Bencés zsolozsma V E S P E R Á SCSÜTÖRTÖK

Esti ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
24
CSÜTÖRTÖK
V E S P E R Á S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Brev. Maur.
Kegyelmet osztó gazdag Úr,
Üdvösségszerző Istenünk!
Szívünkbe oltsad hathatón
Üdvünk csíráját, a hitet.
 
2. E hitből árad új erő,
Ez oltalom és büszke pajzs,
Melyről leperdül ellenünk
Lángokba mártott fegyvere.
 
3. E szent hit biztos árnya véd,
Hitből fakadva száll imánk:
Reményt a szív csak itt talál,
Az üdv egyetlen zálogát.
 
4. E hitre békét kötsz velünk,
S gazdag kegyelmed megsegít:
Ne tudja hitvány életút
E szent hitet megrontani.
 
5. Atyánkat áldjuk s egy Fiát,
Dicsérünk, Lélek, téged is,
Fényedből gyúl és fölragyog
Szívünknek mélyén tiszta láng.
Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 22,1
Az Úr nékem pásztorom, * semmiben nincs hiányom. ♦
 
22. zsoltár
[Dávid zsoltára.]
 
Az Úr nkem psztorom, * semmiben nincs hiányom.
 
♦ Tápláló mezőre terel és csendes vizekhez, * s felüdíti fradt lelkem.
 
Igaz úton vezet engem * szent nevhez hven.
 
Járjak bár a halál rnyékában, * ott sem félek semmitől, hisz te vagy velem.
 
Uram, a te psztorbotod * megvéd és biztonságot ad nkem ott.
 
Asztalt terítesz nkem * azok előtt, kik ellenem trnek.
 
Megkened olajjal homlokom, * színültig tltöd serlegem.
 
Jóságod és kegyelmed elkísér engem * életem minden napján.
 
Az Úr hzában lakhatom * hosszú-hosszú időkön át.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örkké. men.
 
1. antifóna Zsolt 22,1
Az Úr nékem pásztorom, * semmiben nincs hiányom. ♦
 
2. antifóna Zsolt 144,4
Nemzedék nemzedéknek * hirdeti hatalmas művedet s elbeszélik fölséges tetteid.
 
144. zsoltár • Isten jóságának dicsérete
Isten megmutatta Krisztus Jézusban irántunk megnyilvánuló jóságából kegyelmének túláradó bőségét. – Ef 2,7
 
Dicsérlek téged, Istenem, királyom, * nevedet rökké ldom.
 
Minden nap áldalak tged * és magasztalom neved rökkön-rökké.
 
Nagy az Úr és dicséretre mltó, * fönsége meghalad mindent.
 
Nemzedék nemzedéknek hirdeti művedet, * s elbeszélik flséges tetteid.
 
Dicsőséged fényéről szlnak, * s elhírlelik csodás tetteid.
 
Elmondják félelmes tetteid erejét, * és műveid nagyságát hirdetik.
 
Emlékezetbe idézik túláradó jságod, * és ujjonganak igaz voltodon.
 
Könyörületes az Úr és irgalmas, * hosszan tűrő és kegyelme bőséges.
 
Jóságos az Úr minden emberhez, * irgalmas minden művéhez.
 
Dicsérjenek, Uram, minden műveid, * magasztaljanak minden szentjeid!
 
Országod dicsőségéről szljanak, * és hirdessék hatalmad!
 
Beszéljék el az embereknek hatalmas tetteid, * s országod ragyogó flségét!
 
Királyságod örökké tartó királyság, * és nemzedékről nemzedékre megmarad uralmad.
 
Hűséges az Úr minden szavában, * és szent minden művében.
 
Támogatja az Úr azt, aki elesett, * és fölemel minden grnyedőt.
 
Mindeneknek szemei benned bznak, * te adsz nekik ételt alkalmas időben:
 
Föltárod kezedet, * és eltöltesz javaiddal minden lőt.
 
Igazságos az Úr minden tettében, * és szent minden művében.
 
Közel az Úr mindahhoz, aki hozzá kiált, * mindahhoz, aki igaz szvvel hvja.
 
Teljesíti az istenfélők vgyát, * meghallgatja kérésüket és megmenti őket.
 
Megőrzi az Úr mindazt, aki őt szereti, * de elvet minden bűnös embert.
 
