Bencés zsolozsma L A U D E SURUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
06
URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Brev. Muar.
Törjük meg most ez ünnepen
A rég parancsolt hallgatást
Fennen hirdetnünk illik is
A csendbe burkolt titkokat.
 
2. A Tábor égbe nyúlt csúcsán
A meghívott tanúk előtt
Isten-mivoltod hirdeted,
Mit eddig emberség fedett.
 
3. Rejtőző fényed felragyog,
Elárad tested tagjain,
Szent Isten-arcod áll elénk,
Tündöklik teljes lényed itt.
 
4. Mennydörgés támad hirtelen,
Atyád hallatja szózatát;
Az égben felhőt szétszakít,
S Fiának hirdet tégedet.
 
5. Hallgassák minden földek Őt,
A minden népek mesterét,
Némuljon ember ajka el,
Isten, ki oktat, Isten az.
 
6. Atyánk, ki felhőt felszakít,
S Fiának vall, áldjuk Veled,
S a Lelket áldjuk egyaránt
Időtlen századok során. Ámen.
 
1. antifóna Mt 17,1
Jézus magával vitte a hegyre * Pétert, Jakabot és testvérét Jánost s elváltozott szemük láttára. Arca, mint a nap, tündöklőn ragyogott s ruhája fehéren fénylett.
 
92. zsoltár • A teremtő Isten dicsérete
Az Úr, mindenható Istenünk, átvette az uralmat. Örvendezzünk, ujjongjunk és dicsőítsük őt! – Jel 19,6-7
 
Király az Úr, fönségbe öltözött, * fönségbe öltözött, erővel övezte magát.
 
Biztos alapot vetett a földnek, * erősen áll az, meg nem inog.
 
Szilárd a trónusod kezdet óta, * öröktől élsz te, Uram.
 
Zúgnak a folyamok, Uram, † hangosan zúgnak a folyamok, * zúgva morajlanak a széles folyók.
 
Hatalmasabb, mint sok vizek morajlása, † hatalmasabb, mint tenger zúgása, * hatalmas az Úr a magas egekben.
 
Tanításaid, Uram, valóban igazak, * szentség illeti házadat örök időkig.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
1. antifóna Mt 17,1
Jézus magával vitte a hegyre * Pétert, Jakabot és testvérét Jánost s elváltozott szemük láttára. Arca, mint a nap, tündöklőn ragyogott s ruhája fehéren fénylett.
 
2. antifóna Mk 9,7
Egyszerre felhő támadt * és szózat hallatszott a felhőből: „Ez az én szeretett Fiam, mindenkor őt hallgassátok.“
 
Ószövetségi ének (Iz 42,1-9) • Az Úr szolgájáról szóló első ének
A mennyből szózat hangzott: Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. – Mt 3,17
 
„Nézzétek a szolgám, akit támogatok, * a választottam, akiben kedvem telik.
 
Reá adtam lelkem * igazságot visz majd a népeknek.
 
Nem kiált majd és hangját föl nem emeli, * szava sem hallatszik az utcákon.
 
A megtört nádszálat össze nem zúzza, † a füstölgő mécsest ki nem oltja: * igazságos ítéletet hirdet.
 
Nem lankad el, és nem törik össze, † amíg nem teremt a földön igazságot, * tanítására várnak a szigetek.”
 
Ezt mondja az Isten, az Úr, † aki megteremtette az egeket és kifeszítette, * aki megszilárdította a földet és rajta növényeket sarjasztott.
 
Aki éltető leheletet ad a földön lakó népnek, * és életet mindennek, ami csak jár-kel rajta:
 
„Én, az Úr, hívtalak meg igazságban, * én fogtam meg a kezedet.
 
Én formáltalak téged, † Megtettelek a népnek szövetségül, * és világosságul minden nemzetnek.
 
Hogy nyisd meg a vakok szemét, † és szabadítsd ki a foglyokat börtönükből * és a tömlöcből azokat, akik a sötétségben ülnek.
 
