Bencés zsolozsma V E S P E R Á SPÉNTEK HÚSVÉT VII. HETÉBEN

Esti ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
26
PÉNTEK HÚSVÉT VII. HETÉBEN
V E S P E R Á S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Brev. Maur.
Halálon győztes Krisztusunk,
Véghezvitted már művedet,
Mit elhagytál, az égi fény,
Most mennybe visszakövetel.
 
2. Már fényes felhők szárnyain
Sebzett földünket elhagyod,
A bűntől váltott nagy sereg
Kísér a mennybe, hős Király!
 
4. Békességszerző véredet,
Amely váltságunk díja volt,
Mint főpap, égi pártfogónk,
Ott most is értünk áldozod.
 
6. Hányódunk vész és baj között,
Onnét adsz nékünk új erőt,
Te adsz a harcban diadalt,
Te fonsz a győztesnek babért.
 
3. Ámulnak fényeségiek,
Mennynek feltárul ajtaja,
Te, Isten-ember, trónra lépsz
Atyádnak jobbján győztesen.
 
5. Egyházad, földi jegyesed,
Onnét táplálod, gondozod,
És minden tagba életet
Sugárzol, élet kútfeje.
 
7. Hová mint fő most távozol,
Vidd fel magaddal Testedet,
Add, járjuk bizton, tagjaid,
Amit te jártál, az utat!
 
8. Dicsőség néked, Jézusunk,
Ki most győztesen égbe szállsz,
És áldunk téged, jó Atyánk,
S Szentlélek Isten, szüntelen. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 138,7
Fölém emelted kezed, Uram, * hová fussak, Istenem, színedtől?
 
138. zsoltár (1-12) • Isten mindentudása és jelenléte
Ki foghatja fel az Úr gondolatait? Ki adhatott valaha tanácsot neki? – Róm 11,34
 
Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem: † tudod, ha leülök vagy ha felállok, * messziről is észreveszed szndékom.
 
Járásom és pihenésem szemmel tartod, * gondod van minden utamra.
 
Még ajkamra sem jtt a szó, * Uram, te mris ismered.
 
Minden felől körülfogtál engem, Uram, * kezedet rajtam tartod.
 
Csodálatos ez a tudás nkem, * olyan magas, hogy meg nem rthetem.
 
Hova meneküljek lelked elől, * hova rejtőzzem szned elől?
 
Ha az egekbe szállnék: ott is jelen vagy! * Holtak közt vessem ágyam: odalenn vagy!
 
Ha a hajnal szárnyaira kelnék, * és a tenger szélein ha laknék,
 
Oda is csak a te karod vezet, * s ott is csak jobbod tart engemet.
 
Ha azt gondolnám: „Elnyel a stétség, * és éjszakává lesz körülöttem a világosság”,
 
Az éj sötétje nem sötét előtted, † s az éjszaka fnyes napvilág, * fény és sötét ugyanaz nked.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
1. antifóna Zsolt 138,7
Fölém emelted kezed, Uram, * hová fussak, Istenem, színedtől?
 
2. antifóna Zsolt 138,23
Tégy próbára engem, Istenem, * és vizsgáld meg szívemet, ismerj meg engem és lásd meg minden gondom.
 
138. zsoltár (13-18.23-24) • Isten mindentudása és jelenléte
 
Uram, te alkottad, egész bensőmet, * anyám méhében te formltál engem.
 
Áldalak, amiért csodálatosan alkottál engem, * és amiért csodálatos minden műved.
 
Lelkem teljesen ismered, * csontjaim nem voltak rejtve előtted,
 
Mikor megalkottál a rejtek lében, * amikor formáltál a fld mélyében.
 
Szemed már látott, mielőtt megszülettem, † s könyvedben minden fel volt rva rlam, * megszabtad napjaimat, mielőtt egy is lett volna belőlk.
 
Mily drágák szándékaid szmomra, Istenem, * mily hatalmas azoknak száma!
 
Ha megszámlálnám: több a homokszemeknél, * s ha végére érnék, az csak kezdet volna. ...
 
Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szvemet, * tégy próbára engem és ismerd meg minden ösvényem!
 
Figyelj meg, nem járok-e tves ton, * vezess engem az örökkévalósg útjn!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökk. men.
 
2. antifóna Zsolt 138,23
Tégy próbára engem, Istenem, * és vizsgáld meg szívemet, ismerj meg engem és lásd meg minden gondom.
 
