Dr. Benyik György IGÉZŐK Jn 14,23–29 „Békességet hagyok rátok”Húsvét 6. vasárnapja

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
21

Húsvét 6. vasárnapja

Jn 14,23–29 „Békességet hagyok rátok”

Az Ószövetségben a „salom”, a béke szó, annyira gazdag tartalmú, hogy a magyar fordítás 25 különböző kifejezéssel fordítja le. Alapjelentése személyes jólét, boldogság, boldogulás, de mindezt jelenti a közösség számára is. A béke két fél rendezett viszonyával kezdődik, mind emberi vonatkozásban, mind Isten és ember vonatkozásában. A béke ellentéte nem pusztán a háború, hanem mindaz, ami megzavarja a két fél, tehát Isten és ember viszonyát. A béke állapota az élethez szükséges javak meglétét jelenti, de a veszélyeztetettségi érzés megszűnését is. Ezért az alvás vagy a halál is jelenthet békét, mert itt is megszűnik a veszélyérzet. Ezt az állapotot azonban nem az ember szerzi meg magának, hanem Isten ajándékozza meg vele az embert. Isten áldásának része a béke, ezért köszöntik egymást az emberek ezzel a jókívánsággal: „Béke veled!”

Isten és ember közötti zavartalan béke föltétele és alapja a szövetség. Megszegése mindig megzavarja az Isten és ember kö-zötti békét. Erre figyelmeztettek a próféták, amikor a szövetség érdekében fölléptek, és mindig ezt akarták helyreállítani. A fogság utáni próféciákban visszatérő motívum a béke jövendölése, amely szinte azonos az üdvösség ígéretével. Ennek a végső békességnek a helyreállítását végzi a Messiás, aki ilyen értelemben a béke követe. Az őáltala közvetített béke nem időleges, hanem örökké fog tartani.

Az Újszövetségben Pál leveleiben találunk legtöbb utalást a békére. Az újszövetségi béke fogalom a görög „eiréné” lényegében a héber „salom” teljes jelentésárnyalatát megtartotta.

Krisztus által adott béke azonban lényegesen különbözik az emberek, vagy a „világ” által adott békétől. Az ő békéje, az engesztelés által kiárad mind a földre, mind pedig az égre. Krisztus békéjének alapja az Isten országa, amely személyében jelent meg a földön. Aki Krisztus békéjét elnyeri, az részesedik az új teremtésben, az olyan emberi állapotba kerül, amely átrendezi az emberi viszonyokat. Ne feledjük el, Isten országa igazságosság, békesség és a Szentlélekben való öröm.

Korunk nagy dilemmáját foglalja össze szellemesen a II. világháborút átélt Churchill: „Akik képesek megnyerni a háborút, ritkán hoznak létre jó békét, akik jó békét tudnának kötni, sose győznek a háborúban.” Talán ez a cinizmustól sem mentes politikus mégsem felejtette el teljesen, hogy a béke eredetileg nem politikai fogalom, megteremtése nem katonai vagy politikai kérdés csupán. Azóta a politikusok önbizalma megnőtt, bölcsessége pedig megfogyatkozott. A világháborúkat lezáró politikusok azt gondolták, ők a győztesek követeiként, az élők megbízásából köthetnek olyan megál lapodásokat, amelyek figyelmen kívül hagyják a legyőzöttek és a holtak érzelmeit. Megkötötték a politikailag kötelezőnek tekintett béke megállapodásaikat, amelyben figyelmen kívül hagyták az igazságosságot, a legyőzöttek érzéseit, és a halottakat. Nem is lett béke a népek között sem Trianon, sem Jalta, sem Helsinki után. Ezért azonban mindig másokat okolnak, soha sem a béke megkötőit, akik szeretnek Isten követeiként fellépni, pedig csak a maguk érdekeit képviselték.

A békét nem biztosíthatja a világnak egyetlen politikai szerződés sem, egyetlen gazdasági megállapodás sem, amely az erőre és a gazdasági hatalommal rendelkezők előnyeinek megtartására irányul. Csak az a béke-megállapodás működik, amelyet egyre többen éreznek igazságosnak. Mi emberek csak akkor közvetíthetjük a békét, ha tudjuk, hogy az biztosítja az élet feltételeit, ha annak a nyugalomnak a helyreállítására törekszik, amelyet az Istennel kötött szövetség a 10 parancs pontjaiba már régen belefoglalt. Ennek megsértésével nem lehet tartós békét teremteni.

Szomorú imádság

Urunk!
Nyugtalan a szívünk, ha elmeneteledről beszélsz, s te azt mondod: „Ne nyugtalankodjék szívetek!”
Tele vagyunk félelemmel, ha arra gondolunk, mi lesz, ha már nem leszel velünk, s te azt mondod: „Ne féljetek!”
Szomorúság és fájdalom van bennünk, s te azt mondod, az Atya Vigasztalót küld nekünk.
Zavartak és zaklatottak vagyunk, s te azt mondod: „Békét hagyok rátok, az én békémet adom nektek!”
Köszönjük, Urunk!
Szükségünk van rá!
Amen.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."