Az Úr dicséretét hirdesse ajkam, * minden élő áldja szent nevét rökkön-rökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.
 
2. antifóna Zsolt 144,4
Nemzedék nemzedéknek * hirdeti hatalmas művedet s elbeszélik fölséges tetteid.
 
3. antifóna-responsorium
Az Urat dicsérjétek, * áldjátok, minden népek!
 
Újszövetségi ének (1Tim 3,16) • Krisztus misztériuma és dicsősége
 
Aki testben nyilvánvaló lett, * igazolst nyert a lélekben. ℞
 
Megjelent az angyaloknak, * hirdették a pogány népeknek. ℞
 
Világszerte hittek benne, * s fölment a dicsőségbe. ℞
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek. ℞
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkn-örökké. Ámen. ℞
 
3. antifóna-responsorium
Az Urat dicsérjétek, * áldjátok, minden népek!
 
Olvasmány II. hét Róm 3,21-24
Most az Istenben való megigazulás a törvénytől függetlenül lett nyilvánvalóvá. Erről tanúskodnak a törvény és a próféták: az Isten előtt történő megigazulásról a Jézus Krisztusban való hit által, amelyben minden hívő részesül. Ebben nincs különbség. Mindnyájan vétkeztek ugyanis és nélkülözik Isten dicsőségét. Kegyelme jóvoltából azonban ingyen történik megigazulásunk Jézus Krisztus megváltása által. Őt adta oda az Isten véres engesztelő áldozatul a hit által, hogy kimutassa igazságosságát.
 
Válaszos ének Zsolt 30,17-18
Mutasd meg arcodat szolgádnak, * irgalmadban ments meg, Uram!
Ne hagyd, hogy szégyenben maradjak, hisz segítségül hívom nevedet. * irgalmadban...
Dicsőség... Mutasd meg...
 
4. antifóna Jn 17,3
Az az örök élet, * hogy ismerjenek Téged, egyedül igaz Istent és akit küldtél Krisztus Jézust.
 
Magnificat Lk 1,46-55
[Zakariás házában Mária így szólt:]
 
Magasztalja lelkem az Urat, * ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben.
 
Tekintetre méltatta alázatos szolgáló lányát: * lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.
 
Mily nagy dolgot művelt velem * ő, a hatalmas, akit Szentnek hívunk.
 
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma * azokon, akik félik őt.
 
Nagyszerű dolgokat művelt karja, * a szívükben gőgösöket széjjelszórta.
 
Uralkodókat űzött el trónjukról, * de a kicsinyeket magasra emelte.
 
Betöltötte az éhezőket minden jóval, * a gazdagokat elbocsátotta üres kézzel.
 
Fölkarolta szolgáját, Izraelt: * megemlékezett irgalmáról,
 
Melyet atyáinknak hajdan megígért, * Ábrahámnak és utódainak örökkön-örökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna Jn 17,3
Az az örök élet, * hogy ismerjenek Téged, egyedül igaz Istent és akit küldtél Krisztus Jézust.
 
Könyörgések II. hét
Mondjunk hálát Urunknak, Üdvözítőnknek, aki minden lelki áldással megáldja népét. Imádással kérjük:
     Áldd meg népedet, Urunk!
 
Irgalmas Istenünk, tartsd meg N. pápánkat és N. főapátunkat,
– őrizd meg őket egészségben Egyházad javára.
Oltalmazd, Urunk, jóságosan országunkat,
– szabadíts meg minket minden veszedelemtől.
Gyermekeidet hívd asztalodhoz,
– hogy mind szorosabban kövessenek tisztaságban, szegénységben és engedelmességben.
Őrizd meg a szerzetesnővéreket,
– hogy tisztán kövessenek téged, az Isten Bárányát.
Meghalt testvéreink nyugodjanak örök békédben;
– add, hogy erősödjék velük lelki kapcsolatunk.
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés II. hét
Kegyelmedet kérjük, Urunk, amikor bemutatjuk neked az esti dicséret áldozatát. Ne engedd, hogy elménk megszűnjék törvényeiden gondolkodni, add meg nekünk az örök élet világosságát. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldások
  1. Urunk, Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség Lelkét!
  2. Jussatok el mindnyájan a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére!
  3. Isten Fia adjon nekünk érzéket, hogy megismerjük az igaz Istent!
  4. Töltsön el titeket a reménység Istene a hit teljes örömével és békéjével, hogy a reményben a Szentlélek erejéből bővelkedjetek!
  5. Az igazság Istene tanítson meg benneteket minden igazságra!
  6. Az Úr hajlítsa szíveteket magához, hogy mindig az ő útjain járjatok!
  7. Nyissa fel szemeteket Istenünk, hogy a sötétségből az ő világosságára jussatok, és helyet kapjatok a szentek között!
  8. Ismerjétek meg Krisztusnak minden ismeretet felülmúló szeretetét, és teljetek be Isten egész teljességével!
  9. Kegyelem legyen mindnyájatokkal, akik el nem múló szeretettel szeretitek Urunkat, Jézus Krisztust!
  10. Gyarapítson és gazdagítson titeket az Isten a szeretetben egymás és mindenki iránt!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma L A U D E SCSÜTÖRTÖK

