Bencés zsolozsma V E S P E R Á SSZENT PÁL MEGTÉRÉSE

Esti ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
25
SZENT PÁL MEGTÉRÉSE
V E S P E R Á S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Lit. Hor.
Ma szent Egyházunk ünnepel,
Szent Pál dicső napját üli.
Kit ellenségből hirtelen
Apostolává tett az Úr.
 
2. Üldözte ő az Úr nevét,
Lángolva tombolt ellene,
Majd lángolóbban hirdeti
Az Úr Krisztus dicséretét.
 
3. Milyen nagy Pálnak érdeme!
A harmadik menny ráragyog,
S hall ott mélységes titkokat,
Mikről nem szólhat emberajk.
 
4. Igének szórja magvait,
És kél utána dús vetés,
A jótettek gyümölcsei
Megtöltik mennynek csarnokát.
 
5. Ragyogva minden földeken,
Mint égő fáklya tündököl,
Eloszlat tévelyt, vak homályt:
Hit fénye gyúljon egyedül.
 
6. Atyánkat s Lelkét egyaránt
S Krisztust dicséret áldja most,
Kitől mint választott edényt
Kapták Szent Pált a nemzetek. Ámen.
 
1. antifóna 1Tim 1,15
Krisztus Jézus * azért jött a világra, hogy üdvözítse a bűnösöket; közöttük én vagyok az első.
 
115. zsoltár
 
Erős volt a hitem, még akkor is, mikor gy szóltam: * „Megaláztak igen nagyon!”
 
♦ Félelmemben így beszélt ajkam: * „Hazug minden ember!”
 
Mi az, amit az rnak adhatok, * mindazért, amit nkem adott?
 
Az üdvösség kelyhből iszom, * és segítségül hívom az r szent nevét.
 
Megadom az Úrnak, amit fogadtam, * teljesítem egész npe előtt.
 
Kedves az rnak szemében * az igaz ember halála.
 
Uram, a te szolgád vagyok, * szolgád vagyok, szolglód fia.
 
Összetörted bilincseimet: † A dicséret áldozatát áldozom nked, * és segítségül hívom az r szent nevét.
 
Megadom az Úrnak, amit fogadtam, * teljesítem egész npe előtt,
 
Az Úr háznak udvarán, * tebenned, Jeruzsálem.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örkké. men.
 
1. antifóna 1Tim 1,15
Krisztus Jézus * azért jött a világra, hogy üdvözítse a bűnösöket; közöttük én vagyok az első.
 
2. antifóna 1Tim 1,14
Elárasztott bőségben * a mi Urunknak kegyelme hittel és szeretettel Krisztus Jézusban.
 
128. zsoltár • A lesújtott nép újraéledő bizalma
Módfelett sok verést kaptam, sokszor forogtam halálveszélyben. – 2Kor 11,23
 
Sokat gyötörtek engem ifjúságom ta, * vallja meg most Izrael!
 
Sokat gyötörtek engem ifjúságom ta, * de elpusztítani mégsem tudtak engem.
 
Ekével szántottak htamon, * hosszú barzdát hztak.
 
De az Úr igazságos, ő szttépte * a gonoszok minden bilincsét.
 
Hátráljon meg és valljon szgyent * mindaz, aki Siont gyűlöli!
 
Olyanok legyenek, mint a fű a hztetőn, * amely elszárad, mielőtt kitépnék!
 
Nem szedi azt marokra arató, * s nem köti kévébe kvekötő.
 
Nem mondják az arra járk: † „Az Úr áldása legyen rajtatok, * megáldunk titeket az Úr nevében.”
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
2. antifóna 1Tim 1,14
Elárasztott bőségben * a mi Urunknak kegyelme hittel és szeretettel Krisztus Jézusban.
 
3. antifóna 1Tim 1,12
Hálát adok Krisztus Jézusnak, * Urunknak, aki erőt adott nékem, mert megbízhatónak tartott engem és meghívott szolgálatára.
 
Újszövetségi ének (2Kor 4,8-11.14.16-17) • Isten ereje az emberi gyöngeségben
 
Mindenfelől szorongatnak, de össze nem szorítanak, * kétségeskedünk, de ktségbe nem esünk.
 
Üldözést szenvedünk, de nem vagyunk elhagyottak, * földre terítenek, de el nem pusztulunk.
 
Testünkben Jézus kínszenvedését hordozzuk szntelen, * hogy Jézus élete megnyilvánuljon halandó testünkön.
 
Életünk folyamán váltig halálra szánnak Jzusért minket, * hogy Jézus élete is nyilvánvalóvá legyen halandó testünkön.
 