Én vagyok az Úr, ez a nevem! † Dicsőségemet másnak át nem engedem, * sem tiszteletemet a bálványszobroknak.
 
Nézzétek, a régi dolgok beteljesednek. † De új dolgokat is hirdetek nektek, * mielőtt megtörténnének, tudtotokra adom őket.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
2. antifóna Mk 9,7
Egyszerre felhő támadt * és szózat hallatszott a felhőből: „Ez az én szeretett Fiam, mindenkor őt hallgassátok.“
 
3. antifóna 2Pét 1,18
Mi hallottuk ezt a szózatot, * mely az égből hangzott le hozzá, mikor ott voltunk a szent hegyen véle.
 
150. zsoltár
[Alleluja!]
 
Dicsérjétek az Urat szentélyében, * dicsérjétek őt erős vrában!
 
Dicsérjétek hatalmas tetteiért, * dicsérjétek végtelen flségéért!
 
Dicsérjétek őt harsonaszval, * dicsérjétek hárfával és citerával!
 
Dicsérjétek dobbal és tnccal, * dicsérjétek húrokkal és fuvolák hangjával!
 
Dicsérjétek őt zengő cimbalommal, * dicsérjétek őt búgó cimbalommal!
 
Minden lélek az Urat dicsérje! * Alleluja, alleluja!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.
 
3. antifóna 2Pét 1,18
Mi hallottuk ezt a szózatot, * mely az égből hangzott le hozzá, mikor ott voltunk a szent hegyen véle.
 
Olvasmány Zsid 12,22b.24-25
Ti Sion hegyéhez járultatok, az élő Isten városához, az új szövetség közvetítőjéhez, Jézushoz, a ránk hulló vérhez, amely hathatósabban kiált, mint Ábelé. Vigyázzatok, ne utasítsátok vissza azt, aki hozzátok szól. Mert ha azok sem menekültek meg, akik a földön szólót elutasították, mi még kevésbé fogunk megmenekülni, ha elfordulunk attól, aki az égből szól hozzánk.
 
Válaszos ének Zsolt 4
Emberek fiai! * Meddig marad kemény szívetek?
Tudjátok meg mindnyájan, hogy csodálatossá teszi szentjét az Úr. * Meddig marad... Dicsőség... Emberek fiai...
 
4. antifóna 2Kor 4,6.4
Isten egykor így szólt: * „A sötétségből támadjon fényesség“, nagy világosságot támasztott szívünkben, hogy felragyogjon nékünk dicsősége Jézus Krisztusnak arcán, aki örök képmása.
 
Benedictus Lk 1,69-79
[Zakariás eltelt Szentlélekkel, és így prófétált:]
 
Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, * mert meglátogatta népét és megváltást szerzett néki.
 
Erős szabadítót támasztott nékünk * szolgájának, Dávidnak házából.
 
Amint szólott a szentek ajkával, * ősidők óta a próféták szavával:
 
Megszabadít az ellenség kezéből, * mindazoktól, akik gyűlölnek minket.
 
Irgalmas lesz atyáink iránt, * szent esküjét el nem felejti,
 
A szövetséget, melyet Ábrahámmal, atyánkkal kötött, * hogy amit ígért, megadja nékünk;
 
Hogy megszabadulva az ellenség kezéből * félelem nélkül szolgáljunk néki,
 
Szentségben és igazságban színe előtt * életünk minden napján.
 
Te pedig, gyermek, a Magasságbeli hírnöke leszel, * mert az Úr előtt jársz, hogy útját előkészítsd.
 
Az üdvösség ismeretére tanítsd népét, * hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
 
Istenünk mélységes irgalma által, * amellyel a magasságból Fölkelő eljön hozzánk,
 
Hogy világítson azoknak, akik a halál árnyékában és sötétben élnek, * és vezérelje lépteinket a békesség útjára.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna 2Kor 4,6.4
Isten egykor így szólt: * „A sötétségből támadjon fényesség“, nagy világosságot támasztott szívünkben, hogy felragyogjon nékünk dicsősége Jézus Krisztusnak arcán, aki örök képmása.
 
