Bencés zsolozsma N A P K Ö Z I I M A Ó R AKERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE

Déli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
23
KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE
N A P K Ö Z I   I M A Ó R A
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz
Hűséges Isten, nagy Király,
Törvényed él és írva áll.
Hogy lágyan keljen hajnal fény,
S lángoljon forrón tűző nap.
 
2. Viszálynak, pernek oltsd tüzét,
Szüntesd az ártó szenvedélyt,
A testet tartsd meg erőben,
A szívet tápláld békéddel.
 
3. Hallgass meg, kérünk, jó Atya,
Atyának mása, egy Fia,
És Lélek, lelket gyógyító:
Egy szent Fölségként trónoló. Ámen.
 
Antifóna Jn 1,29
János látta, * hogy Jézus jön feléje s így szólt: „Íme, az Isten Báránya, ki elveszi a világ bűnét.
 
122. zsoltár • A nép az Úrban bízik
A két vak kiáltozni kezdett: Uram, Dávid Fia, könyörülj rajtunk! – Mt 20,30
 
Hozzád emelem szememet, * aki a mennyben lakozol.
 
Amint a szolgák gazdájuk kezét figyelik, * ahogy a szolgáló úrnőjének kezére tekint,
 
Úgy tekint szemünk Istenünkre, az Úrra, * amíg meg nem kegyelmez nékünk.
 
Könyörülj rajtunk, Urunk, könyörülj, * mert a gyalázattal nagyon elteltünk.
 
Mert nagyon megtelt a lelkünk * a gazdagok gúnyolódásával, a dölyfösök büszke gőgjével.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
123. zsoltár • Segítségünk az Úr nevében
Az Úr így szólt Pálhoz: Ne félj!... Én veled vagyok! – ApCsel 18,9-10
 
Ha az Úr nem lett volna mivelünk, – vallja meg most Izrael, † ha az Úr nem lett volna mivelünk, * amikor az emberek ellenünk támadtak,
 
Elevenen nyeltek volna el bennünket, * mikor haragjuk fellángolt ellenünk.
 
Elsodortak volna minket a vizek, † átcsapott volna rajtunk a folyó, * átcsaptak volna rajtunk a tajtékzó habok.
 
Az Úr legyen áldott, * aki nem vetett oda minket zsákmányul foguknak.
 
Lelkünk megmenekült, mint a madár a vadászok hálójából, † a háló szétszakadt, * és mi szabadok lettünk.
 
Segítségünk az Úr nevében, * aki az eget és a földet alkotta.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
124. zsoltár Az Úr népének őrzője.
Békesség és irgalom, Isten választott népének. – Gal 6,16
 
Aki az Úrban bízik, olyan mint a Sion hegye, * nem inog meg az, megmarad örökké.
 
Jeruzsálemet hegyek övezik, † az Úr így veszi körül népét, * most és örökkön-örökké.
 
Ne uralkodjék az igazak földjén a gonoszság jogara, * nehogy az igaz is erőszakra nyújtsa kezét.
 
Tégy jót, Uram, a jókkal, * és azokkal, akik igazszívűek.
 
De akik hajlanak a hamis utakra, † űzze el az Úr a bűnösökkel együtt őket. * Békesség legyen Izraelnek!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
Antifóna Jn 1,29
János látta, * hogy Jézus jön feléje s így szólt: „Íme, az Isten Báránya, ki elveszi a világ bűnét.
 
Olvasmány Iz 49,5-6
Ezt mondja az Úr, aki már anyám méhétől fogva szolgájává tett: Kevés az, hogy szolgám légy, s fölemeld Jákob törzseit, és visszatérítsd Izrael maradékát. Nézd, a nemzetek világosságává tettelek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig.
 
