Bencés zsolozsma N A P K Ö Z I I M A Ó R AKEDD

Déli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
31
KEDD
N A P K Ö Z I   I M A Ó R A
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz
A nap suhanva száll tova,
S gyorsan hanyatlik éjbe már,
Sebes léptekkel így siet
A végső célhoz életünk.
 
2. Míg kínhalálban, Krisztusunk,
Kitárod értünk szent kezed,
Kereszted vinni megtaníts,
És adj karodban jó halált.
 
3. A jó Atyát, az Alkotót,
Bűntől megváltó szent Fiát,
S ki szeretettel pártfogol,
A Lelket áldjuk egyaránt. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 53,6.9
Íme, * Isten az oltalmam, az Úr megtartja életem: minden nyomorúságból kimentett engem.
 
49. zsoltár • Isten igaz tisztelete
Nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy beteljesítsem. – vö.: Mt 5,17
 
Az Úr szól, az istenek Istene, * és hívja a földet kelettől nyugatig.
 
Sionból, szépsége koronájából az Isten felragyog, * eljön Istenünk, nem hallgat tbbé.
 
Emésztő tűz jár előtte, * körülötte hatalmas szlvész tombol.
 
Odakiált fönt az égnek, hvja a fldet, * így tart ítéletet npe flött.
 
„Gyűjtsétek krém hveim, * akik az áldozatban szövetséget kötttek velem!”
 
Igazságát az egek hirdetik, * Isten maga ül a bíri szkbe.
 
„Hallgass meg, népem, hozzád szólok, † tanúskodom ellened, Izrael, * én az Isten, a te Istened.
 
Nem áldozataidért feddlek meg tged, * hisz égőáldozataid szüntelenül előttem vannak.
 
Nem fogadok el bikát hzadból, * sem bakot nyjadból.
 
Hiszen enyém az erdő minden llata, * hegyeim ezernyi vadja.
 
Ismerem az ég sszes madarát, * s ami a mezőn él, mind az enyém.
 
Ha éheznék, nem szólnék nked, * mert enyém a földkerekség, s mindaz, mi betölti.
 
Talán a bikák hsát egyem, * vagy a bakok vrét igyam?
 
A dicséret áldozatát mutasd be Istennek, * és teljesítsd fogadalmaid a Fölsges előtt!
 
Hívj segítségül engem a gytrelem idején; * én megszabadítalak, s te magasztalsz engem.”
 
A bűnöshöz pedig így szól az Isten: † „Parancsaim miért sorolod, * szövetségemet mért veszed ajkadra?
 
Hiszen te a fegyelmet gyűlölöd, * és szavamat megveted.
 
Ha tolvajt látsz, hozzá trsulsz, * a házasságtörővel egyetrtesz.
 
Hagyod, hogy szád gonoszat szljon, * nyelved csalsra bujtogat.
 
Leültél és testvéred ellen beszéltél, * anyád fiára szidalmat szrtál.
 
Ezt tetted, és én hallgassak; † azt hiszed, hasonló vagyok hozzád? * Mindezt szemed elé tárom és megfeddlek rte!
 
Ti, akik megfeledkeztek Istenről, † lássátok be, klönben elvesztek, * és nem lesz, aki megmentsen titeket!
 
Aki a dicséret áldozatát mutatja be, az tisztel engem, * aki az én utamon jár, megmutatom neki Isten dvösségét.”
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
53. zsoltár
[A karvezetőnek: húros hangszerre – Dávid tanítókölteménye, azután, hogy a cifiták elmentek Saulhoz, és jelentették: „Dávid nálunk rejtőzik.”]
 
Isten, nevedben ments meg engem, * szolgáltass igazságot erőddel nkem!
 
Imádságomat hallgasd meg, Istenem, * figyelj ajkam szavára!
 
Mert gőgösök fenyegetik életem, † hatalmaskodók trnek ellenem, * akik Istennel semmit sem trődnek.
 
De íme, Isten az oltalmam, * az Úr megtartja letem.
 
Én pedig készséggel ldozok nked, * és dicsőítem, Uram, jósgos nevedet.
 
Mert az Úr minden nyomorúságból kimentett engem, * s ellenségeimre megvetéssel tekint szemem.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örkké. men.
 