Könyörgések
Testvérek, Urunk, Jézus Krisztus által,aki a hegyen csodálatosan átváltozott színében, bizalommal kérjük Mennyei Atyánkat:
     Engedd, hogy szemünk meglássa dicsőségedet, Urunk!
 
Atyánk, te megdicsőítetted szeretett Fiadat, és a fényes felhőben magadat is kinyilatkoztattad;
– add, hogy hívő szívvel hallgassuk Krisztus igéjét.
Istenünk, te választottaidat házad bőségében részesítetted;
– engedd, hogy életünk forrására találjunk Krisztus testében.
Istenünk, te a sötétségből fényt támasztottál, hogy dicsőségedet láthassuk Jézus Krisztus arcán;
– tápláld szívünkben szeretett Fiad imádásának lelkületét.
Istenünk, te kegyelmeddel szent hivatásra hívtál bennünket;
– az Evangélium által ragyogtasd fel az emberek között a halhatatlan életet.
Atyánk, te akkora szeretettel szeretsz bennünket, hogy gyermekeid lehetünk;
– add, hogy (a névnapos N. testvérünk és) vagy (az X. éve beöltözött N. és N. atya/testvér, és) mindannyian Krisztus megjelenésekor hasonlók lehessünk hozzá!
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Istenünk, te egyszülött Fiad dicsőséges színeváltozásakor Mózes és Illés tanúságtételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és csodálatos reménységet nyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg nekünk, hogy szeretett Fiad szavára hallgatva, társörökösei lehessünk Krisztusnak. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás
A békesség Istene szenteljen meg benneteket teljesen, őrizze meg szellemetek, lelketek és testetek egészen feddhetetlenül Urunk, Jézus eljöveteléig!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma N A P K Ö Z I I M A Ó R AURUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA

Déli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
06
URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA
N A P K Ö Z I   I M A Ó R A
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz
Hűséges Isten, nagy Király,
Törvényed él és írva áll.
Hogy lágyan keljen hajnal fény,
S lángoljon forrón tűző nap.
 
2. Viszálynak, pernek oltsd tüzét,
Szüntesd az ártó szenvedélyt,
A testet tartsd meg erőben,
A szívet tápláld békéddel.
 
3. Hallgass meg, kérünk, jó Atya,
Atyának mása, egy Fia,
És Lélek, lelket gyógyító:
Egy szent Fölségként trónoló. Ámen.
 
Antifóna Mt 17,1
Jézus magával vitte a hegyre * Pétert, Jakabot és testvérét Jánost s elváltozott szemük láttára. Arca, mint a nap, tündöklőn ragyogott s ruhája fehéren fénylett.
 
122. zsoltár • A nép az Úrban bízik
A két vak kiáltozni kezdett: Uram, Dávid Fia, könyörülj rajtunk! – Mt 20,30
 
Hozzád emelem szememet, * aki a mennyben lakozol.
 
Amint a szolgák gazdájuk kezét figyelik, * ahogy a szolgáló úrnőjének kezére tekint,
 
Úgy tekint szemünk Istenünkre, az Úrra, * amíg meg nem kegyelmez nékünk.
 
Könyörülj rajtunk, Urunk, könyörülj, * mert a gyalázattal nagyon elteltünk.
 
Mert nagyon megtelt a lelkünk * a gazdagok gúnyolódásával, a dölyfösök büszke gőgjével.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
123. zsoltár • Segítségünk az Úr nevében
Az Úr így szólt Pálhoz: Ne félj!... Én veled vagyok! – ApCsel 18,9-10
 
Ha az Úr nem lett volna mivelünk, – vallja meg most Izrael, † ha az Úr nem lett volna mivelünk, * amikor az emberek ellenünk támadtak,
 
Elevenen nyeltek volna el bennünket, * mikor haragjuk fellángolt ellenünk.
 