- Igazságodat nem rejtem szívembe,
- Elbeszélem hűséged és üdvösséged.    Zsolt 39,11
 
Zárókönyörgés
Istenünk, te azért támasztottad Keresztelő Szent Jánost, hogy népét előkészítse Krisztus Urunk méltó fogadására. Add meg Egyházadnak a lelki örömök ajándékát, és vezess mind nyájunkat az üdvösség és a béke útjára. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma L A U D E SKERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
23
KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Brev. Maur.
Új Illés lép most elő rejtekéből,
Hirdeti bátran Krisztust a világnak,
Kígyó fajzatnak keményen felrója
Vétkei szennyét.
 
2. Isten, a bíró közeleg ítélni:
Gyűjti búzáját megrakott csűrébe,
De rostájából perzselő tüzekbe
Szórja a pelyvát.
 
3. Jöttére völgyek szakadéka teljék,
Zord hegyek gőgös fejüket lehajtsák,
Úttalan útnak kiszikkadt göröngye
Végre simuljon.
 
4. Szent előhírnök, követe a Fénynek,
Tétlenek álmát tovaűzze hangod,
A győztes Bárány haragját, hogy egykor
Messze kerüljük.
 
5. Áldás Atyánknak, testté lett Fiának,
És áldás néked, Szeretetnek Lelke,
Te vértezed fel Krisztus bajvívóját
Égi erővel. Ámen.
 
1. antifóna Jn 1,6-7
Isten küldött egy embert, * akinek neve János volt. Azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról.
 
62. zsoltár
[Dávid zsoltára, amikor Júda pusztájában tartózkodott.]
 
Isten, te vagy Istenem nékem, * pirkadattól melletted virrasztok.
 
Téged szomjaz a lelkem, érted eped a testem, * mint aszú föld, mely szomjas és vizetlen.
 
A szent sátorban téged keres arcom, * hogy dicsőséges hatalmad meglássam.
 
Jobb a te jóságod, mint az élet, * hirdetni fog ajkam téged.
 
Áldalak, amíg csak élek, * s nevedben tárom feléd kezemet.
 
Mint dús lakomával, teljék be lelkem, * és ajkam dicsér ujjongás szavával.
 
Rád emlékezem éjjel ágyamon, * és rád gondolok reggel.
 
Mert te vagy oltalmam, * szárnyaid árnyékában örömöm lelem.
 
Hozzád ragaszkodom egész szívvel, * jobboddal erősen tartasz engem.
 
De akik romlásom tervezik, * a föld mélyébe kerülnek.
 
Kardélre hányják őket, * a rókák is megkapják belőlük részüket.
 
De a király örvendezik majd Istenben; † akik rá esküsznek, diadalt aratnak, * mert a gonoszok szája elnémul.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
1. antifóna Jn 1,6-7
Isten küldött egy embert, * akinek neve János volt. Azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról.
 
2. antifóna Jn 1,20.23
János megvallotta magáról: * „Nem én vagyok a Messiás. Én a pusztában kiáltó szó vagyok. Egyengessétek az Úrnak útját.“
 
Ószövetségi ének (Dán 3,57-88.56) • A három ifjú éneke
Az egész természet velünk együtt sóhajtozik és vajúdik – Róm 8,22
 
Áldjátok az Urat, művei, mindnyájan, * dicsérjétek és magasztaljátok őt örökkön-örökké!
 
Áldjátok az Urat, angyalok, * áldjátok az Urat, magas egek!
 
Áldjátok az Urat, ég feletti vizek, * áldjátok, minden erők, az Urat!
 
Áldjátok az Urat, nap és hold, * áldja az Urat az ég minden csillaga!
 
Áldjátok az Urat, zápor és harmat, * áldjátok, szelek, az Urat!
 
Áldjátok az Urat, tűz és forróság, * áldjátok az Urat, hideg és meleg!
 
Áldjátok az Urat, dér és harmat, * áldjátok az Urat, fagy és hideg!
 
Áldjátok az Urat, jég és hó, * áldjátok az Urat, éjjel és nappal!
 
Áldjátok az Urat, fény és sötétség, * áldjátok az Urat, villám és felhő!
 
