Bencés zsolozsma V E S P E R Á SPéntek adventi időben, I. hét

Esti ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
03

Péntek adventi időben, I. hét
V E S P E R Á S

Az imaóra kezdése

Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!


Himnusz Brev. Maur.

Jön már a várva várt idő,

Mint elrendelte Istenünk,

És annyi sóvár év után

A fényes nap feltündököl.

 

2. Mert vétkezett a büszke ős,

Sok sebtől vérzett gyermeke:

Az emberfajt a zord halál

Sötétlő árnya fedte be.

 

3. E vészes romlás kárait

Ki hozza helyre, mily kezek

Nyújthatnak üdvös gyógyulást,

S kötik be azt a mély sebet?

 

4. Te Krisztus, csak te egyedül,

Ki trónról szállsz le, s jössz közénk,

Színt, formát adni csak te tudsz

Bukott képmásodnak, nekünk.

 

5. Egek, ti harmatozzatok,

Te föld, foganjon szűz öled,

S az üdvözítő Igazat

A dúlt világnak szülje meg.

 

6. Üdvünkre testté lett Ige,

Most téged áld, dicsér szavunk,

S Atyának, Léleknek veled

Áldás, dicsőség, tisztelet. Ámen.


1. antifóna Zsolt 138,7

Fölém emelted kezed, Uram, * hová fussak, Istenem, színedtől?


138. zsoltár (1-12) • Isten mindentudása és jelenléte

Ki foghatja fel az Úr gondolatait? Ki adhatott valaha tanácsot neki? – Róm 11,34

 

Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem: † tudod, ha leülök vagy ha felállok, * messziről is észreveszed szndékom.

 

Járásom és pihenésem szemmel tartod, * gondod van minden utamra.

 

Még ajkamra sem jtt a szó, * Uram, te mris ismered.

 

Minden felől körülfogtál engem, Uram, * kezedet rajtam tartod.

 

Csodálatos ez a tudás nkem, * olyan magas, hogy meg nem rthetem.

 

Hova meneküljek lelked elől, * hova rejtőzzem szned elől?

 

Ha az egekbe szállnék: ott is jelen vagy! * Holtak közt vessem ágyam: odalenn vagy!

 

Ha a hajnal szárnyaira kelnék, * és a tenger szélein ha laknék,

 

Oda is csak a te karod vezet, * s ott is csak jobbod tart engemet.

 

Ha azt gondolnám: „Elnyel a stétség, * és éjszakává lesz körülöttem a világosság”,

 

Az éj sötétje nem sötét előtted, † s az éjszaka fnyes napvilág, * fény és sötét ugyanaz nked.

 

Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.

 

Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.


1. antifóna Zsolt 138,7

Fölém emelted kezed, Uram, * hová fussak, Istenem, színedtől?


2. antifóna Zsolt 138,23

Tégy próbára engem, Istenem, * és vizsgáld meg szívemet, ismerj meg engem és lásd meg minden gondom.


138. zsoltár (13-18.23-24) • Isten mindentudása és jelenléte

 

Uram, te alkottad, egész bensőmet, * anyám méhében te formltál engem.

 

Áldalak, amiért csodálatosan alkottál engem, * és amiért csodálatos minden műved.

 

Lelkem teljesen ismered, * csontjaim nem voltak rejtve előtted,

 

Mikor megalkottál a rejtek lében, * amikor formáltál a fld mélyében.

 

Szemed már látott, mielőtt megszülettem, † s könyvedben minden fel volt rva rlam, * megszabtad napjaimat, mielőtt egy is lett volna belőlk.

 

Mily drágák szándékaid szmomra, Istenem, * mily hatalmas azoknak száma!

 

Ha megszámlálnám: több a homokszemeknél, * s ha végére érnék, az csak kezdet volna. ...

 

Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szvemet, * tégy próbára engem és ismerd meg minden ösvényem!

 

Figyelj meg, nem járok-e tves ton, * vezess engem az örökkévalósg útjn!

 

Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.

 

Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökk. men.


2. antifóna Zsolt 138,23

Tégy próbára engem, Istenem, * és vizsgáld meg szívemet, ismerj meg engem és lásd meg minden gondom.


3. antifóna Fil 2,11

Jézus Krisztus nevére * hajoljon meg minden térd égen-földön, minden nyelv vallja meg, hogy Jézus az Úr az Atyaisten dicsőségére.


