Bencés zsolozsma N A P K Ö Z I   I M A Ó R AURUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA

Déli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
25
URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA
N A P K Ö Z I   I M A Ó R A
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Dicséret neked, Krisztus, örök dicsőség Királya!
 
Himnusz
Hűséges Isten, nagy Király,
Törvényed él és írva áll.
Hogy lágyan keljen hajnal fény,
S lángoljon forrón tűző nap.
 
2. Viszálynak, pernek oltsd tüzét,
Szüntesd az ártó szenvedélyt,
A testet tartsd meg erőben,
A szívet tápláld békéddel.
 
3. Hallgass meg, kérünk, jó Atya,
Atyának mása, egy Fia,
És Lélek, lelket gyógyító:
Egy szent Fölségként trónoló. Ámen.
 
Antifóna Gal 4,4
Mikor eljött az idők teljessége, * Isten elküldte szent Fiát, aki asszonytól született e világra, s alárendelte magát a törvénynek.
 
122. zsoltár • A nép az Úrban bízik
A két vak kiáltozni kezdett: Uram, Dávid Fia, könyörülj rajtunk! – Mt 20,30
 
Hozzád emelem szememet, * aki a mennyben lakozol.
 
Amint a szolgák gazdájuk kezét figyelik, * ahogy a szolgáló úrnőjének kezére tekint,
 
Úgy tekint szemünk Istenünkre, az rra, * amíg meg nem kegyelmez nkünk.
 
Könyörülj rajtunk, Urunk, knyörülj, * mert a gyalázattal nagyon elteltünk.
 
Mert nagyon megtelt a lelkünk * a gazdagok gúnyolódásával, a dölyfösök bszke gőgjével.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.
 
123. zsoltár • Segítségünk az Úr nevében
Az Úr így szólt Pálhoz: Ne félj!... Én veled vagyok! – ApCsel 18,9-10
 
Ha az Úr nem lett volna mivelünk, – vallja meg most Izrael, † ha az Úr nem lett volna mivelünk, * amikor az emberek ellenünk tmadtak,
 
Elevenen nyeltek volna el bennünket, * mikor haragjuk fellngolt ellenünk.
 
Elsodortak volna minket a vizek, † átcsapott volna rajtunk a folyó, * átcsaptak volna rajtunk a tajtkzó habok.
 
Az Úr legyen ldott, * aki nem vetett oda minket zsákmnyul foguknak.
 
Lelkünk megmenekült, mint a madár a vadászok hálójábl, † a háló sztszakadt, * és mi szabadok lettünk.
 
Segítségünk az Úr nevében, * aki az eget és a fldet alkotta.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
124. zsoltár Az Úr népének őrzője.
Békesség és irgalom, Isten választott népének. – Gal 6,16
 
Aki az Úrban bízik, olyan mint a Sion hegye, * nem inog meg az, megmarad örkké.
 
Jeruzsálemet hegyek övezik, † az Úr így veszi krül npét, * most és örökkn-örkké.
 
Ne uralkodjék az igazak földjén a gonoszság jogara, * nehogy az igaz is erőszakra nyújtsa kezét.
 
Tégy jót, Uram, a jkkal, * és azokkal, akik igazszvűek.
 
De akik hajlanak a hamis utakra, † űzze el az Úr a bűnösökkel együtt őket. * Békesség legyen Izraelnek!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkn-örökké. men.
 
Antifóna Gal 4,4
Mikor eljött az idők teljessége, * Isten elküldte szent Fiát, aki asszonytól született e világra, s alárendelte magát a törvénynek.
 
Olvasmány 1Jn 4,9-10
Abban nyilvánult meg Isten szeretete irántunk, hogy egyszülött Fiát küldte a világba, hogy általa éljünk. A szeretet ebben mutatkozik meg: Nem mi szerettük Istent, hanem ő szeretett minket, és elküldte Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért.
 
R: Adjanak hálát irgalmasságáért az Úrnak,
V: Az emberekért művelt minden csodatettéért! Zsolt 106,8
 
Zárókönyörgés
Istenünk, te azt akartad, hogy örök Igéd a Szent Szűz méhében emberi testet öltsön. Add kérünk, hogy mi, akik Megváltónkat valóságos Istennek és valóságos embernek valljuk, isteni természetének is részesei lehessünk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma L A U D E SURUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
25
URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Dicséret neked, Krisztus, örök dicsőség Királya!
 