Áldja a föld az Urat, * dicsérje és magasztalja őt örökkön-örökké!
 
Áldjátok az Urat, hegyek és halmok, * áldja az Urat a föld minden terménye!
 
Áldjátok az Urat, források, * áldjátok az Urat, tengerek s folyamok!
 
Áldjátok az Urat, halak és minden, ami a vizekben mozog, † áldjátok az Urat, égi madarak, * áldjátok az Urat, vadak és összes állatok!
 
Áldjátok az Urat, emberek fiai, † áldd az Urat, Izrael, * dicsérjétek és magasztaljátok őt örökkön-örökké!
 
Áldjátok az Urat, papjai, * áldjátok az Urat, szolgái!
 
Áldjátok az Urat, igazak, * áldjátok, alázatos szívűek és szentek, az Urat!
 
Áldjátok az Urat, Hananja, Azarja, Misael, * dicsérjétek és magasztaljátok őt örökkön-örökké!
 
Áldjuk az Atyát, a Fiút s a Szentlelket, * dicsérjük és magasztaljuk őt örökkön-örökké!
 
Áldott vagy, Uram, a magas egekben, * dicséretes, dicsőséges és magasztos örökkön-örökké.
 
2. antifóna Jn 1,20.23
János megvallotta magáról: * „Nem én vagyok a Messiás. Én a pusztában kiáltó szó vagyok. Egyengessétek az Úrnak útját.“
 
3. antifóna Jn 1,29
János látta, * hogy Jézus jön feléje s így szólt: „Íme, az Isten Báránya, ki elveszi a világ bűnét.
 
92. zsoltár • A teremtő Isten dicsérete
Az Úr, mindenható Istenünk, átvette az uralmat. Örvendezzünk, ujjongjunk és dicsőítsük őt! – Jel 19,6-7
 
Király az Úr, fönségbe öltözött, * fönségbe öltözött, erővel övezte magát.
 
Biztos alapot vetett a földnek, * erősen áll az, meg nem inog.
 
Szilárd a trónusod kezdet óta, * öröktől élsz te, Uram.
 
Zúgnak a folyamok, Uram, † hangosan zúgnak a folyamok, * zúgva morajlanak a széles folyók.
 
Hatalmasabb, mint sok vizek morajlása, † hatalmasabb, mint tenger zúgása, * hatalmas az Úr a magas egekben.
 
Tanításaid, Uram, valóban igazak, * szentség illeti házadat örök időkig.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
3. antifóna Jn 1,29
János látta, * hogy Jézus jön feléje s így szólt: „Íme, az Isten Báránya, ki elveszi a világ bűnét.
 
Olvasmány Ef 4,1-8
Testvérek, éljetek méltóan ahhoz a hivatáshoz, amelynek részesei lettetek; igaz alázatosságban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. Törekedjetek arra, hogy a béke kötelékében fönntartsátok a lelki egységet. Egy a test és egy a Lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten, mindnyájunk Atyja, aki minden fölött áll, mindent átjár, és mindenben benne van. Mindegyikünk annyi kegyelmet kapott ajándékba, amennyit Krisztus adott. Ezért mondja az Írás; „Fölment a magasba, magával vitte a foglyokat, ajándékokat osztott az embereknek.”
 
Válaszos ének Bölcs 1,7
Istenünk és Urunk Lelke betölti a föld kerekségét: * alleluja, alleluja. Mindenütt és mindenben jelen van és megért minden beszédet. * Alleluja. Dicsőség... Istenünk és Urunk Lelke...
 
4. antifóna Lk 1,76
Prófétának hívnak téged, * a Magasságbeli prófétájának, mert az Úr előtt jársz majd, hogy útját előkészítsd.
 
Benedictus Lk 1,69-79
[Zakariás eltelt Szentlélekkel, és így prófétált:]
 
Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, * mert meglátogatta népét és megváltást szerzett néki.
 
Erős szabadítót támasztott nékünk * szolgájának, Dávidnak házából.
 
