Bencés zsolozsma N A P K Ö Z I I M A Ó R ASZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

Déli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
04
SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA
N A P K Ö Z I   I M A Ó R A
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz
Hűséges Isten, nagy Király,
Törvényed él és írva áll.
Hogy lágyan keljen hajnal fény,
S lángoljon forrón tűző nap.
 
2. Viszálynak, pernek oltsd tüzét,
Szüntesd az ártó szenvedélyt,
A testet tartsd meg erőben,
A szívet tápláld békéddel.
 
3. Hallgass meg, kérünk, jó Atya,
Atyának mása, egy Fia,
És Lélek, lelket gyógyító:
Egy szent Fölségként trónoló. Ámen.
 
Antifóna Ef 4,6
Egy az Isten mindnyájunk Atyja, * aki mindenek fölött áll, mindenben benne van s mindeneket átjár.
 
122. zsoltár • A nép az Úrban bízik
A két vak kiáltozni kezdett: Uram, Dávid Fia, könyörülj rajtunk! – Mt 20,30
 
Hozzád emelem szememet, * aki a mennyben lakozol.
 
Amint a szolgák gazdájuk kezét figyelik, * ahogy a szolgáló úrnőjének kezére tekint,
 
Úgy tekint szemünk Istenünkre, az rra, * amíg meg nem kegyelmez nkünk.
 
Könyörülj rajtunk, Urunk, knyörülj, * mert a gyalázattal nagyon elteltünk.
 
Mert nagyon megtelt a lelkünk * a gazdagok gúnyolódásával, a dölyfösök bszke gőgjével.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.
 
123. zsoltár • Segítségünk az Úr nevében
Az Úr így szólt Pálhoz: Ne félj!... Én veled vagyok! – ApCsel 18,9-10
 
Ha az Úr nem lett volna mivelünk, – vallja meg most Izrael, † ha az Úr nem lett volna mivelünk, * amikor az emberek ellenünk tmadtak,
 
Elevenen nyeltek volna el bennünket, * mikor haragjuk fellngolt ellenünk.
 
Elsodortak volna minket a vizek, † átcsapott volna rajtunk a folyó, * átcsaptak volna rajtunk a tajtkzó habok.
 
Az Úr legyen ldott, * aki nem vetett oda minket zsákmnyul foguknak.
 
Lelkünk megmenekült, mint a madár a vadászok hálójábl, † a háló sztszakadt, * és mi szabadok lettünk.
 
Segítségünk az Úr nevében, * aki az eget és a fldet alkotta.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
124. zsoltár Az Úr népének őrzője.
Békesség és irgalom, Isten választott népének. – Gal 6,16
 
Aki az Úrban bízik, olyan mint a Sion hegye, * nem inog meg az, megmarad örkké.
 
Jeruzsálemet hegyek övezik, † az Úr így veszi krül npét, * most és örökkn-örkké.
 
Ne uralkodjék az igazak földjén a gonoszság jogara, * nehogy az igaz is erőszakra nyújtsa kezét.
 
Tégy jót, Uram, a jkkal, * és azokkal, akik igazszvűek.
 
De akik hajlanak a hamis utakra, † űzze el az Úr a bűnösökkel együtt őket. * Békesség legyen Izraelnek!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkn-örökké. men.
 
Antifóna Ef 4,6
Egy az Isten mindnyájunk Atyja, * aki mindenek fölött áll, mindenben benne van s mindeneket átjár.
 
Olvasmány Ef 3,14-17
Térdet hajtok Urunk, Jézus Krisztus Atyja előtt, akitől minden közösség származik mennyben és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy Lelke által megerősödjetek belső emberré, hogy a hittel Krisztus lakjék szívetekben, s gyökeret verjetek és alapot vessetek a szeretetben.
 