Elsodortak volna minket a vizek, † átcsapott volna rajtunk a folyó, * átcsaptak volna rajtunk a tajtékzó habok.
 
Az Úr legyen áldott, * aki nem vetett oda minket zsákmányul foguknak.
 
Lelkünk megmenekült, mint a madár a vadászok hálójából, † a háló szétszakadt, * és mi szabadok lettünk.
 
Segítségünk az Úr nevében, * aki az eget és a földet alkotta.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
124. zsoltár Az Úr népének őrzője.
Békesség és irgalom, Isten választott népének. – Gal 6,16
 
Aki az Úrban bízik, olyan mint a Sion hegye, * nem inog meg az, megmarad örökké.
 
Jeruzsálemet hegyek övezik, † az Úr így veszi körül népét, * most és örökkön-örökké.
 
Ne uralkodjék az igazak földjén a gonoszság jogara, * nehogy az igaz is erőszakra nyújtsa kezét.
 
Tégy jót, Uram, a jókkal, * és azokkal, akik igazszívűek.
 
De akik hajlanak a hamis utakra, † űzze el az Úr a bűnösökkel együtt őket. * Békesség legyen Izraelnek!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
Antifóna Mt 17,1
Jézus magával vitte a hegyre * Pétert, Jakabot és testvérét Jánost s elváltozott szemük láttára. Arca, mint a nap, tündöklőn ragyogott s ruhája fehéren fénylett.
 
Olvasmány Iz 42,1-4
Íme az én szolgám, akit támogatok, a választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, hogy igazságot vigyen a nemzeteknek. Nem lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön.
 
- Tekintsetek rá és arcotok felragyog,
- És nem borítja szégyen többé.     Zsolt 33,6
 
Zárókönyörgés
Istenünk, te egyszülött Fiad dicsőséges színeváltozásakor Mózes és Illés tanúságtételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és csodálatos reménységet nyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg nekünk, hogy szeretett Fiad szavára hallgatva, társörökösei lehessünk Krisztusnak. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma V E S P E R Á SURUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA

Esti ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
06
URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA
V E S P E R Á S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Brev. Muar.
Törjük meg most ez ünnepen
A rég parancsolt hallgatást
Fennen hirdetnünk illik is
A csendbe burkolt titkokat.
 
2. A Tábor égbe nyúlt csúcsán
A meghívott tanúk előtt
Isten-mivoltod hirdeted,
Mit eddig emberség fedett.
 
3. Rejtőző fényed felragyog,
Elárad tested tagjain,
Szent Isten-arcod áll elénk,
Tündöklik teljes lényed itt.
 
4. Mennydörgés támad hirtelen,
Atyád hallatja szózatát;
Az égben felhőt szétszakít,
S Fiának hirdet tégedet.
 
5. Hallgassák minden földek Őt,
A minden népek mesterét,
Némuljon ember ajka el,
Isten, ki oktat, Isten az.
 
6. Atyánk, ki felhőt felszakít,
S Fiának vall, áldjuk Veled,
S a Lelket áldjuk egyaránt
Időtlen századok során. Ámen.
 
1. antifóna 2Tim 1,9
Isten meghívott * szent hivatásra kegyelme által, amelyet Jézusban öröktől adott nékünk.
 
110. zsoltár
[Alleluja!]
 
Teljes szívemből az Urat dicsérem * mikor az igazak tanácskozsra egybegyűlnek.
 
Csodálatosak az rnak művei, * kutassa mindaz, ki vágydik utánuk.
 
Nagyság és fölség minden tette, * igazsága megmarad rökre.
 
Csodáinak emlket szerzett, * irgalmas az r és kegyelmes.
 