Antifóna Zsolt 53,6.9
Íme, * Isten az oltalmam, az Úr megtartja életem: minden nyomorúságból kimentett engem.
 
Olvasmány II. hét Róm 12,16b-18
Ne legyetek magatokkal eltelve. Rosszért rosszal senkinek se fizessetek. Törekedjetek a jóra, nemcsak Isten, hanem az emberek előtt is. Amennyiben rajtatok múlik, lehetőleg éljetek minden emberrel békességben.
 
V Ezt határoztam: vigyázok minden utamra,
R Hogy ne vétkezzem nyelvemmel.    Zsolt 38,2
 
Zárókönyörgés
Istenünk, te a törvény minden szent parancsát szeretetedben és a felebarát szeretetében foglaltad össze. Add meg nekünk kegyesen, hogy teljesíteni tudjuk ezeket a parancsaidat. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma L A U D E SKEDD

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
31
KEDD
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Brev. Maur.
Szent törvényedben írva áll:
Téged szeressünk, Istenünk,
De másodiknak úgy hagyod:
Szeressük embertársaink.
 
2. Most nézd családod, kérlelünk!
Téged szeretve épül az;
Egy test lettünk mind általa,
Egy lélek, egy szív hadd legyünk.
 
3. Hol együtt zengi énekét
Hit és igazság szüntelen,
Ártó irigység, rút viszály,
Száműzve onnan mind legyen!
 
4. Te békeszerző jó Atyánk,
Szívünk szorosra egybefűzd,
Örüljünk, hogyha más örül,
Mi is bánkódjunk bánatán!
 
5. Szentháromság, egy Istenünk,
Áldás, dicsőség zeng neked,
Ki lelkünk egybehangolod,
S szent házadban békéd adod.
Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 14,25
Aki bűn nélkül él, * és helyesen cselekszik, aki igazat gondol szívében, az soha nem vall szégyent.
 
14. zsoltár • Isten házában
Ti az Úr hegyéhez járultatok, az élő Isten városához. – Zsid 12,22
 
Uram, ki lehet sátradnak lakója, * ki nyugodhat a te szent hegyeden?
 
Aki szeplőtelenül járja útját és helyesen cselekszik, * aki igazat gondol szvében,
 
Akinek nyelve nem szól álnokságot, † embertársának nem tesz rosszat, * és nem illeti társát gyalzó szavakkal,
 
Aki a gonoszt hitványnak téli, * de tiszteli az istenfélőt,
 
Aki esküjét meg nem tagadja, * még akkor sem, ha krát vallja,
 
Aki uzsorára nem adja pnzét, * és nem fogad el ajándékot az ártatlan ellen;
 
Aki ezeket cselekszi, * az soha meg nem inog.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
1. antifóna Zsolt 14,25
Aki bűn nélkül él, * és helyesen cselekszik, aki igazat gondol szívében, az soha nem vall szégyent.
 
 
2. antifóna 1Krón 29,10
Áldott légy, * atyánknak, Izraelnek Istene, öröktől fogva mindörökké!
 
Ószövetségi ének (1Krón 29,10-13) • Dávid éneke
Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja. – Ef 1,3
 
Áldott vagy, Uram, Izraelnek, atyánknak Istene, * öröktől fogva rökké.
 
♦ Tiéd, Uram, a hatalom, * a dicsőség, a fensg s a győzelem.
 
Tiéd a dicséret, * mert tiéd minden az égben s a fldön.
 
Tiéd, Uram, a királyság, * s te Úr vagy mindenek flött.
 
Tiéd a gazdagság, tiéd a dicsőség, * te uralkodsz mindenen.
 
A te kezedben van az erő s a hatalom, * a te kezedben van a nagyság és minden uralom.
 
Ezért most hálát adunk nked, Istenünk, * és dicsérjük hatalmas nevedet.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örkké. men.
 
2. antifóna 1Krón 29,10
Áldott légy, * atyánknak, Izraelnek Istene, öröktől fogva mindörökké!
 
3. antifóna Zsolt 65,8.9
Áldjátok Istent népek, * és dicsőségét hirdessétek, mert ő adott életet nékünk.
 