Himnusz Brev. Maur.
Az ember árván bújdosott
Sötétben annyi éven át,
Nem lelve égnek útjait,
Igaz honától messze járt.
 
2. Az ég Királya ím leszáll
Utunk mutatni ég felé,
S önként lesz köztünk száműzött
Vezetni száműzötteket.
 
3. A tévelygőket megleli,
A fáradókba önt erőt,
Ő lesz az Út, mely célba visz,
S a cél, utunk hol végetér.
 
4. Legfőbb igazság, Istenünk,
Kit test árnyéka eltakar,
Hogy tisztán lásson hű szemünk,
Sugározd ránk szent fényedet.
 
5. S kit szolgálónak vallanak
Szelíd alázat hangjai,
De Úrnőjének vall a föld:
Te is tekints ránk, tiszta Szűz.
 
6. Ki megváltónknak jössz közénk,
Fiú, dicsérünk Tégedet;
Atyádat és a Lelket is
Örökre áldjuk egyaránt. Ámen.
 
1. antifóna Jn 1,1
Kezdetben volt az Ige, * s az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.
 
92. zsoltár • A teremtő Isten dicsérete
Az Úr, mindenható Istenünk, átvette az uralmat. Örvendezzünk, ujjongjunk és dicsőítsük őt! – Jel 19,6-7
 
Király az Úr, fönségbe öltözött, * fönségbe öltözött, erővel vezte magát.
 
Biztos alapot vetett a fldnek, * erősen áll az, meg nem inog.
 
Szilárd a trónusod kezdet ta, * öröktől lsz te, Uram.
 
Zúgnak a folyamok, Uram, † hangosan zúgnak a folyamok, * zúgva morajlanak a szles folyók.
 
Hatalmasabb, mint sok vizek morajlása, † hatalmasabb, mint tenger zgása, * hatalmas az Úr a magas egekben.
 
Tanításaid, Uram, valóban igazak, * szentség illeti házadat rök időkig.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-rökké. Ámen.
 
1. antifóna Jn 1,1
Kezdetben volt az Ige, * s az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.
 
2. antifóna Jn 1,3-4
Minden őáltala lett, * nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne volt az élet, s az élet volt az emberek világossága.
 
Ószövetségi ének (Dán 3,52-58) • A három ifjú éneke
Áldott legyen a Teremtő mindörökké! – Róm 1,25
 
Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene, * dicséretes, dicsőséges és magasztos örkkön-rökké.
 
Áldott a te szent és dicső neved, * dicséretre méltó és magasztos örkkön-rökké.
 
Áldott vagy dicsőséged fenséges hzában, * dicséretre méltó és dicsőséges örkkön-rökké.
 
Áldott vagy országod királyi szkében, * dicséretre méltó és magasztos örkkön-rökké.
 
Áldott vagy, aki átlátod a mélységet, † és trónolsz a kerubok flött, * dicséretre méltó és magasztos örkkön-rökké.
 
Áldott vagy a magas egekben, * dicséretre méltó és dicsőséges örkkön-rökké.
 
Áldjátok az Urat, művei, mindnyájan, * dicsérjétek és magasztaljátok őt örkkön-rökké!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentllek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örkké. Ámen.
 
2. antifóna Jn 1,3-4
Minden őáltala lett, * nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne volt az élet, s az élet volt az emberek világossága.
 
3. antifóna Jn 1,14
Az Ige testté lett * és közöttünk lakozott. Láttuk az ő dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét.
 
150. zsoltár
[Alleluja!]
 
Dicsérjétek az Urat szentélyében, * dicsérjétek őt erős vrában!
 
Dicsérjétek hatalmas tetteiért, * dicsérjétek végtelen flségéért!
 
Dicsérjétek őt harsonaszval, * dicsérjétek hárfával és citerával!
 
Dicsérjétek dobbal és tnccal, * dicsérjétek húrokkal és fuvolák hangjával!
 
Dicsérjétek őt zengő cimbalommal, * dicsérjétek őt búgó cimbalommal!
 
Minden lélek az Urat dicsérje! * Alleluja, alleluja!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.
 