Újszövetségi ének (Fil 2,5-11)

[Ugyanaz a lelkület legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban volt.]

 

Krisztus Jézus bár valóban Isten volt, * nem ragaszkodott ahhoz, hogy Istennel egyenlő,

 

Hanem kiüresítette önmagt, † a szolga alakját öltötte magára, * az emberekhez lett hasonló, úgy jelent meg köztünk, mint ember.

 

Lealacsonyította magt, † engedelmes lett értünk a halálig, * mégpedig a kereszthalálig.

 

Ezért felmagasztalta őt az Isten, † és olyan nevet adott nki, * amely fölségesebb minden nvnél,

 

Hogy minden térd meghajoljon Jézus nevére * az égben, a földön és az alvilág mlyén,

 

És az Atyaisten dicsőségére vallja meg minden nyelv, * hogy Jézus Krisztus az Úr.

 

Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.

 

Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.


3. antifóna Fil 2,11

Jézus Krisztus nevére * hajoljon meg minden térd égen-földön, minden nyelv vallja meg, hogy Jézus az Úr az Atyaisten dicsőségére.


Olvasmány I. és III. hét 2Pét 3,8-9

Szeretteim, főképp egy dolog ne kerülje el figyelmeteket; az, hogy egy nap az Úr előtt annyi, mint ezer év, ezer év pedig annyi, mint egy nap. Az Úr nem késik ígéretét teljesíteni, ahogy némelyek késedelmeskedésnek tartják, hogy türelemmel viseltetik irántatok, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem hogy mindenki bűnbánatot tartson.


Válaszos ének Zsolt 101,14

Kelj föl és könyörülj a népen, * irgalmazz, Uram, Sionnak! Itt az ideje, hogy megkegyelmezz néki, valóban itt az óra. * irgalmazz, Uram,… Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek.


Magnificat Lk 1,46-55

[Zakariás házában Mária így szólt:]

 

Magasztalja lelkem az Urat, * ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben.

 

Tekintetre méltatta alázatos szolgáló lányát: * lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.

 

Mily nagy dolgot művelt velem * ő, a hatalmas, akit Szentnek hívunk.

 

Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma * azokon, akik félik őt.

 

Nagyszerű dolgokat művelt karja, * a szívükben gőgösöket széjjelszórta.

 

Uralkodókat űzött el trónjukról, * de a kicsinyeket magasra emelte.

 

Betöltötte az éhezőket minden jóval, * a gazdagokat elbocsátotta üres kézzel.

 

Fölkarolta szolgáját, Izraelt: * megemlékezett irgalmáról,

 

Melyet atyáinknak hajdan megígért, * Ábrahámnak és utódainak örökkön-örökké.

 

Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.

 

Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örökké. Ámen.


4. antifóna Zak 14,1.9

Íme, * eljön majd az Úr nagy napja; Ő lesz akkor a föld királya, s csak az ő neve lesz dicső a földön.


Könyörgések
I. és III. hét

Bizalommal kérjük Krisztust, lelkünk Pásztorát és Oltalmazóját:

     Kegyelmezz nekünk, Urunk!
 

Isten nyájának Jó Pásztora;

– jöjj, gyűjts össze minden embert Egyházadban.

Erősítsd, Urunk, néped pásztorait,
– hogy gondosan legeltessék nyájadat, amíg el nem jössz.

Válassz közülünk igehirdetőket,

– hogy hirdessék Evangéliumodat a föld végső határáig.

Irgalmasan emeld fel azokat, akik elfáradnak az úton;

– adj nekik segítő jóbarátokat.

Tedd dicsőséged részeseivé azokat,

– akik itt a földön igéid szerint éltek.


Az Úr imádsága

Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.


Zárókönyörgés

Istenünk, mutasd meg hatalmad erejét. Kérünk, jöjj hozzánk és oltalmazz, hogy rosszra való hajlandóságunk veszedelmeitől megszabaduljunk, és kegyelmedből üdvözüljünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.