65. zsoltár (1-14.16-20) • Hálaadó himnusz
Méltó vagy, Uram, hogy átvedd a könyvet és feltörd pecsétjét, hiszen megöltek és véreddel megváltottál minket, Istenünk országává és papjaivá tettél bennünket. – Jel 5,9-10
 
Ujjongjatok Istennek, minden földek, † zsoltárt mondjatok fölséges nevének, * dicséretére éneket zengjetek!
 
Mondjátok Istennek: „Csodásak műveid!” * ellenségeid meghajolnak hatalmas erőd alatt.
 
Imádjon téged az egész föld és daloljon nked, * nevedet zsoltárral dicsérje!
 
Jertek, lássátok Isten tetteit, * csodálatosak, amiket végbevitt az emberek kzött!
 
Szárazfölddé tette a tengert, † száraz lábbal keltek át az ron; * azért őbenne vigadunk.
 
Hatalmasan uralkodik örökre, † szeme fürkészve néz a npekre, * a lázadók nem tudnak felkelni ellene.
 
Áldjátok Istenünket, npek, * dicsőségét hangosan zengjétek!
 
Ő adott életet nkünk, * és nem engedte, hogy lbunk inogjon.
 
Próbára vetettél minket, Isten, * tűzben kiégettél, mint az ezüstöt.
 
Hálóba fogtál bennünket, * súlyos terhet raktál htunkra.
 
Embereket tettél fejünk föl, † tűzön és vízen mentünk keresztül, * de végül mégis enyhülést adtál.
 
K1 Égő áldozattal lépek hzadba, * és teljesítem, amit fogadtam,
 
K2 Mindazt, amit kimondott ajkam, * amiket szám a bajban megígért.
 
K1 Hízott állatokat mutatok be áldozatul nked, * bikákat és kosokat ldozok.
 
K2 Jertek, ti istenfélők, halljátok, * elbeszélem, mily nagy dolgot tett ő vlem.
 
K1 Hozzá kiáltott ajkam, * nyelvem dicséretet mondott nki.
 
K2 Ha rossz lett volna szívem szndéka, * az Úr soha meg nem hallgat.
 
K1 Ámde Isten meghallgatott engem, * felfigyelt könyörgő szmra.
 
K2 Áldott az Isten, mert nem vetette meg imámat, * és nem vonta meg kegyelmét tőlem.
 
K Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
M Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.
 
3. antifóna Zsolt 65,8.9
Áldjátok Istent népek, * és dicsőségét hirdessétek, mert ő adott életet nékünk.
 
Olvasmány II. hét 1Tessz 5,4-5
Ti, testvérek, nem jártok sötétségben, hogy az Úr napja tolvaj módjára lepjen meg benneteket. Hiszen mindnyájan a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé.
 
Válaszos ének Zsolt 23,4
Az ártatlankezű, a tiszta szívű, * Az nyer áldást az Úr kezéből.
Aki nem gondol csalásra és nem esküszik hamisan embertársa ellen. * Az nyer...
Dicsőség... Az ártatlankezű...
 
4. antifóna 1Jn 1,3
Közösségben vagyunk az Atyával * és egyszülött Fiával, Urunk Jézus Krisztussal.
 
Evangéliumi ének (Jn 3,3.5.8.11.16.17) • Jézus a világosság
 
Jézus így szlt: † Aki jra nem szletik, * nem láthatja meg az Isten országát.
 
Aki nem születik vzből és Llekből, * az Isten országába be nem lphet.
 
Ami testből szletik, test az, * ami a Lélekből születik, az Llek.
 
A szél ott fúj, ahol akar, hallod zgását, * de nem tudod, honnan jn és hová megy.
 
gy van mindenki, * aki a Lélekből szletik.
 
Arról beszélünk, amit tudunk, * s arról tanúskodunk, amit lttunk.
 
Úgy szerette Isten a világot, † hogy egyszülött Fiát adta oda, * hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örkké ljen.
 
Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, † hogy ítélkezzen a világ flött, * hanem hogy üdvözüljön a világ ltala.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
4. antifóna 1Jn 1,3
Közösségben vagyunk az Atyával * és egyszülött Fiával, Urunk Jézus Krisztussal.
 
Könyörgések II. hét
Áldjuk és alázatosan kérjük Megváltónkat, aki föltámadásával fénybe borította a világot:
     Megváltó Krisztusunk, őrizz meg minket utadon!
 