3. antifóna Jn 1,14
Az Ige testté lett * és közöttünk lakozott. Láttuk az ő dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét.
 
Olvasmány Fil 2,5-11
Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ő isteni mivoltában nem ragaszkodott ahhoz, hogy Istennel egyenlő, hanem kiüresítette önmagát, a szolga alakját öltötte magára, az emberekhez lett hasonló, úgy jelent meg köztünk mint ember. Lealacsonyította magát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért felmagasztalta őt az Isten, és olyan nevet adott néki, amely fölségesebb minden névnél, hogy minden térd meghajoljon Jézus nevére az égben, a földön és az alvilág mélyén, és az Atyaisten dicsőségére vallja meg minden nyelv, hogy Jézus Krisztus az Úr.
 
Válaszos ének Zsolt 135,23.26
Megemlékezett rólunk ínségünk idején * örökké tart az ő irgalma. Áldjátok az Urat, mert jóságos, áldjátok az Istenek Istenét! * örökké tart... Dicsőség... Megemlékezett...
 
4. antifóna Lk 1,78-79
Istenünk irgalma által * a magasságból Fölkelő eljön hozzánk, hogy vezérelje lépteinket a békesség útjára.
 
Benedictus Lk 1,69-79
[Zakariás eltelt Szentlélekkel, és így prófétált:]
 
Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, * mert meglátogatta népét és megváltást szerzett néki.
 
Erős szabadítót támasztott nékünk * szolgájának, Dávidnak házából.
 
Amint szólott a szentek ajkával, * ősidők óta a próféták szavával:
 
Megszabadít az ellenség kezéből, * mindazoktól, akik gyűlölnek minket.
 
Irgalmas lesz atyáink iránt, * szent esküjét el nem felejti,
 
A szövetséget, melyet Ábrahámmal, atyánkkal kötött, * hogy amit ígért, megadja nékünk;
 
Hogy megszabadulva az ellenség kezéből * félelem nélkül szolgáljunk néki,
 
Szentségben és igazságban színe előtt * életünk minden napján.
 
Te pedig, gyermek, a Magasságbeli hírnöke leszel, * mert az Úr előtt jársz, hogy útját előkészítsd.
 
Az üdvösség ismeretére tanítsd népét, * hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
 
Istenünk mélységes irgalma által, * amellyel a magasságból Fölkelő eljön hozzánk,
 
Hogy világítson azoknak, akik a halál árnyékában és sötétben élnek, * és vezérelje lépteinket a békesség útjára.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna Lk 1,78-79
Istenünk irgalma által * a magasságból Fölkelő eljön hozzánk, hogy vezérelje lépteinket a békesség útjára.
 
Könyörgések
Mindnyájan, akik Urunk születése hírüladásának napján üdvösségünk kezdetét ünnepeljük, ujjongó szívvel kérjük:
Járjon közben értünk / Istennek szent Anyja!
 
Az angyal örömhírt hozott Szűz Máriának, s ezt ő boldogan fogadta,
– add, Urunk, hogy Üdvözítőnket mi is hálatelt szívvel fogadjuk!
Irgalmas Atyánk, te tekintetre méltattad alázatos szolgáló lányodat;
– emlékezz meg rólunk és minden emberről, s irgalmazz nekünk!
Mária, az új Éva engedelmeskedett isteni Igédnek;
– történjék velünk is a te igéd szerint!
Szűz Mária gyámolítsa a bajbajutottakat, segítse a gyöngéket, vigasztalja a szomorúakat;
– imádkozzon a népért, járjon közben a papságért, legyen szószólója a hívő női nemnek!
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Istenünk, te azt akartad, hogy örök Igéd a Szent Szűz méhében emberi testet öltsön. Add kérünk, hogy mi, akik Megváltónkat valóságos Istennek és valóságos embernek valljuk, isteni természetének is részesei lehessünk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás
Isten adja meg nektek, hogy magatokra öltsétek az új embert, aki Isten hasonlóságára tiszta igazságban és szentségben alkotott teremtmény!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma V E S P E R Á SNagyböjt 5. vasárnapja

Esti ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
25
Nagyböjt 5. vasárnapja
V E S P E R Á S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz I. Brev. Maur.
Szavunkat halld meg, jó Urunk,
A hozzád esdő szózatot:
Amellyel sírva kér imánk
E negyven szent nap alkonyán.
 