Ételt adott azoknak, kik őt flik, * szövetségére emlékezik örkkön-rökké.
 
Megmutatta népének hatalmas műveit, † a nemzetek örökségét adta nkik: * hűség és igazság keze műve.
 
Igaz minden rendelése, † mindörökké szilrdan llnak, * igazság és méltányosság szlte őket.
 
Megváltást kldött npének, * szövetséget kötött vle rökre.
 
Félelmetes és szent az ő neve, * az Úr félelme a bölcsesség kezdete.
 
Helyesen gondolkodnak, akik aszerint lnek. * Az Úr dicsérete megmarad rökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentllek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörkkön rökké. Ámen.
 
1. antifóna 2Tim 1,9
Isten meghívott * szent hivatásra kegyelme által, amelyet Jézusban öröktől adott nékünk.
 
2. antifóna Ef 4,21-23
Hallottátok s megtanultátok, * hogy az igazság Jézusban van. Vessétek le a régi embert, és újuljatok meg, alleluja.
 
112. zsoltár • Isten fönsége és irgalma
Hatalmasokat taszít le trónjukról, de fölemeli az elesetteket. – Lk 1,52
 
Dicsérjétek, az Úrnak szolgái, * dicsérjétek az Úr szent nevét!
 
Az Úr neve legyen áldott * most és örökkön-örökké!
 
Az egész földön kelettől nyugatig * dicsérjétek az Úr szent nevét!
 
Fölséges az Úr minden nép fölött, * dicsősége beragyog mindent.
 
Ki olyan, mint az Úr, a mi Istenünk? † Aki a magasban lakik, * és szemmel tartja az eget s a földet?
 
Felkarolja a gyengét a porból, * fölemeli a szegényt a sárból,
 
Fejedelmek között juttat neki helyet, * népe vezérei közé ülteti.
 
A gyermektelen asszony úgy lakhat házában * mint a fiainak örvendő anya.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
2. antifóna Ef 4,21-23
Hallottátok s megtanultátok, * hogy az igazság Jézusban van. Vessétek le a régi embert, és újuljatok meg, alleluja.
 
3. antifóna 1Jn 3,2
Alleluja. Amikor megjelenik Jézus, * hozzá leszünk hasonlókká, mert látni fogjuk őt úgy, amint van. Alleluja, alleluja.
 
Újszövetségi ének (Kol 1,12-20) • Krisztus minden teremtmény elszőszülöttje, elsőszülött a holtak közül
 
Adjunk hálát örömmel az Atyának, * aki a szentek sorsára méltatott minket a világosságban.
 
Kiragadott minket a sötétség hatalmából, * és áthelyezett szeretett Fia országába. ℞
 
Benne van vére által szerzett megváltásunk, * minden bűnünk bocsánata.
 
A láthatatlan Isten képmása ő, * minden teremtmény elsőszülöttje. ℞
 
Benne teremtett mindent égen s földön, * a láthatatlanokat és a láthatókat,
 
Trónusokat és uralmakat, † fejedelemségeket és hatalmakat, * mindent általa és érte teremtett. ℞
 
Mindennél előbb van ő, * benne áll fönn minden.
 
Ő a feje a testnek, Egyházának, † ő a kezdet, elsőszülött a holtak közül, * hogy övé legyen az elsőség mindenekben. ℞
 
Úgy tetszett az Atyának, hogy az egész teljesség benne lakjék, * és általa békítsen ki magával mindent.
 
Keresztjén kiontott vére árán * békességet szerzett a földön s az égben mindeneknek. ℞
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örökké. Ámen. ℞
 
3. antifóna 1Jn 3,2
Alleluja. Amikor megjelenik Jézus, * hozzá leszünk hasonlókká, mert látni fogjuk őt úgy, amint van. Alleluja, alleluja.
 
