Bencés zsolozsma V E S P E R Á SKERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE

Esti ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
24
V E S P E R Á S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Ant. Mon.
Hogy könnyült szívvel, csoda tetteidnek
Hírét zengjék most hódoló szolgáid,
János, szent hirnök, szennyeit tisztítsd le
Bűnös ajaknak.
 
2. Angyal jött égből, magasságos küldött,
S hírt adott rólad a nemes atyának:
Életed útját, nevedet, jövődet
Jóslata zengte.
 
3. Ő az ígéret szavait nem hitte:
Néma lett szóra, elakadt beszéde;
Ám születésed megnyitotta zárát
Tétova szónak.
 
4. Még anyaméhben rejtőzködtél mélyen,
S érezted már ott: közeleg Királyod
Így a két áldott anya titka tárul
Érdemed által.
 
5. A Háromságot, kit egek dicsérnek,
Bánkódó szívvel leborulva kérjük:
Nézz kegyes szemmel, megbocsátó Jóság,
Nézz híveidre. Ámen.
 
1. antifóna Mt 11,7.11.9
Jézus így szólt a néphez: * „Nem támadt nagyobb ember a földön, mint Keresztelő János, aki nagyobb a prófétáknál.
 
121. zsoltár • Zarándokok áldó éneke
Ti az Úr hegyéhez járultatok, az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez. – Zsid 12,22
 
Örvendezem, mert azt mondták nekem: * „Az Úr házába indulunk!”
 
Itt állunk már kapuidban, Jeruzsálem. † Jeruzsálem, te jól épült város, * szilárdan illeszkedik minden részed.
 
Oda vonulnak föl a törzsek, † az Úr törzsei Izrael törvénye szerint, * hogy az Úr nevére áldást mondjanak.
 
Ott állnak a bírói székek, * Dávid házának székei.
 
Jeruzsálemre békét esdjetek: * „Biztonságban éljenek, kik téged szeretnek!
 
Falaid közt legyen béke, * biztonság házaid között!”
 
Így könyörgök testvéreim és társaim miatt: * „Békesség legyen benned!”
 
Urunk, Istenünk háza miatt * áldásért esdek számodra.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
1. antifóna Mt 11,7.11.9
Jézus így szólt a néphez: * „Nem támadt nagyobb ember a földön, mint Keresztelő János, aki nagyobb a prófétáknál.
 
2. antifóna Mt 11,10
Ő az, kiről az Írás így szól: * „Elküldöm követem előtted, hogy előkészítse utadat a földön.
 
147. zsoltár • A Mindenható himnusza
Jöjj, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány jegyesét! – Jel 21,9
 
Jeruzsálem, dicsérd az Urat, * magasztald, Sion, Istened!
 
Megerősítette kapuid zárát, * gyermekeidet megáldja benned.
 
Határaidat békével áldja, * s a búza javával táplál téged.
 
Szavát küldi a földre, * Igéje sebesen szökell.
 
Havat hullat akár a gyapjat, * és zúzmarát hint mint a hamut.
 
Morzsaként hullatja jegét, * ki állja annak hidegét?
 
Igéjét küldi és olvadni kezd a jég, * leheletére a vizek folynak.
 
Kihirdette szavát Jákobnak, * törvényét és igazságát Izrael népének.
 
Más népekkel nem tett ily dolgokat, * végzéseit nem tárta föl senki másnak.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
2. antifóna Mt 11,10
Ő az, kiről az Írás így szól: * „Elküldöm követem előtted, hogy előkészítse utadat a földön.
 
3. antifóna Mt 11,13;17,11
A próféták * és a törvény is róla mondják: El kell jönni- e Illésnek, hogy helyre állítson mindent.
 
Újszövetségi ének (Ef 1,3-10) • Hálaadás a megváltásért
 
Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, * aki Krisztusban minden mennyei, lelki áldással megáldott minket.
 
♦ Benne választott ki, mielőtt a világot alkotta, * hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte.
 
Szeretetből eleve arra rendelt tetszése szerint, * hogy Jézus Krisztus által fogadott fiaivá legyünk.
 
Magasztaljuk fölséges kegyelmét, * amellyel szeretett Fiában fölkarolt minket.
 
Benne nyertük el a megváltást vére által: * bocsánatot nyertek bűneink
 
Kegyelmének bősége szerint, * amelyet teljes bölcsességgel és okossággal árasztott reánk.
 
Akaratának titkát tudtunkra adta * jóságos tetszése szerint.
 
