Bencés zsolozsma V E S P E R Á SKEDD

Esti ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
30
KEDD
V E S P E R Á S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz         Brev. Maur.
Mily jó, ha egy cél s gondolat
Vezérli a testvéreket,
Kiknek szívébe Krisztus önt,
Az egy közös Fő életet.
 
2. Nevednek mily jó, Istenünk,
Házadban zsoltárt zengeni,
És együtt kérni tégedet
Buzgó imával, sürgetőn.
 
3. Szeressük ezt a házat itt,
Derítsék fel vidám szívek!
Gonosznak jaj, ki elveti
Viszályok mérges magvait.
 
4. Ám minden rossz javára lesz
Annak, ki Krisztust szereti,
Növeszti harc a pályabért,
Az ártó rossz is jót terem.
 
5. Háromság, add meg, kérlelünk,
Hogy éljen köztünk szeretet,
Szolgáljuk egymást szívesen,
S dicsőségünk is egy legyen.
Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 126,2
Boldog az az ember, * akit az Úr szeret, álmában is bőven megáldja.
 
126. zsoltár • Bizakodás a gondviselésben
Isten épülete vagytok. – 1Kor 3,9
 
Hogyha nem építi az Úr a hzat, * építői hasztalan fradnak.
 
Hogyha nem őrzi az Úr a vrost, * őrzője hasztalan virraszt.
 
Hasztalan nektek hajnal előtt kelni, † nyugovóra későn trni, * és verejtékkel enni kenyeret;
 
Pihentében is megad minden ldást * annak az Úr, akit szeret.
 
Íme, a gyermek az Úrtól kapott rökség, * az anyaméh gyümlcse jutalom.
 
Akár a hős kezének nyilai, * olyanok a serdifjak.
 
Boldog ember, aki velük tölti meg tegzét, * ha a kapuban vitába száll az ellenséggel, nem ri szgyen.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
1. antifóna Zsolt 126,2
Boldog az az ember, * akit az Úr szeret, álmában is bőven megáldja.
 
 
2. antifóna Zsolt 140,2
Szálljon föl, Uram színedhez * imádságom, mint a tömjén füstje; kezem ha feléd kitárom, esti áldozatként fogadd jó szívvel.
 
140. zsoltár (1-9) • Imádság veszély idején
A tömjénáldozat füstje a szentek imádságával felszállt az angyal kezéből Isten színe elé. – Jel 8,4
 
Uram, hozzád kiáltok, siess oltalmamra, * halld meg szavam, amikor hvlak!
 
Szálljon föl színedhez imádságom, mint a tmjén fstje, * kitárt kezem legyen előtted esti ldozat!
 
Tégy, Uram, zrat a szmra, * és őrizzed ajkam kapuját!
 
Ne engedd, hogy szívem rosszra hajoljon, † hogy gonosz terveket szőjek a gonosztevőkkel, * és megízleljem lakomájuk!
 
Az igaz ember ha ostoroz és megfedd, jót tesz velem. † De a bűnös ne kenje meg olajjal fejemet; * miközben gonoszat tesznek, én imádkozom.
 
Ha majd bíráik kezébe esnek, * meglátják, mily szeld volt szavam.
 
Mint ekevas a földet szjjelvágja, * úgy szóródnak le csontjaik az alvilágba.
 
De én rád tekintek, Uram, Istenem, * hozzád menekülök, ne engedd elveszni letem!
 
Ments meg a tőrtől, mit nekem vetettek, * és a gonosztevők csapdáitól! ...
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
2. antifóna Zsolt 140,2
Szálljon föl, Uram színedhez * imádságom, mint a tömjén füstje; kezem ha feléd kitárom, esti áldozatként fogadd jó szívvel.
 
3. antifóna 1Jn 4,16
Szeretet az Isten: * aki szeretetben él, az Istenben él s Isten él benne.
 