Reggeli imánkkal feltámadásodat magasztaljuk;
– dicsőséged reménye ragyogja be napunkat!
Fogadd el, Urunk, jó szándékainkat és ígéreteinket,
– reggeli áldozatként vedd őket jó szívvel!
Add, hogy a te szeretetedben tölthessük a mai napot,
– hogy minden tettünk a magunk és embertársaink javát szolgálja!
Add, Urunk, hogy (a névnapját ünneplő N. testvér/atya és) mindnyájunk világossága úgy ragyogjon az emberek előtt,
– hogy lássák cselekedeteinket és magasztalják az Atyát!
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés II. hét
Urunk, Jézus Krisztus, igaz világosság, te megvilágítasz minden embert az üdvösségre. Kérünk, adj erőt, hogy elkészítsük színed előtt a békesség és az igazság útjait. Aki élsz és uralkodol az Atyaistennel és a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás II. hét
Testvérek, kik a nappalé vagytok, legyetek józanok öltsétek fel a hit és a szeretet páncélját, sisakként pedig az üdvösség reményét!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma V E S P E R Á SMINDENSZENTEK

Esti ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
31
MINDENSZENTEK
V E S P E R Á S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Brev. Maur.
Égben vár titeket s éltet egy dicsőség,
Egy emléknapot ül földön is egyházunk!
Fénylő érdemetek áldja ma víg ének,
S hős‏ munkátok dicsőíti.
 
2. Táplál ős-szeretet tisztes igazsággal,
Oltja szomjatokat szent örömnek árja,
Célját éri a szív szüntelen vágyának:
Kútfőjét leli Jóságnak.
 
3. Égi trónon ülő Istenünk-királyunk
Boldog végtelenül önmagát szemlélve,
De átadja magát: élteti övéit
Tékozló örök bősége.
 
4. Népes égi sereg hódol ott előtte,
Bárány-vér bíborát tükrözi stólájuk,
Pálmát tart a sereg, éneke az éjnek
Hármas-fényes Urát áldja.
 
5. Ének áldja Atyánk, s a Fiút is véle,
Lélek téged is áld énekünk méltóképp!
Forrásodnak ölén győztes erő támad,
S égi életet ád nékünk. Ámen.
 
1. antifóna Jel 7,9
Hatalmas sereget láttam * minden törzsből és minden népből fehér ruhában, pálmaággal a trón és a Bárány előtt álltak.
 
114. zsoltár • Hálaadás a szabadulásért
Sok viszontagságon át kell bemennünk az Isten országába. – ApCsel 14,22
 
Szeretem az Urat, mert meghallgatta könyörgésem szavát. * Felém fordította fült, mikor hvtam őt.
 
Körülvettek a halál kötelékei s az alvilg tőrei, * elborított a nyomor s a flelem.
 
Akkor segítségül hívtam az Úr nevét: * „Mentsd meg, Uram, az letem!”
 
Igazságos az Úr s irgalmas, * könyörl rajtunk Istenünk.
 
Az egyszerűeket az r őrzi, * elesett voltam, de fölemelt engem.
 
Nyugodjál meg, lelkem, újra, * mert az r jót tett veled.
 
Megmentette lelkem a haláltól, * szemem a könnyektől, lábam a botlástól.
 
Íme, az Úr színe előtt járok * az élők fldjén.
 
Dicsőség az Atyának s Fiúnak * s Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most s mindenkor * és mindörökkn-örökké. men.
 
1. antifóna Jel 7,9
Hatalmas sereget láttam * minden törzsből és minden népből fehér ruhában, pálmaággal a trón és a Bárány előtt álltak.
 
2. antifóna Jel 4,2.5.6
Akkor láttam * egy trón áll az égben, s a trón előtt mintegy megélve ott áll a Bárány
 
115. zsoltár
 
Erős volt a hitem, még akkor is, mikor gy szóltam: * „Megaláztak igen nagyon!”
 
♦ Félelmemben így beszélt ajkam: * „Hazug minden ember!”
 
Mi az, amit az rnak adhatok, * mindazért, amit nkem adott?
 
Az üdvösség kelyhből iszom, * és segítségül hívom az r szent nevét.
 
Megadom az Úrnak, amit fogadtam, * teljesítem egész npe előtt.
 