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
24
CSÜTÖRTÖK
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Brev. Maur.
Dicsérő szót ki mondhat itt,
Nevedhez méltót, Istenünk?
Éjünket fénnyel oszlatod,
S feltárod üdvünk titkait.
 
2. Hitet vársz tőlünk, s adsz hitet,
Ez legfőbb hódolat neked,
Lelkünkből tévelyt ez töröl,
Szívünk ez hajtja ég felé.
 
3. Hibátlan bár az áldozat,
A Lélek nélkül mit sem ér
A tiszta szívnek rejteke
Áldozhat méltón csak neked.
 
4. Szívünkkel egybecseng szavunk,
Méltón adózunk így, neked,
S készséges emberajkakon
Igazság szól majd üdvhozón.
 
5. Kevélynek mindig ellenállsz,
De kedveled, ki egyszerű,
Szívünknek gőgjét űzzed el,
Növeljed bennünk szent hitünk.
 
6. Atyánk, tenéked hódolunk,
Dicsérünk, egyszülött Fiú,
Ki véred árán adsz hitet,
És áldunk, Lélek, téged is. Ámen.
 
1. antifóna  Zsolt 89,12
Taníts meg, Urunk, * számbavenni napjaink sorát, hogy eljussunk a szív bölcsességére.
 
89. zsoltár • Az Úr fényessége ragyogjon fölöttünk!
Egy nap az Úr előtt annyi, mint ezer esztendő, s ezer esztendő akár csak egyetlen nap. – 2Pét 3,8
 
Uram, te lettél menedékünk, * nemzedékről nemzedékre.
 
Mielőtt a hegyek lettek, † föld és világ megszülettek, * öröktől örökig vagy te, Isten.
 
Te a halandót ismét porrá teszed, * és így szólsz: „Emberfiak, a porba trjetek!”
 
A te szemedben ezer év, akár a tegnap, gy tűnik tova, * mint egy őrállás jszaka.
 
Te elragadod őket, † olyanok lesznek, mint az lom, * mint a hajnalban sarjadó virág.
 
Reggel kizöldül, flvirul, * estére megfonnyad s elszárad.
 
Bizony elsorvadtunk haragodtól, * indulatodtól megrendültünk.
 
Mert szemed elé állítottad vtkeinket, * s arcod világosságában látod bűneinket.
 
Haragodban mltak el napjaink, * sóhajként múltak el esztendeink.
 
Mindössze hetven év egész letkorunk, * nyolcvan talán, ha erősek vagyunk.
 
Ebből is legtöbb betegség, szenvedés, * sebesen elszáll és elragadtatunk.
 
Ki érti meg hatalmát haragodnak, * és ki fél igazán haragod hevétől?
 
Taníts meg számbavenni napjaink sorát,* hogy eljussunk a szív blcsességre.
 
Fordulj hozzánk, Uram, meddig ksel? * Légy könyörületes szolgáidhoz!
 
Tölts el minket már reggel irgalommal, * hogy minden nap ujjongjunk s vigadjunk.
 
Örvendeztess meg a szenvedés napjaiért, * a sok bajt látott esztendőkért.
 
Ragyogjon föl műved szolgáid flött, * és fiaik fölött dicsőséged.
 
Szálljon ránk Urunk, Istenünk jósága, † s kezünk munkáját igazítsd jó végre, * kezünk munkáját igazítsd j végre.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.
 
1. antifóna  Zsolt 89,12
Taníts meg, Urunk, * számbavenni napjaink sorát, hogy eljussunk a szív bölcsességére.
 