Újszövetségi ének (1Jn 4,7-16) • Szeretet az Isten
 
Szeretteim, szeressk egymást, * mert a szeretet Istentől van.
 
Mindaz, aki szeret, Istentől született, * s ismeri Istent.
 
Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, * mert az Isten szeretet.
 
Abban nyilvánult meg Isten szeretete irántunk, * hogy egyszülött Fiát küldte a világba, hogy általa ljünk.
 
A szeretet ebben mutatkozik meg: † nem mi szerettük Istent, hanem ő szeretett minket, * és elküldte Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért.
 
Ha Isten így szeretett minket, * nekünk is így kell egymást szeretnünk.
 
Istent sohasem látta senki. † Ha szeretjük egymást, Isten l bennünk, * és tökéletes lesz szívünkben szeretete.
 
Abból ismerjük meg, hogy benne élünk és ő mibennünk, * hogy saját Lelkéből adott nekünk.
 
Láttuk és tanúságot tesznk róla, * hogy az Atya elküldte Fiát mint a vilg Megváltóját.
 
Aki vallja, hogy Jézus Isten Fia, * abban Isten él, s ő az Istenben.
 
Megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket, * s hittünk benne.
 
Szeretet az Isten: † aki szeretetben marad, Istenben marad, * s Isten őbenne.
 
Dicsőség az Atyának s Fiúnak * s Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most s mindenkor * és mindörökkn-örökké. men.
 
3. antifóna 1Jn 4,16
Szeretet az Isten: * aki szeretetben él, az Istenben él s Isten él benne.
 
Olvasmány IV. hét Róm 12,9-10.17-18
Szeressetek tettetés nélkül, gyűlöljétek a rosszat, ragaszkodjatok a jóhoz. Ami a testvéri szeretetet illeti, legyetek gyöngédek, tiszteletadás dolgában legyetek előzékenyek. Rosszért rosszal ne fizessetek. Törekedjetek a jóra nemcsak Isten, hanem az emberek előtt is. Amennyiben rajtatok múlik, lehetőleg éljetek minden emberrel békességben.
 
Válaszos ének Zsolt 36,11
Örvendeznek a szelídek: * mert a föld lesz örökrészük.
Gondot visel az Isten az ártatlanok életére. * mert a föld...
Dicsőség… Örvendeznek a...
 
4. antifóna 1Jn 4,12
Ha szeretjük egymást mindnyájan, * Isten megmarad közöttünk és tökéletes lesz szeretete, amely bennünk van, alleluja.
 
Magnificat Lk 1,46-55
[Zakariás házában Mária így szólt:]
 
Magasztalja lelkem az Urat, * ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben.
 
Tekintetre méltatta alázatos szolgáló lányát: * lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.
 
Mily nagy dolgot művelt velem * ő, a hatalmas, akit Szentnek hívunk.
 
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma * azokon, akik félik őt.
 
Nagyszerű dolgokat művelt karja, * a szívükben gőgösöket széjjelszórta.
 
Uralkodókat űzött el trónjukról, * de a kicsinyeket magasra emelte.
 
Betöltötte az éhezőket minden jóval, * a gazdagokat elbocsátotta üres kézzel.
 
Fölkarolta szolgáját, Izraelt: * megemlékezett irgalmáról,
 
Melyet atyáinknak hajdan megígért, * Ábrahámnak és utódainak örökkön-örökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna 1Jn 4,12
Ha szeretjük egymást mindnyájan, * Isten megmarad közöttünk és tökéletes lesz szeretete, amely bennünk van, alleluja.
 
Könyörgések IV. hét
Testvéreim, Krisztus ad erőt népének. Ezért örvendezzünk, és tiszta szívvel kérjük:
     Krisztus, hallgass meg minket!
 
