Bencés zsolozsma V E S P E R Á SSZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

Esti ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
03
SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA
V E S P E R Á S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Lit. Hor.
Te mérhetetlen Hármas-Egy,
Ki alkotsz minden létezőt,
És törvényt adsz időnek is,
Idők előtt örökre élsz.
 
2. Te Teljes-Egy vagy, végtelen,
S magadban boldog teljesen,
A mennyet-földet átfogod:
Tündöklőn tiszta, egyszerű.
 
3. Te irgalom vagy, jó Atya,
Te fény a fényből, egy Fiú,
S te, Lélek, élő szent kapocs,
Véget nem érő szeretet!
 
4. Szent Háromság, nagy Istenünk,
A létnek ősforrása vagy,
Belőled szent erő fakad,
Mely mindent éltet, létrehoz.
 
5. Most kérünk téged, gyermekid,
Az égben osztályrészül add,
Hogy néked élve hadd legyünk
Fényben tündöklő templomod.
 
6. Az angyalokhoz társul adj
Az égi házban minket is,
Hogy hálás szívünk énekét
Zengjük nevednek szüntelen. Ámen.
 
1. antifóna Kiv 3,14-15
Isten Mózeshez így szólt: * Én vagyok az, „Aki vagyok!" Ez az én nevem mindörökké.
 
112. zsoltár • Isten fönsége és irgalma
Hatalmasokat taszít le trónjukról, de fölemeli az elesetteket. – Lk 1,52
 
Dicsérjétek, az Úrnak szolgái, * dicsérjétek az r szent nevét!
 
Az Úr neve legyen ldott * most és örkkön-rökké!
 
Az egész földön kelettől nyugatig * dicsérjétek az r szent nevét!
 
Fölséges az Úr minden nép flött, * dicsősége beragyog mindent.
 
Ki olyan, mint az Úr, a mi Istennk? † Aki a magasban lakik, * és szemmel tartja az eget s a fldet?
 
Felkarolja a gyengét a porból, * fölemeli a szegnyt a srból,
 
Fejedelmek között juttat neki helyet, * népe vezérei kzé lteti.
 
A gyermektelen asszony úgy lakhat hzában * mint a fiainak örvendő anya.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentllek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örkké. men.
 
1. antifóna Kiv 3,14-15
Isten Mózeshez így szólt: * Én vagyok az, „Aki vagyok!" Ez az én nevem mindörökké.
 
2. antifóna MTörv 10,17
Ő az istenek Istene, * Ő az uraknak Ura, nagy, hatalmas és erős Isten.
 
147. zsoltár • A Mindenható himnusza
Jöjj, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány jegyesét! – Jel 21,9
 
Jeruzsálem, dicsérd az Urat, * magasztald, Sion, Istened!
 
Megerősítette kapuid zrát, * gyermekeidet megáldja benned.
 
Határaidat bkével ldja, * s a búza javával tplál tged.
 
Szavát kldi a fldre, * Igéje sebesen szkell.
 
Havat hullat akár a gyapjat, * és zúzmarát hint mint a hamut.
 
Morzsaként hullatja jegét, * ki állja annak hidegét?
 
Igéjét küldi és olvadni kezd a jég, * leheletére a vizek folynak.
 
Kihirdette szavát Jkobnak, * törvényét és igazságát Izrael npének.
 
Más népekkel nem tett ily dolgokat, * végzéseit nem tárta föl senki msnak.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.
 
2. antifóna MTörv 10,17
Ő az istenek Istene, * Ő az uraknak Ura, nagy, hatalmas és erős Isten.
 
3. antifóna MTörv 6,4
Az Úr a mi Istenünk, * egyedül az Úr, alleluja.
 
Újszövetségi ének (Ef 1,3-10) • Hálaadás a megváltásért
 
Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, * aki Krisztusban minden mennyei, lelki áldással megldott minket.
 
♦ Benne választott ki, mielőtt a világot alkotta, * hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte.
 
Szeretetből eleve arra rendelt tetszése szerint, * hogy Jézus Krisztus által fogadott fiaivá legyünk.
 
Magasztaljuk flséges kegyelmét, * amellyel szeretett Fiában fölkarolt minket.
 
Benne nyertük el a megváltást vre ltal: * bocsánatot nyertek bűneink
 
Kegyelmének bősége szerint, * amelyet teljes bölcsességgel és okossággal árasztott reánk.
 
Akaratának titkát tudtunkra adta * jóságos tetszése szerint.
 