Aki az Úr Jézust fltámasztotta, * Jézussal minket is fltámaszt.
 
A külső ember bennünk romlásnak indult, * a belső megújul napról napra.
 
A könnyű szenvedés, amelyben most van rszünk, * a mennyei dicsőség túláradó, örök mértékét szerzi meg nkünk.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.
 
3. antifóna 1Tim 1,12
Hálát adok Krisztus Jézusnak, * Urunknak, aki erőt adott nékem, mert megbízhatónak tartott engem és meghívott szolgálatára.
 
Olvasmány Gal 2,19-20 
A törvény által meghaltam a bűnnek, hogy Istennek éljek. Krisztussal keresztre vagyok feszítve. Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem. Amennyiben most testben élek, Isten Fiának hitében élek, aki szeretett engem, s önmagát adta értem.
 
Válaszos ének Zsolt 85
- Uram, Istenem, * magasztallak teljes szívemből.
- És szünet nélkül dicsőítem nevedet. * magasztallak... Dicsőség... Uram...
 
4. antifóna 1Tim 1,16
Azért könyörült rajtam Jézus, * hogy megmutassa nagy türelmét, példaként azoknak, kik hisznek majd őbenne, és így eljutnak az örök életre.
 
Magnificat Lk 1,46-55
[Zakariás házában Mária így szólt:]
 
Magasztalja lelkem az Urat, * ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben.
 
Tekintetre méltatta alázatos szolgáló lányát: * lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.
 
Mily nagy dolgot művelt velem * ő, a hatalmas, akit Szentnek hívunk.
 
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma * azokon, akik félik őt.
 
Nagyszerű dolgokat művelt karja, * a szívükben gőgösöket széjjelszórta.
 
Uralkodókat űzött el trónjukról, * de a kicsinyeket magasra emelte.
 
Betöltötte az éhezőket minden jóval, * a gazdagokat elbocsátotta üres kézzel.
 
Fölkarolta szolgáját, Izraelt: * megemlékezett irgalmáról,
 
Melyet atyáinknak hajdan megígért, * Ábrahámnak és utódainak örökkön-örökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna 1Tim 1,16
Azért könyörült rajtam Jézus, * hogy megmutassa nagy türelmét, példaként azoknak, kik hisznek majd őbenne, és így eljutnak az örök életre.
 
Könyörgések
Testvérek, akik az apostolok tanítása szerint élünk, könyörögjünk mindenható Atyánkhoz szent népéért ezekkel a szavakkal:
Emlékezzél meg, Urunk, Egyházadról!
 
Atyánk, Te azt akartad, hogy Fiad halottaiból feltámadva először az apostoloknak jelenjen meg,
– add, hogy a föltámadás tanúi legyünk a föld végső határáig.
Te elküldted Fiadat a világba, hogy hirdesse az örömhírt a szegényeknek,
– add, hogy minden embernek hirdessük az evangéliumot.
Te Fiadat küldted, hogy elvesse az ige magvát,
– add, hogy fáradsággal elvetvén az igét, örömmel arassuk le a termést.
Te Fiadat küldted el, hogy vérével kiengeszteljen Téged a világgal,
– add, hogy a kiengesztelődésbe mindnyájan bekapcsolódjunk.
Te Fiadat a mennyben jobbodra ültetted,
– bocsásd be a megholtakat a boldogság országába.
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Istenünk, te Szent Pál apostol igehirdetésével az egész világot tanítottad. Megtérésének mai szent ünnepén kérünk, segíts, hogy példáját követve tanúságot tegyünk igazságodról a világban. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás
A mi Atyánk, aki kegyelmével jó reménységet ajándékozott nekünk, vigasztalja meg szíveteket és erősítse meg minden jóra!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma L A U D E SSZENT PÁL MEGTÉRÉSE

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
25
SZENT PÁL MEGTÉRÉSE
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Brev. Maur.
Lesújtva pásztort, csak halált,
Csak vért kíván a támadó,
A széledt nyájban szerte dúl
Saul Krisztust nem ismerőn.
 
2. Bilincset készít, féktelen,
Ácsol keresztet, útra kél,
De hirtelen fény önti el,
Szózattól sújtva földre rogy.
 
3. Saul, mit tervelsz, mért dacolsz?
Tekints a sújtó kézre fel!
Az éggel vívnod hasztalan:
Krisztust ne üldözd már tovább.
 
4. Dermedt kezét már nyújtja is,
Nyakát igába hajtja már,
Kábultan fekszik, félve szól:
„Krisztus, legyőztél, mit tegyek?”
 