Krisztusunk, erősségünk, adj híveidnek, akiket meghívtál igazságod ismeretére,
– igaz hitet és állhatatosságot.
Irányítsd, Urunk, azoknak a gondolatait, akik hatalommal kormányoznak bennünket,
– hogy szíved szerint békességben vezessék a rájuk bízott népeket.
Te kenyérrel lakattad jól a tömeget.
– Ösztönözz minket arra, hogy gazdagságunkkal siessünk az éhezők segítségére.
Add, hogy a politikusok tiszteljenek minden embert,
– és legyen gondjuk mindenkire.
Addig is, amíg eljössz, hogy megdicsőülj a hívőkben,
– add meg meghalt testvéreinknek a föltámadást és az örök boldogságot.
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés IV. hét
Urunk, amikor színed előtt imádkozunk, kegyelmedet kérjük, hogy mindig azon gondolkodjunk szívünkben, amit ajkunk szavával elmondunk neked. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldások
  1. Urunk, Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség Lelkét!
  2. Jussatok el mindnyájan a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére!
  3. Isten Fia adjon nekünk érzéket, hogy megismerjük az igaz Istent!
  4. Töltsön el titeket a reménység Istene a hit teljes örömével és békéjével, hogy a reményben a Szentlélek erejéből bővelkedjetek!
  5. Az igazság Istene tanítson meg benneteket minden igazságra!
  6. Az Úr hajlítsa szíveteket magához, hogy mindig az ő útjain járjatok!
  7. Nyissa fel szemeteket Istenünk, hogy a sötétségből az ő világosságára jussatok, és helyet kapjatok a szentek között!
  8. Ismerjétek meg Krisztusnak minden ismeretet felülmúló szeretetét, és teljetek be Isten egész teljességével!
  9. Kegyelem legyen mindnyájatokkal, akik el nem múló szeretettel szeretitek Urunkat, Jézus Krisztust!
  10. Gyarapítson és gazdagítson titeket az Isten a szeretetben egymás és mindenki iránt!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma L A U D E SKEDD

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
30
KEDD
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Brev. Maur.
Szent törvényedben írva áll:
Téged szeressünk, Istenünk,
De másodiknak úgy hagyod:
Szeressük embertársaink.
 
2. Most nézd családod, kérlelünk!
Téged szeretve épül az;
Egy test lettünk mind általa,
Egy lélek, egy szív hadd legyünk.
 
3. Hol együtt zengi énekét
Hit és igazság szüntelen,
Ártó irigység, rút viszály,
Száműzve onnan mind legyen!
 
4. Te békeszerző jó Atyánk,
Szívünk szorosra egybefűzd,
Örüljünk, hogyha más örül,
Mi is bánkódjunk bánatán!
 
5. Szentháromság, egy Istenünk,
Áldás, dicsőség zeng neked,
Ki lelkünk egybehangolod,
S szent házadban békéd adod.
Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 14,25
Aki bűn nélkül él, * és helyesen cselekszik, aki igazat gondol szívében, az soha nem vall szégyent.
 
14. zsoltár • Isten házában
Ti az Úr hegyéhez járultatok, az élő Isten városához. – Zsid 12,22
 
Uram, ki lehet sátradnak lakója, * ki nyugodhat a te szent hegyeden?
 
Aki szeplőtelenül járja útját és helyesen cselekszik, * aki igazat gondol szvében,
 
Akinek nyelve nem szól álnokságot, † embertársának nem tesz rosszat, * és nem illeti társát gyalzó szavakkal,
 
Aki a gonoszt hitványnak téli, * de tiszteli az istenfélőt,
 
Aki esküjét meg nem tagadja, * még akkor sem, ha krát vallja,
 
Aki uzsorára nem adja pnzét, * és nem fogad el ajándékot az ártatlan ellen;
 
Aki ezeket cselekszi, * az soha meg nem inog.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
1. antifóna Zsolt 14,25
Aki bűn nélkül él, * és helyesen cselekszik, aki igazat gondol szívében, az soha nem vall szégyent.
 
 
2. antifóna 1Krón 29,10
Áldott légy, * atyánknak, Izraelnek Istene, öröktől fogva mindörökké!
 
