Bencés zsolozsma N A P K Ö Z I I M A Ó R ASZENT TERÉZ BENEDICTA (EDITH STEIN)

Déli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
09
SZENT TERÉZ BENEDICTA (EDITH STEIN)
N A P K Ö Z I   I M A Ó R A
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz
Hűséges Isten, nagy Király,
Törvényed él és írva áll.
Hogy lágyan keljen hajnal fény,
S lángoljon forrón tűző nap.
 
2. Viszálynak, pernek oltsd tüzét,
Szüntesd az ártó szenvedélyt,
A testet tartsd meg erőben,
A szívet tápláld békéddel.
 
3. Hallgass meg, kérünk, jó Atya,
Atyának mása, egy Fia,
És Lélek, lelket gyógyító:
Egy szent Fölségként trónoló. Ámen.
 
Antifóna Ef 6,24
Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik Urunkat, Jézus Krisztust.
 
122. zsoltár • A nép az Úrban bízik
A két vak kiáltozni kezdett: Uram, Dávid Fia, könyörülj rajtunk! – Mt 20,30
 
Hozzád emelem szememet, * aki a mennyben lakozol.
 
Amint a szolgák gazdájuk kezét figyelik, * ahogy a szolgáló úrnőjének kezére tekint,
 
Úgy tekint szemünk Istenünkre, az rra, * amíg meg nem kegyelmez nkünk.
 
Könyörülj rajtunk, Urunk, knyörülj, * mert a gyalázattal nagyon elteltünk.
 
Mert nagyon megtelt a lelkünk * a gazdagok gúnyolódásával, a dölyfösök bszke gőgjével.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.
 
123. zsoltár • Segítségünk az Úr nevében
Az Úr így szólt Pálhoz: Ne félj!... Én veled vagyok! – ApCsel 18,9-10
 
Ha az Úr nem lett volna mivelünk, – vallja meg most Izrael, † ha az Úr nem lett volna mivelünk, * amikor az emberek ellenünk tmadtak,
 
Elevenen nyeltek volna el bennünket, * mikor haragjuk fellngolt ellenünk.
 
Elsodortak volna minket a vizek, † átcsapott volna rajtunk a folyó, * átcsaptak volna rajtunk a tajtkzó habok.
 
Az Úr legyen ldott, * aki nem vetett oda minket zsákmnyul foguknak.
 
Lelkünk megmenekült, mint a madár a vadászok hálójábl, † a háló sztszakadt, * és mi szabadok lettünk.
 
Segítségünk az Úr nevében, * aki az eget és a fldet alkotta.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
124. zsoltár Az Úr népének őrzője.
Békesség és irgalom, Isten választott népének. – Gal 6,16
 
Aki az Úrban bízik, olyan mint a Sion hegye, * nem inog meg az, megmarad örkké.
 
Jeruzsálemet hegyek övezik, † az Úr így veszi krül npét, * most és örökkn-örkké.
 
Ne uralkodjék az igazak földjén a gonoszság jogara, * nehogy az igaz is erőszakra nyújtsa kezét.
 
Tégy jót, Uram, a jkkal, * és azokkal, akik igazszvűek.
 
De akik hajlanak a hamis utakra, † űzze el az Úr a bűnösökkel együtt őket. * Békesség legyen Izraelnek!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkn-örökké. men.
 
Antifóna Ef 6,24
Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik Urunkat, Jézus Krisztust.
 
Olvasmány 1Kor 6,19-20
Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatokéi? Nagy volt a ti váltságdíjatok. Dicsőítsétek meg és hordozzátok tehát az Istent testetekben.
 
R: Neked, Uram, zsoltárt zengek.
V: Az ártatlanság útjára figyelek. Zsolt 100,1.2
 
Zárókönyörgés
Istenünk, az Aprószentek a mai napon nem szóval, hanem vértanú-halálukkal hirdetik dicsőségedet. Add, kérünk, hogy beléd vetett hitünket ne csak szavunkkal valljuk, hanem életünkkel is tanúsítsuk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma L A U D E SSZENT TERÉZ BENEDICTA (EDITH STEIN)

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
09
SZENT TERÉZ BENEDICTA (EDITH STEIN)
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz (vértanúszűz ünnepére) Brev. Maur.
Mit jelent szentünk, te nemes, dicső szűz,
homlokod kettős koszorúvirága?
Biztosan kettős hatalom kezéből
Nyerted a pálmát.
 