Amint szólott a szentek ajkával, * ősidők óta a próféták szavával:
 
Megszabadít az ellenség kezéből, * mindazoktól, akik gyűlölnek minket.
 
Irgalmas lesz atyáink iránt, * szent esküjét el nem felejti,
 
A szövetséget, melyet Ábrahámmal, atyánkkal kötött, * hogy amit ígért, megadja nékünk;
 
Hogy megszabadulva az ellenség kezéből * félelem nélkül szolgáljunk néki,
 
Szentségben és igazságban színe előtt * életünk minden napján.
 
Te pedig, gyermek, a Magasságbeli hírnöke leszel, * mert az Úr előtt jársz, hogy útját előkészítsd.
 
Az üdvösség ismeretére tanítsd népét, * hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
 
Istenünk mélységes irgalma által, * amellyel a magasságból Fölkelő eljön hozzánk,
 
Hogy világítson azoknak, akik a halál árnyékában és sötétben élnek, * és vezérelje lépteinket a békesség útjára.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna Lk 1,76
Prófétának hívnak téged, * a Magasságbeli prófétájának, mert az Úr előtt jársz majd, hogy útját előkészítsd.
 
Könyörgések
Bizalommal kérjük Krisztust, aki elküldte Keresztelő Jánost, hogy előkészítse az Úr útját:
     Magasságból Fölkelő, ragyogj be minket!
 
Te ujjongásra késztetted a Keresztelőt édesanyjának, Erzsébetnek a méhében;
– add, hogy eljövetelednek örvendezzék az egész világ!
Te a Keresztelő ajkával és életével a bűnbánat útját mutattad meg nekünk;
– országod törvényeinek megtartására irányítsd szívünket!
Te azt akartad, hogy emberi szó hirdesse jöttödet;
– Evangéliumod hirnökeit küldd el az egész világra!
Te megkereszteltettél János által a Jordánban, hogy megtörténjék mindaz, ami a törvényben áll;
– add, hogy (a névnapos N. atya/testvér és mi) mindnyájan országod igazságának eljöttén dolgozzunk!
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Istenünk, te azért támasztottad Keresztelő Szent Jánost, hogy népét előkészítse Krisztus Urunk méltó fogadására. Add meg Egyházadnak a lelki örömök ajándékát, és vezess mind nyájunkat az üdvösség és a béke útjára. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás
Adja meg nektek az Isten, hogy szentségben és igazságban éljetek színe előtt életetek minden napján és félelmet nem ismerve szolgáljatok néki!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak! Alleluja, alleluja.
Istennek legyen hála! Alleluja, alleluja.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma V E S P E R Á SJÉZUS SZENT SZÍVE

Esti ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
23
JÉZUS SZENT SZÍVE
V E S P E R Á S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Lit. Hor.
Világnak élő Mestere,
Megváltó Jézus, áld szavunk,
Atyád fényéből fénysugár,
Istentől szült élő Isten.
 
2. Szeretvén önként vállalod
Halálra szántak életét,
Hogy mind, kit ősbűn átka sújt,
Te üdvözítsd új Ádámként.
 
3. Atyáink vétkét elveszed
S letéped rólunk láncaink,
Ki adsz sugárzó égi fényt,
Alkotsz földet s víznek árját.
 
4. Szívedből ne távozzon el
A bűnt legyőző irgalom.
E forrásból merítsenek
Kegyelmet a bűnös népek.
 
5. Azért vert át rút lándzsahegy,
Azért a vérző mély sebek,
Hogy lelkünkről sok rút bűnünk
Lemossa omló vér és víz.
 
6. Urunk, ma hőn áld énekünk,
Oszd nékünk szíved kincseit,
Dicsérjük jó Atyád s Lelkét
Örök időn át, vég nélkül. Ámen.
 
1. antifóna Jn 12,32
Ha fölmagasztalnak a földről, * mindenkit magamhoz vonzok. Ezt azért mondotta Jézus, hogy jelezze kereszthalálát.
 