Ószövetségi ének (1Krón 29,10-13) • Dávid éneke
Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja. – Ef 1,3
 
Áldott vagy, Uram, Izraelnek, atyánknak Istene, * öröktől fogva rökké.
 
♦ Tiéd, Uram, a hatalom, * a dicsőség, a fensg s a győzelem.
 
Tiéd a dicséret, * mert tiéd minden az égben s a fldön.
 
Tiéd, Uram, a királyság, * s te Úr vagy mindenek flött.
 
Tiéd a gazdagság, tiéd a dicsőség, * te uralkodsz mindenen.
 
A te kezedben van az erő s a hatalom, * a te kezedben van a nagyság és minden uralom.
 
Ezért most hálát adunk nked, Istenünk, * és dicsérjük hatalmas nevedet.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örkké. men.
 
2. antifóna 1Krón 29,10
Áldott légy, * atyánknak, Izraelnek Istene, öröktől fogva mindörökké!
 
3. antifóna Zsolt 65,8.9
Áldjátok Istent népek, * és dicsőségét hirdessétek, mert ő adott életet nékünk.
 
65. zsoltár (1-14.16-20) • Hálaadó himnusz
Méltó vagy, Uram, hogy átvedd a könyvet és feltörd pecsétjét, hiszen megöltek és véreddel megváltottál minket, Istenünk országává és papjaivá tettél bennünket. – Jel 5,9-10
 
Ujjongjatok Istennek, minden földek, † zsoltárt mondjatok fölséges nevének, * dicséretére éneket zengjetek!
 
Mondjátok Istennek: „Csodásak műveid!” * ellenségeid meghajolnak hatalmas erőd alatt.
 
Imádjon téged az egész föld és daloljon nked, * nevedet zsoltárral dicsérje!
 
Jertek, lássátok Isten tetteit, * csodálatosak, amiket végbevitt az emberek kzött!
 
Szárazfölddé tette a tengert, † száraz lábbal keltek át az ron; * azért őbenne vigadunk.
 
Hatalmasan uralkodik örökre, † szeme fürkészve néz a npekre, * a lázadók nem tudnak felkelni ellene.
 
Áldjátok Istenünket, npek, * dicsőségét hangosan zengjétek!
 
Ő adott életet nkünk, * és nem engedte, hogy lbunk inogjon.
 
Próbára vetettél minket, Isten, * tűzben kiégettél, mint az ezüstöt.
 
Hálóba fogtál bennünket, * súlyos terhet raktál htunkra.
 
Embereket tettél fejünk föl, † tűzön és vízen mentünk keresztül, * de végül mégis enyhülést adtál.
 
K1 Égő áldozattal lépek hzadba, * és teljesítem, amit fogadtam,
 
K2 Mindazt, amit kimondott ajkam, * amiket szám a bajban megígért.
 
K1 Hízott állatokat mutatok be áldozatul nked, * bikákat és kosokat ldozok.
 
K2 Jertek, ti istenfélők, halljátok, * elbeszélem, mily nagy dolgot tett ő vlem.
 
K1 Hozzá kiáltott ajkam, * nyelvem dicséretet mondott nki.
 
K2 Ha rossz lett volna szívem szndéka, * az Úr soha meg nem hallgat.
 
K1 Ámde Isten meghallgatott engem, * felfigyelt könyörgő szmra.
 
K2 Áldott az Isten, mert nem vetette meg imámat, * és nem vonta meg kegyelmét tőlem.
 
K Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
M Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.
 
3. antifóna Zsolt 65,8.9
Áldjátok Istent népek, * és dicsőségét hirdessétek, mert ő adott életet nékünk.
 
Olvasmány IV. hét Iz 55,1
Ti szomjazók, gyertek a vizekre mind, és bár nincsen pénzetek, siessetek ide! Vegyetek ingyen gabonát, és egyetek; vegyetek pénz nélkül bort és tejet!
 