Elhatározta, hogy az idők teljességével † Krisztusban mint főben foglaljon ssze mindent, * ami a mennyben van s a fldön.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
3. antifóna MTörv 6,4
Az Úr a mi Istenünk, * egyedül az Úr, alleluja.
 
Olvasmány Róm 11,33-36
Mekkora a mélysége Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának! Milyen megfoghatatlanok ítéletei, milyen kikutathatatlanok az ő útjai! Ugyan ki értette meg az Úr szándékát, s tanácsot ki adott néki? Vajon ki az, aki kölcsönzött neki, hogy visszakövetelhetné tőle? Bizony belőle, általa és érte van minden, övé a dicsőség örökké. Ámen.
 
Válaszos ének Zsolt 105,2
Ki mondja el az Úr hatalmas műveit, * ki hirdeti dicsőségét?
Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké tart irgalma. * ki hirdeti... Dicsőség... Ki mondja el...
 
4. antifóna MTörv 10,14.20.21
Íme * az Úré az ég s az egek ege, a föld és minden rajta lévő. Az Urat féljed és őt szolgáld: ő az Istened s dicsőséged.
 
Magnificat Lk 1,46-55
[Zakariás házában Mária így szólt:]
 
Magasztalja lelkem az Urat, * ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben.
 
Tekintetre méltatta alázatos szolgáló lányát: * lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.
 
Mily nagy dolgot művelt velem * ő, a hatalmas, akit Szentnek hívunk.
 
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma * azokon, akik félik őt.
 
Nagyszerű dolgokat művelt karja, * a szívükben gőgösöket széjjelszórta.
 
Uralkodókat űzött el trónjukról, * de a kicsinyeket magasra emelte.
 
Betöltötte az éhezőket minden jóval, * a gazdagokat elbocsátotta üres kézzel.
 
Fölkarolta szolgáját, Izraelt: * megemlékezett irgalmáról,
 
Melyet atyáinknak hajdan megígért, * Ábrahámnak és utódainak örökkön-örökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna MTörv 10,14.20.21
Íme * az Úré az ég s az egek ege, a föld és minden rajta lévő. Az Urat féljed és őt szolgáld: ő az Istened s dicsőséged.
 
Könyörgések
Az Atya Szent Lelke által életre keltette Krisztust! Magasztaljuk, testvéreim, a Szentháromság egy Istent:
     Áldás és dicséret a Szentháromság egy Istennek!
 
Mindenható Atyánk,
Fiad nevében küldd el a vigasztaló Szentlelket Egyházadra,
– hogy őrizze meg azt igazságban, szeretetben és egységben.
Urunk, küldj munkásokat aratásodba,
– hogy kereszteljenek meg minden népet az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és erősítsék meg őket hitükben.
Urunk, segítsd kegyelmeddel mindazokat, akiket Szent Fiad nevéért üldöznek;
– add nekik az igazság Lelkét, hogy szóljon helyettük.
Mindenható Atyánk, ismerje meg minden ember, hogy egy vagy az Igével és a Szentlélekkel;
– add, hogy az egy igaz Istenben higgyenek, reméljenek és őt szeressék.
Élők Istene, tedd meghalt testvéreinket dicsőséged részesévé,
– ahol Fiaddal és a Szentlélekkel uralkodol örök egységben.
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Mennyei Atyánk, te elküldted a világba Fiadat, az igazság Igéjét és a megszentelő Szentlelket, és ezzel kinyilatkoztattad belső életed csodálatos titkát. Add, hogy az igaz hit megvallásával a Szentháromság dicsőségét megismerjük, és a fölséges hatalmú egy Istent imádjuk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás
Részesüljetek bőven kegyelemben és békében mindnyájan, akiket az Atyaisten gondviselése és Lélek megszentelése által kiválasztott az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma L A U D E SSZOMBAT

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
03
SZOMBAT
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Brev. Maur.
Világot bölcsen alkotó!
Küzdelmünk, harcunk, jöjj segítsd,
Hogy Krisztus áldott szent nevét
Hirdesse tiszta életünk!
 
2. Hatalmas Úr vagy, szent, erős,
Hogy néked éljünk, te adod,
Törvényt te szabsz, a jó úton
Követni téged megtaníts!
 
3. Utunkon les ránk sok veszély,
Lábunk ha botlik, adj erőt,
Járásunk így lesz biztosabb,
S gyorsabbra fogjuk lépteink.
 
4. Ó boldog cél, hol béke már,
S valódi nyugvás vár reánk,
S örömnek égi kútfején
Hívőid szomja elcsitul.
 