 
2. antifóna Jud 9,13-14
Emlékezz, Uram, szövetségedre, * tudja meg minden törzs s az egész nép: hogy te vagy az Úr, ki oltalmazza népét.
 
Ószövetségi ének (Jud 10,5.11-14) • Judit imája
Boldog vagy, mert hittél... – Lk 1,45
 
Istenem, a te műved volt, ami régen trtént, * s az is, ami most vagy a jövőben vgbemegy.
 
Kigondoltad a jelent s a jvendőt, * s az történt, amit akartál.
 
Nem a sokaságban van a te erőd, * nem az erőseknek adtad hatalmad.
 
Te az alázatosak Istene vagy, † az elnyomottak segítsége, a gyengék tmasza, * az elhagyottak és elkeseredettek megmentő oltalma.
 
Atyámnak Istene és Izrael örökségének Istene, † égnek és földnek Ura, * vizek teremtője, az egész föld királya, hallgasd meg imámat!
 
Adj bátor szót ajkamra azokkal szemben, * akik Sion hegye ellen gonosz terveket szőnek.
 
Tudja meg az egész nép és minden trzs, † hogy te vagy az erős és hatalmas Isten, * Izrael népének nincs oltalmazója rajtad kvül.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
2. antifóna Jud 9,13-14
Emlékezz, Uram, szövetségedre, * tudja meg minden törzs s az egész nép: hogy te vagy az Úr, ki oltalmazza népét.
 
3. antifóna
Dicsérjétek * Urunkat, Istenünket, és boruljatok le szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.
 
98. zsoltár • Szent az Úr, Istenünk
Te, aki a kerubok fölött vagy, amikor emberré lettél hasonlóságunkra, megváltoztattad a föld romlott állapotát. – Szent Atanáz
 
K Király az Úr: a népek megremegnek, * kerubok fölött van trónja: reng a föld.
 
M Nagy az Úr Sionban, * fölséges minden nép flött.
 
K Áldják nagy és félelmetes neved, * M mert szent és hatalmas ő!
 
K Király vagy, Uram, * szereted az igazságot.
 
M Szilárddá tetted a rendet, * Jákobban az igazságot és a jogot te teremted.
 
K Dicsérjétek Urunkat, Istenünket, és boruljatok le zsámolyához, * M mert szent és hatalmas ő!
 
K Mózes és Áron a papokkal együtt, * Sámuel és akik nevét szlítottk,
 
M Az Úrhoz kiáltottak, * és ő hallgatott rjuk.
 
K Felhő oszlopban szólott ő nekik, † s ők megtartották rendeléseit, * a törvényt, melyet ő adott nekik.
 
M Meghallgattad őket, Urunk, Istennk, † irgalmas voltál hozzájuk, Istenünk, * de megbüntetted vtkeiket.
 
Dicsérjétek * Urunkat, Istenünket, és boruljatok le szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.
 
K Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
M Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.
 
3. antifóna
Dicsérjétek * Urunkat, Istenünket, és boruljatok le szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.
 
Olvasmány II. hét Róm 14,17-19
Az Isten országa nem eszem-iszom, hanem igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben. Aki így szolgál Krisztusnak, az kedves Isten előtt és rokonszenves az embereknek. Ezért arra törekedjünk, ami a békességre és kölcsönös épülésünkre szolgál.
 
Válaszos ének Zsolt 32,12
Boldog az a nép, melynek az Úr az Istene, * a nemzet, melyet kiválasztott.
Jókhoz illik a dicséret, ujjongjatok az Úrban igazak. * a nemzet...
Dicsőség... Boldog az a nép...
 
4. antifóna 2Kor 4,6.4
Isten egykor így szólt: * „A sötétségből támadjon fényesség”, nagy világosságot támasztott szívünkben, hogy felragyogjon nékünk dicsősége Jézus Krisztusnak arcán, aki örök képmása.
 
Evangéliumi ének (Jn 6,48.51bc.53-58) • Jézus az élet kenyere
 
Én vagyok az élet kenyere, * aki e kenyérből eszik, élni fog rökké.
 
A kenyér, melyet adok, * az én testem a világ letéért.
 
Ha nem eszitek az Emberfia testt, † és nem isszátok az ő vrét, * nem lesz let bennetek.
 