Válaszos ének Zsolt 23,4
Az ártatlankezű, a tiszta szívű, * Az nyer áldást az Úr kezéből.
Aki nem gondol csalásra és nem esküszik hamisan embertársa ellen. * Az nyer...
Dicsőség... Az ártatlankezű...
 
4. antifóna 1Jn 1,3
Közösségben vagyunk az Atyával * és egyszülött Fiával, Urunk Jézus Krisztussal.
 
Evangéliumi ének (Jn 3,3.5.8.11.16.17) • Jézus a világosság
 
Jézus így szlt: † Aki jra nem szletik, * nem láthatja meg az Isten országát.
 
Aki nem születik vzből és Llekből, * az Isten országába be nem lphet.
 
Ami testből szletik, test az, * ami a Lélekből születik, az Llek.
 
A szél ott fúj, ahol akar, hallod zgását, * de nem tudod, honnan jn és hová megy.
 
gy van mindenki, * aki a Lélekből szletik.
 
Arról beszélünk, amit tudunk, * s arról tanúskodunk, amit lttunk.
 
Úgy szerette Isten a világot, † hogy egyszülött Fiát adta oda, * hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örkké ljen.
 
Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, † hogy ítélkezzen a világ flött, * hanem hogy üdvözüljön a világ ltala.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
4. antifóna 1Jn 1,3
Közösségben vagyunk az Atyával * és egyszülött Fiával, Urunk Jézus Krisztussal.
 
Könyörgések IV. hét
Testvérek, Isten megadja nekünk az örömöt, hogy ebben a korai órában dicsérhetjük őt, s ezzel megerősíti reményünket. Bízó lélekkel kérjük őt:
     Neved dicsőségére hallgass meg minket, Urunk!
 
Hálát adunk neked, Istenünk, hogy Szent Fiad által meghívtál bennünket ismeretedre
– és a halhatatlan életre!
Önts szívünkbe alázatosságot,
– hogy Krisztus félelmében engedelmeskedjünk egymásnak!
Áraszd szolgáidra Lelkedet,
– hogy testvéri szeretetünk őszinte legyen!
Te munkára rendelted az embert,
– engedd, hogy munkánk megszentelje testvéreinket és téged dicsérjen!
(Áldd meg a névnapját ünneplő N. testvért/atyát,
– hogy egész életében hűségesen szolgáljon neked!)
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés IV. hét
Növeld bennünk, Istenünk, a beléd vetett hitet. Add, hogy tökéletes legyen ajkunkon dicséreted, és hozzon mindenkor mennyei gyümölcsöket. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás IV. hét
Isten áldásával törekedjetek igaz lelkületre, életszentségre, hitre és szeretetre!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma N A P K Ö Z I I M A Ó R AKEDD

Déli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
30
KEDD
N A P K Ö Z I   I M A Ó R A
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz
A nap suhanva száll tova,
S gyorsan hanyatlik éjbe már,
Sebes léptekkel így siet
A végső célhoz életünk.
 
2. Míg kínhalálban, Krisztusunk,
Kitárod értünk szent kezed,
Kereszted vinni megtaníts,
És adj karodban jó halált.
 
3. A jó Atyát, az Alkotót,
Bűntől megváltó szent Fiát,
S ki szeretettel pártfogol,
A Lelket áldjuk egyaránt. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 53,6.9
Íme, * Isten az oltalmam, az Úr megtartja életem: minden nyomorúságból kimentett engem.
 
49. zsoltár • Isten igaz tisztelete
Nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy beteljesítsem. – vö.: Mt 5,17
 
Az Úr szól, az istenek Istene, * és hívja a földet kelettől nyugatig.
 
Sionból, szépsége koronájából az Isten felragyog, * eljön Istenünk, nem hallgat tbbé.
 
Emésztő tűz jár előtte, * körülötte hatalmas szlvész tombol.
 