128. zsoltár • A lesújtott nép újraéledő bizalma
Módfelett sok verést kaptam, sokszor forogtam halálveszélyben. – 2Kor 11,23
 
Sokat gyötörtek engem ifjúságom óta, * vallja meg most Izrael!
 
Sokat gyötörtek engem ifjúságom óta, * de elpusztítani mégsem tudtak engem.
 
Ekével szántottak hátamon, * hosszú barázdát húztak.
 
De az Úr igazságos, ő széttépte * a gonoszok minden bilincsét.
 
Hátráljon meg és valljon szégyent * mindaz, aki Siont gyűlöli!
 
Olyanok legyenek, mint a fű a háztetőn, * amely elszárad, mielőtt kitépnék!
 
Nem szedi azt marokra arató, * s nem köti kévébe kévekötő.
 
Nem mondják az arra járók: † „Az Úr áldása legyen rajtatok, * megáldunk titeket az Úr nevében.”
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
1. antifóna Jn 12,32
Ha fölmagasztalnak a földről, * mindenkit magamhoz vonzok. Ezt azért mondotta Jézus, hogy jelezze kereszthalálát.
 
2. antifóna Mt 11,29
Vegyétek föl igámat * és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű és nyugalmat találtok nálam.
 
139. zsoltár (2-9.13-19) • Istenem, te vagy menedékem
Az Emberfia a bűnösök kezébe kerül. – Mt 26,45
 
Ments meg, Uram, az álnok embertől, * az erőszakos férfitől védj meg engem;
 
Azoktól, akik szívükben rosszat terveznek, * viszályt támasztanak egész nap.
 
Nyelvük éles, mint a kígyó nyelve, * viperaméreg van ajkukon.
 
Őrizz meg, Uram, a bűnös kezétől, * az erőszakos embertől védj meg engem!
 
Arról tanakodnak, hogy elgáncsolják lépteimet, * tőrt vetnek titkon nekem a kevélyek.
 
Hálót feszítenek lábam elé, * csapdát állítanak utamba.
 
Így szólok az Úrhoz: † „Te vagy Istenem nékem, * hallgasd meg könyörgő szavamat!
 
Uram, Istenem, erős sziklaváram, * megvédesz engem a küzdelem napján.
 
Ne teljesítsd, Uram, a gonosz vágyát, * ne engedd sikerülni terveit!” ...
 
Tudom, hogy az Úr megvédi a gyenge jogát, * és igazságot szolgáltat a szegénynek.
 
Az igazak áldják majd neved, * a tiszta szívűek színed előtt laknak.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
2. antifóna Mt 11,29
Vegyétek föl igámat * és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű és nyugalmat találtok nálam.
 
3. antifóna Jn 10,14.27
Én vagyok a jó Pásztor, * s juhaim hallgatnak szavamra, ismerem enyéim és életemet adom értük.
 
Újszövetségi ének (1Pét 2,21-24) • Krisztus az Üdvözítő
 
Krisztus szenvedett értünk, * példát adott nekünk, hogy nyomdokába lépjünk.
 
♦ Bűnt nem követett el, † nem hagyta el hamis szó ajkát, * amikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat.
 
Nem fenyegetőzött, amikor szenvedett, * mindent az igazságos bíróra hagyott.
 
Vétkeinket testében felvitte a keresztfára, † hogy meghalván a bűnnek igaz életet éljünk, * mert sebei által nyertünk gyógyulást.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
3. antifóna Jn 10,14.27
Én vagyok a jó Pásztor, * s juhaim hallgatnak szavamra, ismerem enyéim és életemet adom értük.
 
Olvasmány Ef 5,25b-27
Krisztus szerette az Egyházat és föláldozta magát érte, hogy a keresztségben az élet igéje által tisztára mosva megszentelje. Ragyogó tisztává akarta tenni az Egyházat, amelyen sem szeplő, sem ránc, sem egyéb efféle nincsen, hanem szent és szeplőtelen.
 