2. Nem tört meg téged puha élvezetvágy,
S hasztalan kínzott a kegyetlen zsarnok:
Testnek gyötrelmét, szív ezernyi vágyát
Sorra legyőzted.
 
3. Liliom, rózsa a Jegyes virága,
És te, dicső szűz, hű maradtál hozzá:
Vértanú rózsa s liliom szüzesség
Kisér az égbe.
 
4. Áldja szép ének az Atyát, s Igéjét,
Téged is Kettő Egybefoglalója,
Általad lángol szeretetnek lángja
Tiszta szüzekben. Ámen.
 
Himnusz (nem vértanúszűz ünnepére) Brev. Maur.
Nem sóvárgott e hű sereg
Mulandó pompa, fény után,
Szívét sem kápráztatta el
csalárd képekkel a világ.
 
2. Tenálad minden hű jegyes,
Krisztus, igaz kincset talál,
Te vagy jutalma, benned él,
Csodás örömmel töltöd el.
 
3. A tiszta szívekben Te is
Viszonzásul szállást veszel,
A szívek mélyén ott pihensz:
Szeretve vár a szeretet.
 
4. Imánk tehozzád esdekel:
Érzékeinknek adj erőt,
Maradjon tőlünk idegen,
Mit vétek ront az emberen.
 
5. Atyánk dicsérjük és Fiát,
Dicsérünk Lélek, Téged is,
Ki Istennek adott szavunk
Örök pecséttel szenteled.
Ámen.
 
1. antifóna Én 3,4
Megleltem, akit szeret a lelkem, * megragadtam és el nem engedem.
 
62. zsoltár
[Dávid zsoltára, amikor Júda pusztájában tartózkodott.]
 
Isten, te vagy Istenem nékem, * pirkadattól melletted virrasztok.
 
Téged szomjaz a lelkem, érted eped a testem, * mint aszú föld, mely szomjas és vizetlen.
 
A szent sátorban téged keres arcom, * hogy dicsőséges hatalmad meglássam.
 
Jobb a te jóságod, mint az élet, * hirdetni fog ajkam téged.
 
Áldalak, amíg csak élek, * s nevedben tárom feléd kezemet.
 
Mint dús lakomával, teljék be lelkem, * és ajkam dicsér ujjongás szavával.
 
Rád emlékezem éjjel ágyamon, * és rád gondolok reggel.
 
Mert te vagy oltalmam, * szárnyaid árnyékában örömöm lelem.
 
Hozzád ragaszkodom egész szívvel, * jobboddal erősen tartasz engem.
 
De akik romlásom tervezik, * a föld mélybe kerülnek.
 
Kardélre hányják őket, * a rókák is megkapják bellük rszüket.
 
De a király örvendezik majd Istenben; † akik rá esküsznek, diadalt aratnak, * mert a gonoszok szja elnémul.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
1. antifóna Én 3,4
Megleltem, akit szeret a lelkem, * megragadtam és el nem engedem.
 
2. antifóna Ef 6,24
Kegyelem legyen mindazokkal, * akik el nem múló szeretettel szeretik Urunkat, Jézus Krisztust.
 
Ószövetségi ének (Jud 10,5.11-14) • Judit imája
Boldog vagy, mert hittél... – Lk 1,45
 
Istenem, a te műved volt, ami régen trtént, * s az is, ami most vagy a jövőben vgbemegy.
 
Kigondoltad a jelent s a jvendőt, * s az történt, amit akartál.
 
Nem a sokaságban van a te erőd, * nem az erőseknek adtad hatalmad.
 
Te az alázatosak Istene vagy, † az elnyomottak segítsége, a gyengék tmasza, * az elhagyottak és elkeseredettek megmentő oltalma.
 
Atyámnak Istene és Izrael örökségének Istene, † égnek és földnek Ura, * vizek teremtője, az egész föld királya, hallgasd meg imámat!
 
Adj bátor szót ajkamra azokkal szemben, * akik Sion hegye ellen gonosz terveket szőnek.
 
Tudja meg az egész nép és minden trzs, † hogy te vagy az erős és hatalmas Isten, * Izrael népének nincs oltalmazója rajtad kvül.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
2. antifóna Ef 6,24
Kegyelem legyen mindazokkal, * akik el nem múló szeretettel szeretik Urunkat, Jézus Krisztust.
 