Olvasmány 1Kor 15,47-49
Az első ember földből való, földi: a második ember a mennyből való. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, s amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. Ezért ahogy a földi ember alakját magunkon hordozzuk, a mennyeinek az alakját is magunkon fogjuk hordozni.
 
Válaszos ének Zsolt 4,7-8
Igazságnak Ura, Istene, * ragyogtasd föl arcod fölöttünk!
Töltsd el szívünket örömmel és biztonságban őrizz meg. * ragyogtasd föl arcod...
Dicsőség... Igazságnak Ura, Istene...
 
4. antifóna Fil 3,20-21
Ami hazánk az égben van, * onnan várjuk Jézust, Megváltónkat. Ő átalakítja gyarló testünket, és megdicsőíti, alleluja.
 
Magnificat Lk 1,46-55
[Zakariás házában Mária így szólt:]
 
Magasztalja lelkem az Urat, * ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben.
 
Tekintetre méltatta alázatos szolgáló lányát: * lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.
 
Mily nagy dolgot művelt velem * ő, a hatalmas, akit Szentnek hívunk.
 
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma * azokon, akik félik őt.
 
Nagyszerű dolgokat művelt karja, * a szívükben gőgösöket széjjelszórta.
 
Uralkodókat űzött el trónjukról, * de a kicsinyeket magasra emelte.
 
Betöltötte az éhezőket minden jóval, * a gazdagokat elbocsátotta üres kézzel.
 
Fölkarolta szolgáját, Izraelt: * megemlékezett irgalmáról,
 
Melyet atyáinknak hajdan megígért, * Ábrahámnak és utódainak örökkön-örökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna Fil 3,20-21
Ami hazánk az égben van, * onnan várjuk Jézust, Megváltónkat. Ő átalakítja gyarló testünket, és megdicsőíti, alleluja.
 
Könyörgések
Testvéreim, Üdvözítőnk a hegyen csodálatosan tündökölt tanítványai előtt; bizalommal kérjük őt:
     Dicsőség Királya, áraszd ránk fényedet!
 
Krisztusunk, te színeváltozásoddal föltámadásodról tettél tanúságot;
– a megpróbáltatásokban Egyházadnak dicsőséges megjelenésed adjon erőt.
Te magaddal vitted Pétert, Jakabot és Jánost a hegyre;
– N. pápánk és N. főapátunk a püspökökkel együtt a föltámadás reményében szolgálják népedet.
Dicsőséges arcodat fölragyogtattad a hegyen Mózesnek és Illésnek;
– vezesd el a megváltás teljességére elsőnek kiválasztott népedet.
Az egész földet beragyogtad a Teremtő dicsőségével;
– add, hogy a te világosságodban járjon minden jószándékú ember.
Te átalakítod gyarló testünket, és megdicsőült testedhez teszed hasonlóvá;
– meghalt testvéreinkért imádkozunk, hogy eljussanak dicsőséged fényébe.
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Istenünk, te egyszülött Fiad dicsőséges színeváltozásakor Mózes és Illés tanúságtételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és csodálatos reménységet nyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg nekünk, hogy szeretett Fiad szavára hallgatva, társörökösei lehessünk Krisztusnak. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás
Töltsön el benneteket kegyelemmel és békével Istennek és Urunknak, Krisztus Jézusnak ismerete!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma K O M P L E T Ó R I U MVASÁRNAP I. VESPERÁS UTÁN ÉVKÖZI IDŐBEN, I. HÉT

Esti ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
06
VASÁRNAP I. VESPERÁS UTÁN ÉVKÖZI IDŐBEN, I. HÉT
K O M P L E T Ó R I U M
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Lelkiismeret-vizsgálat, bevezethető a következőképpen:
Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg a nap folyamán elkövetett bűneinket!
 
vagy:
Testvéreim! Valljuk meg Isten előtt vétkeinket!
 
vagy:
Testvéreim! Mielőtt nyugovóra térnénk, kérjük Istentől bűneink bocsánatát!
 
vagy:
Testvéreim! Mindnyájan rászorulunk Isten irgalmára. Szálljunk magunkba, és bocsássunk meg szívből egymásnak, hogy Isten irgalmára mi magunk is méltók legyünk!
 