Kedves az rnak szemében * az igaz ember halála.
 
Uram, a te szolgád vagyok, * szolgád vagyok, szolglód fia.
 
Összetörted bilincseimet: † A dicséret áldozatát áldozom nked, * és segítségül hívom az r szent nevét.
 
Megadom az Úrnak, amit fogadtam, * teljesítem egész npe előtt,
 
Az Úr háznak udvarán, * tebenned, Jeruzsálem.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örkké. men.
 
2. antifóna Jel 4,2.5.6
Akkor láttam * egy trón áll az égben, s a trón előtt mintegy megélve ott áll a Bárány
 
3. antifóna Jel 5,11
Sok angyal szavát hallottam * a trón és a vének körül, számuk több mint ezerszer ezer volt.
 
Újszövetségi ének (2Kor 4,8-11.14.16-17) • Isten ereje az emberi gyöngeségben
 
Mindenfelől szorongatnak, de össze nem szorítanak, * kétségeskedünk, de ktségbe nem esünk.
 
Üldözést szenvedünk, de nem vagyunk elhagyottak, * földre terítenek, de el nem pusztulunk.
 
Testünkben Jézus kínszenvedését hordozzuk szntelen, * hogy Jézus élete megnyilvánuljon halandó testünkön.
 
Életünk folyamán váltig halálra szánnak Jzusért minket, * hogy Jézus élete is nyilvánvalóvá legyen halandó testünkön.
 
Aki az Úr Jézust fltámasztotta, * Jézussal minket is fltámaszt.
 
A külső ember bennünk romlásnak indult, * a belső megújul napról napra.
 
A könnyű szenvedés, amelyben most van rszünk, * a mennyei dicsőség túláradó, örök mértékét szerzi meg nkünk.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.
 
3. antifóna Jel 5,11
Sok angyal szavát hallottam * a trón és a vének körül, számuk több mint ezerszer ezer volt.
 
Olvasmány Zsid 12,22-24
Ti Sion hegyéhez járultatok, az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek ünnepi sokadalmához és gyülekezetéhez, akik föl vannak jegyezve a mennyben; a mindenek Bírájához, Istenhez, a tökéletes igazak lelkéihez, az új szövetség közvetítőjéhez, Jézushoz.
 
Válaszos ének Zsolt 31,14
Örvendjetek az Úrban, igazak, * vigadjatok, Isten szentjei!
Ujjongatok mindnyájan, kik tiszta szívvel éltek! * Vigadjatok… Dicsőség… Örvendjetek…
 
4. antifóna Róm 8,30
Akiket Isten meghívott, * igazzá tette őket, és akiket igazzá tett, meg is dicsőítette, alleluja.
 
Magnificat Lk 1,46-55
[Zakariás házában Mária így szólt:]
 
Magasztalja lelkem az Urat, * ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben.
 
Tekintetre méltatta alázatos szolgáló lányát: * lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.
 
Mily nagy dolgot művelt velem * ő, a hatalmas, akit Szentnek hívunk.
 
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma * azokon, akik félik őt.
 
Nagyszerű dolgokat művelt karja, * a szívükben gőgösöket széjjelszórta.
 
Uralkodókat űzött el trónjukról, * de a kicsinyeket magasra emelte.
 
Betöltötte az éhezőket minden jóval, * a gazdagokat elbocsátotta üres kézzel.
 
Fölkarolta szolgáját, Izraelt: * megemlékezett irgalmáról,
 
Melyet atyáinknak hajdan megígért, * Ábrahámnak és utódainak örökkön-örökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna Róm 8,30
Akiket Isten meghívott, * igazzá tette őket, és akiket igazzá tett, meg is dicsőítette, alleluja.
 
Könyörgések
Testvérek, Istent, minden szent koronáját, örvendezve kérjük:
Szentjeid imájára üdvözíts minket, Urunk!
 