Odakiált fönt az égnek, hvja a fldet, * így tart ítéletet npe flött.
 
„Gyűjtsétek krém hveim, * akik az áldozatban szövetséget kötttek velem!”
 
Igazságát az egek hirdetik, * Isten maga ül a bíri szkbe.
 
„Hallgass meg, népem, hozzád szólok, † tanúskodom ellened, Izrael, * én az Isten, a te Istened.
 
Nem áldozataidért feddlek meg tged, * hisz égőáldozataid szüntelenül előttem vannak.
 
Nem fogadok el bikát hzadból, * sem bakot nyjadból.
 
Hiszen enyém az erdő minden llata, * hegyeim ezernyi vadja.
 
Ismerem az ég sszes madarát, * s ami a mezőn él, mind az enyém.
 
Ha éheznék, nem szólnék nked, * mert enyém a földkerekség, s mindaz, mi betölti.
 
Talán a bikák hsát egyem, * vagy a bakok vrét igyam?
 
A dicséret áldozatát mutasd be Istennek, * és teljesítsd fogadalmaid a Fölsges előtt!
 
Hívj segítségül engem a gytrelem idején; * én megszabadítalak, s te magasztalsz engem.”
 
A bűnöshöz pedig így szól az Isten: † „Parancsaim miért sorolod, * szövetségemet mért veszed ajkadra?
 
Hiszen te a fegyelmet gyűlölöd, * és szavamat megveted.
 
Ha tolvajt látsz, hozzá trsulsz, * a házasságtörővel egyetrtesz.
 
Hagyod, hogy szád gonoszat szljon, * nyelved csalsra bujtogat.
 
Leültél és testvéred ellen beszéltél, * anyád fiára szidalmat szrtál.
 
Ezt tetted, és én hallgassak; † azt hiszed, hasonló vagyok hozzád? * Mindezt szemed elé tárom és megfeddlek rte!
 
Ti, akik megfeledkeztek Istenről, † lássátok be, klönben elvesztek, * és nem lesz, aki megmentsen titeket!
 
Aki a dicséret áldozatát mutatja be, az tisztel engem, * aki az én utamon jár, megmutatom neki Isten dvösségét.”
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
53. zsoltár
[A karvezetőnek: húros hangszerre – Dávid tanítókölteménye, azután, hogy a cifiták elmentek Saulhoz, és jelentették: „Dávid nálunk rejtőzik.”]
 
Isten, nevedben ments meg engem, * szolgáltass igazságot erőddel nkem!
 
Imádságomat hallgasd meg, Istenem, * figyelj ajkam szavára!
 
Mert gőgösök fenyegetik életem, † hatalmaskodók trnek ellenem, * akik Istennel semmit sem trődnek.
 
De íme, Isten az oltalmam, * az Úr megtartja letem.
 
Én pedig készséggel ldozok nked, * és dicsőítem, Uram, jósgos nevedet.
 
Mert az Úr minden nyomorúságból kimentett engem, * s ellenségeimre megvetéssel tekint szemem.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örkké. men.
 
Antifóna Zsolt 53,6.9
Íme, * Isten az oltalmam, az Úr megtartja életem: minden nyomorúságból kimentett engem.
 
Olvasmány II. hét Róm 12,16b-18
Ne legyetek magatokkal eltelve. Rosszért rosszal senkinek se fizessetek. Törekedjetek a jóra, nemcsak Isten, hanem az emberek előtt is. Amennyiben rajtatok múlik, lehetőleg éljetek minden emberrel békességben.
 
V Ezt határoztam: vigyázok minden utamra,
R Hogy ne vétkezzem nyelvemmel.    Zsolt 38,2
 
Zárókönyörgés
Istenünk, te a törvény minden szent parancsát szeretetedben és a felebarát szeretetében foglaltad össze. Add meg nekünk kegyesen, hogy teljesíteni tudjuk ezeket a parancsaidat. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."