- Add vissza üdvösséged örömét,
- Tégy erőssé engem készséges lélekkel.    Zsolt 50,14
 
Zárókönyörgés
Mennyei Atyánk, te elküldted a világba Fiadat, az igazság Igéjét és a megszentelő Szentlelket, és ezzel kinyilatkoztattad belső életed csodálatos titkát. Add, hogy az igaz hit megvallásával a Szentháromság dicsőségét megismerjük, és a fölséges hatalmú egy Istent imádjuk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma L A U D E SSZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
04
SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Lit. Hor.
Három személyű örökös Urunknak
Szálljon az égbe örökös dicséret,
Mert folyton égő szeretettel áldja
Árva szívünket.
 
2. Atyja világnak, hatalom, erősség,
Kit részesévé teszel életednek,
S képedre formálsz, hit ajándékával
Áraszd el bőven!
 
3. El nem fogyó fény ragyogása, tükre,
Fiú, testvérül te fogadtál minket,
Igaz szőlőtő, add, hogy dús hajtásként
Éljünk tebenned!
 
4. Szeretet, tűz, láng, sugaras nagy fényed
Gyújtsd a világnak s igazítsad útját,
Szívünk megújítsd, s töltsed el, Szentlélek,
Hét adománnyal!
 
5. Drága vendégünk, örök Egy és Három,
Szívünket fűzzed szeretettel Hozzád,
S add, kegyes Jóság: nevedet az égben
Áldjuk örökké! Ámen.
 
1. antifóna Ef 4,6
Egy az Isten, mindnyájunk Atyja, * aki mindenek fölött áll, mindenben benne van s mindeneket átjár.
 
62. zsoltár
[Dávid zsoltára, amikor Júda pusztájában tartózkodott.]
 
Isten, te vagy Istenem nékem, * pirkadattól melletted virrasztok.
 
Téged szomjaz a lelkem, érted eped a testem, * mint aszú föld, mely szomjas és vizetlen.
 
A szent sátorban téged keres arcom, * hogy dicsőséges hatalmad meglássam.
 
Jobb a te jóságod, mint az élet, * hirdetni fog ajkam téged.
 
Áldalak, amíg csak élek, * s nevedben tárom feléd kezemet.
 
Mint dús lakomával, teljék be lelkem, * és ajkam dicsér ujjongás szavával.
 
Rád emlékezem éjjel ágyamon, * és rád gondolok reggel.
 
Mert te vagy oltalmam, * szárnyaid árnyékában örömöm lelem.
 
Hozzád ragaszkodom egész szívvel, * jobboddal erősen tartasz engem.
 
De akik romlásom tervezik, * a föld mélybe kerülnek.
 
Kardélre hányják őket, * a rókák is megkapják bellük rszüket.
 
De a király örvendezik majd Istenben; † akik rá esküsznek, diadalt aratnak, * mert a gonoszok szja elnémul.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
1. antifóna Ef 4,6
Egy az Isten, mindnyájunk Atyja, * aki mindenek fölött áll, mindenben benne van s mindeneket átjár.
 
2. antifóna Jn 1,4
Az Ige Istennél volt * és Isten volt az Ige, Őbenne volt az élet s az élet volt az emberek világossága.
 
Ószövetségi ének (Dán 3,57-88.56) • A három ifjú éneke
Az egész természet velünk együtt sóhajtozik és vajúdik – Róm 8,22
 
Áldjátok az Urat, művei, mindnyájan, * dicsérjétek és magasztaljátok őt örkkön-rökké!
 
Áldjátok az Urat, angyalok, * áldjátok az Urat, magas egek!
 
Áldjátok az Urat, ég feletti vizek, * áldjátok, minden erők, az Urat!
 
Áldjátok az Urat, nap és hold, * áldja az Urat az ég minden csillaga!
 
Áldjátok az Urat, zápor és harmat, * áldjátok, szelek, az Urat!
 
Áldjátok az Urat, tűz és forróság, * áldjátok az Urat, hideg és meleg!
 
Áldjátok az Urat, dér és harmat, * áldjátok az Urat, fagy és hideg!
 
Áldjátok az Urat, jg és hó, * áldjátok az Urat, éjjel és nappal!
 