Válaszos ének Jel 5,9
Elszenvedted, Uram, a halált érettünk * És megváltottál minket véreddel.
Istenünk országává és papjaivá tettél bennünket. * És megváltottál...
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Elszenvedted, Uram, a halált...
 
 
4. antifóna Lk 12,49
Azért jöttem a világra, * hogy tüzet gyújtsak az egész földön és várva várom, hogy már föllángoljon.
 
Magnificat Lk 1,46-55
[Zakariás házában Mária így szólt:]
 
Magasztalja lelkem az Urat, * ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben.
 
Tekintetre méltatta alázatos szolgáló lányát: * lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.
 
Mily nagy dolgot művelt velem * ő, a hatalmas, akit Szentnek hívunk.
 
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma * azokon, akik félik őt.
 
Nagyszerű dolgokat művelt karja, * a szívükben gőgösöket széjjelszórta.
 
Uralkodókat űzött el trónjukról, * de a kicsinyeket magasra emelte.
 
Betöltötte az éhezőket minden jóval, * a gazdagokat elbocsátotta üres kézzel.
 
Fölkarolta szolgáját, Izraelt: * megemlékezett irgalmáról,
 
Melyet atyáinknak hajdan megígért, * Ábrahámnak és utódainak örökkön-örökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna Lk 12,49
Azért jöttem a világra, * hogy tüzet gyújtsak az egész földön és várva várom, hogy már föllángoljon.
 
Könyörgések
Testvéreim, könyörögve imádkozzunk Jézushoz, aki nyugalmat ad lelkünknek:
     Szerető Királyunk, irgalmazz nekünk!
 
Jézusunk, lándzsával átszúrt Szívedből született meg jegyesed, az Egyház;
– tedd szeplőtelenné és szentté.
Jézusunk, Isten szent temploma, lerombolt testedet életre keltette az Atya;
– tedd a Magasságbeli lakóhelyévé Egyházad.
Jézusunk, minden szív Királya és középpontja, te örök szeretettel szeretsz bennünket;
– újítsd meg szövetségedet minden emberrel.
Jézus, békességünk és kiengesztelődésünk, te minden embert egyesítesz békéddel;
– add meg nekünk, hogy eljussunk mennyei Atyánkhoz.
Jézus, életünk és föltámadásunk, te adsz enyhülést a fáradtaknak, nyugalmat a lelkeknek;
– a bűnösöket is hívd magadhoz.
Jézusunk, te szeretetből engedelmes voltál egészen a kereszthalálig;
– támaszd életre mindazokat, akik a te békédben hunytak el.
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Mindenható Istenünk, dicsőítve magasztaljuk szeretett Fiad Szívét, és megemlékezünk arról, hogy mennyi jótéteménnyel mutatta meg irántunk való szeretetét. Add, hogy ajándékaid mennyei forrásából, szeretett Fiad szívéből, elnyerjük bőven áradó kegyelmedet. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás
Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól, aki föláldozta magát bűneinkért, hogy kiragadjon bennünket a jelen világ gonoszságából Istenünk és Atyánk rendelése szerint!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma K O M P L E T Ó R I U MCSÜTÖRTÖK ÉVKÖZI IDŐBEN, II. HÉT

Esti ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
23
CSÜTÖRTÖK ÉVKÖZI IDŐBEN, II. HÉT
K O M P L E T Ó R I U M
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Lelkiismeret-vizsgálat, bevezethető a következőképpen:
Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg a nap folyamán elkövetett bűneinket!
 
vagy:
Testvéreim! Valljuk meg Isten előtt vétkeinket!
 
vagy:
Testvéreim! Mielőtt nyugovóra térnénk, kérjük Istentől bűneink bocsánatát!
 
vagy:
Testvéreim! Mindnyájan rászorulunk Isten irgalmára. Szálljunk magunkba, és bocsássunk meg szívből egymásnak, hogy Isten irgalmára mi magunk is méltók legyünk!
 