3. antifóna Zsolt 149,5-6
Ujjongjanak a szentek, * dicsőségükön vigadjanak. Isten magasztalása legyen ajkukon mindörökké.
 
116. zsoltár • Felhívás Isten dicséretére
A pogány népek irgalmassága miatt magasztalják Istent. – Róm 15,8
 
Dicsérjétek az Urat, minden npek, * hirdessétek őt, minden nemzetek!
 
Mert nagy az ő irgalma irántunk, * és mindörökké megmarad hűsége.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
3. antifóna Zsolt 149,5-6
Ujjongjanak a szentek, * dicsőségükön vigadjanak. Isten magasztalása legyen ajkukon mindörökké.
 
Olvasmány Én 8,7
Tengernyi víz sem olthatja el a szerelmet, egész folyamok sem tudnák elsodorni. Ha valaki háza egész vagyonát kínálná is föl a szerelemért, azt is kevesellnék.
 
Válaszos ének Zsolt 100
Zsoltározok néked, Uram, * s az igaz úton fogok járni. És tiszta szívvel akarok élni. * s az igaz úton... Dicsőség... Zsoltározok...
 
4. antifóna 2Sám 22,19-21
Erős támaszom lett az Úr nékem, * megmentett, mert kedvét lelte bennem. Kezem tisztaságáért megjutalmazott engem az Isten.
 
Benedictus Lk 1,69-79
[Zakariás eltelt Szentlélekkel, és így prófétált:]
 
Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, * mert meglátogatta népét és megváltást szerzett néki.
 
Erős szabadítót támasztott nékünk * szolgájának, Dávidnak házából.
 
Amint szólott a szentek ajkával, * ősidők óta a próféták szavával:
 
Megszabadít az ellenség kezéből, * mindazoktól, akik gyűlölnek minket.
 
Irgalmas lesz atyáink iránt, * szent esküjét el nem felejti,
 
A szövetséget, melyet Ábrahámmal, atyánkkal kötött, * hogy amit ígért, megadja nékünk;
 
Hogy megszabadulva az ellenség kezéből * félelem nélkül szolgáljunk néki,
 
Szentségben és igazságban színe előtt * életünk minden napján.
 
Te pedig, gyermek, a Magasságbeli hírnöke leszel, * mert az Úr előtt jársz, hogy útját előkészítsd.
 
Az üdvösség ismeretére tanítsd népét, * hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
 
Istenünk mélységes irgalma által, * amellyel a magasságból Fölkelő eljön hozzánk,
 
Hogy világítson azoknak, akik a halál árnyékában és sötétben élnek, * és vezérelje lépteinket a békesség útjára.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna 2Sám 22,19-21
Erős támaszom lett az Úr nékem, * megmentett, mert kedvét lelte bennem. Kezem tisztaságáért megjutalmazott engem az Isten.
 
Könyörgések
Testvéreim, örömmel ujjongjunk Krisztusnak, a szüzek jegyesének és koszorújának, és hívő szívvel kérjük őt:
Jézus, a szüzek koronája, hallgass meg minket!
 
Krisztus, akit a szent szüzek egyetlen jegyesükként szerettek,
– engedd, hogy semmi se szakítson el bennünket szeretetedtől!
Aki Édesanyádat, Máriát, a szüzek királynőjévé koronáztad,
– közbenjárására add meg nekünk, hogy szívünk tisztaságában mindig veled éljünk!
Szolgálóid közbenjárására, akik egész szívvel törekedtek arra, hogy szentek legyenek testben és lélekben,
– add, hogy a világ mulandó alakja soha ne szakítson el tőled bennünket!
Urunk Jézus, terád vártak mint vőlegényre az okos szüzek,
– engedd (a névnapos N. atyának/testvérnek és) mindnyájunknak, hogy reménységben éberen őrködve várjunk rád!
Szent N. közbenjárására, aki bölcs volt és az okos szüzek közül való,
– adj nekünk bölcsességet és tiszta életet!
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Atyáink Istene, te Szent Teréz Benedicta vértanút elvezetted keresztre feszített Fiad ismeretére és egészen a halálig tartó követésére. Közbenjárására add, hogy minden ember Krisztust Üdvözítőjeként ismerje el, és általa örök látásodra eljusson. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás
Dicsőítsétek meg és hordozzátok Istent testetekben, amely a bennetek lakó Szentlélek temploma!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma V E S P E R Á SSZENT TERÉZ BENEDICTA (EDITH STEIN)

Esti ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
09
SZENT TERÉZ BENEDICTA (EDITH STEIN)
V E S P E R Á S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Brev. Maur.
Fia ltető Atynak,
Jzus, világ Megváltja!
Ősidők előtt születtél
Az Atynak kpmásra.
 
