Bencés zsolozsma V E S P E R Á SÉVKÖZI 26. VASÁRNAP

Esti ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
01
ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP
V E S P E R Á S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz II. hét Lit. Hor.
Ó Háromság, hol fény ragyog!
Végső Egység, hol lét fakad!
Az égő nap már száll alá,
Szívünkben gyúljon égi láng.
 
2. Hív téged reggel énekünk,
Szép alkony-órán kérlelünk:
A hozzád esdő hű szavak
Dicséretedre szóljanak.
 
3. Hódoljon szívek kórusa,
Áldó énekszó dallama,
Hozzád fűzzön szent érzelem,
Imádjon józan értelem.
 
4. Fénylő napunknak vége már,
Ránk száll sötét köd, mély homály,
A zord éjben hű fényeit
Védőn árassza ránk a hit.
 
5. Kér, jó Atyánk, kér, Jézusunk,
S kér, Lélek, esdő szózatunk:
Szent Fölség, egyként trónoló
Szentháromság, légy pártfogónk.
Ámen.
 
1. antifóna II. hét Zsolt 110,7
Igazságos * és méltányos az Úr minden törvénye, szilárdan állnak időtlen időkig.
 
110. zsoltár
[Alleluja!]
 
Teljes szívemből az Urat dicsérem * mikor az igazak tanácskozsra egybegyűlnek.
 
Csodálatosak az rnak művei, * kutassa mindaz, ki vágydik utánuk.
 
Nagyság és fölség minden tette, * igazsága megmarad rökre.
 
Csodáinak emlket szerzett, * irgalmas az r és kegyelmes.
 
Ételt adott azoknak, kik őt flik, * szövetségére emlékezik örkkön-rökké.
 
Megmutatta népének hatalmas műveit, † a nemzetek örökségét adta nkik: * hűség és igazság keze műve.
 
Igaz minden rendelése, † mindörökké szilrdan llnak, * igazság és méltányosság szlte őket.
 
Megváltást kldött npének, * szövetséget kötött vle rökre.
 
Félelmetes és szent az ő neve, * az Úr félelme a bölcsesség kezdete.
 
Helyesen gondolkodnak, akik aszerint lnek. * Az Úr dicsérete megmarad rökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentllek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörkkön rökké. Ámen.
 
1. antifóna II. hét Zsolt 110,7
Igazságos * és méltányos az Úr minden törvénye, szilárdan állnak időtlen időkig.
 
 
2. antifóna II. hét Zsolt 112,2
Áldott a fölséges Úr neve * mostantól a végtelen időkig, alleluja.
 
112. zsoltár • Isten fönsége és irgalma
Hatalmasokat taszít le trónjukról, de fölemeli az elesetteket. – Lk 1,52
 
Dicsérjétek, az Úrnak szolgái, * dicsérjétek az r szent nevét!
 
Az Úr neve legyen ldott * most és örkkön-rökké!
 
Az egész földön kelettől nyugatig * dicsérjétek az r szent nevét!
 
Fölséges az Úr minden nép flött, * dicsősége beragyog mindent.
 
Ki olyan, mint az Úr, a mi Istennk? † Aki a magasban lakik, * és szemmel tartja az eget s a fldet?
 
Felkarolja a gyengét a porból, * fölemeli a szegnyt a srból,
 
Fejedelmek között juttat neki helyet, * népe vezérei kzé lteti.
 
A gyermektelen asszony úgy lakhat hzában * mint a fiainak örvendő anya.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentllek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örkké. men.
 
2. antifóna II. hét Zsolt 112,2
Áldott a fölséges Úr neve * mostantól a végtelen időkig, alleluja.
 
3. antifóna II. hét Kol 1,18
Alleluja. Krisztus a kezdete mindeneknek, * elsőszülött a holtak közül. ℞. Alleluja, alleluja.
 
Újszövetségi ének (Kol 1,12-20) • Krisztus minden teremtmény elszőszülöttje, elsőszülött a holtak közül
 
Adjunk hálát örömmel az Atyának, * aki a szentek sorsára méltatott minket a világossgban.
 