Elhatározta, hogy az idők teljességével † Krisztusban mint főben foglaljon össze mindent, * ami a mennyben van és a földön.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
3. antifóna Mt 11,13;17,11
A próféták * és a törvény is róla mondják: El kell jönni- e Illésnek, hogy helyre állítson mindent.
 
Olvasmány ApCsel 13,23-25
Isten – ígéretéhez híven – Dávid utódai közül támasztotta Izraelnek megváltóul Jézust. Föllépése előtt János a bűnbánat keresztségét hirdette Izrael egész népének. Amikor János teljesítette küldetését, kijelentette: Nem az vagyok, akinek véltek, de már a nyomomban van az, akivel szemben arra sem vagyok méltó, hogy a saruját leoldjam a lábáról.
 
Válaszos ének Mt 3,11
Aki utánam jön, erősebb nálam, * Szentlélekkel s tűzzel keresztel.
Arra sem vagyok méltó, hogy hordozzam saruját. * Szentlélekkel... Dicsőség az Atyának és Fiúnak... Aki utánam...
 
4. antifóna Jn 5,33.35
Íme János * tanúságot tett az igazságról. Égő és világító fáklya volt ő. De az én bizonyságom Jánosét felülmúlja.
 
Magnificat Lk 1,46-55
[Zakariás házában Mária így szólt:]
 
Magasztalja lelkem az Urat, * ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben.
 
Tekintetre méltatta alázatos szolgáló lányát: * lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.
 
Mily nagy dolgot művelt velem * ő, a hatalmas, akit Szentnek hívunk.
 
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma * azokon, akik félik őt.
 
Nagyszerű dolgokat művelt karja, * a szívükben gőgösöket széjjelszórta.
 
Uralkodókat űzött el trónjukról, * de a kicsinyeket magasra emelte.
 
Betöltötte az éhezőket minden jóval, * a gazdagokat elbocsátotta üres kézzel.
 
Fölkarolta szolgáját, Izraelt: * megemlékezett irgalmáról,
 
Melyet atyáinknak hajdan megígért, * Ábrahámnak és utódainak örökkön-örökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna Jn 5,33.35
Íme János * tanúságot tett az igazságról. Égő és világító fáklya volt ő. De az én bizonyságom Jánosét felülmúlja.
 
Könyörgések
Istent, aki kiválasztotta Keresztelő Jánost, hogy Krisztus eljövendő uralmát hirdesse az embereknek, örvendezve kérjük:
     Magasságból Fölkelő, ragyogj be minket!
 
Te Keresztelő Jánost anyja méhétől hívtad meg, hogy előkészítse Szent Fiad útját;
– hívj minket is, hogy úgy kövessük az Urat, ahogy a Keresztelő járt előtte.
Te megadtad Keresztelő Jánosnak, hogy fölismerje az Isten Bárányát;
– add, hogy egyházad tanítása nyomán fölismerje őt korunk világa.
Te úgy rendelkeztél, hogy prófétád csökkenjen, Krisztus pedig egyre növekedjék;
– mutasd meg magad életünkben azzal, hogy másoknak adjuk az első helyet.
Te János vértanúsága által megmutattad, hogy csak nálad az igazságosság;
– add, hogy az igazságról mindig tanúságot tehessünk.
Emlékezzél meg mindazokról, akik eltávoztak ebből a világból,
– vedd föl őket a világosság és béke országába.
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Istenünk, te azért támasztottad Keresztelő Szent Jánost, hogy népét előkészítse Krisztus Urunk méltó fogadására. Add meg Egyházadnak a lelki örömök ajándékát, és vezess mindnyájunkat az üdvösség és a béke útjára. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás
Isten, a mi Atyánk, adja meg nektek a Lélek megszentelése által, hogy szilárd reménnyel várjuk Urunk, Jézus Krisztus eljövetelét!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma L A U D E SKERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
24
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Brev. Maur.
Új Illés lép most elő rejtekéből,
Hirdeti bátran Krisztust a világnak,
Kígyó fajzatnak keményen felrója
Vétkei szennyét.
 
2. Isten, a bíró közeleg ítélni:
Gyűjti búzáját megrakott csűrébe,
De rostájából perzselő tüzekbe
Szórja a pelyvát.
 
3. Jöttére völgyek szakadéka teljék,
Zord hegyek gőgös fejüket lehajtsák,
Úttalan útnak kiszikkadt göröngye
Végre simuljon.
 
4. Szent előhírnök, követe a Fénynek,
Tétlenek álmát tovaűzze hangod,
A győztes Bárány haragját, hogy egykor
Messze kerüljük.
 