5. Urunk, egy szódra meghajol
Bércek hatalmas cédrusa,
De büszke elmét, gőgöt is
Megtör kegyelmed egy szava.
 
6. A hármas Istent zengje most
Énekszó mindenek fölött,
Ki éjből minket isteni,
Dicső fényébe elhívott. Ámen.
 
1. antifóna 1Tim 1,15
Krisztus Jézus * azért jött a világra, hogy üdvözítse a bűnösöket; közöttük én vagyok az első.
 
18. zsoltár • A teremtő Isten nagysága
Meglátogatott minket a magasságból Fölkelő, ... hogy lépteinket a békesség útjára vezérelje. – Lk 1,78.79
 
Az ég hirdeti Isten nagyságát, * a mennybolt zengi keze műveit.
 
♦ Ezt harsogja nappal a nappalnak, * erre tanítja j az jszakát.
 
Nem szóval, nem beszéddel, * hangjuk sem hallható.
 
Mégis végigszárnyal szavuk a fldön, * elhat szózatuk a világ vgéig.
 
A nap is ott vert strat, * mint vőlegény jn ki hzából.
 
Ujjong akár a bajnok, * pályáját úgy futja vgig.
 
Fölkel az ég egyik széln, † s körüljár a másik szléig, * melegétől semmi el nem bjhat.
 
Az Úr törvénye tökéletes, a lelket újjászli, * az Úr tanúsága megbízható, az oktalant blccsé teszi.
 
Az Úr parancsai egyenesek, a szívet örömmel tltik el, * az Úr rendelkezése tiszta, fényt gyjt a szemnek.
 
Az Úr félelme szent és örökké megmarad, * az Úr ítéletei igazak s mind jogosak.
 
Értékesebbek az aranynál, a színtiszta aranynál, * édesebbek a méznél, a csorgatott mznél.
 
Szolgád is ügyel rjuk, * ha megtartja őket, jutalma bőséges.
 
De tévedését ki veszi szre? * Azoktól tisztíts meg engem, amikről nem is tudok én!
 
A kevélységtől is tartsd vissza szolgád, * hogy erőt rajtam ne vegyen!
 
Akkor tiszta leszek minden bűntől, * és mentes maradok a slyos vtektől.
 
Kedves legyen előtted ajkam beszéde, szívem szndéka, * Uram, Megváltóm és menedékem!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
1. antifóna 1Tim 1,15
Krisztus Jézus * azért jött a világra, hogy üdvözítse a bűnösöket; közöttük én vagyok az első.
 
2. antifóna 1Tim 1,14
Elárasztott bőségben * a mi Urunknak kegyelme hittel és szeretettel Krisztus Jézusban.
 
Ószövetségi ének (Dán 3,52-58) • A három ifjú éneke
Áldott legyen a Teremtő mindörökké! – Róm 1,25
 
Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene, * dicséretes, dicsőséges és magasztos örkkön-rökké.
 
Áldott a te szent és dicső neved, * dicséretre méltó és magasztos örkkön-rökké.
 
Áldott vagy dicsőséged fenséges hzában, * dicséretre méltó és dicsőséges örkkön-rökké.
 
Áldott vagy országod királyi szkében, * dicséretre méltó és magasztos örkkön-rökké.
 
Áldott vagy, aki átlátod a mélységet, † és trónolsz a kerubok flött, * dicséretre méltó és magasztos örkkön-rökké.
 
Áldott vagy a magas egekben, * dicséretre méltó és dicsőséges örkkön-rökké.
 
Áldjátok az Urat, művei, mindnyájan, * dicsérjétek és magasztaljátok őt örkkön-rökké!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentllek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örkké. Ámen.
 
2. antifóna 1Tim 1,14
Elárasztott bőségben * a mi Urunknak kegyelme hittel és szeretettel Krisztus Jézusban.
 
3. antifóna 1Tim 1,12
Hálát adok Krisztus Jézusnak, * Urunknak, aki erőt adott nékem, mert megbízhatónak tartott engem és meghívott szolgálatára.
 
146. zsoltár • A Mindenható himnusza
Isten Báránya legelteti és az élő vizek forrásához tereli őket, Isten pedig letöröl szemükről minden könnyet. – Jel 7,17
 
Dicsérjétek az Urat, † mert jó a mi Istenünknek zsoltárt zengeni, * mily nagy öröm dicséretet mondani nki!
 
Jeruzsálemet az Úr felépíti, * és összegyűjti a széjjelszórt Izraelt. ℞
 
Meggyógyítja a megtört szveket, * bekötözi minden sebüket.
 
Ő szabja meg a csillagok szmát, * és mindegyiket nevén szlítja. ℞
 
Nagy a mi Urunk, erős és hatalmas, * bölcsességének nincsen határa.
 