Kiragadott minket a sötétsg hatalmából, * és áthelyezett szeretett Fia országába. ℞
 
Benne van vére által szerzett megváltásunk, * minden bűnünk bocsánata.
 
A láthatatlan Isten képmása ő, * minden teremtmény elsőszlöttje. ℞
 
Benne teremtett mindent égen s földön, * a láthatatlanokat és a lthatókat,
 
Trónusokat és uralmakat, † fejedelemségeket s hatalmakat, * mindent általa és rte teremtett. ℞
 
Mindennl előbb van ő, * benne ll fönn minden.
 
Ő a feje a testnek, Egyházának, † ő a kezdet, elsőszülött a holtak közül, * hogy övé legyen az elsőség mindenekben. ℞
 
Úgy tetszett az Atyának, hogy az egész teljessg benne lakjék, * és általa békítsen ki magával mindent.
 
Keresztjén kiontott vére árán * békességet szerzett a földön s az égben mindeneknek. ℞
 
Dicsőség az Atyának s Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most s mindenkor, * és mindörökkön-rökké. men. ℞
 
3. antifóna II. hét Kol 1,18
Alleluja. Krisztus a kezdete mindeneknek, * elsőszülött a holtak közül. ℞. Alleluja, alleluja.
 
Olvasmány II. hét 2Kor 1,3-4
Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene! Ő megvigasztal minket minden szomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik szomorúak, azt a vigasztalást nyújtva nekik, amelyet ő nyújt nekünk.
 
Válaszos ének Jel 5,9
Hatalmas a mi Urunk Istenünk * és mindenható az ő ereje.
Bölcsességének nincsen határa, sem tudásának nincs vége. * És mindenható az ő ereje.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. * Hatalmas a mi Urunk Istenünk...
 
4. antifóna II. hét Lk 1,49.54.55
Mily nagy dolgokat művelt * Ő, a Hatalmas és a Szent. Fölkarolja választott népét, amint atyáinknak megígérte.
 
Magnificat Lk 1,46-55
[Zakariás házában Mária így szólt:]
 
Magasztalja lelkem az Urat, * ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben.
 
Tekintetre méltatta alázatos szolgáló lányát: * lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.
 
Mily nagy dolgot művelt velem * ő, a hatalmas, akit Szentnek hívunk.
 
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma * azokon, akik félik őt.
 
Nagyszerű dolgokat művelt karja, * a szívükben gőgösöket széjjelszórta.
 
Uralkodókat űzött el trónjukról, * de a kicsinyeket magasra emelte.
 
Betöltötte az éhezőket minden jóval, * a gazdagokat elbocsátotta üres kézzel.
 
Fölkarolta szolgáját, Izraelt: * megemlékezett irgalmáról,
 
Melyet atyáinknak hajdan megígért, * Ábrahámnak és utódainak örökkön-örökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna II. hét Lk 1,49.54.55
Mily nagy dolgokat művelt * Ő, a Hatalmas és a Szent. Fölkarolja választott népét, amint atyáinknak megígérte.
 
Könyörgések II. hét
Dicséret és dicsőség legyen Krisztusnak, aki mindenkor él, hogy közbenjárjon értünk; kérjük őt erős hittel:
   Megváltó Krisztusunk, irgalmazz népednek!
 