2. Te szent bkesség, dicsőség,
Bűnös ember reménysége!
Nked lő szv oltrán
Eléd trjuk hla-sznkat.
 
3. Testünk formáját vállaltad,
ím most érettünk szállsz közénk,
Égélet részesé
Tettél s társaddá bennünket.
 
4. Ezt a drága mltósgot
vja lelkünkben jóságod:
Régi blyegt rabságnak
Ránk ne gessk rút bűnök
 
5. Most ezt kéri hívő néped,
Áldott karácsony fényében,
Égi trónról míg leszállva
Igaz Fény, ma ránk kiáradsz.
 
6. Ezért fld és tágas gbolt,
Zgó tengernek mély rja
ldja vgan nekszval
Az Atyt ki kld ma tged.
 
7. És kikrt a mlybe szlltál,
let szerzője Ős-Jság,
Szp karcsony nnepn mi,
A megvltott np, dicsrünk.
 
8. Boldog nek ld ma tged,
Jzus bűnök nagy váltsga!
ld Atyval, ld Lelkvel
Az időkön tl, vég nlkül. Ámen.
 
1. antifóna Mt 25,1
A mennyeknek országa * hasonlít a tíz szűzhöz, akik kimentek lámpásukkal a vőlegény fogadására.
 
120. zsoltár • Isten őrzi a hívőket
Nem éheznek és nem szomjaznak többé, a nap nem égeti őket, sem másfajta forróság. – Jel 7,16
 
Szemem a hegyekre emelem: * honnan jön segítségem?
 
Segítséget csak az Úr ad nékem, * aki az eget és a földet alkotta.
 
Nem engedi, hogy lábad inogjon, * éberen őriz téged, el nem alszik.
 
Bizony nem szunnyad és el nem alszik, * aki Izraelt őrzi.
 
Az Úr a te őrződ, * jobbodon áll az Úr és oltalmaz téged.
 
Nem árt neked a nap tüze nappal, * sem a holdvilág éjszaka.
 
Megőriz az Úr téged minden rossztól, * az Úr megőrzi lelkedet.
 
Megőriz az Úr jártadban-keltedben, * most és örökkön-örökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
1. antifóna Mt 25,1
A mennyeknek országa * hasonlít a tíz szűzhöz, akik kimentek lámpásukkal a vőlegény fogadására.
 
2. antifóna Mt 25,6
Éjfélkor kiáltás hallatszott: * íme jön a vőlegény, menjetek ki a fogadására.
 
121. zsoltár • Zarándokok áldó éneke
Ti az Úr hegyéhez járultatok, az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez. – Zsid 12,22
 
Örvendezem, mert azt mondták nekem: * „Az Úr házába indulunk!”
 
Itt állunk már kapuidban, Jeruzsálem. † Jeruzsálem, te jól épült város, * szilárdan illeszkedik minden részed.
 
Oda vonulnak föl a törzsek, † az Úr törzsei Izrael törvénye szerint, * hogy az Úr nevére áldást mondjanak.
 
Ott állnak a bírói székek, * Dávid házának székei.
 
Jeruzsálemre békét esdjetek: * „Biztonságban éljenek, kik téged szeretnek!
 
Falaid közt legyen béke, * biztonság házaid között!”
 
Így könyörgök testvéreim és társaim miatt: * „Békesség legyen benned!”
 
Urunk, Istenünk háza miatt * áldásért esdek számodra.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
2. antifóna Mt 25,6
Éjfélkor kiáltás hallatszott: * íme jön a vőlegény, menjetek ki a fogadására.
 
3. antifóna Mt 25,10
Mikor megjött a vőlegény, * akik készen várták, bevonultak vele a menyegzőre.
 
Újszövetségi ének (Róm 8,31b-35; 37-39) • Ki ragadhat el minket Krisztus szeretetétől?
 
Hogyha Isten van mivelünk, * ki van ellenünk?
 
Tulajdon Fiát sem kímélte, hanem odaadta rtünk, * hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?
 
Ki emel vádat Isten választottaellen? * Talán Isten, aki megigazultakká tette őket?
 