Az alázatost az Úr magához emeli, * a gonoszat porig alázza. ℞
 
Énekeljetek hlát az rnak, * Istennek hárfán zsoltárt zengjetek!
 
Az égre ő borít felleget, * a földre tőle száll eső. ℞
 
A hegyeken ő sarjaszt gyepet, * füveket az ember javára.
 
Eleséget oszt az igás llatnak, * és a hozzá kiáltó hollófiaknak. ℞
 
A lovak erejében nem leli kedvét, * a harcosok izmaiban nincsen röme.
 
Az Úr az őt félőkben találja römét, * akik irgalmába vetik reményük. ℞
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men. ℞
 
3. antifóna 1Tim 1,12
Hálát adok Krisztus Jézusnak, * Urunknak, aki erőt adott nékem, mert megbízhatónak tartott engem és meghívott szolgálatára.
 
Olvasmány ApCsel 26,16b-18
Azért jelentem meg neked, hogy terjesztője és tanúja légy annak, amit láttál, és amit majd még ezután fogsz látni. Megvédelek népedtől és a pogányoktól, akikhez majd küldelek, hogy nyisd meg a szemüket, s visszatérjenek a sötétségből a világosságra, a sátán hatalmából az Istenhez, hogy a bennem való hit révén elnyerjék bűneik bocsánatát, és helyet kapjanak a megszenteltek között.
 
Válaszos ének Zsolt 30
Ujjongva örvendek, * Irgalmadban, Uram, Istenem.
Látod nyomorúságom és ismered lelkem gondjait. * Irgalmadban...
Dicsőség... Ujjongva örvendek...
 
4. antifóna 1Kor 15,8-10
Arra sem vagyok méltó, * hogy apostolnak hívjanak, mert üldöztem Isten szent Egyházát. De Isten kegyelme kiáradt rám, s az ő kegyelme meddő nem maradt bennem.
 
Benedictus Lk 1,69-79
[Zakariás eltelt Szentlélekkel, és így prófétált:]
 
Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, * mert meglátogatta népét és megváltást szerzett néki.
 
Erős szabadítót támasztott nékünk * szolgájának, Dávidnak házából.
 
Amint szólott a szentek ajkával, * ősidők óta a próféták szavával:
 
Megszabadít az ellenség kezéből, * mindazoktól, akik gyűlölnek minket.
 
Irgalmas lesz atyáink iránt, * szent esküjét el nem felejti,
 
A szövetséget, melyet Ábrahámmal, atyánkkal kötött, * hogy amit ígért, megadja nékünk;
 
Hogy megszabadulva az ellenség kezéből * félelem nélkül szolgáljunk néki,
 
Szentségben és igazságban színe előtt * életünk minden napján.
 
Te pedig, gyermek, a Magasságbeli hírnöke leszel, * mert az Úr előtt jársz, hogy útját előkészítsd.
 
Az üdvösség ismeretére tanítsd népét, * hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
 
Istenünk mélységes irgalma által, * amellyel a magasságból Fölkelő eljön hozzánk,
 
Hogy világítson azoknak, akik a halál árnyékában és sötétben élnek, * és vezérelje lépteinket a békesség útjára.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna 1Kor 15,8-10
Arra sem vagyok méltó, * hogy apostolnak hívjanak, mert üldöztem Isten szent Egyházát. De Isten kegyelme kiáradt rám, s az ő kegyelme meddő nem maradt bennem.
 
Könyörgések
Kedves testvéreim, akik mennyei örökséget nyertünk az apostolok által, adjunk hálát Atyánknak minden ajándékáért, és kérjük:
Téged dicsér, Urunk, az apostolok kórusa!
 
A szent apostolok adták át nekünk a Test és a Vér asztalát, amely táplál és éltet bennünket;
– ezért velük együtt magasztalunk és kérünk!
A szent apostolok készítették el nekünk igéd asztalát, ahonnan örömünk forrásozik;
– ezért velük együtt magasztalunk és kérünk!
A szent apostolokra építetted Egyházadat, amelyben egy testté leszünk;
– ezért velük együtt magasztalunk és kérünk!
A szent apostolokra bíztad a keresztség és bűnbánat fürdőjét, amely megtisztít bűneinktől;
– ezért velük együtt magasztalunk és kérünk!
(Te a szentekben patrónusokat adtál nekünk;
– védőszentje közbenjárása segítse a névnapos N. testvért/atyát élete minden napján!)
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Istenünk, te Szent Pál apostol igehirdetésével az egész világot tanítottad. Megtérésének mai szent ünnepén kérünk, segíts, hogy példáját követve tanúságot tegyünk igazságodról a világban. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás
A mi Atyánk, aki kegyelmével jó reménységet ajándékozott nekünk, vigasztalja meg szíveteket és erősítse meg minden jóra!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma N A P K Ö Z I   I M A Ó R ASZENT PÁL MEGTÉRÉSE

Déli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
25
SZENT PÁL MEGTÉRÉSE
N A P K Ö Z I   I M A Ó R A
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz
Hűséges Isten, nagy Király,
Törvényed él és írva áll.
Hogy lágyan keljen hajnal fény,
S lángoljon forrón tűző nap.
 