Áldjátok az Urat, fény és stétség, * áldjátok az Urat, villm és felhő!
 
Áldja a föld az Urat, * dicsérje és magasztalja őt örkkön-rökké!
 
Áldjátok az Urat, hegyek és halmok, * áldja az Urat a föld minden terménye!
 
Áldjátok az Urat, források, * áldjátok az Urat, tengerek s folyamok!
 
Áldjátok az Urat, halak és minden, ami a vizekben mozog, † áldjátok az Urat, égi madarak, * áldjátok az Urat, vadak és sszes llatok!
 
Áldjátok az Urat, emberek fiai, † áldd az Urat, Izrael, * dicsérjétek és magasztaljátok őt örkkön-rökké!
 
Áldjátok az Urat, papjai, * áldjátok az Urat, szolgái!
 
Áldjátok az Urat, igazak, * áldjátok, alázatos szívűek és szentek, az Urat!
 
Áldjátok az Urat, Hananja, Azarja, Misael, * dicsérjétek és magasztaljátok őt örkkön-rökké!
 
Áldjuk az Atyát, a Fiút s a Szentlelket, * dicsérjük és magasztaljuk őt örkkön-rökké!
 
Áldott vagy, Uram, a magas egekben, * dicséretes, dicsőséges és magasztos örkkön-rökké.
 
2. antifóna Jn 1,4
Az Ige Istennél volt * és Isten volt az Ige, Őbenne volt az élet s az élet volt az emberek világossága.
 
3. antifóna 1Kor 12,13
Egy testté lettünk mindnyájan * a keresztség által a Szentlélekben.
 
92. zsoltár • A teremtő Isten dicsérete
Az Úr, mindenható Istenünk, átvette az uralmat. Örvendezzünk, ujjongjunk és dicsőítsük őt! – Jel 19,6-7
 
Király az Úr, fönségbe öltözött, * fönségbe öltözött, erővel vezte magát.
 
Biztos alapot vetett a fldnek, * erősen áll az, meg nem inog.
 
Szilárd a trónusod kezdet ta, * öröktől lsz te, Uram.
 
Zúgnak a folyamok, Uram, † hangosan zúgnak a folyamok, * zúgva morajlanak a szles folyók.
 
Hatalmasabb, mint sok vizek morajlása, † hatalmasabb, mint tenger zgása, * hatalmas az Úr a magas egekben.
 
Tanításaid, Uram, valóban igazak, * szentség illeti házadat rök időkig.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-rökké. Ámen.
 
3. antifóna 1Kor 12,13
Egy testté lettünk mindnyájan * a keresztség által a Szentlélekben.
 
Olvasmány Jel 7,10-12
A fehér ruhába öltözött sereg ott állt a trón és a Bárány színe előtt, és nagy szóval kiáltották; „Üdv Istenünknek, aki a trónon ül és a Báránynak!“ Erre az angyalok mind körülfogták a trónt, arcra borultak a trón előtt és imádták az Istent: „Ámen! Áldás és dicsőség, bölcsesség, hála és tisztelet, hatalom és erő Istenünknek örökkön-örökké. Ámen!“
 
Válaszos ének Jel 5,9
Hatalmas a mi Urunk, Istenünk * és mindenható az ő ereje.
Bölcsességének nincsen határa, sem tudásának nincs vége. * és mindenható az ő ereje.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. hatalmas a mi Urunk, Istenünk...
 
4. antifóna (A év) Jn 3,16
Úgy szerette Isten a világot, * hogy Egyszülöttjét adta érte, hogy mindaz, aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örökké éljen.
 
Benedictus Lk 1,69-79
[Zakariás eltelt Szentlélekkel, és így prófétált:]
 
Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, * mert meglátogatta népét és megváltást szerzett néki.
 
Erős szabadítót támasztott nékünk * szolgájának, Dávidnak házából.
 
Amint szólott a szentek ajkával, * ősidők óta a próféták szavával:
 
Megszabadít az ellenség kezéből, * mindazoktól, akik gyűlölnek minket.
 