Igazságosság napja, amikor napunk lenyugvóban van, arra kérünk,
– hogy minden ember vég nélkül örvendhessen soha el nem múló fényednek!
Őrizd meg isteni véreddel szentesített szövetségedet,
– és szenteld meg egyházadat, hogy szeplőtelen maradjon!
Emlékezzél meg, Urunk, lakóhelyedről,
– és templomodban egybegyűlt népedről!
Az úton lévőknek adj békés és szerencsés utat,
– hogy egészségben és jókedvben érkezzenek meg céljukhoz!
Vedd magadhoz meghalt testvéreink lelkét,
– bocsásd meg bűneiket és add meg nekik az örök életet.
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Istenünk, te leginkább azzal mutatod meg mindenhatóságodat, hogy könyörületes és irgalmas vagy hozzánk. Áraszd reánk szüntelenül kegyelmedet, hogy teljes odaadással törekedjünk az örök boldogságra, amelyet megígértél. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás II. hét
A szeretet és a béke Istene adja meg nektek, hogy tökéletesedjetek, legyetek egyetértők és éljetek békében!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma L A U D E SÉVKÖZI 26. VASÁRNAP

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
01
ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Lit. Hor II. hét
Már oszlik, íme, köde árnyas éjnek,
Kél hajnalfénynek remegő sugára
Kérjük áldását a világ Urának
Hangos imával.
 
2. Irgalmas szívvel könyörüljön rajtunk,
Félelmünk űzze, vigyen üdvösségre
Kérjük Atyánktól, vezesse el népét
Égi hazába!
 
3. Ezt add meg nékünk, Háromság egy Isten,
Égi Atyával Fiú és Szentlélek!
Néked mond áldást, néked zeng az ének
Mind e világon. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 117,27-28
Az Úr az Istenünk, * fényessége ragyog fölöttünk. Istenem, néked hálát adok, magasztallak, én Istenem, téged.
 
117. zsoltár
[Alleluja!]
 
K Áldjátok az Urat, mert jó: * M irgalma örökkvaló.
 
K Mondja Izrael hza, mert jó: * M irgalma örökkvaló.
 
K Mondja Áronnak hza: * M irgalma örökkvaló.
 
K Mondják, akik félik az Urat: * M irgalma örökkvaló.
 
K1 Gyötrelmemben hívtam az Urat, * meghallgatott az Úr, és tágas térre vezetett engem.
 
K2 Velem az Úr, nincs mitől flnem; * ember mit árthat nékem?
 
K1 Velem az Úr, ő segít nkem, * megszégyenül minden ellenségem.
 
K Jobb az Úrban bízni, * mint emberekre hagyatkozni.
 
M Jobb az Úrban bzni, * mint hatalmasokra hagyatkozni.
 
K Körülvettek engem a npek, * M az Úr nevében legyőztem őket.
 
K Minden oldalról körülvettek engem, * M az Úr nevében legyőztem őket.
 
K Körülrajzottak mint a méhek, † de elhamvadtak mint a bozót lngja, * M az Úr nevében legyőztem őket.
 
K Üldöztek, taszítottak, hogy elessem, * M de az r megsegített.
 
K Dicsőség az Úr és erő nkem, * M ő lett az n üdvsségem.
 
K Ujjongás és diadal szava szól az igazak strából, * M győzelmes az Úrnak jobbja.
 
K Az Úr magasra emelte jobbkezét, * M győzelmes az Úrnak jobbja.
 
K1 Nem halok meg, hanem lek, * és hirdetem az Úr tetteit.
 
K2 Megfenyített az Úr, megfenyített engem, * de a halálnak át nem engedett.
 
K1 Nyissátok ki nékem az igazság kapuját, * belépek rajta, s áldom az Urat.
 
K2 Ez az Úr kapuja, * az igazak mennek be rajta.
 
K1 Hálát adok, Uram, mert rám figyeltél, * mert te lettél az n üdvsségem.
 
M A kő, amit megvetettek az pítők, * az lett a háznak szegletköve.
 
K Mindezt az Úr művelte, * csodálatos a szemnk előtt.
 
M Ezt a napot az Úr adta, * örvendezzünk s ujjongjunk ma!
 
K Küldj szabadulást, Uram, nkem, * M adj, Uram, gazdag letet!
 
K Áldott, aki jön az Úr nevében, * megáldunk titeket az r szentlyéből.
 
M Az Úr az Istenünk, * fényessége ragyog flöttünk.
 