Aki eszi az én testemet és issza az én vremet, * annak örök élete van, és én feltámasztom az utolsó napon.
 
Az én testem valóban tel, * s az én vérem valban ital.
 
Aki eszi az én testemet és issza az én vremet, * bennem marad, s én őbenne.
 
Amint engem küldött az élő Atya, † és én az Atya által élek, * úgy aki engem eszik, élni fog ltalam.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
4. antifóna 2Kor 4,6.4
Isten egykor így szólt: * „A sötétségből támadjon fényesség”, nagy világosságot támasztott szívünkben, hogy felragyogjon nékünk dicsősége Jézus Krisztusnak arcán, aki örök képmása.
 
Könyörgések II. hét
Áldott legyen Atyánk, az Isten, aki védelmezi gyermekeit és nem veti meg imájukat. Közösségünkben alázatos szívvel kérjük őt:
     Urunk és Istenünk, adj világosságot szemünknek!
 
Áldunk téged, Urunk, mert Szent Fiad által elárasztottál bennünket fényeddel;
– add, hogy töltse be világosságával egész napunkat!
Urunk, bölcsességed vezessen bennünket a mai napon,
– hogy új életre támadva járjuk utunkat!
Engedd, hogy bátran szembenézzünk a nehézségekkel teéretted,
– s egész szívünkkel mindig neked szolgáljunk!
Irányítsd ma és minden nap (a névnapját ünneplő N. testvér/atya és) mindnyájunk gondolatát, érzését és cselekedetét,
– hogy tanulékony lélekkel kövessünk téged, gondviselő Atyánkat!
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés II. hét
Istenünk, igazi Világosság és világosság Alkotója, esedezve kérünk, add, hogy hívő lélekkel gondolkodjunk mindarról, ami szent, és mindenkor a te fényességedben éljünk.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás II. hét
Részesüljetek bőven kegyelemben és békességben mindnyájan, akiket az Atyaisten gondviselése kiválasztott az engedelmességre és a Jézus Krisztusban való meghintésre!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma N A P K Ö Z I   I M A Ó R ACSÜTÖRTÖK

Déli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
24
CSÜTÖRTÖK
N A P K Ö Z I   I M A Ó R A
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz
A nap suhanva száll tova,
S gyorsan hanyatlik éjbe már,
Sebes léptekkel így siet
A végső célhoz életünk.
 
2. Míg kínhalálban, Krisztusunk,
Kitárod értünk szent kezed,
Kereszted vinni megtaníts,
És adj karodban jó halált.
 
3. A jó Atyát, az Alkotót,
Bűntől megváltó szent Fiát,
S ki szeretettel pártfogol,
A Lelket áldjuk egyaránt. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 102,2
Áldd az Urat, áldjad, lelkem, * jótetteit ne hagyd elfelednem!
 
32. zsoltár • A gondviselő Isten dicsérete
Minden általa lett. – Jn 1,3
 
Örvendjetek az Úrban, igazak, * jókhoz illik a dicséret.
 
Dicsőítsétek citerával az Urat, * tízhúrú hárfn zengjetek nki!
 
Énekeljetek új dalt az Úrnak, * daloljatok néki ujjongás szavával!
 
Mert az Úr igéje igaz, * hűség vezeti minden tettében.
 
Az igazságot és a törvnyt szereti, * telve a föld az r irgalmával.
 
Az Úr igéje alkotta az eget,* szája lehelete az g minden seregét.
 
Tömlőbe gyűjti a tengerek vizét, * örvényeit kamrába zrja.
 
Az egész föld félje az Urat, * remegjen előtte minden fldlakó!
 
Mert amit ő mondott, meglett, * és létrejtt, amit parancsolt.
 
Semmivé teszi az Úr a nemzetek terveit, * meghiúsítja a népek minden szndékát.
 
De az Úr akarata örökk megmarad, * szívének gondolata nemzedékről nemzedékre.
 
Boldog az a nép, melynek az Úr az Istene, * a nemzet, melyet örökségl választott magának.
 
Az Úr letekint a mennyből, * látja az emberek fiait.
 
Rátekint hajlékábl azokra, * akik a földön lnek.
 
Ő alkotta mindnyájuk szívét, * ismeri minden tettüket.
 
A királyt nem menti meg erős serege, * hatalmas ereje a hősön nem segít.
 