5. Háromság, minden földi szív
Epedve szomjan érted ég,
Kiket megváltott nagy kegyed,
Nem múló kincsed hadd vegyék!
Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 18,2
Az égbolt * hirdeti Isten nagyságát, az egek zengik kezének művét.
 
18. zsoltár • A teremtő Isten nagysága
Meglátogatott minket a magasságból Fölkelő, ... hogy lépteinket a békesség útjára vezérelje. – Lk 1,78.79
 
Az ég hirdeti Isten nagyságát, * a mennybolt zengi keze műveit.
 
♦ Ezt harsogja nappal a nappalnak, * erre tanítja j az jszakát.
 
Nem szóval, nem beszéddel, * hangjuk sem hallható.
 
Mégis végigszárnyal szavuk a fldön, * elhat szózatuk a világ vgéig.
 
A nap is ott vert strat, * mint vőlegény jn ki hzából.
 
Ujjong akár a bajnok, * pályáját úgy futja vgig.
 
Fölkel az ég egyik széln, † s körüljár a másik szléig, * melegétől semmi el nem bjhat.
 
Az Úr törvénye tökéletes, a lelket újjászli, * az Úr tanúsága megbízható, az oktalant blccsé teszi.
 
Az Úr parancsai egyenesek, a szívet örömmel tltik el, * az Úr rendelkezése tiszta, fényt gyjt a szemnek.
 
Az Úr félelme szent és örökké megmarad, * az Úr ítéletei igazak s mind jogosak.
 
Értékesebbek az aranynál, a színtiszta aranynál, * édesebbek a méznél, a csorgatott mznél.
 
Szolgád is ügyel rjuk, * ha megtartja őket, jutalma bőséges.
 
De tévedését ki veszi szre? * Azoktól tisztíts meg engem, amikről nem is tudok én!
 
A kevélységtől is tartsd vissza szolgád, * hogy erőt rajtam ne vegyen!
 
Akkor tiszta leszek minden bűntől, * és mentes maradok a slyos vtektől.
 
Kedves legyen előtted ajkam beszéde, szívem szndéka, * Uram, Megváltóm és menedékem!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
1. antifóna Zsolt 18,2
Az égbolt * hirdeti Isten nagyságát, az egek zengik kezének művét.
 
 
2. antifóna Bölcs 9,10
Küldd el bölcsességed * dicsőséged trónusától, hogy velem legyen munkámban, és megtudjam, mi kedves néked.
 
Ószövetségi ének (Bölcs 9,1-12) • Salamon imája
Olyan ékesszólást és bölcsességet adok nektek, amelynek egy ellenfeletek sem tud ellenállni. – Lk 21,15
 
Atyáink Istene, irgalom Ura, * ki szavaddal teremtettél mindeneket.
 
Megalkottad az embert blcsességgel, * hogy uralkodjék a teremtményeken, melyeket alkottál,
 
Hogy igazgassa a földkerekséget szentségben és igazságban, * és igazságot tegyen egyenes szvvel.
 
Add meg nekem bölcsességed, mely ott áll trnodon, * és gyermekeid közül ne zárj ki engem!
 
Hiszen szolgád vagyok, szolgálód fia, † törékeny ember és rvid letű, * gyenge az igazság és a törvény rtésére.
 
Legyen bár valaki még oly tökéletes az emberek fiai kzött, * bölcsességed nélkül semmit sem ér.
 
Nálad a bölcsesség, mely ismeri műveid, * jelen volt, mikor a földkerekséget teremtetted.
 
Tudja, mi kedves szemedben, * és mi felel meg parancsaidnak.
 
Szent egedből küldd el blcsességed, * dicsőséged trnusától,
 
Hogy velem legyen, és velem munkálkodjék, * és megtudjam, mi kedves nked.
 
Mert tud és ért mindent, † tetteimben józanul vezet majd, * és megoltalmaz hatalmával.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.
 
2. antifóna Bölcs 9,10
Küldd el bölcsességed * dicsőséged trónusától, hogy velem legyen munkámban, és megtudjam, mi kedves néked.
 
3. antifóna Zsolt 96,12.10
Az Úrban vigadjatok, igazak, * áldást mondjatok szent nevére, mert megmenti az Úr a gonoszok kezéből a benne hívők lelkét.
 
96. zsoltár • Isten dicsőségesen ítélkezik
Ez a zsoltár a világ megváltását jelzi és minden nép hitét Istenben. – Szent Atanáz
 
Király az Úr: ujjongjon a föld, * vigadozzanak a szigetek.
 