2. Szívekbe látó nagy Bíró,
Te gyöngeségünk ismered,
Annak, ki hozzád visszatér
Bocsánatodnak add kegyét.
 
3. Vétkeztünk ellened sokat,
De vallomásunk elfogadd:
Engedj szent, áldott nevedért
A bánkódóknak enyhülést.
 
4. Az üdvös megtartóztatás
A testnek gőgjét törje meg,
S immár ha józan lett a szív,
Megvesse bűnnek szennyeit.
 
5. Osztatlan Egység, tedd meg ezt,
Szentháromság, te add meg ezt:
Nekünk az üdvös böjtidő
Legyen sok jót gyümölcsöző. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 127,1
Boldogok, kik félik az Urat, * és mind, akik az ő útján járnak.
 
127. zsoltár • Áldás a hívőre
Krisztus szerette az Egyházat, és föláldozta magát érte, hogy szent és szeplőtlen legyen. – Ef 5,26-27
 
Boldog mindaz, aki féli az Urat, * aki az ő ösvényein halad.
 
Kezed munkáját lvezed, * boldog leszel és j lesz sorod.
 
Feleséged olyan hzadban, * mint a termő szőlőtő;
 
Gyermekeid asztalod krül, * mint a hajtások az olajfán.
 
Ilyen áldásban részesül az az ember, * aki féli az Urat.
 
Áldjon meg téged az Úr Sionból, * hogy lásd Jeruzsálem boldogságát életed minden napján!
 
Lásd meg fiaidnak fiait! * Békesség legyen Izraelnek!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
1. antifóna Zsolt 127,1
Boldogok, kik félik az Urat, * és mind, akik az ő útján járnak.
 
 
2. antifóna Zsolt 143,15
Boldog az a nemzet, * melynek az Úr az Istene, melynek az Úr az osztályrésze.
 
143. zsoltár • Ének Isten áldásairól
Isten Krisztussal együtt maga mellé ültetett a mennyben, hogy az eljövendő korokban megmutassa kegyelmének túláradó bőségét. – Ef 2,7
 
K1 Áldott legyen az Úr, az én sziklm! † ő tanította kezemet harcra, * ujjaimat viadalra.
 
K2 Irgalmam, erős váram, menedékem, † szabadítóm és pajzsom, benne remélek, * aki népeket hódoltat előttem.
 
K Uram, mi az ember, hogy gondját viseled, * az ember fia, hogy trődsz vele?
 
M Olyan az ember, mint a fuvallat, * mint az árnyék, úgy fogynak napjai.
 
K Hajlítsd meg egedet, Uram, és szllj le, * érintsd meg a hegyeket, hogy fstöt ontsanak!
 
M Villogtasd villámaidat, szórd a fldre, * lődd ki nyilaidat, röptsd szét őket!
 
K Nyújtsd ki kezed a magasbl, † ments ki a hatalmas vizekből, * szabadíts ki az idegenek kezéből!
 
M Mert hazugságot beszél szjuk, * s jobbjuk hamisan esküszik.
 
K1 Ám én új éneket énekelek neked, Istenem, * tízhúrú hárfán játszom szned előtt.
 
K2 A királyoknak te adsz győzelmet, * te mented meg szolgdat, Dvidot.
 
K1 Ments meg engem a végzetes kardtól, * szabadíts meg az idegenek kezéből.
 
K2 Mert hazugságot beszél szjuk, * s jobbjuk hamisan esküszik.
 
K Mint a fiatal fák, viruljanak fiaink, * ifjúságukban erőtől duzzadók!
 
M Lányaink legyenek kesek, * mint a palotákhoz faragott oszlopok!
 
K Teljenek meg csűreink gazdagon, * bőven legyen bennük minden gymölcs!
 
M Sokasodjanak juhaink a mezőkön, * barmaink legyenek kvérek!
 
K Ne dőljenek romba falaink, * és utcáinkat ne töltse be jajszó!
 
M Boldog az a nép, melynek ez az osztályrsze, * boldog az a nép, melynek az r az Istene!
 
K Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
M Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
2. antifóna Zsolt 143,15
Boldog az a nemzet, * melynek az Úr az Istene, melynek az Úr az osztályrésze.
 
3. antifóna Jel 21,13
Íme Isten hajléka: * köztünk lakik már örökre; mi leszünk az ő népe, s ő letöröl szemünkről minden könnyet.
 
Újszövetségi ének (Jel 21,3b-5. 6b-7) • Új ég és új föld
 
Íme, Isten hajléka az emberek kzött, * velük fog lakni, azok pedig az ő népe lesznek.
 
Maga az Isten lesz velük: * letöröl szemükről minden knnyet.
 
Halál nem lesz több, † sem gyász, sem jajgatás, sem fjdalom, * mert ami eddig volt, elmúlt.
 
A trónon ülő így szlt: † „Íme, újjáalkotok mindent!” * Ezek a szavak igazak és hitelre mltók.
 
„Én vagyok az Alfa és az Omega, * a kezdet és a vég.
 
A szomjazónak az élő vizek forrásából ingyen adok. † Ez lesz a győztes örökrsze: * Istene leszek, és ő a fiam lesz.”
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.
 
3. antifóna Jel 21,13
Íme Isten hajléka: * köztünk lakik már örökre; mi leszünk az ő népe, s ő letöröl szemünkről minden könnyet.
 
Olvasmány 1Pét 1,18-21
Testvéreim, tudjátok, hogy nem veszendő dolog, ezüst vagy arany váltott meg titeket az atyáitoktól öröklött, hiábavaló életmódotokból, hanem Krisztusnak – mint egy hibátlan és szeplõtelen Báránynak – a vére. Ő erre a világ teremtése elõtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg érettetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek és reményetek Istenben legyen.
 
Válaszos ének Zsolt 77,38
Megbocsátotta népe vétkét, * elengedte minden adósságát. Elfordította haragját s nem pusztította el népét. * elengedte... Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Megbocsátotta népe vétkét...
 
4. antifóna Lk 15,20
Atyja már messziről meglátta * és megesett szíve rajta, majd elébe ment, nyakába borult s megcsókolta.
 
Magnificat Lk 1,46-55
[Zakariás házában Mária így szólt:]
 
Magasztalja lelkem az Urat, * ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben.
 
Tekintetre méltatta alázatos szolgáló lányát: * lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.
 
Mily nagy dolgot művelt velem * ő, a hatalmas, akit Szentnek hívunk.
 
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma * azokon, akik félik őt.
 
Nagyszerű dolgokat művelt karja, * a szívükben gőgösöket széjjelszórta.
 
Uralkodókat űzött el trónjukról, * de a kicsinyeket magasra emelte.
 
Betöltötte az éhezőket minden jóval, * a gazdagokat elbocsátotta üres kézzel.
 
Fölkarolta szolgáját, Izraelt: * megemlékezett irgalmáról,
 
Melyet atyáinknak hajdan megígért, * Ábrahámnak és utódainak örökkön-örökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna Lk 15,20
Atyja már messziről meglátta * és megesett szíve rajta, majd elébe ment, nyakába borult s megcsókolta.
 
 
Könyörgések
 
1., 3. és 5. vasárnap
 
Dicsőítsük Krisztus Urunkat, mert Mesterünk, példaképünk és testvérünk lett. Kérjük őt:
 
Keltsd életre népedet, Urunk!
 
 
 
Krisztusunk, te mindenben hasonlóvá lettél hozzánk, a bűnt kivéve;
 
– add, hogy együtt örüljünk az örvendezőkkel és együtt sírjunk a sírókkal.
 
Engedd, hogy szeretetünk bőségesebb legyen;
 
– az éhezőkben neked szolgáljunk, a szomjazókban a te szomjadat oltsuk.
 
Te Lázárt fölkeltetted a halálos álomból;
 
– add, hogy a bűn lelki halottai a hit és a bűnbánat által új életre támadjanak.
 
Add, hogy a boldogságos Szűz és a szentek példájára
 
– mind többen és mind tökéletesebben kövessék a te utadat.
 
Engedd, hogy meghalt testvéreink föltámadjanak dicsőségedben,
 
– s mindörökre élvezzék szeretetedet.
 