Csalódik, aki lovától vr győzelmet, * nem menti meg, bármily erős is.
 
De az Úr szeme az őt félőkn nyugszik, * azokon, akik bíznak irgalmában.
 
Mert megszabadítja őket a haláltól, * és táplálja őket éhínség idején.
 
Lelkünk bízik az Úrban, * ő a mi pajzsunk és oltalmunk.
 
Benne örvend a szívünk, * szent nevében bízva bzunk.
 
Irgalmad őrködjék fölöttnk, Uram, * mert tebenned remélünk!
 
Dicsőség az Atyának s Fiúnak * s Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most s mindenkor * és mindörökkn-örökké. men.
 
102. zsoltár • A könyörülő Isten dicsérete
Istenünk mélységes irgalmából meglátogatott minket a magasságból Fölkelő. - vö. Lk 1,78
 
Áldjad, lelkem, az Urat, * egész bensőm az ő szent nevét!
 
Áldjad, lelkem, az Urat, * és ne feledd, hogy mennyi jót tett veled!
 
Megbocsátja minden vétked, * meggyógyítja minden gyengeséged.
 
A pusztulástól megmenti életed, * kegyelemmel és irgalommal koronáz tged.
 
Betölt ajándékaival életed folyamán, * és megújul ifjúságod, mint a sasé.
 
Az Úr igazságos tetteket visz végbe, * igazságot szolgáltat mindannak, akit elnyomnak.
 
Kinyilvánította útjait Mózesnek, * Izrael fiainak csodás tetteit.
 
Könyörületes az Úr s jóságos, * hosszan tűrő s irgalma bőséges.
 
Nem pörlekedik örökre, * nem tart örökké haragja.
 
Nem bánik velünk bűneink szerint, * és nem gonoszságaink szerint fizet nkünk.
 
Mert amilyen magas az ég a föld fölött, * jósága oly hatalmas azokhoz, akik flik őt.
 
Amilyen távol van napnyugattl napkelet, * olyan messze dobja tőlünk vtkünket.
 
Amint az apa megkönyörl fiain, * úgy könyörül az Úr azokon, akik flik őt.
 
Hiszen tudja ő, hogy mik vagyunk, * emlékezik rá, hogy porból lettünk.
 
Akár a fűszál, olyanok az ember napjai, * virul, mint a mező virága.
 
Ráfú a szél, és már nincsen többé, * elfeledi a hely is, ahol llott.
 
Ám az Úr kegyelme mindörökre azokkal van, kik félik őt, * és fiaiknak fiaival igazsága;
 
Azokkal, akik szövetségt megtartják, * gondolnak parancsaira és azok szerint lnek.
 
Az Úr a mennyben állította fel trónját, * királyi hatalma uralkodik a mindenségen.
 
Áldjátok az Urat, angyalai mind, † ti hatalmasok, kik megtartjátok parancsát, * és engedelmesen hallgattok szavára!
 
Áldjátok az Urat, seregei mindnyájan, * akaratának készséges szolgái!
 
Áldjátok az Urat, minden alkotása, † uralmának minden helyén! * Áldjad, lelkem, az Urat!
 
Dicsőség az Atyának s Fiúnak * s Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most s mindenkor * és mindörökkn-örökké. men.
 
Antifóna Zsolt 102,2
Áldd az Urat, áldjad, lelkem, * jótetteit ne hagyd elfelednem!
 
Olvasmány II. hét Jak 2,21-24.26
Ábrahám atyánk tettei alapján igazult meg, mivel fiát, Izsákot föláldozta az oltáron. A hit közreműködött ugyan tetteivel, de csak a tettek által vált tökéletessé. Így teljesedett be az Írás szava: „Ábrahám hitt Istennek s ez megigazulására szolgált“, és ezért „Isten barátjának“ nevezték. Látjátok tehát, hogy tettek által igazul meg az ember, s nem csupán a hit által. Amint a test halott lélek nélkül, úgy a hit is halott tettek nélkül.
 
V Uram, ki lehet sátradnak lakója?
R Aki szeplőtelenül járja útját és helyesen cselekszik.    Zsolt 14,1.2
 
Zárókönyörgés
Kérünk, Urunk, irgalmazz nekünk és növeld hitünket, mert jóságodban nem tagadod meg segítségedet azoktól, akiknek megadtad a benned való hit erejét. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."