Áldások

  1. Urunk, Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség Lelkét!
  2. Jussatok el mindnyájan a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére!
  3. Isten Fia adjon nekünk érzéket, hogy megismerjük az igaz Istent!
  4. Töltsön el titeket a reménység Istene a hit teljes örömével és békéjével, hogy a reményben a Szentlélek erejéből bővelkedjetek!
  5. Az igazság Istene tanítson meg benneteket minden igazságra!
  6. Az Úr hajlítsa szíveteket magához, hogy mindig az ő útjain járjatok!
  7. Nyissa fel szemeteket Istenünk, hogy a sötétségből az ő világosságára jussatok, és helyet kapjatok a szentek között!
  8. Ismerjétek meg Krisztusnak minden ismeretet felülmúló szeretetét, és teljetek be Isten egész teljességével!
  9. Kegyelem legyen mindnyájatokkal, akik el nem múló szeretettel szeretitek Urunkat, Jézus Krisztust!
  10. Gyarapítson és gazdagítson titeket az Isten a szeretetben egymás és mindenki iránt!

A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!


Az imaóra befejezése

Mondjunk áldást az Úrnak!

Istennek legyen hála!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma L A U D E SPéntek adventi időben, I. hét

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
03

Péntek adventi időben, I. hét
L A U D E S

Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!

Himnusz Brev. Maur.
A Jordán partját fölveri
Keresztelő kemény szava,
S a szent hírnöknek hangja ím,
Nyomasztó álmot űz tova.
 
2. A föld, az ég, a tengerár
Megérzi Isten lépteit,
Ujjong előre boldogan,
Hogy alkotója újra itt.
 
3. Mi is jobbítsuk életünk,
A fényes vendég már közel:
Útját készítsük gondosan,
S méltó hajléka kész legyen.
 
4. Jézus, te vagy csak támaszunk,
Erőnk, a bajra vigaszunk,
Szikkadt fűszálként nélküled
Halálraváltan sorvadunk.
 
5.Gyógyítón nyújtsd ki jobbodat,
Emeld fel mind, ki elbukott,
Mutasd meg arcod: s a világ
Kihunyt szépsége fölragyog.
 
6. Ki eljössz bűntől váltani,
Dicsérünk téged, Jézusunk!
A jó Atyát, a Lelket is,
Örökre áldja hű szavunk. Ámen.

1. antifóna Zsolt 16,15
Uram, igaz voltomban látlak meg, * örömmel töltöd el lelkemet, mikor fölébredve színed látom.

16. zsoltár - [Ima Dávidtól.]
 
Hallgasd meg, Uram, igaz gyemet, * figyelj könyrgő szavamra!
 
Imádságom fogadd fledbe, * mert ajkamon nincsen hamisság.
 
Ítéletemet arcodtól vrom, * mivel látja az igazat szemed.
 
Ha szívemet megvizsgálod és éjjelente kifürkészed, † s ha kipróbálsz is tűzben engem, * álnokságot nem találsz bennem.
 
Nem vétkeztem szavamban, mint emberek szoktak, * megtartottam ajkad igéit.
 
Parancsaid útján szilárdan jrok, * ösvényeiden lábam meg nem inog.
 
Hozzád kiáltok, mert meghallgatsz, Uram, * hajtsd füled hozzám, hallgasd meg szavam!
 
Csodálatos irgalmadat mutasd meg nkem, * mert megmented mindazt, aki jobbodhoz menekül.
 
Oltalmazz, mint szemed fényt, † szárnyad árnyékába rejts el engem * a gonoszok elől, kik erőszakkal trnek ellenem!
 
Ellenségeim körülrajzanak engem, † elzárták konok szvüket, * szájukból kevly szó rad.
 
Sarkamban vannak, már körül is fognak, * rám szegezik szemüket, hogy fldre verjenek.
 
Olyanok, mint a zsákmányra éhes oroszlán, * mint a rejtekben lapuló fiatal oroszlán.
 
Kelj föl, Uram, szállj szembe vele, terítsd a fldre! * Ments meg kardoddal a bűnstől engem!
 
Szabadíts meg ezektől az emberektől karoddal, Uram, * akik ettől az élettől vrnak mindent.
 
Töltsd el testüket azzal, amit nekik szántl, † lakjanak jól ők és fiaik, * és hagyják gyermekeikre, ami megmaradt.
 
De én igaz voltomban látlak meg, Uram, tged, * mikor fölébredek, színed látása tlt el engem.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örkké. men.

1. antifóna Zsolt 16,15
Uram, igaz voltomban látlak meg, * örömmel töltöd el lelkemet, mikor fölébredve színed látom.

2. antifóna Hab 3,18-19

Örvendezem az Úrban, * ujjongok megváltó Istenemben mert Isten az Úr, az erősségem.