Irgalmas lesz atyáink iránt, * szent esküjét el nem felejti,
 
A szövetséget, melyet Ábrahámmal, atyánkkal kötött, * hogy amit ígért, megadja nékünk;
 
Hogy megszabadulva az ellenség kezéből * félelem nélkül szolgáljunk néki,
 
Szentségben és igazságban színe előtt * életünk minden napján.
 
Te pedig, gyermek, a Magasságbeli hírnöke leszel, * mert az Úr előtt jársz, hogy útját előkészítsd.
 
Az üdvösség ismeretére tanítsd népét, * hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
 
Istenünk mélységes irgalma által, * amellyel a magasságból Fölkelő eljön hozzánk,
 
Hogy világítson azoknak, akik a halál árnyékában és sötétben élnek, * és vezérelje lépteinket a békesség útjára.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna (A év) Jn 3,16
Úgy szerette Isten a világot, * hogy Egyszülöttjét adta érte, hogy mindaz, aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örökké éljen.
 
Könyörgések
Testvéreim, az Atyát, a Fiút és a Szentlelket imádjuk és áldjuk:
     Áldás és dicséret a Szentháromság egy Istennek!
 
Szent Atyánk, küldd el Szent Lelkedet,
– hogy megtanítson bennünket imádkozni és gyöngeségünkben segítsen bennünket.
Isten Fia, te kérted az Atyát, hogy küldje el a Vigasztalót Egyházadra;
– add, hogy mindörökké velünk legyen az Igazság Lelke.
Jöjj, Szentlélek, add nekünk gyümölcseidet:
– a szeretetet és az örömöt, a békét és a türelmet,
   a jóságot és a szelídséget, a tisztaságot és a hitet.
Mindenható Atyánk, te Szent Fiad Lelkét adtad szívünkbe,
aki azt kiáltja: Abba, Atyánk!
– add, hogy a Szentlélek vezetésével örököseid lehessünk
   és társörökösei Krisztusnak.
Krisztusunk, te elküldted az Atyától a Vigasztalót,
hogy tanúságot tegyen rólad;
– add, hogy (a névnapos N. atyával/testvérrel együtt)
mi is mindnyájan tanúid lehessünk az emberek előtt.
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Mennyei Atyánk, te elküldted a világba Fiadat, az igazság Igéjét és a megszentelő Szentlelket, és ezzel kinyilatkoztattad belső életed csodálatos titkát. Add, hogy az igaz hit megvallásával a Szentháromság dicsőségét megismerjük, és a fölséges hatalmú egy Istent imádjuk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás
Urunk, Jézus Krisztus Atyja adja meg nektek, hogy Lelke által megerősödjetek belső emberré, hogy a hit által Krisztus lakjék a szívetekben!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma V E S P E R Á SSZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

Esti ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
04
SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA
V E S P E R Á S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Lit. Hor.
Te mérhetetlen Hármas-Egy,
Ki alkotsz minden létezőt,
És törvényt adsz időnek is,
Idők előtt örökre élsz.
 
2. Te Teljes-Egy vagy, végtelen,
S magadban boldog teljesen,
A mennyet-földet átfogod:
Tündöklőn tiszta, egyszerű.
 
3. Te irgalom vagy, jó Atya,
Te fény a fényből, egy Fiú,
S te, Lélek, élő szent kapocs,
Véget nem érő szeretet!
 
4. Szent Háromság, nagy Istenünk,
A létnek ősforrása vagy,
Belőled szent erő fakad,
Mely mindent éltet, létrehoz.
 
5. Most kérünk téged, gyermekid,
Az égben osztályrészül add,
Hogy néked élve hadd legyünk
Fényben tündöklő templomod.
 
6. Az angyalokhoz társul adj
Az égi házban minket is,
Hogy hálás szívünk énekét
Zengjük nevednek szüntelen. Ámen.
 
1. antifóna 1Kor 8,6
Egy az Istenünk nékünk: * az Atya, kitől minden származik, érte élünk mi is, alleluja.
 