3. antifóna Fil 2,11
Jézus Krisztus nevére * hajoljon meg minden térd égen-földön, minden nyelv vallja meg, hogy Jézus az Úr az Atyaisten dicsőségére.
 
Újszövetségi ének (Fil 2,5-11)
[Ugyanaz a lelkület legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban volt.]
 
Krisztus Jézus bár valóban Isten volt, * nem ragaszkodott ahhoz, hogy Istennel egyenlő,
 
Hanem kiüresítette önmagt, † a szolga alakját öltötte magára, * az emberekhez lett hasonló, úgy jelent meg köztünk, mint ember.
 
Lealacsonyította magt, † engedelmes lett értünk a halálig, * mégpedig a kereszthalálig.
 
Ezért felmagasztalta őt az Isten, † és olyan nevet adott nki, * amely fölségesebb minden nvnél,
 
Hogy minden térd meghajoljon Jézus nevére * az égben, a földön és az alvilág mlyén,
 
És az Atyaisten dicsőségére vallja meg minden nyelv, * hogy Jézus Krisztus az Úr.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
3. antifóna Fil 2,11
Jézus Krisztus nevére * hajoljon meg minden térd égen-földön, minden nyelv vallja meg, hogy Jézus az Úr az Atyaisten dicsőségére.
 
Olvasmány Zsid 5,8-10
Krisztus halandó életében hangos kiáltással és könnyhullatással imádkozott és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól. Istenfélelme miatt meghallgatásra is talált. Annak ellenére, hogy Isten Fia volt, a szenvedésből tanulta meg az engedelmességet. Művét befejezve, örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki, mert Isten őt tette főpappá Melkizedek rendje szerint.
 
Válaszos ének Zsolt 28
Uralkodik az Úr örökké és királyi trónon ül: * Alleluja, alleluja. Megerősíti népét és megáldja békességgel. Alleluja... Dicsőség az Atyának... Uralkodik az Úr...
 
4. antifóna (Hétfő, Szerda, Péntek) ApCsel 1,12.14
Jézus fölment a mennybe, * a tanítványok visszatértek a városba. Mindnyájan egy szívvel-lélekkel imádkoztak Jézus anyjával, Máriával, alleluja.
 
Magnificat Lk 1,46-55
[Zakariás házában Mária így szólt:]
 
Magasztalja lelkem az Urat, * ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben.
 
Tekintetre méltatta alázatos szolgáló lányát: * lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.
 
Mily nagy dolgot művelt velem * ő, a hatalmas, akit Szentnek hívunk.
 
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma * azokon, akik félik őt.
 
Nagyszerű dolgokat művelt karja, * a szívükben gőgösöket széjjelszórta.
 
Uralkodókat űzött el trónjukról, * de a kicsinyeket magasra emelte.
 
Betöltötte az éhezőket minden jóval, * a gazdagokat elbocsátotta üres kézzel.
 
Fölkarolta szolgáját, Izraelt: * megemlékezett irgalmáról,
 
Melyet atyáinknak hajdan megígért, * Ábrahámnak és utódainak örökkön-örökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna (Hétfő, Szerda, Péntek) ApCsel 1,12.14
Jézus fölment a mennybe, * a tanítványok visszatértek a városba. Mindnyájan egy szívvel-lélekkel imádkoztak Jézus anyjával, Máriával, alleluja.
 
Könyörgések
Testvéreim, áldjuk az Atyát, aki kiárasztotta a Lélek kegyelmét, s kérjük annak mind bőségesebb kiáradását:
Küldd el Szentlelkedet!
 
Urunk, Szent Fiad lett a nemzetek világossága;
– nyisd meg a vakok szemét, vezesd a fényre a sötétségben élőket.
Te a Szentlélek erejével kented fel Krisztust az üdvösség szolgálatára;
– add, hogy körüljárva a világban jót tegyen mindenkivel.
Küldd el Szentlelkedet, a szívek világosságát,
– hogy megerősítse a kételkedőket.
Küldd el Szentlelkedet, aki a szenvedésben enyhülés,
– hogy fölemelje az elfáradtakat és a lélekben megtörteket.
Töltsd be elhunyt testvéreink reményét,
– hogy Krisztus eljövetelekor részük legyen a föltámadásban.
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Istenünk, te Krisztus megdicsőülésével és a Szentlélek kiárasztásával nyitottad meg nekünk az örök élet kapuit; engedd, kérünk, hogy amikor ebben a nagy ajándékban részesülünk, tökéletesedjék imádásunk és növekedjék a hitünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma L A U D E SPÉNTEK HÚSVÉT VII. HETÉBEN

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
26
PÉNTEK HÚSVÉT VII. HETÉBEN
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Lit. Hor.
Betelt a földnek óhaja,
Fölkelt tündöklő napja már,
Az élő Isten, Krisztusunk,
Reményünk fénylőn mennybe száll.
 