Ószövetségi ének (Hab 3,1-4.13-14.16-19) • Habakuk éneke
Emeljétek fel fejeteket, mert elérkezett megváltástok. – Lk 21,28
 
Uram, híred eljutott hozzám, * megrendítettek, Uram, tetteid.
 
A mi időnkben is vidd végbe műveid, † a mi időnkben is add tudtul őket, * gondolj az irgalomra haragod idején.
 
Közeledik az Isten Támán felől, * és a Szent Fárán hegyéről.
 
Dicsősége elborítja az egeket, * betölti a földet flsége.
 
Ragyogása olyan, mint a napfény, * sugarak törnek elő kezéből, abban van ereje.
 
Kivonulsz, hogy megszabadítsad npedet, * hogy szabadulást nyerjen Flkented.
 
Rombadöntöd a gonosz hzát, * felforgatod a szikláig alapját.
 
Dárdáddal átszegezted harcosainak vezérét, * akik örömujjongással körüljártak, hogy minket szjjelszrjanak.
 
Amikor ezt hallottam, megrendült a bensőm, * megremegtek hangjától ajkaim.
 
Fájdalom járja át csontjaim, * reszkető lptekkel jrok.
 
Bár nyugodt lehetnék a szorongatás napján, * amely eljön a minket elnyomó npre.
 
Mert nem virágzik majd akkor a fgefa, * és nem fakad rgy a szőlőkben.
 
Elpusztul az olajfa termése, * s a szántóföldek nem hoznak lelmet.
 
Kivész a juh az akolból, * s ökör nem lesz a jszlaknál.
 
Én azonban örvendezem az rban, * ujjongok megváltó Istenemben.
 
Isten az Úr, az erősségem, † olyanná teszi lábamat, mint a szarvasét, * és a magasságokba visz föl engem.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-rökké. men.

 

2. antifóna Hab 3,18-19
Örvendezem az Úrban, * ujjongok megváltó Istenemben mert Isten az Úr, az erősségem.

3. antifóna Zsolt 149,2
Alleluja. Örvendjen Izrael népe * és ujjongva ünnepelje Teremtő Istenét. ℞ Alleluja, alleluja.

149. zsoltár
 
Új dalt énekeljetek az rnak, * a szentek közösségében zengő dicséretet!
 
Örvendezzék Teremtőjén Izrael npe, * és ünnepeljék királyukat Sion lakói! ℞
 
Körtánccal dicsérjék nevét, * dobon és hárfán zengjék nekét,
 
Mert népét az Úr szeretettel ldja, * s a magát megalázót győzelem koronázza. ℞
 
Ujjongjanak dicsőségükön a szentek, * vigadozzanak nyugvóhelyükön!
 
Isten magasztalása legyen nyelvükön, * kétélű kard a kezükben, ℞
 
Hogy megtorolják a nemzetek vtkét * és megfenyítsk a npeket.
 
Hogy királyokat verjenek bilincsbe, * fejedelmeket vasláncra. ℞
 
A megszabott ítéletet rajtuk így betöltsék; * ez lesz dicsőségére minden szentjének! ℞
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örkké. men. ℞

3. antifóna Zsolt 149,2
Alleluja. Örvendjen Izrael népe * és ujjongva ünnepelje Teremtő Istenét. ℞ Alleluja, alleluja.

Olvasmány Jer 30,21-22
Ezt mondja az Úr: Jákobból támad fejedelme, uralkodója köréből származik. Színem elé engedem és ő hozzám járul. Az én népem lesztek, én pedig a ti Istenetek leszek.

Válaszos ének Zsolt 79,3b4
Ébreszd föl hatalmadat és jöjj el, * szabadíts meg minket, Istenünk. Állíts helyre, Istenünk, minket, és ragyogtasd ránk arcodat. * Szabadíts meg… Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Ébreszd föl hatalmadat...

4. antifóna (I. és III. héten) Iz 48,17
Így szól az Úr, a te Megváltód: * Én vagyok az Úr, a te Istened, rávezetlek arra az útra, amelyen kell majd járnod.

Evangéliumi ének (Mt 11,25-30) • Jézus hálaadása
 
Áldalak téged, Atyám, * mennynek és földnek ura,
 
Mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, * és kijelentetted a kicsinyeknek.
 
Igen, Atyám, * gy tetszett neked.
 
Mindent átadott nekem Atyám: * senki más nem ismeri a Fiút, csak az Atya.
 
És az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, * és az, akinek a Fiú ki akarja jelenteni.
 