Ki ítélkezik fölöttk? † Talán Krisztus Jézus, aki meghalt, sőt fl is tmadt * és az Isten jobbján közbenjár rtünk?
 
Ki ragadhat el minket Krisztus szeretetétől? † Talán nyomor vagy szükség, üldöztets vagy hinség, * ruhátlanság, fegyver vagy letveszély? ...
 
Mindezeken diadalmaskodunk ltala, * aki szeret minket.
 
Biztos vagyok benne, hogy sem halál, sem élet, sem jelenvalók, sem jövendők, † sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény * nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban van, a mi Urunkban.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
3. antifóna Mt 25,10
Mikor megjött a vőlegény, * akik készen várták, bevonultak vele a menyegzőre.
 
Olvasmány Jel 19,68
Akkor nagy sereg énekét hallottam, mely sok víz zúgásához és erős mennydörgés robajához hasonlított: „Alleluja! Az Úr, mindenható Istenünk, átvette az uralmat. Örvendezzünk, ujjongjunk és dicsőítsük Őt. Elérkezett a Bárány menyegzőjének napja. Jegyese felkészült: Méltó volt arra, hogy ragyogó fehér gyolcsba öltözzék.” A gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti.
 
Válaszos ének Zsolt 148
Mind, ti ifjak és leányok, * dicsérjétek az Úr nevét! Mert az Úr szent neve egyedül magasztos! * dicsérjétek... Dicsőség... Mind, ti ifjak...
 
4. antifóna Mt 22,30
A föltámadáskor * nem házasodnak s nem mennek férjhez, hanem, mint angyalok úgy élnek Istennél az égben, alleluja, alleluja.
 
Magnificat Lk 1,46-55
[Zakariás házában Mária így szólt:]
 
Magasztalja lelkem az Urat, * ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben.
 
Tekintetre méltatta alázatos szolgáló lányát: * lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.
 
Mily nagy dolgot művelt velem * ő, a hatalmas, akit Szentnek hívunk.
 
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma * azokon, akik félik őt.
 
Nagyszerű dolgokat művelt karja, * a szívükben gőgösöket széjjelszórta.
 
Uralkodókat űzött el trónjukról, * de a kicsinyeket magasra emelte.
 
Betöltötte az éhezőket minden jóval, * a gazdagokat elbocsátotta üres kézzel.
 
Fölkarolta szolgáját, Izraelt: * megemlékezett irgalmáról,
 
Melyet atyáinknak hajdan megígért, * Ábrahámnak és utódainak örökkön-örökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna Mt 22,30
A föltámadáskor * nem házasodnak s nem mennek férjhez, hanem, mint angyalok úgy élnek Istennél az égben, alleluja, alleluja.
 
Könyörgések
Magasztaljuk és kérjük Krisztust, aki magdicsérte azokat, akik szüzességet vállalnak a mennyek országáért.
Jézus, a szüzek királya, hallgass meg minket!
 
Krisztus, Te az Egyházat tiszta szűzként jegyezted el magadnak,
– tedd szeplőtelenné és szentté.
Krisztus, Te eléd mentek a szent szüzek lámpáikkal,
– ne engedd, hogy a neked elkötelezett szolgálók lámpáiban kifogyjon a hűség olaja.
Urunk, szűz Egyházad mindig megőrizte sértetlenül és tisztán a hitet,
– add meg minden kereszténynek a hit épségét és tisztaságát.
Te megadod népednek, hogy szent N. szűz ünnepén mindig örvendjen,
– add, hogy közbenjárását is szüntelen érezze.
Te a szent szüzeket befogadtad menyegződ lakomájára,
– bocsásd be jóságosan a megholtakat a mennyei vendégség otthonába.
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Atyáink Istene, te Szent Teréz Benedicta vértanút elvezetted keresztre feszített Fiad ismeretére és egészen a halálig tartó követésére. Közbenjárására add, hogy minden ember Krisztust Üdvözítőjeként ismerje el, és általa örök látásodra eljusson. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma K O M P L E T Ó R I U MKEDD ÉVKÖZI IDŐBEN, I. HÉT

Esti ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
09
KEDD ÉVKÖZI IDŐBEN, I. HÉT
K O M P L E T Ó R I U M
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Lelkiismeret-vizsgálat, bevezethető a következőképpen:
Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg a nap folyamán elkövetett bűneinket!
 
vagy:
Testvéreim! Valljuk meg Isten előtt vétkeinket!
 
vagy:
Testvéreim! Mielőtt nyugovóra térnénk, kérjük Istentől bűneink bocsánatát!
 
vagy:
Testvéreim! Mindnyájan rászorulunk Isten irgalmára. Szálljunk magunkba, és bocsássunk meg szívből egymásnak, hogy Isten irgalmára mi magunk is méltók legyünk!
 