Felleg és homály veszi őt krül, * igazság és jog trónjnak tmasza.
 
Előtte tűz lobog, * és fölégeti ellenségeit kröskörül.
 
Villámai megvilágítják a fld kereksgét, * látja a fld és megremeg.
 
A hegyek szétfolynak, mint a viasz az Úr szne előtt, * a világ urának tekintete előtt.
 
Az egek hirdetik igazságát, * nagyságát látják minden nemzetek.
 
Megszégyenülnek mind a bálványimádk, † s akik faragott kpeket tisztelnek. * Leborulnak előtte mind az istenek.
 
Hallja ezt és örvend Sion, † Júda városai ujjonganak, * ítéleteid miatt, Uram.
 
Mert nagy vagy, Uram, az egész föld felett, * fölségesebb, mint minden istenek.
 
Szereti az Úr azokat, akik gyűlölik a rosszat, † megőrzi szentjei lelkét, * s megmenti őket a gonoszok kezétől.
 
Fényesség kél az igaz emberre, * a tisztaszívűeket röm tlti el.
 
Vigadjatok az rban, igazak, * szent nevére ldást mondjatok!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
3. antifóna Zsolt 96,12.10
Az Úrban vigadjatok, igazak, * áldást mondjatok szent nevére, mert megmenti az Úr a gonoszok kezéből a benne hívők lelkét.
 
Olvasmány IV. hét 2Pét 3,13-14
Mi az Úr ígérete alapján új eget és földet várunk, az igazságosság hazáját. Szeretteim, minthogy ezt várjuk, legyetek rajta, hogy békességben, tisztán és feddhetetlenül találjon benneteket. Urunk türelmét tartsátok üdvösségnek.
 
Válaszos ének Zsolt 85,11
Taníts meg, Uram, utadra, * hogy igaz ösvényeden járjak.
Irányítsd úgy a szívem, hogy szent nevedet féljem. * hogy igaz...
Dicsőség az Atyának... Taníts meg, Uram...
 
4. antifóna Jn 15,16
Én választottalak benneteket * s arra rendeltelek titeket, hogy munkátokkal gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt, alleluja.
 
Evangéliumi ének (Jn 15,12-17) • A szeretet parancsa
 
Ez az én parancsom: Szeressétek egymást, * amint én szerettelek benneteket.
 
Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, * aki barátaiért életét adja.
 
Ti barátaim vagytok, * ha megteszitek, amit meghagyok nektek.
 
Már nem mondalak titeket szolgáknak, * mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura.
 
Barátaimnak mondalak titeket, * mert mindent tudtul adtam nektek, amit Atymtól hallottam.
 
Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, * s arra rendeltelek, hogy munkátokkal maradandó gyümlcsöt hozzatok.
 
Akkor mindent megad nektek az Atya, * amit nevemben krtek tőle.
 
Szeressétek egymást! * Ez az én parancsom.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. Ámen.
 
4. antifóna Jn 15,16
Én választottalak benneteket * s arra rendeltelek titeket, hogy munkátokkal gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt, alleluja.
 
Könyörgések IV. hét
Istenünket, aki Fia által reményt és életet adott a világnak, imádjuk és alázatosan kérjük:
     Urunk és Istenünk, hallgass meg minket!
 
Urunk, mindenek Atyja, te vezettél el bennünket az új nap reggelére;
– add, hogy Krisztussal dicsőítésedre éljünk!
Te öntötted a hitet, a reményt és a szeretetet szívünkbe;
– engedd, hogy ezek az erények mindig ott maradjanak bennünk!
Fordítsd el tőlünk a gonoszság minden csábítását és kísértését;
– védd meg a megbotlástól minden lépésünk!
Add, hogy szemünk mindig rajtad legyen, Urunk,
– hogy (a névnapját ünneplő N. testvérünk és mi) mindannyian mindig készek legyünk hívó szavadra!
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés IV. hét
Mindenható, örök Isten, te vagy az igaz világosság és az örök mai nap. Midőn újra visszatér hozzánk körforgásával a reggel, esedezve kérünk, világosítsd meg lelkünket, mert eljöveteled villámként hasít bele a bűn éjszakájába, és szétoszlatja annak sötétjét. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás IV. hét
Gyarapodjatok Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus kegyelmében és ismeretében.
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma N A P K Ö Z I I M A Ó R ASZOMBAT

Déli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
03
SZOMBAT
N A P K Ö Z I   I M A Ó R A
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz
A nap suhanva száll tova,
S gyorsan hanyatlik éjbe már,
Sebes léptekkel így siet
A végső célhoz életünk.
 