K Ünnepeljetek zöldellő gakkal, * vonuljatok a szent oltárhoz!
 
K1 Te vagy Istenem, hálát adok nked, * Magasztallak, Istenem, téged.
 
K Áldjátok az Urat, mert jó, * M irgalma örökkvaló.
 
K Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
M Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkn örökk. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 117,27-28
Az Úr az Istenünk, * fényessége ragyog fölöttünk. Istenem, néked hálát adok, magasztallak, én Istenem, téged.
 
2. antifóna Dán 3,52
Áldott vagy, Urunk, * dicséretre méltó mindörökké! Áldott a te szent neved, dicséretre méltó s dicsőséges mindörökké
 
Ószövetségi ének (Dán 3,52-58) • A három ifjú éneke
Áldott legyen a Teremtő mindörökké! – Róm 1,25
 
Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene, * dicséretes, dicsőséges és magasztos örkkön-rökké.
 
Áldott a te szent és dicső neved, * dicséretre méltó és magasztos örkkön-rökké.
 
Áldott vagy dicsőséged fenséges hzában, * dicséretre méltó és dicsőséges örkkön-rökké.
 
Áldott vagy országod királyi szkében, * dicséretre méltó és magasztos örkkön-rökké.
 
Áldott vagy, aki átlátod a mélységet, † és trónolsz a kerubok flött, * dicséretre méltó és magasztos örkkön-rökké.
 
Áldott vagy a magas egekben, * dicséretre méltó és dicsőséges örkkön-rökké.
 
Áldjátok az Urat, művei, mindnyájan, * dicsérjétek és magasztaljátok őt örkkön-rökké!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentllek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örkké. Ámen.
 
2. antifóna Dán 3,52
Áldott vagy, Urunk, * dicséretre méltó mindörökké! Áldott a te szent neved, dicséretre méltó s dicsőséges mindörökké
 
3. antifóna Zsolt 148,2
Alleluja. Dicsérjétek az Urat mind, ti angyalok, * dicsérjétek, égi seregek. ℞. Alleluja, alleluja.
 
148. zsoltár • A mindenség az Urat dicséri
Hallottam, hogy minden teremtmény, mely a mennyben, a földön és a tengerben van, így kiáltott: A trónon ülőnek és a Báránynak áldás, tisztelet, dicsőség és hatalom örökkön-örökké. – Jel 5,13
 
Dicsérjétek az Urat a mennyből, * dicsérjétek a magasságban!
 
Dicsérjétek mind, ti angyalok, * dicsérjétek, égi seregek! ℞
 
Dicsérjétek, nap és hold, * dicsérjétek, fénylő csillagok!
 
Dicsérjétek, egeknek egei, * dicsérjétek minden vizek az g felett! ℞
 
Dicsérjék az r nevét, * mert ő parancsolt és ltrejöttek!
 
Odaállította őket minden időkre, * törvényt szabott nekik, mely el nem évül. ℞
 
Dicsérjétek az Urat a fldről, * tengeri szörnyek és vizek mlységei!
 
Tűz és jégeső, hó és kdfelhő,* dübörgő vihar, mely teljesíti akaratát! ℞
 
Minden hegyek és halmok, * gyümölcsfák és mind, ti cdrusok,
 
Vadak és minden llatok, * csúszómászók és mind, ti szrnyasok, ℞
 
Föld királyai és minden nemzetek, * fejedelmek és a föld minden brája,
 
Mind, ti ifjak és leányok, * öregek és gyermekek, ℞
 
Dicsérjétek az Úr nevét mindnyájan, * mert egyedül az ő neve magasztos!
 
Fönsége fölülmúlja az eget s a fldet, * dicsőségre emelte npe fejét. ℞
 
Dicséret minden szentjének, * Izrael fiainak, a népnek, amely kzel van hozz. ℞
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-rökké. Ámen. ℞
 
3. antifóna Zsolt 148,2
Alleluja. Dicsérjétek az Urat mind, ti angyalok, * dicsérjétek, égi seregek. ℞. Alleluja, alleluja.
 