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Urunk, Istenünk, segíts minket, hogy életünkben az a fáradhatatlan szeretet vezessen bennünket, amellyel Krisztus szerette a világot, és halálra adta értünk önmagát. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldások
  1. Urunk, Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség Lelkét!
  2. Jussatok el mindnyájan a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére!
  3. Isten Fia adjon nekünk érzéket, hogy megismerjük az igaz Istent!
  4. Töltsön el titeket a reménység Istene a hit teljes örömével és békéjével, hogy a reményben a Szentlélek erejéből bővelkedjetek!
  5. Az igazság Istene tanítson meg benneteket minden igazságra!
  6. Az Úr hajlítsa szíveteket magához, hogy mindig az ő útjain járjatok!
  7. Nyissa fel szemeteket Istenünk, hogy a sötétségből az ő világosságára jussatok, és helyet kapjatok a szentek között!
  8. Ismerjétek meg Krisztusnak minden ismeretet felülmúló szeretetét, és teljetek be Isten egész teljességével!
  9. Kegyelem legyen mindnyájatokkal, akik el nem múló szeretettel szeretitek Urunkat, Jézus Krisztust!
  10. Gyarapítson és gazdagítson titeket az Isten a szeretetben egymás és mindenki iránt!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma K O M P L E T Ó R I U MVASÁRNAP I. VESPERÁS UTÁN NAGYBÖJTBEN, I. HÉT

Esti ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
25
VASÁRNAP I. VESPERÁS UTÁN NAGYBÖJTBEN, I. HÉT
K O M P L E T Ó R I U M
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Dicséret neked, Krisztus, örök dicsőség Királya!
 
Lelkiismeret-vizsgálat, bevezethető a következőképpen:
Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg a nap folyamán elkövetett bűneinket!
 
vagy:
Testvéreim! Valljuk meg Isten előtt vétkeinket!
 
vagy:
Testvéreim! Mielőtt nyugovóra térnénk, kérjük Istentől bűneink bocsánatát!
 
vagy:
Testvéreim! Mindnyájan rászorulunk Isten irgalmára. Szálljunk magunkba, és bocsássunk meg szívből egymásnak, hogy Isten irgalmára mi magunk is méltók legyünk!
 
Bűnbánat
Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
– mert vétkeztünk ellened és testvéreink ellen!
Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
– és add meg nekünk az üdvösséget!
 
vagy:
Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket: Krisztus, kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj értünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
vagy:
Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem! Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
 
vagy:
Jézus Krisztus, utunk és példaképünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, kiengesztelődésünk és megváltásunk: Krisztus kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, a hit szerzője és beteljesítője: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
Befejezés
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
– Ámen.
 
Himnusz Brev. Maur.
Krisztus, tündöklő szép napunk,
Ki ránk sugárzod az Atyát,
Ó fényességből fényesség,
Oszlasd szét szívünk árnyait.
 
2. A nap világa már kihunyt,
Éjnek sötétje száll reánk,
A nappal tőled nyert erőt,
Te adj szép békés éjszakát!
 
3. Álomra hunyjuk bár szemünk,
Lelkünk virrasztva vár reád;
Te szent, hatalmas jobbkezed
Őrizze hívő népedet!
 
4. Míg fáradt testünk földre nyom,
Szívünk fohásza száll feléd:
Te add, hogy lelkünk szárnyain
Emelkedjünk az ég felé!
 
5. Üdvösségünkre egy remény,
Kérő imánkat meg ne vesd;
Ki értünk adtad véredet,
Oltalmazz minket, Jézusunk!
 
6. Áldjuk teremtő szent Atyánk,
Bűntől megváltó egy Fiát,
S az éltető szent Lelket is
Dicsérjük most és szüntelen. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 85,4.17.10
Örvendeztesd meg szolgádat, * mutasd meg, Uram, jóságod, mert te irgalmadban nagy csodákat művelsz.
 
85. zsoltár
[Dávid imája.]
 
Fordulj hozzám és hallgass meg, Uram, * mert nyomorult és szegény vagyok!
 
Végy oltalmadba, mert neked lek, * szabadítsd meg, Istenem, szolgádat, aki benned bzik!
 
Könyörülj rajtam, Uram, * mert egész nap hozzád kiáltok.
 