109. zsoltár (1-6a.6c-7) • Pap és király a Messiás
Addig kell uralkodnia, míg ellenségeit mind lába alá nem veti. – 1Kor 15,25
 
Így szólt az r az én Uramhoz: * „Jobbom felől foglald el trnod!
 
Ellenségeidet trónod elé vetem, * és lábad zsámolyává teszem őket.”
 
Kinyújtja az Úr Sionból hatalmad jogarát, * hogy ellenségeid kzött uralkodj.
 
Tiéd a királyság születésed óta szentséges fnyben: * „Mint harmatot, a hajnalcsillag előtt szltelek tged.”
 
Megesküdött az Úr és meg nem bnja: * „Pap vagy te mindörökre Melkizedek rendje szerint.”
 
Az r áll a jobbodon, * eltiporja a királyokat haragja napján.
 
Megítéli mind a npeket, … * összezúzza a hatalmasokat messze fldön.
 
Patakból iszik az ton, * ezért magasra emeli fejét.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-rökké. men.
 
1. antifóna 1Kor 8,6
Egy az Istenünk nékünk: * az Atya, kitől minden származik, érte élünk mi is, alleluja.
 
2. antifóna 1Kor 8,6
Egy a mi Urunk, Krisztus Jézus, * a mindenség őáltala van, s mi is általa vagyunk, alleluja.
 
113. zsoltár (1-8) • Hatalmas és irgalmas az igaz Isten
Mindnyájan, akik megkeresztelkedtünk Jézus Krisztusra, halálára keresztelkedtünk meg. – Róm 6,3
 
Amikor Izrael kivonult Egyiptomból, * Jákob háza az idegen nemzet közül,
 
Júda lett akkor az Úr hajléka, * Izrael az ő országa.
 
Látta a tenger s messze futott, * és a Jordn visszafordult.
 
A hegyek ugrándoztak mint a kosok, * a halmok mint a kis bárányok.
 
Tenger, mi lelt, hogy elfutottál, * Jordán, hogy megfordultál?
 
Hegyek, miért ugrándoztok mint a kosok, * és ti, halmok, mint a kis bárányok?
 
Rendülj meg, te föld, az Úr színe előtt, * Jákob Istenének arca előtt,
 
Aki sziklából bőséges vizet fakaszt * s a kőszirtből forrásokat.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkn-örökké. men.
 
2. antifóna 1Kor 8,6
Egy a mi Urunk, Krisztus Jézus, * a mindenség őáltala van, s mi is általa vagyunk, alleluja.
 
3. antifóna Ef 4,4-5
Alleluja. Egy a test és egy a Lélek, alleluja. * Egy a keresztség, egy a hit. Alleluja, alleluja.
 
Újszövetségi ének (Jel 19,1-9) • A Bárány menyegzője
 
Üdv és dicsőség Istennek, * mert igazak és igazságosak ítéletei.
 
Dicsérjétek Istenünket szolgái, mindnyájan, * kik őt félitek, kicsik és nagyok! ℞
 
Ő uralkodik minden fölött, * a mi Istenünk, a Mindenható!
 
Örvendezzünk, ujjongjunk és őt dicsérjük, * mert elérkezett a Bárány menyegzője. ℞
 
Íme, jegyese fölkészült, * és ragyogó fehér gyolcsruhát öltött.
 
Boldogok, akik meghívást kaptak * a Bárány menyegzős lakomájára! ℞
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örökké. Ámen. ℞
 
3. antifóna Ef 4,4-5
Alleluja. Egy a test és egy a Lélek, alleluja. * Egy a keresztség, egy a hit. Alleluja, alleluja.
 
Olvasmány Júd 1,20-21
Szeretteim, épüljetek szent hitetek alapjára. Imádkozzatok a Szentlélekben. Tartsatok ki Isten szeretetében és várjátok Urunk, Jézus Krisztus örök életet adó irgalmasságát.
 