2. Míg kínhalálban, Krisztusunk,
Kitárod értünk szent kezed,
Kereszted vinni megtaníts,
És adj karodban jó halált.
 
3. A jó Atyát, az Alkotót,
Bűntől megváltó szent Fiát,
S ki szeretettel pártfogol,
A Lelket áldjuk egyaránt. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 79,2.3.4
Hallgass meg, Izrael pásztora, * éleszd fel hatalmad és jöjj el! Újíts meg minket s ragyogtasd ránk arcod!
 
52. zsoltár • A tévelygő emberiség
Mindnyájan vétkeztek, és nélkülözik Isten dicsőségét. – Róm 3,23
 
Így szól szívében az esztelen: „Nincsen Isten.” † Romlottak és utálatosak tetteik, * senki sincs, aki jt tesz.
 
Letekint az Úr az emberekre a mennyből: * van-e értelmes ember, aki Istent keresi?
 
Elpártoltak tőle és megromlottak mindnyájan, * nincs, aki jót tenne, nincsen senki sem.
 
Nem térnek észre, akik gonoszat tesznek? * Emésztik népemet, ahogy a kenyeret eszik.
 
Nem hívják segítségül az Istent; † akkor majd rettegés tölti el őket, * amilyen rettegés még nem volt sohasem.
 
Szétszórta az Úr azok csontjait, akik hűtlenek lettek, * megszégyenültek, mert Isten szétszrta őket.
 
Ki ad Sionból üdvösséget Izraelnek? † Ha majd Isten jóra fordítja népe sorsát, * ujjong Jákob és rvend Izrael.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
79. zsoltár • Látogasd meg szőlődet, Uram!
Jöjj el, Uram, Jézus! – Jel 22,20
 
Hallgass meg, Izrael psztora, * aki terelgeted Józsefet mint egy nyjat!
 
Ki a kerubok felett trnolsz, * ragyogj fel Efraim, Benjamin és Manassze előtt!
 
Éleszd fel hatalmadat és jjj el, * hogy üdvzíts minket!
 
Újíts meg bennünket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!
 
Meddig haragszol még, Seregek Ura, * hiszen néped hozzád knyörög?
 
Könnyek kenyerével etettél, * könnyek árjával itattál bennünket.
 
Kiszolgáltattál minket szomszédainknak, hogy harcoljanak ellenünk, * és ellenségeink gúnyolnak bennünket.
 
Seregek Ura, újíts meg bennünket, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!
 
Kihoztál Egyiptomból egy szőlőtőkét, * népeket űztél el, azt pedig helykre ltetted.
 
Előkészítetted a talajt nki, * gyökeret vert és ellepte fldjét.
 
Árnyékával befödte a hegyeket, * ágaival Isten cdrusfáit.
 
A tengerig nyújtotta vesszeit, * hajtásait a nagy folyam vizéig.
 
Miért romboltad le falait? * Azok szedik le, akik az ton jrnak.
 
Az erdei vadkan pusztítja, * a mezők vadjai legelnek benne.
 
Térj vissza, seregek Istene, * tekints le az égből, lásd meg és gondozd ezt a szőlőt!
 
Oltalmazd, amit jobbod ltetett, * s az Emberfiát, kit magadnak neveltél!
 
Haragvó tekinteted pusztítsa el azokat, * akik letarolták és elégették, mint a szemetet!
 
Kezed védje a férfit, aki ott áll jobbodon, * az Emberfiát, kit magadnak neveltél!
 
Többé nem hagyunk el tged, * tarts életben minket, és segítségül hvjuk nevedet!
 
Seregek Ura, újíts meg bennünket, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
Antifóna Zsolt 79,2.3.4
Hallgass meg, Izrael pásztora, * éleszd fel hatalmad és jöjj el! Újíts meg minket s ragyogtasd ránk arcod!
 
Olvasmány II. hét Gal 6,9-10
Ne fáradjunk bele a jótettbe, mert ha bele nem fáradunk, annak idején aratni is fogunk. Amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, főképp pedig hittestvéreinkkel.
 
V Az Úr megjutalmaz igaz voltomért,
R Kezem tisztasága szerint megfizet nekem.    Zsolt 17,21
 
Zárókönyörgés
Irgalmas Istenünk, add meg nekünk, hogy akik megsértettük isteni parancsaidat, és így elveszítettük a paradicsom boldogságát, rendelkezéseid megtartása által visszatérhessünk arra az útra, amely az örök boldogságra vezet. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."