Istenünk, a bölcsesség forrása, te az apostolokat Egyházad alapjává tetted;
- híveidet az ő tanításukban őrizd meg!
A vértanúknak te adtál bátorságot, hogy megvallják hitüket vérük ontásáig;
- add, hogy a keresztények mind tanúságot tegyenek Fiadról!
Te a szent szüzeknek megadtad, hogy tiszta életükkel kövessék Krisztust;
- add, hogy a tisztaság ajándékában felismerjük mennyei ajándékaid tündöklő jelét!
Te minden szent életében megmutatod arcodat, szavadat és hatalmadat;
- add, hogy a szentek tisztelete által közelebb jussunk hozzád!
Add meg elhunyt testvéreinknek, hogy örökké együtt legyenek Szűz Máriával, Szent Józseffel és a többi szenttel;
- közbenjárásukra add meg nekünk is, hogy ebben a közösségben legyen részünk!
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Mindenható, örök Isten, te megadtad, hogy egy napon ünnepeljük minden szented dicsőségét. Kérünk, hogy sokszoros közbenjárásukra bőven áraszd reánk nagy irgalmadat. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás
Urunk, Istenünk, aki szentjeinek dicsősége és ujjongó öröm, áldjon meg benneteket örök áldásával!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma K O M P L E T Ó R I U MKEDD ÉVKÖZI IDŐBEN, II. HÉT

Esti ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
31
KEDD ÉVKÖZI IDŐBEN, II. HÉT
K O M P L E T Ó R I U M
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Lelkiismeret-vizsgálat, bevezethető a következőképpen:
Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg a nap folyamán elkövetett bűneinket!
 
vagy:
Testvéreim! Valljuk meg Isten előtt vétkeinket!
 
vagy:
Testvéreim! Mielőtt nyugovóra térnénk, kérjük Istentől bűneink bocsánatát!
 
vagy:
Testvéreim! Mindnyájan rászorulunk Isten irgalmára. Szálljunk magunkba, és bocsássunk meg szívből egymásnak, hogy Isten irgalmára mi magunk is méltók legyünk!
 
Bűnbánat
Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
– mert vétkeztünk ellened és testvéreink ellen!
Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
– és add meg nekünk az üdvösséget!
 
vagy:
Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket: Krisztus, kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj értünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
vagy:
Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem! Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
 
vagy:
Jézus Krisztus, utunk és példaképünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, kiengesztelődésünk és megváltásunk: Krisztus kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, a hit szerzője és beteljesítője: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
Befejezés
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
– Ámen.
 
Himnusz
I. Lit.Hor.
Immár a nap leáldozott
Teremtőnk, kérünk tégedet,
Kegyelmed oszd most gazdagon,
S őrizzed, óvjad népedet.
 
2. A szívünk rólad álmodik,
S pihentében is rád tekint,
Ha felkel fényes, új napunk,
Dicsőségedről énekel.
 
3. Adj üdvösséges életet,
Izzíts lelkünkben új tüzet,
A ránk törő rút éjhomályt
Világosságod rontsa szét.
 
4. Add meg, Teremtő jó Atyánk,
Urunkért, Jézus Krisztusért,
Ki véled és Szentlelkeddel
Uralkodik menny trónusán. Ámen.
 
vagy
 
II. Lit.Hor.
Krisztus, te nap vagy és világ,
Ki megtörsz éjt, sötét homályt,
Atyád világossága vagy,
Add boldogító fényedet.
 
2. Urunk, most együtt kérlelünk:
Ez éjszakán maradj velünk,
Békéd nyugalma töltsön el,
Így testünk, lelkünk megpihen.
 
3. Takarja álom bár szemünk,
A szívünk itt virraszt veled.
Õrizd, jobboddal támogasd
A benned bízó híveket!
 
4. Oltalmazd néped, Istenünk,
A cselvető gonoszt letörd;
Ne hagyd magára népedet,
Hisz érte adtad véredet!
 
5. Dicsérünk téged, szent Atyánk,
És Krisztust, az örök királyt;
S a Szentlelket, ki éltetőnk,
Szép ének áldja szüntelen! Ámen.
 
vagy
 
III. Brev. Maur.
Hálát zeng most néked szívünk,
A napnak múltán, jó Atyánk,
Árnyával az éjjel közeleg,
Imánk esengve száll feléd.
 