Olvasmány II. hét Ez 36,25-27 
Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságtól; minden bálványtól megtisztítalak benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket oltok belétek, kiveszem testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Lelkemet oltom belétek, és gondoskodom arról, hogy parancsaim szerint éljetek, szemetek előtt tartsátok törvényeimet és hozzájuk igazodjatok.
 
Válaszos ének Jel 5,9
Elszenvedted, Uram, a halált érettünk * És megváltottál minket véreddel.
Istenünk országává és papjaivá tettél bennünket. * És megváltottál…
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. * Elszenvedted, Uram a halált…
 
4. antifóna II. hét Lk 1,69.74-75
Erős szabadítót * támasztott az Úr minékünk, hogy félelem nélkül szolgáljunk neki életünk minden napján.
 
Benedictus Lk 1,69-79
[Zakariás eltelt Szentlélekkel, és így prófétált:]
 
Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, * mert meglátogatta népét és megváltást szerzett néki.
 
Erős szabadítót támasztott nékünk * szolgájának, Dávidnak házából.
 
Amint szólott a szentek ajkával, * ősidők óta a próféták szavával:
 
Megszabadít az ellenség kezéből, * mindazoktól, akik gyűlölnek minket.
 
Irgalmas lesz atyáink iránt, * szent esküjét el nem felejti,
 
A szövetséget, melyet Ábrahámmal, atyánkkal kötött, * hogy amit ígért, megadja nékünk;
 
Hogy megszabadulva az ellenség kezéből * félelem nélkül szolgáljunk néki,
 
Szentségben és igazságban színe előtt * életünk minden napján.
 
Te pedig, gyermek, a Magasságbeli hírnöke leszel, * mert az Úr előtt jársz, hogy útját előkészítsd.
 
Az üdvösség ismeretére tanítsd népét, * hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
 
Istenünk mélységes irgalma által, * amellyel a magasságból Fölkelő eljön hozzánk,
 
Hogy világítson azoknak, akik a halál árnyékában és sötétben élnek, * és vezérelje lépteinket a békesség útjára.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna II. hét Lk 1,69.74-75
Erős szabadítót * támasztott az Úr minékünk, hogy félelem nélkül szolgáljunk neki életünk minden napján.
 
Könyörgések II. hét
Testvérek, Megváltónk leszállt világunkba, hogy benne velünk legyen az Isten; hálás szívvel kiáltsunk hozzá:
     Dicsőség Királya, légy fényességünk és örömünk!
 
Krisztusunk, jövő feltámadásunk zsengéje, magasságból fölkelő fény,
– add, hogy ne maradjunk a sötétség árnyékában, hanem mindig az élet világosságában járjunk!
Mutasd meg nekünk jóságodat, amely betölti az egész teremtett világot,
– hogy mindenütt dicsőségedet szemléljük!
Ne engedd, Urunk, hogy a mai napon győzelmet arasson rajtunk a gonosz,
– hanem add, hogy jóval győzhessük le a rosszat!
Téged megkeresztelkedésed után fölkent a Szentlélek,
– a mai napon is Szentlelked kegyelme vezessen bennünket!
(Áldd meg a névnapos N. atyát/testvért,
– hogy Isten megbízható munkása lehessen!)
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Istenünk, te leginkább azzal mutatod meg mindenhatóságodat, hogy könyörületes és irgalmas vagy hozzánk. Áraszd reánk szüntelenül kegyelmedet, hogy teljes odaadással törekedjünk az örök boldogságra, amelyet megígértél. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás II. hét
A föltámadt Krisztus gyarapítson a szeretetben titeket egymás és mindenki iránt!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma N A P K Ö Z I I M A Ó R AÉVKÖZI 26. VASÁRNAP

Déli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
01
ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP
N A P K Ö Z I   I M A Ó R A
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz
A nap suhanva száll tova,
S gyorsan hanyatlik éjbe már,
Sebes léptekkel így siet
A végső célhoz életünk.
 