5. Áldás Atyánknak, testté lett Fiának,
És áldás néked, Szeretetnek Lelke,
Te vértezed fel Krisztus bajvívóját
Égi erővel. Ámen.
 
1. antifóna Jn 1,6-7
Isten küldött egy embert, * akinek neve János volt. Azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról.
 
62. zsoltár
[Dávid zsoltára, amikor Júda pusztájában tartózkodott.]
 
Isten, te vagy Istenem nékem, * pirkadattól melletted virrasztok.
 
Téged szomjaz a lelkem, érted eped a testem, * mint aszú föld, mely szomjas és vizetlen.
 
A szent sátorban téged keres arcom, * hogy dicsőséges hatalmad meglássam.
 
Jobb a te jóságod, mint az élet, * hirdetni fog ajkam téged.
 
Áldalak, amíg csak élek, * s nevedben tárom feléd kezemet.
 
Mint dús lakomával, teljék be lelkem, * és ajkam dicsér ujjongás szavával.
 
Rád emlékezem éjjel ágyamon, * és rád gondolok reggel.
 
Mert te vagy oltalmam, * szárnyaid árnyékában örömöm lelem.
 
Hozzád ragaszkodom egész szívvel, * jobboddal erősen tartasz engem.
 
De akik romlásom tervezik, * a föld mélyébe kerülnek.
 
Kardélre hányják őket, * a rókák is megkapják belőlük részüket.
 
De a király örvendezik majd Istenben; † akik rá esküsznek, diadalt aratnak, * mert a gonoszok szája elnémul.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
1. antifóna Jn 1,6-7
Isten küldött egy embert, * akinek neve János volt. Azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról.
 
2. antifóna Jn 1,20.23
János megvallotta magáról: * „Nem én vagyok a Messiás. Én a pusztában kiáltó szó vagyok. Egyengessétek az Úrnak útját.“
 
Ószövetségi ének (Dán 3,57-88.56) • A három ifjú éneke
Az egész természet velünk együtt sóhajtozik és vajúdik – Róm 8,22
 
Áldjátok az Urat, művei, mindnyájan, * dicsérjétek és magasztaljátok őt örökkön-örökké!
 
Áldjátok az Urat, angyalok, * áldjátok az Urat, magas egek!
 
Áldjátok az Urat, ég feletti vizek, * áldjátok, minden erők, az Urat!
 
Áldjátok az Urat, nap és hold, * áldja az Urat az ég minden csillaga!
 
Áldjátok az Urat, zápor és harmat, * áldjátok, szelek, az Urat!
 
Áldjátok az Urat, tűz és forróság, * áldjátok az Urat, hideg és meleg!
 
Áldjátok az Urat, dér és harmat, * áldjátok az Urat, fagy és hideg!
 
Áldjátok az Urat, jég és hó, * áldjátok az Urat, éjjel és nappal!
 
Áldjátok az Urat, fény és sötétség, * áldjátok az Urat, villám és felhő!
 
Áldja a föld az Urat, * dicsérje és magasztalja őt örökkön-örökké!
 
Áldjátok az Urat, hegyek és halmok, * áldja az Urat a föld minden terménye!
 
Áldjátok az Urat, források, * áldjátok az Urat, tengerek s folyamok!
 
Áldjátok az Urat, halak és minden, ami a vizekben mozog, † áldjátok az Urat, égi madarak, * áldjátok az Urat, vadak és összes állatok!
 
Áldjátok az Urat, emberek fiai, † áldd az Urat, Izrael, * dicsérjétek és magasztaljátok őt örökkön-örökké!
 
Áldjátok az Urat, papjai, * áldjátok az Urat, szolgái!
 
Áldjátok az Urat, igazak, * áldjátok, alázatos szívűek és szentek, az Urat!
 
Áldjátok az Urat, Hananja, Azarja, Misael, * dicsérjétek és magasztaljátok őt örökkön-örökké!
 
Áldjuk az Atyát, a Fiút s a Szentlelket, * dicsérjük és magasztaljuk őt örökkön-örökké!
 
Áldott vagy, Uram, a magas egekben, * dicséretes, dicsőséges és magasztos örökkön-örökké.
 
2. antifóna Jn 1,20.23
János megvallotta magáról: * „Nem én vagyok a Messiás. Én a pusztában kiáltó szó vagyok. Egyengessétek az Úrnak útját.“
 
3. antifóna Jn 1,29
János látta, * hogy Jézus jön feléje s így szólt: „Íme, az Isten Báránya, ki elveszi a világ bűnét.
 