2. Bűnnel sokszor bántott e nap,
Engesztelőn kérlel szavunk:
Ősellenség gonosz nyila
Rajtunk ne ejtsen új sebet!
 
3. Bősz vad módján jár most körül
A Sátán és zsákmányt keres;
Védő szárnyad borítsd reánk,
Atyánk, őrizzen szent kezed!
 
4. Véget nem ér fénylő napod;
Mikor ragyog már fel nekünk?
Békességes, örök hazánk
Mikor lesz végre már miénk?
 
5. Áldunk, Isten, te jó Atya,
Áldunk, bűntől váltó Fiú,
S téged, Lélek, vigaszt adó,
Áldón magasztal hű szívünk. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 81,8
Kelj fel, Urunk, Istenünk, * és ítélj a földön, hiszen minden nemzet a te örökséged.
 
81. zsoltár • Isten ítélkezik a gonosz bírákon
Ne ítélkezzetek, míg el nem jön az Úr! – 1Kor 4,5
 
Feláll az Isten az istenek gyűlésén, * ítéletet tart az istenek krében.
 
„Meddig akartok még hamisan télni, * meddig pártoljátok még a gonosz gyét?
 
Védelmezzétek a nincstelen és az árva jogát, * szolgáltassatok igazságot a szegnynek s gyengének!
 
Az elnyomottat és a szűkölködőt tegyétek szabaddá, * mentsétek ki a gonoszok kezéből!”
 
Ők azonban nem tudnak és nem értenek semmit, sötétben jrnak: * alapjaiban inog az egész föld!
 
Bár azt mondtam: „Istenek vagytok, * s a Magasságbeli fiai mindnyájan.”
 
Mégis meghaltok, mint bármelyik ember, * és mint a fejedelmek, elhulltok mindnyájan.
 
Kelj föl, Istenünk, ítélj a fldön, * hiszen a te örökséged minden nemzet.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
Antifóna Zsolt 81,8
Kelj fel, Urunk, Istenünk, * és ítélj a földön, hiszen minden nemzet a te örökséged.
 
Olvasmány Zak 14,6-7
Azon a napon nem lesz többé sem hideg, sem fagy. Csodálatos nap lesz csak az Úr ismeri. Nem lesz nappal és nem lesz éjjel; és este is világos lesz.
 
Válaszos ének
Uram, tebenned remélek, * kezedbe ajánlom lelkem.
V. Megváltottál engem, Uram, hűséges Istenem. * kezedbe ajánlom...
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. R. Uram...
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Nunc dimittis (Lk 2,28–32)
[Simeon így áldotta Istent:]
 
Bocsásd el most szolgádat, Uram, * szavaid szerint békességben;
 
Hiszen már látta szemem az dvösséget, * melyet minden népnek készítettl,
 
Hogy felragyogjon világosságára a pogányoknak, * és dicsőségére népednek Izraelnek.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökk. Ámen.
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Zárókönyörgés
Világosítsd meg, jóságos Istenünk, ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáid, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára. Krisztus, a mi Urunk által.
 
Áldások
Pap vagy diakónus:
Áldjon meg és őrizzen meg titeket az Isten! – Ámen.
Ragyogtassa reátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas! – Ámen.
Fordítsa felétek tekintetét, és adja meg nektek békességét! – Ámen.
 
vagy:
A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen: őrizze meg szellemetek, lelketek és testetek egészen feddhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig! – Ámen.
 
vagy:
Töltsön el benneteket a reménység Istene a hit teljes örömével és békéjével, hogy a reményben a Szentlélek erejébõl bővelkedjetek! – Ámen.
 
vagy:
Tegyen titeket méltóvá Isten a szentek sorsára, aki kiragadott benneteket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett Fia országába! – Ámen.
 
vagy: (egyéni imádkozás esetén)
Nyugodalmas jóéjszakát és boldog halált adjon nekünk a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek! – Ámen.
 
Mária-antifóna
Salve, * Regina, mater misericordiae. Vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules, filii Hevae. Ad te suspirámus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
 
Üdvözlégy Királynő, * nagy irgalmasság anyja, élet, édesség boldog remény, áldunk. Hozzád kiáltunk Évának száműzött fiai. Hozzád fohászkodunk sóhajtva, zokogva, hozzád, e siralomvölgyben. Kérünk tehát, kegyes közbenjárónk, fordítsd felénk mindenkor éber szemedet üdvösségünkre. És Jézust anyaságod áldott szent gyümölcsét, nekünk e földi út végén mutasd meg. Ó áldott, ó édes, ó jóságos, szép Szűz Mária.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."