Válaszos ének Zsolt 19,6
Megáldott Isten, a mi Istenünk! * Megáld minket az Úr az Isten.
Isten adja ránk áldását, s a föld minden határa félje őt. * Megáld...
Dicsőség az Atyának... Megáldott...
 
4. antifóna Jn 14,26
Jézus egykor így szólt: * „A Vígasztaló a Szentlélek, akit az Atya küld nevemben néktek, megtanít mindarra benneteket, amit mondtam néktek, alleluja, alleluja.
 
Magnificat Lk 1,46-55
[Zakariás házában Mária így szólt:]
 
Magasztalja lelkem az Urat, * ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben.
 
Tekintetre méltatta alázatos szolgáló lányát: * lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.
 
Mily nagy dolgot művelt velem * ő, a hatalmas, akit Szentnek hívunk.
 
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma * azokon, akik félik őt.
 
Nagyszerű dolgokat művelt karja, * a szívükben gőgösöket széjjelszórta.
 
Uralkodókat űzött el trónjukról, * de a kicsinyeket magasra emelte.
 
Betöltötte az éhezőket minden jóval, * a gazdagokat elbocsátotta üres kézzel.
 
Fölkarolta szolgáját, Izraelt: * megemlékezett irgalmáról,
 
Melyet atyáinknak hajdan megígért, * Ábrahámnak és utódainak örökkön-örökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna Jn 14,26
Jézus egykor így szólt: * „A Vígasztaló a Szentlélek, akit az Atya küld nevemben néktek, megtanít mindarra benneteket, amit mondtam néktek, alleluja, alleluja.
 
Könyörgések
Az Atya Szent Lelke által életre keltette Krisztust! Magasztaljuk, testvéreim, a Szentháromság egy Istent:
     Áldás és dicséret a Szentháromság egy Istennek!
 
Mindenható Atyánk,
Fiad nevében küldd el a vigasztaló Szentlelket Egyházadra,
– hogy őrizze meg azt igazságban, szeretetben és egységben.
Urunk, küldj munkásokat aratásodba,
– hogy kereszteljenek meg minden népet az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és erősítsék meg őket hitükben.
Urunk, segítsd kegyelmeddel mindazokat, akiket Szent Fiad nevéért üldöznek;
– add nekik az igazság Lelkét, hogy szóljon helyettük.
Mindenható Atyánk, ismerje meg minden ember, hogy egy vagy az Igével és a Szentlélekkel;
– add, hogy az egy igaz Istenben higgyenek, reméljenek és őt szeressék.
Élők Istene, tedd meghalt testvéreinket dicsőséged részesévé,
– ahol Fiaddal és a Szentlélekkel uralkodol örök egységben.
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Mennyei Atyánk, te elküldted a világba Fiadat, az igazság Igéjét és a megszentelő Szentlelket, és ezzel kinyilatkoztattad belső életed csodálatos titkát. Add, hogy az igaz hit megvallásával a Szentháromság dicsőségét megismerjük, és a fölséges hatalmú egy Istent imádjuk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás
Részesüljetek bőven kegyelemben és békében mindnyájan, akiket az Atyaisten gondviselése és Lélek megszentelése által kiválasztott az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma K O M P L E T Ó R I U MVASÁRNAP II. VESPERÁS UTÁN ÉVKÖZI IDŐBEN, II. HÉT

Esti ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
04
VASÁRNAP II. VESPERÁS UTÁN ÉVKÖZI IDŐBEN, II. HÉT
K O M P L E T Ó R I U M
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Lelkiismeret-vizsgálat, bevezethető a következőképpen:
Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg a nap folyamán elkövetett bűneinket!
 
vagy:
Testvéreim! Valljuk meg Isten előtt vétkeinket!
 
vagy:
Testvéreim! Mielőtt nyugovóra térnénk, kérjük Istentől bűneink bocsánatát!
 
vagy:
Testvéreim! Mindnyájan rászorulunk Isten irgalmára. Szálljunk magunkba, és bocsássunk meg szívből egymásnak, hogy Isten irgalmára mi magunk is méltók legyünk!
 