2. A szerteáradt bűnt s fejét
Kínos tusában győzte le,
S ím győztes teste fényeit
Atyjának most mutatja be.
 
3. Sugárzó felhőn égbe megy,
Hívő szívekben gyújt reményt:
Feltárja mennynek ajtaját,
Mit elzárt Ádám bűne rég.
 
4. Ujjongva örvend ég s a föld,
Hogy ő, kit Szűznek méhe szült,
Kit kínzott ostor és kereszt,
Ím Atyja jobbján trónra ült.
 
5. Mondjunk most hálás éneket,
Hogy üdvünkért így szenvedett,
Hogy testünk egykor felveszi,
S az égben otthont ad nekünk.
 
6. Egy szívvel örvendezzenek
Az églakók s a földiek,
Mert Krisztus mennybe érkezett,
És mégis köztünk itt maradt.
 
7. Dicsőült Krisztus, Istenünk,
Emeld hozzád a szíveket,
És szent Atyádtól küldd le ránk,
Vigaszt ki ád, Szentlelkedet! Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 16,15
Uram, igaz voltomban látlak meg, * örömmel töltöd el lelkemet, mikor fölébredve színed látom.
 
16. zsoltár
[Ima Dávidtól.]
 
Hallgasd meg, Uram, igaz gyemet, * figyelj könyrgő szavamra!
 
Imádságom fogadd fledbe, * mert ajkamon nincsen hamisság.
 
Ítéletemet arcodtól vrom, * mivel látja az igazat szemed.
 
Ha szívemet megvizsgálod és éjjelente kifürkészed, † s ha kipróbálsz is tűzben engem, * álnokságot nem találsz bennem.
 
Nem vétkeztem szavamban, mint emberek szoktak, * megtartottam ajkad igéit.
 
Parancsaid útján szilárdan jrok, * ösvényeiden lábam meg nem inog.
 
Hozzád kiáltok, mert meghallgatsz, Uram, * hajtsd füled hozzám, hallgasd meg szavam!
 
Csodálatos irgalmadat mutasd meg nkem, * mert megmented mindazt, aki jobbodhoz menekül.
 
Oltalmazz, mint szemed fényt, † szárnyad árnyékába rejts el engem * a gonoszok elől, kik erőszakkal trnek ellenem!
 
Ellenségeim körülrajzanak engem, † elzárták konok szvüket, * szájukból kevly szó rad.
 
Sarkamban vannak, már körül is fognak, * rám szegezik szemüket, hogy fldre verjenek.
 
Olyanok, mint a zsákmányra éhes oroszlán, * mint a rejtekben lapuló fiatal oroszlán.
 
Kelj föl, Uram, szállj szembe vele, terítsd a fldre! * Ments meg kardoddal a bűnstől engem!
 
Szabadíts meg ezektől az emberektől karoddal, Uram, * akik ettől az élettől vrnak mindent.
 
Töltsd el testüket azzal, amit nekik szántl, † lakjanak jól ők és fiaik, * és hagyják gyermekeikre, ami megmaradt.
 
De én igaz voltomban látlak meg, Uram, tged, * mikor fölébredek, színed látása tlt el engem.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örkké. men.
 
1. antifóna Zsolt 16,15
Uram, igaz voltomban látlak meg, * örömmel töltöd el lelkemet, mikor fölébredve színed látom.
 
2. antifóna Hab 3,18-19
Örvendezem az Úrban, * ujjongok megváltó Istenemben mert Isten az Úr, az erősségem.
 
Ószövetségi ének (Hab 3,1-4.13-14.16-19) • Habakuk éneke
Emeljétek fel fejeteket, mert elérkezett megváltástok. – Lk 21,28
 
Uram, híred eljutott hozzám, * megrendítettek, Uram, tetteid.
 