Bűnbánat
Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
– mert vétkeztünk ellened és testvéreink ellen!
Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
– és add meg nekünk az üdvösséget!
 
vagy:
Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket: Krisztus, kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj értünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
vagy:
Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem! Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
 
vagy:
Jézus Krisztus, utunk és példaképünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, kiengesztelődésünk és megváltásunk: Krisztus kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, a hit szerzője és beteljesítője: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
Befejezés
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
– Ámen.
 
Himnusz
I. Lit.Hor.
Immár a nap leáldozott
Teremtőnk, kérünk tégedet,
Kegyelmed oszd most gazdagon,
S őrizzed, óvjad népedet.
 
2. A szívünk rólad álmodik,
S pihentében is rád tekint,
Ha felkel fényes, új napunk,
Dicsőségedről énekel.
 
3. Adj üdvösséges életet,
Izzíts lelkünkben új tüzet,
A ránk törő rút éjhomályt
Világosságod rontsa szét.
 
4. Add meg, Teremtő jó Atyánk,
Urunkért, Jézus Krisztusért,
Ki véled és Szentlelkeddel
Uralkodik menny trónusán. Ámen.
 
vagy
 
II. Lit.Hor.
Krisztus, te nap vagy és világ,
Ki megtörsz éjt, sötét homályt,
Atyád világossága vagy,
Add boldogító fényedet.
 
2. Urunk, most együtt kérlelünk:
Ez éjszakán maradj velünk,
Békéd nyugalma töltsön el,
Így testünk, lelkünk megpihen.
 
3. Takarja álom bár szemünk,
A szívünk itt virraszt veled.
Õrizd, jobboddal támogasd
A benned bízó híveket!
 
4. Oltalmazd néped, Istenünk,
A cselvető gonoszt letörd;
Ne hagyd magára népedet,
Hisz érte adtad véredet!
 
5. Dicsérünk téged, szent Atyánk,
És Krisztust, az örök királyt;
S a Szentlelket, ki éltetőnk,
Szép ének áldja szüntelen! Ámen.
 
vagy
 
III. Brev. Maur.
Hálát zeng most néked szívünk,
A napnak múltán, jó Atyánk,
Árnyával az éjjel közeleg,
Imánk esengve száll feléd.
 
2. Bűnnel sokszor bántott e nap,
Engesztelőn kérlel szavunk:
Ősellenség gonosz nyila
Rajtunk ne ejtsen új sebet!
 
3. Bősz vad módján jár most körül
A Sátán és zsákmányt keres;
Védő szárnyad borítsd reánk,
Atyánk, őrizzen szent kezed!
 
4. Véget nem ér fénylő napod;
Mikor ragyog már fel nekünk?
Békességes, örök hazánk
Mikor lesz végre már miénk?
 
5. Áldunk, Isten, te jó Atya,
Áldunk, bűntől váltó Fiú,
S téged, Lélek, vigaszt adó,
Áldón magasztal hű szívünk. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 38,13.8
Hallgassd meg, Uram, imámat, * figyelj kiáltó szómra, hiszen tebenned van egyedül reményem.
 
38. zsoltár • Beteg ember imája
A természet mulandóságnak van alávetve Isten akaratából. – Róm 8,20
 
Így szóltam: „Vigyázok utamra, * hogy ne vétkezzem nyelvemmel.
 
Megzabolázom ajkam, * amíg gonosz ember áll velem szemben.”
 
Elnémultam, szótlan lettem és hallgattam megfosztva minden jótól, * kiújult ismét fájdalmam.
 
Égett a szívem bensőmben, * töprengésemben tűz emésztett engem.
 
Megoldódott nyelvem s így szóltam: * „Add tudtomra, Uram, életem végét.
 
Hadd tudjam meg napjaim számát, * s hogy milyen rövid az életem!”
 
Íme, napjaimat néhány araszra mérted, * életem ideje előtted semmiség.
 