Bűnbánat
Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
– mert vétkeztünk ellened és testvéreink ellen!
Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
– és add meg nekünk az üdvösséget!
 
vagy:
Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket: Krisztus, kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj értünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
vagy:
Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem! Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
 
vagy:
Jézus Krisztus, utunk és példaképünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, kiengesztelődésünk és megváltásunk: Krisztus kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, a hit szerzője és beteljesítője: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
Befejezés
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
– Ámen.
 
Himnusz
I. Lit.Hor.
Immár a nap leáldozott
Teremtőnk, kérünk tégedet,
Kegyelmed oszd most gazdagon,
S őrizzed, óvjad népedet.
 
2. A szívünk rólad álmodik,
S pihentében is rád tekint,
Ha felkel fényes, új napunk,
Dicsőségedről énekel.
 
3. Adj üdvösséges életet,
Izzíts lelkünkben új tüzet,
A ránk törő rút éjhomályt
Világosságod rontsa szét.
 
4. Add meg, Teremtő jó Atyánk,
Urunkért, Jézus Krisztusért,
Ki véled és Szentlelkeddel
Uralkodik menny trónusán. Ámen.
 
vagy
 
II. Lit.Hor.
Krisztus, te nap vagy és világ,
Ki megtörsz éjt, sötét homályt,
Atyád világossága vagy,
Add boldogító fényedet.
 
2. Urunk, most együtt kérlelünk:
Ez éjszakán maradj velünk,
Békéd nyugalma töltsön el,
Így testünk, lelkünk megpihen.
 
3. Takarja álom bár szemünk,
A szívünk itt virraszt veled.
Õrizd, jobboddal támogasd
A benned bízó híveket!
 
4. Oltalmazd néped, Istenünk,
A cselvető gonoszt letörd;
Ne hagyd magára népedet,
Hisz érte adtad véredet!
 
5. Dicsérünk téged, szent Atyánk,
És Krisztust, az örök királyt;
S a Szentlelket, ki éltetőnk,
Szép ének áldja szüntelen! Ámen.
 
vagy
 
III. Brev. Maur.
Hálát zeng most néked szívünk,
A napnak múltán, jó Atyánk,
Árnyával az éjjel közeleg,
Imánk esengve száll feléd.
 
2. Bűnnel sokszor bántott e nap,
Engesztelőn kérlel szavunk:
Ősellenség gonosz nyila
Rajtunk ne ejtsen új sebet!
 
3. Bősz vad módján jár most körül
A Sátán és zsákmányt keres;
Védő szárnyad borítsd reánk,
Atyánk, őrizzen szent kezed!
 
4. Véget nem ér fénylő napod;
Mikor ragyog már fel nekünk?
Békességes, örök hazánk
Mikor lesz végre már miénk?
 
5. Áldunk, Isten, te jó Atya,
Áldunk, bűntől váltó Fiú,
S téged, Lélek, vigaszt adó,
Áldón magasztal hű szívünk. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 133,1
Áldjátok * az Urat, szolgái, akik éjszaka az Úr házában álltok.
 
4. zsoltár • Esti imádság
Az Úr csodálatra méltóvá tette azt, akit feltámasztott a holtak közül. – Szt. Ágoston
 
Hallgass meg, ha hozzád kiáltok, igaz Istenem! * Szorult helyzetemben tágas utat nyitottál nkem.
 
Könyörülj rajtam * és hallgasd meg imámat!
 
Meddig marad kemény a szívetek, emberek? * Miért szeretitek a hiúságot, és hazugságot miért kerestek?
 
Tudjátok meg: az Úr csodát tesz hvével, * meghallgat az Úr, amikor hozzá kiáltok.
 
Ha indulat fog is el, kerüljétek a vétket, † fontoljátok meg szívetek mlyén, * és fekhelyeteken pihenni trjetek!
 