A mi időnkben is vidd végbe műveid, † a mi időnkben is add tudtul őket, * gondolj az irgalomra haragod idején.
 
Közeledik az Isten Támán felől, * és a Szent Fárán hegyéről.
 
Dicsősége elborítja az egeket, * betölti a földet flsége.
 
Ragyogása olyan, mint a napfény, * sugarak törnek elő kezéből, abban van ereje.
 
Kivonulsz, hogy megszabadítsad npedet, * hogy szabadulást nyerjen Flkented.
 
Rombadöntöd a gonosz hzát, * felforgatod a szikláig alapját.
 
Dárdáddal átszegezted harcosainak vezérét, * akik örömujjongással körüljártak, hogy minket szjjelszrjanak.
 
Amikor ezt hallottam, megrendült a bensőm, * megremegtek hangjától ajkaim.
 
Fájdalom járja át csontjaim, * reszkető lptekkel jrok.
 
Bár nyugodt lehetnék a szorongatás napján, * amely eljön a minket elnyomó npre.
 
Mert nem virágzik majd akkor a fgefa, * és nem fakad rgy a szőlőkben.
 
Elpusztul az olajfa termése, * s a szántóföldek nem hoznak lelmet.
 
Kivész a juh az akolból, * s ökör nem lesz a jszlaknál.
 
Én azonban örvendezem az rban, * ujjongok megváltó Istenemben.
 
Isten az Úr, az erősségem, † olyanná teszi lábamat, mint a szarvasét, * és a magasságokba visz föl engem.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-rökké. men.
 
2. antifóna Hab 3,18-19
Örvendezem az Úrban, * ujjongok megváltó Istenemben mert Isten az Úr, az erősségem.
 
3. antifóna Zsolt 149,2
Alleluja. Örvendjen Izrael népe * és ujjongva ünnepelje Teremtő Istenét. ℞ Alleluja, alleluja.
 
149. zsoltár
 
Új dalt énekeljetek az rnak, * a szentek közösségében zengő dicséretet!
 
Örvendezzék Teremtőjén Izrael npe, * és ünnepeljék királyukat Sion lakói! ℞
 
Körtánccal dicsérjék nevét, * dobon és hárfán zengjék nekét,
 
Mert népét az Úr szeretettel ldja, * s a magát megalázót győzelem koronázza. ℞
 
Ujjongjanak dicsőségükön a szentek, * vigadozzanak nyugvóhelyükön!
 
Isten magasztalása legyen nyelvükön, * kétélű kard a kezükben, ℞
 
Hogy megtorolják a nemzetek vtkét * és megfenyítsk a npeket.
 
Hogy királyokat verjenek bilincsbe, * fejedelmeket vasláncra. ℞
 
A megszabott ítéletet rajtuk így betöltsék; * ez lesz dicsőségére minden szentjének! ℞
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örkké. men. ℞
 
3. antifóna Zsolt 149,2
Alleluja. Örvendjen Izrael népe * és ujjongva ünnepelje Teremtő Istenét. ℞ Alleluja, alleluja.
 
Olvasmány Kol 3,1-4
Ha Krisztussal föltámadtatok, keressétek, ami odafönn van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Arra irányuljon figyelmetek, ami odafönn van, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve. Amikor Krisztus, a mi életünk, megjelenik, ti is megjelentek a dicsőségben.
 
Válaszos ének Zsolt 46,67
Fölemelkedik az Isten örömujjongás közben, * Alleluja, alleluja. Daloljatok az Úrnak, zengjetek dalt Királyunknak. Alleluja... Dicsőség az Atyának... Fölemelkedik az Isten...
 
4. antifóna II. Jn 15,26
Mikor eljön a Vigasztaló, * akit az Atyától küldök nektek, tanúságot tesz énrólam, mert ő az Igazság Lelke, alleluja.
 
Evangéliumi ének (Mt 11,25-30) • Jézus hálaadása
Áldalak téged, Atyám, * mennynek és földnek ura,
 
Mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, * és kijelentetted a kicsinyeknek.
 
Igen, Atyám, * így tetszett neked.
 
Mindent átadott nekem Atyám: * senki más nem ismeri a Fiút, csak az Atya.
 
És az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, * és az, akinek a Fiú ki akarja jelenteni.
 
Jöjjetek hozzám mindnyájan, † akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve: * én felüdítlek titeket.
 