Jöjjetek hozzám mindnyájan, † akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve: * én feldítlek titeket.
 
Vegyétek magatokra igámat és tanuljatok tőlem, † mert szelíd vagyok és alázatos szvű, * és megtaláljátok lelketek nyugalmát.
 
Az n igám des, * az n terhem knnyű.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.

4. antifóna (I. és III. héten) Iz 48,17
Így szól az Úr, a te Megváltód: * Én vagyok az Úr, a te Istened, rávezetlek arra az útra, amelyen kell majd járnod.

Könyörgések
I. és III. hét
Kérjük, testvéreim, Atyánkat, az Istent, aki dicsőségét Fiában ragyogtatta fel nekünk:
     Urunk és Istenünk, szenteltessék meg a te neved!
 
Taníts bennünket, Urunk, hogy el tudjuk fogadni egymást,
– amint Krisztus is elfogadott bennünket!
Tölts el bennünket a hit teljes örömével és békéjével,
– hogy bővelkedjünk a reményben és a Lélek adta erőben!
Nagylelkű irgalmadban siess minden ember segítségére,
– siess mindazok elé, akik reád várnak!
Te meghívod és szentté teszed választottaidat,
– (a névnapos N. testvért/atyát és) mindannyiunkat koronázz meg a mennyei örök életben!

Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.

Zárókönyörgés
Istenünk, mutasd meg hatalmad erejét. Kérünk, jöjj hozzánk és oltalmazz, hogy rosszra való hajlandóságunk veszedelmeitől megszabaduljunk, és kegyelmedből üdvözüljünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

Áldás
I. és III. hét
Szilárdan és rendületlenül álljatok hitünk alapján, el ne tántorodjatok az Evangélium reményétől!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!

Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma N A P K Ö Z I I M A Ó R APéntek adventi időben, I. hét

Déli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
03

Péntek adventi időben, I. hét
N A P K Ö Z I   I M A Ó R A

Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!

Himnusz Lit. Mon. des Heures
Jöjj el, megváltó Jézusunk,
Jöjj el, új élet hajnala,
Reményünk napja, űzzed el
Éjünk sötétlő árnyait!

2. Gyarló testünket fölveszed,
Száműzött sorsunk vállalod,
Így lesz, mi eddig büntetés,
Most égi ország záloga.

3. Tekints ránk, bűntől szenvedő
Szolgákra, s jöjj el, vigaszunk!
Terád várt annyi nemzedék,
Ne hagyd elveszni népedet!

4. Bűntől megváltó Jézusunk,
Imádunk téged, egy Fiú,
Atyádat és szent Lelkedet
Veled dicsérjük szüntelen. Ámen.

Antifóna Zsolt 70,12.21
Ne maradj távol tőlem, * Uram, siess, segíts meg! Fordulj felém és adj vigaszt nékem!

39. zsoltár (2-14.17-18)
[A karvezetőnek: Dávid zsoltára.]
 
Bízva bíztam az rban, * lehajolt hozzám és meghallotta kiáltásom.
 
Kimentett a pusztulás verméből, * a mocsár iszapjából.
 
Sziklára állította lbamat, * és szilárddá tette lptemet.
 
Új éneket adott ajkamra, * hogy magasztaljam Istenünket.
 
Sokan látják ezt majd és félik az Urat, * és benne remélnek.
 
Boldog ember, aki bízik az rban, * s nem tart a gőgös és hazug emberrel.
 
Mily számosak csodás tetteid, Uram, Istenem, * gondoskodásodban nincs hozzád hasonló.
 
Ha hirdetni és elmondani akarnám, * több annál, hogy fel tudnám sorolni.
 
Véres vagy ételáldozatban nem leled kedved, * de megnyitottad hallsra flemet.
 
Égő, és engesztelő áldozatot nem kívánsz, * így szólok hát hozzád: me, itt vagyok.
 
A könyvtekercsben írva van rólam, † hogy akaratod betöltsem, * örömmel hordom szívemben parancsod, Istenem.
 
A nagy gyülekezetben igazságodat hirdetem, * tudod, Uram, hogy nem hallgat ajkam.
 
Igazságodat nem rejtem szvembe, * elbeszélem hűséged és dvösséged.
 
Kegyelmedről nem hallgatok, * a nagy gyülekezet előtt nem titkolom hűséged.
 
Irgalmadat, Uram, ne tagadd meg tőlem, * kegyelmed és hűséged őrizzen szntelen!
 