Bizony csak egy sóhajtás az ember, * mint az árnyék, úgy fogynak napjai.
 
Minden vesződsége csak hiúság, * kincset gyűjt, de nem tudja, ki veszi hasznát.
 
Most hát mit várhatnék, Uram? * Reményem egyedül benned van.
 
Minden gonoszságomból ragadj ki engem, * az esztelenek gúnyolódásának ne vess oda prédául.
 
Elnémulok és többé nem nyitom ki számat, * mert ez a te végzésed.
 
Csapásaid vedd le rólam, * elpusztulok sújtó kezed alatt.
 
Megfenyíted az embert bűne miatt, † semmivé teszed vágyait, mint molyok a ruhát, * csak egy fuvallat minden ember.
 
Hallgasd meg imádságomat, Uram, * figyelj kiáltó szavamra.
 
Ne zárd be füledet, amikor siránkozom, † hiszen jövevény vagyok előtted, * zarándok, miként atyáink.
 
Vedd le rólam büntető szemed, hogy örömben élhessek, * mielőtt elmegyek és nem leszek többé.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 38,13.8
Hallgassd meg, Uram, imámat, * figyelj kiáltó szómra, hiszen tebenned van egyedül reményem.
 
Olvasmány Iz 60,19-20
Nem a nap lesz többé napvilágod, és nem a hold fénye világít neked, hanem az Úr lesz örök világosságod, és Istened lesz ékességed. A napod nem nyugszik le többé, és a holdad meg nem fogyatkozik. Az Úr lesz örök világosságod.
 
Válaszos ének
Uram, tebenned remélek, * kezedbe ajánlom lelkem.
V. Megváltottál engem, Uram, hűséges Istenem. * kezedbe ajánlom...
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. R. Uram...
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Nunc dimittis (Lk 2,28–32)
[Simeon így áldotta Istent:]
 
Bocsásd el most szolgádat, Uram, * szavaid szerint békességben;
 
Hiszen már látta szemem az dvösséget, * melyet minden népnek készítettl,
 
Hogy felragyogjon világosságára a pogányoknak, * és dicsőségére népednek Izraelnek.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökk. Ámen.
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Zárókönyörgés
Urunk, Istenünk, ajándékozz nekünk pihentető álmot, mert elfáradtunk a napi munkában. Újíts meg bennünket állandó segítségeddel, hogy testben-lélekben a tieid maradjunk. Krisztus, a mi Urunk által.
 
Áldások
Pap vagy diakónus:
Áldjon meg és őrizzen meg titeket az Isten! – Ámen.
Ragyogtassa reátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas! – Ámen.
Fordítsa felétek tekintetét, és adja meg nektek békességét! – Ámen.
 
vagy:
A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen: őrizze meg szellemetek, lelketek és testetek egészen feddhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig! – Ámen.
 
vagy:
Töltsön el benneteket a reménység Istene a hit teljes örömével és békéjével, hogy a reményben a Szentlélek erejébõl bővelkedjetek! – Ámen.
 
vagy:
Tegyen titeket méltóvá Isten a szentek sorsára, aki kiragadott benneteket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett Fia országába! – Ámen.
 
vagy: (egyéni imádkozás esetén)
Nyugodalmas jóéjszakát és boldog halált adjon nekünk a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek! – Ámen.
 
Mária-antifóna
Salve, * Regina, mater misericordiae. Vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules, filii Hevae. Ad te suspirámus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
 
Üdvözlégy Királynő, * nagy irgalmasság anyja, élet, édesség boldog remény, áldunk. Hozzád kiáltunk Évának száműzött fiai. Hozzád fohászkodunk sóhajtva, zokogva, hozzád, e siralomvölgyben. Kérünk tehát, kegyes közbenjárónk, fordítsd felénk mindenkor éber szemedet üdvösségünkre. És Jézust anyaságod áldott szent gyümölcsét, nekünk e földi út végén mutasd meg. Ó áldott, ó édes, ó jóságos, szép Szűz Mária.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."