Vegyétek magatokra igámat és tanuljatok tőlem, † mert szelíd vagyok és alázatos szívű, * és megtaláljátok lelketek nyugalmát.
 
Az én igám édes, * az én terhem könnyű.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
4. antifóna II. Jn 15,26
Mikor eljön a Vigasztaló, * akit az Atyától küldök nektek, tanúságot tesz énrólam, mert ő az Igazság Lelke, alleluja.
 
Könyörgések
Isten, akinek dicsőség legyen mindörökké, engedje meg nekünk, hogy bővelkedjünk a reményben a Szentlélek erejéből. Buzgó szívvel kérjük:
Urunk és Istenünk, segíts és üdvözíts minket!
 
Mindenható Atyánk, te tudod, hogy az imádságban is gyöngék vagyunk;
– add, hogy Szentlelked könyörögjön helyettünk!
Küldd el Szentlelkedet, boldogító fényedet,
– hogy töltse el mindannyiunk szívét!
Urunk, a te kezed alkotása vagyunk,
– ne hagyj bűneink hatalmában bennünket!
Add, hogy a hitben gyengéket ne türelmetlenül fogadjuk,
– hanem mindig tisztelettel és szeretettel legyünk irántuk!
(Add meg, Istenünk, a névnapos N. testvérnek/atyának,
– hogy a Szentlélek erejében járja élete útját!)
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Istenünk, te Krisztus megdicsőülésével és a Szentlélek kiárasztásával nyitottad meg nekünk az örök élet kapuit; engedd, kérünk, hogy amikor ebben a nagy ajándékban részesülünk, tökéletesedjék imádásunk és növekedjék a hitünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás
A hit teljes örömével és békéjével töltsön el titeket a reménység Istene, hogy a reményben a Szentlélek erejéből bővelkedjetek!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma N A P K Ö Z I I M A Ó R APÉNTEK HÚSVÉT VII. HETÉBEN

Déli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
26
PÉNTEK HÚSVÉT VII. HETÉBEN
N A P K Ö Z I   I M A Ó R A
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz  Propr. Mon. S. M.
Ujjongó szolgák, jöjjetek,
A kő, lássátok, nincs helyén!
Egy gyolcslepel s egy szemfedő:
Feltámadt Krisztus! – hirdetik.
 
2. Üres sír, áldott, szent tanú,
Tebenned virradt új napunk,
Halálunk ősi láncain
Tebenned győzött Krisztusunk.
 
3. Ó add, hogy mint a sziklakő,
Üres sír, vagy mint gyolcslepel:
Mi is lehessünk, jó Urunk,
Feltámadásod szent jele!
 
4. Dicsérjük most a jó Atyát,
Bűntől megváltó szent Fiát,
S a Lelket is, ki egy velük,
Ujjongva áldja hű szívünk. Ámen.
 
Antifóna
Alleluja, alleluja, alleluja.
 
39. zsoltár (2-14.17-18)
[A karvezetőnek: Dávid zsoltára.]
 
Bízva bíztam az rban, * lehajolt hozzám és meghallotta kiáltásom.
 
Kimentett a pusztulás verméből, * a mocsár iszapjából.
 
Sziklára állította lbamat, * és szilárddá tette lptemet.
 
Új éneket adott ajkamra, * hogy magasztaljam Istenünket.
 
Sokan látják ezt majd és félik az Urat, * és benne remélnek.
 
Boldog ember, aki bízik az rban, * s nem tart a gőgös és hazug emberrel.
 
Mily számosak csodás tetteid, Uram, Istenem, * gondoskodásodban nincs hozzád hasonló.
 
Ha hirdetni és elmondani akarnám, * több annál, hogy fel tudnám sorolni.
 
Véres vagy ételáldozatban nem leled kedved, * de megnyitottad hallsra flemet.
 
Égő, és engesztelő áldozatot nem kívánsz, * így szólok hát hozzád: me, itt vagyok.
 
A könyvtekercsben írva van rólam, † hogy akaratod betöltsem, * örömmel hordom szívemben parancsod, Istenem.
 
A nagy gyülekezetben igazságodat hirdetem, * tudod, Uram, hogy nem hallgat ajkam.
 
Igazságodat nem rejtem szvembe, * elbeszélem hűséged és dvösséged.
 
Kegyelmedről nem hallgatok, * a nagy gyülekezet előtt nem titkolom hűséged.
 