Örvendeztesd meg szolgád szvét, * mert hozzád emelem a lelkemet, Uram.
 
Mert te, Uram, jóságos és irgalmas vagy, † megbocsátasz készsggel azoknak, * akik tged hvnak.
 
Hallgasd meg immat, Uram, * figyelj könyrgő szavamra.
 
Szorongatásom napján hozzád kiáltok, * mert te meghallgatsz engem.
 
Az istenek közt, Uram, nincs hozzád hasonló, * és műveidhez semmi sem fogható.
 
Eljön minden nép, amelyet alkottl, † leborul előtted, Uram, * és dicsőíti nevedet,
 
Mert nagy vagy és csodkat művelsz: * egyedül te vagy Isten.
 
Taníts engem utadra, Uram, * hogy igazságod szerint jrjak.
 
Irányítsd arra szvemet, * hogy nevedet flje.
 
Egész szívvel áldalak, Uram, Istenem, * és mindörökké dicsőtem nevedet.
 
Mert irgalmad oly nagy irántam, * hogy a halál országából kimentettél engem.
 
Istenem, kevélyek kelnek föl ellenem, † hatalmaskodók trnek vesztemre, * senki sem törődik veled.
 
Pedig te, Uram, irgalmas és jósgos Isten vagy, * hosszan tűrő, könyörülő és hűséges.
 
Tekints rám és légy hozzám kegyelmes, * adj erőt szolgádnak és szabadítsd meg szolglód fiát.
 
Mutasd meg életemben jóságod jelt, † hadd lássák gyűlölőim és borítsa szgyen őket, * mert te, Uram, megsegítesz és megvigasztalsz engem.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentllek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örkké. men.
 
 
Antifóna Zsolt 85,4.17.10
Örvendeztesd meg szolgádat, * mutasd meg, Uram, jóságod, mert te irgalmadban nagy csodákat művelsz.
 
Olvasmány MTörv 6,4-7
Halljad Izrael! Az Úr, a mi Istenünk, egyedül az Úr! Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből! Maradjanak szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked! Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár fölkelsz, akár lefekszel!
 
Válaszos ének
Uram, tebenned remélek, * kezedbe ajánlom lelkem.
V. Megváltottál engem, Uram, hűséges Istenem. * kezedbe ajánlom...
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. R. Uram...
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Nunc dimittis (Lk 2,28–32)
[Simeon így áldotta Istent:]
 
Bocsásd el most szolgádat, Uram, * szavaid szerint békességben;
 
Hiszen már látta szemem az dvösséget, * melyet minden népnek készítettl,
 
Hogy felragyogjon világosságára a pogányoknak, * és dicsőségére népednek Izraelnek.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökk. Ámen.
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Zárókönyörgés
Látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásának örvendhessünk, aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.
 
Áldások
Pap vagy diakónus:
Áldjon meg és őrizzen meg titeket az Isten! – Ámen.
Ragyogtassa reátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas! – Ámen.
Fordítsa felétek tekintetét, és adja meg nektek békességét! – Ámen.
 
vagy:
A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen: őrizze meg szellemetek, lelketek és testetek egészen feddhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig! – Ámen.
 
vagy:
Töltsön el benneteket a reménység Istene a hit teljes örömével és békéjével, hogy a reményben a Szentlélek erejébõl bővelkedjetek! – Ámen.
 
vagy:
Tegyen titeket méltóvá Isten a szentek sorsára, aki kiragadott benneteket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett Fia országába! – Ámen.
 
vagy: (egyéni imádkozás esetén)
Nyugodalmas jóéjszakát és boldog halált adjon nekünk a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek! – Ámen.
 
Mária-antifóna
Ave Regina caelórum, *
Ave Domina Angelórum,
Salve radix, salve porta.
Ex qua mundo lux est orta:
Gaude Virgo gloriósa,
Super omnes speciósa:
Vale o valde decora,
Et pro nobis Christum exóra.
 
Üdvözlégy ég királynője, *
szép angyalok Úrnője, fénye!
Áldott gyökér, áldott ajtó,
földre üdvös napfényt ontó.
Örülj, szép Szűz, dicsőséges,
minden fölött ékességes.
Légy velünk, csillaga égnek,
és  miértünk szent Fiad kérd meg.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."