebben megtapasztaljuk Isten népe katolicitását.

Kedves testvéreim, és különös módon a fiatalok! Ha együtt akarunk működni mennyei Atyánkkal a jövő építésében, tegyük ezt migráns és menekült testvéreinkkel együtt. Építsük a jövőt már ma! Mert a jövő ma kezdődik, és mindannyiunkkal kezdődik. Nem hagyhatjuk a jövő nemzedékekre a felelősség terhét azokért a döntésekért, amelyeket most kell meghozni, hogy Isten a világról való terve megvalósulhasson, és eljöjjön az igazságosság, testvériség és a béke országa.

Imádság

Uram, tégy minket a remény hordozóivá,
hogy ahol sötétség van,
a te fényed ragyogjon,
és ahol csüggedés van,
szülessen újjá a jövőbe vetett bizalom.

Uram, tégy minket igazságod eszközeivé,
hogy ahol kirekesztés van, ott a testvériség virágozzék,
és ahol kapzsiság van, ott a osztozás szelleme növekedjen.

Uram, tégy minket Országodat
a migránsokkal és menekültekkel
és minden periférián élővel együtt építőkké.

Uram, add, hogy megtanuljuk, milyen szép dolog
testvérekként együtt élni. Ámen

 

Róma, Lateráni Szent János bazilika, 2022. május 9.

FERENC

[1] Szent II. János Pál, beszéd az Assisi Szent Ferenc és Sienai Szent Katalin római plébánián tett látogatásakor, 1989. november 26-án.

 

Forrás: https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/migration/documents/20220509-world-migrants-day-2022.html
A magyar fordítást nagylelkű önkéntesek végzik, Isten dicsőségére és minden ember javára.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."