Irgalmadat, Uram, ne tagadd meg tőlem, * kegyelmed és hűséged őrizzen szntelen!
 
Mert számtalan baj vett krül engem, * elborított gonoszságom, hogy nem is ltok.
 
Számosabbak, mint fejemen a hajszál, * cserben hagyott minden erőm.
 
Légy hozzám kegyelmes, Uram, és ments meg, * Uram, siess, segts meg engem! ...
 
Ujjongjanak és örüljenek benned mindazok, * akik hűségesen keresnek tged!
 
Hirdessék mindig: „Dicsősg az rnak!” * mind, akik várják dvösséged.
 
Én azonban nyomorult vagyok és szegény, * de az Úr gondot visel reám.
 
Te vagy szabadítm és gymolom, * ne késlekedj immár, Istenem!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örkké. men.
 
70. zsoltár • Uram, ifjúkorom óta te vagy reményem
Legyetek örvendezők a reménységben, béketűrők a nyomorúságban! – Róm 12,12
 
Uram, benned van reményem, * ne hagyj soha szgyent rnem!
 
Igazságodban ments meg és szabadts meg engem, * fordítsd felém füled és segíts meg!
 
Légy erős sziklám, * menedéket adó vram!
 
Ígéreted szerint szabadts meg engem, * mert te vagy kősziklám és menedékem!
 
Istenem, ments meg a bűnsök kezéből, * a hatalmaskodók és a gonoszok klétől!
 
Mert te vagy bizodalmam, Uram, Istenem, * ifjúságom óta te vagy reményem.
 
Anyám méhétől fogva rád hagyatkozom, † születésem óta te vagy tmaszom, * szüntelen tged dicsérlek.
 
Gúny tárgya lettem sokak szemében, * de nekem te vagy erős gymolom.
 
Dicséreted tölti el szmat, * magasztalásod egész napomat.
 
Öregkoromban se vess el engem, * ne hagyj el, ha elfogy erőm!
 
Mert ellenségeim megszlnak engem, * szemmel tartanak, s a tanácskozásban rlam beszélnek.
 
Azt mondják: „Elhagyta őt az Isten, * üldözzétek, fogjátok el, mert nincs, aki megmentse!”
 
Istenem, ne maradj tvol tőlem, * Istenem, siess, segts meg engem!
 
Valljanak szégyent és vesszenek el, akik ellenem tmadnak, * szégyen és gyalázat szálljon azokra, akik vesztemre trnek!
 
Én pedig mindenkor benned remélek, * napról-napra jobban dicsérlek.
 
Ajkam hirdesse igazságodat, † jótetteidről beszljen egész nap, * mert megszámlálni nem tudom őket!
 
Uramnak, Istenemnek templomhoz jrulok, * egyedül igazságodra gondolok, Uram.
 
Istenem, te tanítottál ifjúkorom ta, * még ma is hirdetem csodás tetteid.
 
De öregkoromra, aggságomra se hagyj el, Istenem, * hogy hirdessem az eljövendő nemzedéknek karod erejét!
 
Istenem, hatalmad és igazságod fölér az egekig, † nagy dolgokat vittél vgbe; * Istenem, ki hasonló hozzád?
 
Mily sok és nehéz gyötrelmet raktál rm, † de te új életre keltesz, * és felhozol a fldnek mlyéből.
 
Állítsd helyre rgi rangomat, * fordulj felém, és adj vigaszt nkem!
 
Én pedig hárfával magasztallak hűségedért, Istenem, * citerával zsoltározok néked, Izrael Szentje.
 
Ujjong az ajkam, amikor énekelek nked, * örvend a lelkem, mert te vagy megváltóm.
 
Igazságodat áldja nyelvem naphosszat, * mert szégyen és gyalázat érte azokat, kik vesztemre trtek.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
Antifóna
Alleluja, alleluja, alleluja.
 
Olvasmány Gal 3,27-28
Mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusra, Krisztust öltöttétek magatokra. Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert mindnyájan eggyé lettetek Krisztus Jézusban.
 
V Istenben bízott szívem, és ő megsegített,
R És újjáéledt testem. Zsolt 27,7
 
Zárókönyörgés
Istenünk, rendelésedből megünnepeltük Urunk föltámadását és mennybemenetelét. Add meg, kérünk, híveidnek, hogy megtisztult lélekkel elnyerhessük az eljövendő Szentlélek kegyelmét. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."