Bűnbánat
Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
– mert vétkeztünk ellened és testvéreink ellen!
Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
– és add meg nekünk az üdvösséget!
 
vagy:
Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket: Krisztus, kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj értünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
vagy:
Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem! Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
 
vagy:
Jézus Krisztus, utunk és példaképünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, kiengesztelődésünk és megváltásunk: Krisztus kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, a hit szerzője és beteljesítője: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
Befejezés
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
– Ámen.
 
Himnusz
I. Lit.Hor.
Immár a nap leáldozott
Teremtőnk, kérünk tégedet,
Kegyelmed oszd most gazdagon,
S őrizzed, óvjad népedet.
 
2. A szívünk rólad álmodik,
S pihentében is rád tekint,
Ha felkel fényes, új napunk,
Dicsőségedről énekel.
 
3. Adj üdvösséges életet,
Izzíts lelkünkben új tüzet,
A ránk törő rút éjhomályt
Világosságod rontsa szét.
 
4. Add meg, Teremtő jó Atyánk,
Urunkért, Jézus Krisztusért,
Ki véled és Szentlelkeddel
Uralkodik menny trónusán. Ámen.
 
vagy
 
II. Lit.Hor.
Krisztus, te nap vagy és világ,
Ki megtörsz éjt, sötét homályt,
Atyád világossága vagy,
Add boldogító fényedet.
 
2. Urunk, most együtt kérlelünk:
Ez éjszakán maradj velünk,
Békéd nyugalma töltsön el,
Így testünk, lelkünk megpihen.
 
3. Takarja álom bár szemünk,
A szívünk itt virraszt veled.
Õrizd, jobboddal támogasd
A benned bízó híveket!
 
4. Oltalmazd néped, Istenünk,
A cselvető gonoszt letörd;
Ne hagyd magára népedet,
Hisz érte adtad véredet!
 
5. Dicsérünk téged, szent Atyánk,
És Krisztust, az örök királyt;
S a Szentlelket, ki éltetőnk,
Szép ének áldja szüntelen! Ámen.
 
vagy
 
III. Brev. Maur.
Hálát zeng most néked szívünk,
A napnak múltán, jó Atyánk,
Árnyával az éjjel közeleg,
Imánk esengve száll feléd.
 
2. Bűnnel sokszor bántott e nap,
Engesztelőn kérlel szavunk:
Ősellenség gonosz nyila
Rajtunk ne ejtsen új sebet!
 
3. Bősz vad módján jár most körül
A Sátán és zsákmányt keres;
Védő szárnyad borítsd reánk,
Atyánk, őrizzen szent kezed!
 
4. Véget nem ér fénylő napod;
Mikor ragyog már fel nekünk?
Békességes, örök hazánk
Mikor lesz végre már miénk?
 
5. Áldunk, Isten, te jó Atya,
Áldunk, bűntől váltó Fiú,
S téged, Lélek, vigaszt adó,
Áldón magasztal hű szívünk. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 34,23.28
Uram, Istenem, ébredj, * állj ki igaz ügyem mellett! Hirdesse nyelvem igazságod és egész napon át dicsőséged!
 
34. zsoltár (1.2.3c.9-19.22.23.27.28) • Isten megszabadítja az üldözöttet
Összegyűltek... és tanácsot tartottak, hogyan tudnák Jézust csellel elfogni és megölni. – Mt 26,3.4
 
Uram, szállj perbe azokkal, kik velem vitáznak, * győzd le azokat, kik ellenem harcolnak.
 
Ragadj fegyvert és pajzsot, kelj fel, hogy megsegíts. * Mondd lelkemnek: n vagyok megmentőd!” ...
 
De lelkem ujjong az rban, * és szabadításában leli römét.
 
Ezt mondja minden csontom: * „Ki hasonló hozzád, Uram?”
 
Megmented a gyengét az erős kezéből, * a nyomorult szegényt a rablótól.
 
Előálltak hamis tanúk, * s olyanokkal vádolnak, amikről mit sem tudok.
 