2. Míg kínhalálban, Krisztusunk,
Kitárod értünk szent kezed,
Kereszted vinni megtaníts,
És adj karodban jó halált.
 
3. A jó Atyát, az Alkotót,
Bűntől megváltó szent Fiát,
S ki szeretettel pártfogol,
A Lelket áldjuk egyaránt. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 118,41-42.38
Irgalmad, Uram, szálljon le rám, * mert reményem szavadba vetem. Teljesítsd, mit ígértél szolgádnak és azoknak, kik félnek téged.
 
118. zsoltár • Isten törvénye fölötti öröm
 
IV. (dálet)
Lelkem a porban hever: * önts életet belém igéddel!
 
Meghallgattál engem, mikor útjaimról beszéltem, * törvényeidre tants meg engem!
 
Add rendeléseid útját rtenem, * hadd fontolgassam csodás tetteid!
 
Bánatában könnyeket ont lelkem, * emelj fel igddel engem!
 
Tarts távol a hazugság tjától, * jóságosan add nekem trvényed!
 
Igazságod útját választottam magamnak, * ítéleteidet állítottam szemem elé.
 
Rendeléseidhez ragaszkodom, Uram, * ne engedd, hogy szgyent valljak!
 
Sietve járok parancsaid tján, * mert szárnyaló szívet adsz nkem.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örkké. men.
 
V. ()
Uram, tedd törvényemmé rendelésed tját, * és én megtartom mindvégig.
 
Nyisd meg értelmem, hogy kövessem trvényed, * és megőrizzem egész szvemmel!
 
Vezess végzéseidnek svényén, * mert abban tallom römöm.
 
Előírásaidra hajlítsd szvem, * kapzsiságba ne hagyj esnem!
 
A hiábavaló dolgoktól fordítsd el szemem, * utadon adj életet nkem!
 
Teljesítsd, amit ígértél szolgádnak, * mindazoknak, akik flnek tged.
 
Tartsd távol tőlem a gyalázatot, amelytől rettegek, * mert ítéleteid kedvesek nkem.
 
Íme, parancsaidra vgyódom, * igaz voltodban kelts életre engem!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
VI. (wáw)
Szálljon rám, Uram, irgalmad, * és üdvösséged, amit gértél.
 
Akkor megfelelek azoknak, akik gnyolnak, * mert szavadba vetem reményem.
 
Ne vond meg számtól az igazság igéjét, * hiszen ítéleteidben bzva bzom.
 
Megtartom törvényed mindenkor, * és örkkön-rökké.
 
Akkor tágas tereken jrhatok, * mert parancsod kutatom.
 
Előírásaid királyok előtt hirdetem, * és nem vallok szgyent előttük.
 
Végzéseidben örömöm telik, * szívből szeretem őket.
 
Kitárom kezem törvényeid felé, mert szeretem őket, * és fontolgatom igaz tetteid.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
Antifóna Zsolt 118,41-42.38
Irgalmad, Uram, szálljon le rám, * mert reményem szavadba vetem. Teljesítsd, mit ígértél szolgádnak és azoknak, kik félnek téged.
 
Olvasmány II. hét 1Jn 5,1.3-4
Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Messiás, Istentől született. Szeretetünk Isten iránt abban mutatkozik meg, hogy megtartjuk parancsait. Parancsai nem nehezek. Mindaz ugyanis, aki Istentől született, győzedelmeskedik a világon. A győzelem, amely diadalt arat a világon: a mi hitünk.
 
V Törvényeid megtartásában legyen szeplőtlen szívem,
R Hogy ne valljak szégyent sohasem! Zsolt 118,80
 
Zárókönyörgés
Istenünk, te leginkább azzal mutatod meg mindenhatóságodat, hogy könyörületes és irgalmas vagy hozzánk. Áraszd reánk szüntelenül kegyelmedet, hogy teljes odaadással törekedjünk az örök boldogságra, amelyet megígértél. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."