2. Viszálynak, pernek oltsd tüzét,
Szüntesd az ártó szenvedélyt,
A testet tartsd meg erőben,
A szívet tápláld békéddel.
 
3. Hallgass meg, kérünk, jó Atya,
Atyának mása, egy Fia,
És Lélek, lelket gyógyító:
Egy szent Fölségként trónoló. Ámen.
 
Antifóna 1Tim 1,16
Azért könyörült rajtam Jézus, * hogy megmutassa nagy türelmét, példaként azoknak, kik hisznek majd őbenne, és így eljutnak az örök életre.
 
122. zsoltár • A nép az Úrban bízik
A két vak kiáltozni kezdett: Uram, Dávid Fia, könyörülj rajtunk! – Mt 20,30
 
Hozzád emelem szememet, * aki a mennyben lakozol.
 
Amint a szolgák gazdájuk kezét figyelik, * ahogy a szolgáló úrnőjének kezére tekint,
 
Úgy tekint szemünk Istenünkre, az rra, * amíg meg nem kegyelmez nkünk.
 
Könyörülj rajtunk, Urunk, knyörülj, * mert a gyalázattal nagyon elteltünk.
 
Mert nagyon megtelt a lelkünk * a gazdagok gúnyolódásával, a dölyfösök bszke gőgjével.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.
 
123. zsoltár • Segítségünk az Úr nevében
Az Úr így szólt Pálhoz: Ne félj!... Én veled vagyok! – ApCsel 18,9-10
 
Ha az Úr nem lett volna mivelünk, – vallja meg most Izrael, † ha az Úr nem lett volna mivelünk, * amikor az emberek ellenünk tmadtak,
 
Elevenen nyeltek volna el bennünket, * mikor haragjuk fellngolt ellenünk.
 
Elsodortak volna minket a vizek, † átcsapott volna rajtunk a folyó, * átcsaptak volna rajtunk a tajtkzó habok.
 
Az Úr legyen ldott, * aki nem vetett oda minket zsákmnyul foguknak.
 
Lelkünk megmenekült, mint a madár a vadászok hálójábl, † a háló sztszakadt, * és mi szabadok lettünk.
 
Segítségünk az Úr nevében, * aki az eget és a fldet alkotta.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
124. zsoltár Az Úr népének őrzője.
Békesség és irgalom, Isten választott népének. – Gal 6,16
 
Aki az Úrban bízik, olyan mint a Sion hegye, * nem inog meg az, megmarad örkké.
 
Jeruzsálemet hegyek övezik, † az Úr így veszi krül npét, * most és örökkn-örkké.
 
Ne uralkodjék az igazak földjén a gonoszság jogara, * nehogy az igaz is erőszakra nyújtsa kezét.
 
Tégy jót, Uram, a jkkal, * és azokkal, akik igazszvűek.
 
De akik hajlanak a hamis utakra, † űzze el az Úr a bűnösökkel együtt őket. * Békesség legyen Izraelnek!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkn-örökké. men.
 
Antifóna 1Tim 1,16
Azért könyörült rajtam Jézus, * hogy megmutassa nagy türelmét, példaként azoknak, kik hisznek majd őbenne, és így eljutnak az örök életre.
 
Olvasmány ApCsel 26,19-20
Nem voltam hitetlen a mennyei látomás iránt, hanem hirdettem először a damaszkusziaknak, jeruzsálemieknek és egész Júdea lakóinak, majd a pogányoknak is, hogy tartsanak bűnbánatot és térjenek meg Istenhez, a bűnbánat méltó tettei által.
 
- A halál kapujából emelj föl engem, Uram,
- Hogy Sion városának kapujában dicsőségedet hirdessem!    Zsolt 9,14.15
 
Zárókönyörgés
Istenünk, te Szent Pál apostol igehirdetésével az egész világot tanítottad. Megtérésének mai szent ünnepén kérünk, segíts, hogy példáját követve tanúságot tegyünk igazságodról a világban. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."