92. zsoltár • A teremtő Isten dicsérete
Az Úr, mindenható Istenünk, átvette az uralmat. Örvendezzünk, ujjongjunk és dicsőítsük őt! – Jel 19,6-7
 
Király az Úr, fönségbe öltözött, * fönségbe öltözött, erővel övezte magát.
 
Biztos alapot vetett a földnek, * erősen áll az, meg nem inog.
 
Szilárd a trónusod kezdet óta, * öröktől élsz te, Uram.
 
Zúgnak a folyamok, Uram, † hangosan zúgnak a folyamok, * zúgva morajlanak a széles folyók.
 
Hatalmasabb, mint sok vizek morajlása, † hatalmasabb, mint tenger zúgása, * hatalmas az Úr a magas egekben.
 
Tanításaid, Uram, valóban igazak, * szentség illeti házadat örök időkig.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
3. antifóna Jn 1,29
János látta, * hogy Jézus jön feléje s így szólt: „Íme, az Isten Báránya, ki elveszi a világ bűnét.
 
Olvasmány Ef 4,1-8
Testvérek, éljetek méltóan ahhoz a hivatáshoz, amelynek részesei lettetek; igaz alázatosságban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. Törekedjetek arra, hogy a béke kötelékében fönntartsátok a lelki egységet. Egy a test és egy a Lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten, mindnyájunk Atyja, aki minden fölött áll, mindent átjár, és mindenben benne van. Mindegyikünk annyi kegyelmet kapott ajándékba, amennyit Krisztus adott. Ezért mondja az Írás; „Fölment a magasba, magával vitte a foglyokat, ajándékokat osztott az embereknek.”
 
Válaszos ének Bölcs 1,7
Istenünk és Urunk Lelke betölti a föld kerekségét: * alleluja, alleluja. Mindenütt és mindenben jelen van és megért minden beszédet. * Alleluja. Dicsőség... Istenünk és Urunk Lelke...
 
4. antifóna Lk 1,76
Prófétának hívnak téged, * a Magasságbeli prófétájának, mert az Úr előtt jársz majd, hogy útját előkészítsd.
 
Benedictus Lk 1,69-79
[Zakariás eltelt Szentlélekkel, és így prófétált:]
 
Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, * mert meglátogatta népét és megváltást szerzett néki.
 
Erős szabadítót támasztott nékünk * szolgájának, Dávidnak házából.
 
Amint szólott a szentek ajkával, * ősidők óta a próféták szavával:
 
Megszabadít az ellenség kezéből, * mindazoktól, akik gyűlölnek minket.
 
Irgalmas lesz atyáink iránt, * szent esküjét el nem felejti,
 
A szövetséget, melyet Ábrahámmal, atyánkkal kötött, * hogy amit ígért, megadja nékünk;
 
Hogy megszabadulva az ellenség kezéből * félelem nélkül szolgáljunk néki,
 
Szentségben és igazságban színe előtt * életünk minden napján.
 
Te pedig, gyermek, a Magasságbeli hírnöke leszel, * mert az Úr előtt jársz, hogy útját előkészítsd.
 
Az üdvösség ismeretére tanítsd népét, * hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
 
Istenünk mélységes irgalma által, * amellyel a magasságból Fölkelő eljön hozzánk,
 
Hogy világítson azoknak, akik a halál árnyékában és sötétben élnek, * és vezérelje lépteinket a békesség útjára.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna Lk 1,76
Prófétának hívnak téged, * a Magasságbeli prófétájának, mert az Úr előtt jársz majd, hogy útját előkészítsd.
 
Könyörgések
Bizalommal kérjük Krisztust, aki elküldte Keresztelő Jánost, hogy előkészítse az Úr útját:
     Magasságból Fölkelő, ragyogj be minket!
 
Te ujjongásra késztetted a Keresztelőt édesanyjának, Erzsébetnek a méhében;
– add, hogy eljövetelednek örvendezzék az egész világ!
Te a Keresztelő ajkával és életével a bűnbánat útját mutattad meg nekünk;
– országod törvényeinek megtartására irányítsd szívünket!
Te azt akartad, hogy emberi szó hirdesse jöttödet;
– Evangéliumod hirnökeit küldd el az egész világra!
Te megkereszteltettél János által a Jordánban, hogy megtörténjék mindaz, ami a törvényben áll;
– add, hogy (a névnapos N. atya/testvér és mi) mindnyájan országod igazságának eljöttén dolgozzunk!
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Istenünk, te azért támasztottad Keresztelő Szent Jánost, hogy népét előkészítse Krisztus Urunk méltó fogadására. Add meg Egyházadnak a lelki örömök ajándékát, és vezess mindnyájunkat az üdvösség és a béke útjára. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás
Adja meg nektek az Isten, hogy szentségben és igazságban éljetek színe előtt életetek minden napján és félelmet nem ismerve szolgáljatok néki!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak! Alleluja, alleluja.
Istennek legyen hála! Alleluja, alleluja.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma N A P K Ö Z I   I M A Ó R AKERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE

Déli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
24
N A P K Ö Z I   I M A Ó R A
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz
Hűséges Isten, nagy Király,
Törvényed él és írva áll.
Hogy lágyan keljen hajnal fény,
S lángoljon forrón tűző nap.
 
2. Viszálynak, pernek oltsd tüzét,
Szüntesd az ártó szenvedélyt,
A testet tartsd meg erőben,
A szívet tápláld békéddel.
 
3. Hallgass meg, kérünk, jó Atya,
Atyának mása, egy Fia,
És Lélek, lelket gyógyító:
Egy szent Fölségként trónoló. Ámen.
 
Antifóna Jn 1,29
János látta, * hogy Jézus jön feléje s így szólt: „Íme, az Isten Báránya, ki elveszi a világ bűnét.
 
122. zsoltár • A nép az Úrban bízik
A két vak kiáltozni kezdett: Uram, Dávid Fia, könyörülj rajtunk! – Mt 20,30
 
Hozzád emelem szememet, * aki a mennyben lakozol.
 
Amint a szolgák gazdájuk kezét figyelik, * ahogy a szolgáló úrnőjének kezére tekint,
 
Úgy tekint szemünk Istenünkre, az Úrra, * amíg meg nem kegyelmez nékünk.
 
Könyörülj rajtunk, Urunk, könyörülj, * mert a gyalázattal nagyon elteltünk.
 
Mert nagyon megtelt a lelkünk * a gazdagok gúnyolódásával, a dölyfösök büszke gőgjével.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
123. zsoltár • Segítségünk az Úr nevében
Az Úr így szólt Pálhoz: Ne félj!... Én veled vagyok! – ApCsel 18,9-10
 
Ha az Úr nem lett volna mivelünk, – vallja meg most Izrael, † ha az Úr nem lett volna mivelünk, * amikor az emberek ellenünk támadtak,
 
Elevenen nyeltek volna el bennünket, * mikor haragjuk fellángolt ellenünk.
 
Elsodortak volna minket a vizek, † átcsapott volna rajtunk a folyó, * átcsaptak volna rajtunk a tajtékzó habok.
 
Az Úr legyen áldott, * aki nem vetett oda minket zsákmányul foguknak.
 
Lelkünk megmenekült, mint a madár a vadászok hálójából, † a háló szétszakadt, * és mi szabadok lettünk.
 
Segítségünk az Úr nevében, * aki az eget és a földet alkotta.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
124. zsoltár Az Úr népének őrzője.
Békesség és irgalom, Isten választott népének. – Gal 6,16
 
Aki az Úrban bízik, olyan mint a Sion hegye, * nem inog meg az, megmarad örökké.
 
Jeruzsálemet hegyek övezik, † az Úr így veszi körül népét, * most és örökkön-örökké.
 
Ne uralkodjék az igazak földjén a gonoszság jogara, * nehogy az igaz is erőszakra nyújtsa kezét.
 
Tégy jót, Uram, a jókkal, * és azokkal, akik igazszívűek.
 
De akik hajlanak a hamis utakra, † űzze el az Úr a bűnösökkel együtt őket. * Békesség legyen Izraelnek!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
Antifóna Jn 1,29
János látta, * hogy Jézus jön feléje s így szólt: „Íme, az Isten Báránya, ki elveszi a világ bűnét.
 
Olvasmány Iz 49,5-6
Ezt mondja az Úr, aki már anyám méhétől fogva szolgájává tett: Kevés az, hogy szolgám légy, s fölemeld Jákob törzseit, és visszatérítsd Izrael maradékát. Nézd, a nemzetek világosságává tettelek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig.
 
- Igazságodat nem rejtem szívembe,
- Elbeszélem hűséged és üdvösséged.    Zsolt 39,11
 
Zárókönyörgés
Istenünk, te azért támasztottad Keresztelő Szent Jánost, hogy népét előkészítse Krisztus Urunk méltó fogadására. Add meg Egyházadnak a lelki örömök ajándékát, és vezess mindnyájunkat az üdvösség és a béke útjára. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."