Rosszal fizetnek nekem a jért, * elhagyatott és magányos vagyok.
 
Pedig amikor ők voltak betegek, * vezeklő ruhát ltöttem magamra,
 
Böjttel gyötörtem lelkemet, * és buzgón könyörögtem rtük imámban.
 
Szomorú voltam, mintha barátom vagy testvérem lett volna, * mély bánatba merültem, mint aki anyját gyszolja.
 
Mégis amikor meginogtam, örvendezve egybegyűltek, * egybegyűltek és mint idegenek tmadtak ellenem.
 
Szünet nélkül rágalmaztak, † bosszantottak és gúnyoltak engem, * csikorgatták fogukat ellenem.
 
Uram, még meddig tűrd? † Oltalmazd meg dühüktől lelkemet, * az oroszlánoktól mentsd meg letem.
 
Akkor a nagy gyülekezetben áldalak tged, * dicsőítelek az egész nép előtt.
 
Ne nevessenek rajtam, akik álnokul ellenem trnek, * akik ok nélkül gyűlölnek és sanda szemmel nznek. ...
 
Uram, te mindezt látod, ne hallgass tovább, * ne maradj, Uram, tvol tőlem.
 
Ébredj fel és állj ki igazam mellett, * igaz ügyem mellett, Uram, Istenem. ...
 
Ujjongjanak és örüljenek, akik igazam akarják, * szüntelen hirdessék: „Legyen áldott az Úr, aki szolgájának bkét akar!”
 
Igazságosságodat hirdesse nyelvem, * dicséretedet egész napon át.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.
 
Antifóna Zsolt 34,23.28
Uram, Istenem, ébredj, * állj ki igaz ügyem mellett! Hirdesse nyelvem igazságod és egész napon át dicsőséged!
 
Olvasmány  1Pét 5,8-9
Józanok legyetek, és vigyázzatok! Ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán jár körül, keresve, kit nyeljen el. Szálljatok vele szembe keményen a hit erejével, hiszen tudjátok, hogy testvéreiteket szerte a világon ugyanez a szenvedés éri.
 
Válaszos ének
Uram, tebenned remélek, * kezedbe ajánlom lelkem.
V. Megváltottál engem, Uram, hűséges Istenem. * kezedbe ajánlom...
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. R. Uram...
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Nunc dimittis (Lk 2,28–32)
[Simeon így áldotta Istent:]
 
Bocsásd el most szolgádat, Uram, * szavaid szerint békességben;
 
Hiszen már látta szemem az dvösséget, * melyet minden népnek készítettl,
 
Hogy felragyogjon világosságára a pogányoknak, * és dicsőségére népednek Izraelnek.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökk. Ámen.
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Zárókönyörgés
Világosítsd meg, jóságos Istenünk, ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáid, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára. Krisztus, a mi Urunk által.
 
Áldások
Pap vagy diakónus:
Áldjon meg és őrizzen meg titeket az Isten! – Ámen.
Ragyogtassa reátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas! – Ámen.
Fordítsa felétek tekintetét, és adja meg nektek békességét! – Ámen.
 
vagy:
A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen: őrizze meg szellemetek, lelketek és testetek egészen feddhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig! – Ámen.
 
vagy:
Töltsön el benneteket a reménység Istene a hit teljes örömével és békéjével, hogy a reményben a Szentlélek erejébõl bővelkedjetek! – Ámen.
 
vagy:
Tegyen titeket méltóvá Isten a szentek sorsára, aki kiragadott benneteket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett Fia országába! – Ámen.
 
vagy: (egyéni imádkozás esetén)
Nyugodalmas jóéjszakát és boldog halált adjon nekünk a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek! – Ámen.
 
Mária-antifóna
Salve, * Regina, mater misericordiae. Vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules, filii Hevae. Ad te suspirámus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
 
Üdvözlégy Királynő, * nagy irgalmasság anyja, élet, édesség boldog remény, áldunk. Hozzád kiáltunk Évának száműzött fiai. Hozzád fohászkodunk sóhajtva, zokogva, hozzád, e siralomvölgyben. Kérünk tehát, kegyes közbenjárónk, fordítsd felénk mindenkor éber szemedet üdvösségünkre. És Jézust anyaságod áldott szent gyümölcsét, nekünk e földi út végén mutasd meg. Ó áldott, ó édes, ó jóságos, szép Szűz Mária.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."