Mert számtalan baj vett krül engem, * elborított gonoszságom, hogy nem is ltok.
 
Számosabbak, mint fejemen a hajszál, * cserben hagyott minden erőm.
 
Légy hozzám kegyelmes, Uram, és ments meg, * Uram, siess, segts meg engem! ...
 
Ujjongjanak és örüljenek benned mindazok, * akik hűségesen keresnek tged!
 
Hirdessék mindig: „Dicsősg az rnak!” * mind, akik várják dvösséged.
 
Én azonban nyomorult vagyok és szegény, * de az Úr gondot visel reám.
 
Te vagy szabadítm és gymolom, * ne késlekedj immár, Istenem!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örkké. men.

70. zsoltár • Uram, ifjúkorom óta te vagy reményem
Legyetek örvendezők a reménységben, béketűrők a nyomorúságban! – Róm 12,12
 
Uram, benned van reményem, * ne hagyj soha szgyent rnem!
 
Igazságodban ments meg és szabadts meg engem, * fordítsd felém füled és segíts meg!
 
Légy erős sziklám, * menedéket adó vram!
 
Ígéreted szerint szabadts meg engem, * mert te vagy kősziklám és menedékem!
 
Istenem, ments meg a bűnsök kezéből, * a hatalmaskodók és a gonoszok klétől!
 
Mert te vagy bizodalmam, Uram, Istenem, * ifjúságom óta te vagy reményem.
 
Anyám méhétől fogva rád hagyatkozom, † születésem óta te vagy tmaszom, * szüntelen tged dicsérlek.
 
Gúny tárgya lettem sokak szemében, * de nekem te vagy erős gymolom.
 
Dicséreted tölti el szmat, * magasztalásod egész napomat.
 
Öregkoromban se vess el engem, * ne hagyj el, ha elfogy erőm!
 
Mert ellenségeim megszlnak engem, * szemmel tartanak, s a tanácskozásban rlam beszélnek.
 
Azt mondják: „Elhagyta őt az Isten, * üldözzétek, fogjátok el, mert nincs, aki megmentse!”
 
Istenem, ne maradj tvol tőlem, * Istenem, siess, segts meg engem!
 
Valljanak szégyent és vesszenek el, akik ellenem tmadnak, * szégyen és gyalázat szálljon azokra, akik vesztemre trnek!
 
Én pedig mindenkor benned remélek, * napról-napra jobban dicsérlek.
 
Ajkam hirdesse igazságodat, † jótetteidről beszljen egész nap, * mert megszámlálni nem tudom őket!
 
Uramnak, Istenemnek templomhoz jrulok, * egyedül igazságodra gondolok, Uram.
 
Istenem, te tanítottál ifjúkorom ta, * még ma is hirdetem csodás tetteid.
 
De öregkoromra, aggságomra se hagyj el, Istenem, * hogy hirdessem az eljövendő nemzedéknek karod erejét!
 
Istenem, hatalmad és igazságod fölér az egekig, † nagy dolgokat vittél vgbe; * Istenem, ki hasonló hozzád?
 
Mily sok és nehéz gyötrelmet raktál rm, † de te új életre keltesz, * és felhozol a fldnek mlyéből.
 
Állítsd helyre rgi rangomat, * fordulj felém, és adj vigaszt nkem!
 
Én pedig hárfával magasztallak hűségedért, Istenem, * citerával zsoltározok néked, Izrael Szentje.
 
Ujjong az ajkam, amikor énekelek nked, * örvend a lelkem, mert te vagy megváltóm.
 
Igazságodat áldja nyelvem naphosszat, * mert szégyen és gyalázat érte azokat, kik vesztemre trtek.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.

Antifóna Zsolt 70,12.21
Ne maradj távol tőlem, * Uram, siess, segíts meg! Fordulj felém és adj vigaszt nékem!

Olvasmány Jer 29,11-13
Tudom, milyen terveket gondoltam el rólatok – mondja az Úr; ezek a tervek a békére vonatkoznak, nem a pusztulásra, mert reménységgel teli jövőt szánok nektek. Ha majd segítségül hívtok, és könyörögve hozzám jöttök: meghallgatlak titeket. Ha kerestek, megtaláltok engem, föltéve, hogy szívetek mélyéből kerestek.
 
V Te vagy szabadítóm és gyámolom.
R Ne késlekedj immár, Istenem! Zsolt 39,18

Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."