Igaz áldozati adományt hozzatok * és az rban bzzatok!
 
Sokan mondják: „Ki részesít még jóban minket?” * Derítsd ránk, Urunk, arcod fnyét!
 
Nagyobb örömet adtál szvembe, * mint akik dúskálnak búzban s borban!
 
Békében fekszem le és el is alszom, * mert egyedül csak benned találom nyugalmam, Uram.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentllek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örkké. men.
 
133. zsoltár • Esti ima a templomban
Dicsérjétek Istenünket, szolgái, mindnyájan,
és akik félve tisztelitek őt, kicsinyek és nagyok! – Jel 19,5
 
Áldjátok az Urat, szolgái, mindnyájan, * kik éjszaka az Úr házban lltok!
 
Tárjátok ki kezeteket szentélye felé * és áldjátok az Urat!
 
Áldjon meg téged az Úr Sionból, * aki az eget és a fldet alkotta!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentllek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örkké. men.
 
Antifóna Zsolt 133,1
Áldjátok * az Urat, szolgái, akik éjszaka az Úr házában álltok.
 
Olvasmány Ef 5,8-10
Valaha ugyan sötétség voltatok, most azonban világosság az Úrban. Úgy éljetek mint a világosság fiai! A világosság gyümölcse csupa jóságban, igazságban és egyeneslelkűségben mutatkozik. Keressétek, ami kedves az Úrnak! Ne vegyetek részt a sötétség meddő cselekedeteiben!
 
Válaszos ének
Uram, tebenned remélek, * kezedbe ajánlom lelkem.
V. Megváltottál engem, Uram, hűséges Istenem. * kezedbe ajánlom...
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. R. Uram...
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Nunc dimittis (Lk 2,28–32)
[Simeon így áldotta Istent:]
 
Bocsásd el most szolgádat, Uram, * szavaid szerint békességben;
 
Hiszen már látta szemem az dvösséget, * melyet minden népnek készítettl,
 
Hogy felragyogjon világosságára a pogányoknak, * és dicsőségére népednek Izraelnek.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökk. Ámen.
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Zárókönyörgés
Istenünk, hallgasd meg kérő szavunkat, hogy Krisztus feltámadásának ünneplését a mai napon bevégezve, minden rossztól mentesen a te békédben nyugodjunk, és a te dicséretedben örvendezve ébredjünk. Krisztus, a mi Urunk által.
 
Áldások
Pap vagy diakónus:
Áldjon meg és őrizzen meg titeket az Isten! – Ámen.
Ragyogtassa reátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas! – Ámen.
Fordítsa felétek tekintetét, és adja meg nektek békességét! – Ámen.
 
vagy:
A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen: őrizze meg szellemetek, lelketek és testetek egészen feddhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig! – Ámen.
 
vagy:
Töltsön el benneteket a reménység Istene a hit teljes örömével és békéjével, hogy a reményben a Szentlélek erejébõl bővelkedjetek! – Ámen.
 
vagy:
Tegyen titeket méltóvá Isten a szentek sorsára, aki kiragadott benneteket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett Fia országába! – Ámen.
 
vagy: (egyéni imádkozás esetén)
Nyugodalmas jóéjszakát és boldog halált adjon nekünk a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek! – Ámen.
 
Mária-antifóna
Salve, * Regina, mater misericordiae. Vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules, filii Hevae. Ad te suspirámus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
 
Üdvözlégy Királynő, * nagy irgalmasság anyja, élet, édesség boldog remény, áldunk. Hozzád kiáltunk Évának száműzött fiai. Hozzád fohászkodunk sóhajtva, zokogva, hozzád, e siralomvölgyben. Kérünk tehát, kegyes közbenjárónk, fordítsd felénk mindenkor éber szemedet üdvösségünkre. És Jézust anyaságod áldott szent gyümölcsét, nekünk e földi út végén mutasd meg. Ó áldott, ó édes, ó jóságos, szép Szűz Mária.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."