Bűnbánat
Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
– mert vétkeztünk ellened és testvéreink ellen!
Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
– és add meg nekünk az üdvösséget!
 
vagy:
Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket: Krisztus, kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj értünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
vagy:
Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem! Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
 
vagy:
Jézus Krisztus, utunk és példaképünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, kiengesztelődésünk és megváltásunk: Krisztus kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, a hit szerzője és beteljesítője: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
Befejezés
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
– Ámen.
 
Himnusz
I. Lit.Hor.
Immár a nap leáldozott
Teremtőnk, kérünk tégedet,
Kegyelmed oszd most gazdagon,
S őrizzed, óvjad népedet.
 
2. A szívünk rólad álmodik,
S pihentében is rád tekint,
Ha felkel fényes, új napunk,
Dicsőségedről énekel.
 
3. Adj üdvösséges életet,
Izzíts lelkünkben új tüzet,
A ránk törő rút éjhomályt
Világosságod rontsa szét.
 
4. Add meg, Teremtő jó Atyánk,
Urunkért, Jézus Krisztusért,
Ki véled és Szentlelkeddel
Uralkodik menny trónusán. Ámen.
 
vagy
 
II. Lit.Hor.
Krisztus, te nap vagy és világ,
Ki megtörsz éjt, sötét homályt,
Atyád világossága vagy,
Add boldogító fényedet.
 
2. Urunk, most együtt kérlelünk:
Ez éjszakán maradj velünk,
Békéd nyugalma töltsön el,
Így testünk, lelkünk megpihen.
 
3. Takarja álom bár szemünk,
A szívünk itt virraszt veled.
Õrizd, jobboddal támogasd
A benned bízó híveket!
 
4. Oltalmazd néped, Istenünk,
A cselvető gonoszt letörd;
Ne hagyd magára népedet,
Hisz érte adtad véredet!
 
5. Dicsérünk téged, szent Atyánk,
És Krisztust, az örök királyt;
S a Szentlelket, ki éltetőnk,
Szép ének áldja szüntelen! Ámen.
 
vagy
 
III. Brev. Maur.
Hálát zeng most néked szívünk,
A napnak múltán, jó Atyánk,
Árnyával az éjjel közeleg,
Imánk esengve száll feléd.
 
2. Bűnnel sokszor bántott e nap,
Engesztelőn kérlel szavunk:
Ősellenség gonosz nyila
Rajtunk ne ejtsen új sebet!
 
3. Bősz vad módján jár most körül
A Sátán és zsákmányt keres;
Védő szárnyad borítsd reánk,
Atyánk, őrizzen szent kezed!
 
4. Véget nem ér fénylő napod;
Mikor ragyog már fel nekünk?
Békességes, örök hazánk
Mikor lesz végre már miénk?
 
5. Áldunk, Isten, te jó Atya,
Áldunk, bűntől váltó Fiú,
S téged, Lélek, vigaszt adó,
Áldón magasztal hű szívünk. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 85,4.17.10
Örvendeztesd meg szolgádat, * mutasd meg, Uram, jóságod, mert te irgalmadban nagy csodákat művelsz.
 
85. zsoltár
[Dávid imája.]
 
Fordulj hozzám és hallgass meg, Uram, * mert nyomorult és szegény vagyok!
 
Végy oltalmadba, mert neked élek, * szabadítsd meg, Istenem, szolgádat, aki benned bízik!
 
Könyörülj rajtam, Uram, * mert egész nap hozzád kiáltok.
 
Örvendeztesd meg szolgád szívét, * mert hozzád emelem a lelkemet, Uram.
 
Mert te, Uram, jóságos és irgalmas vagy, † megbocsátasz készséggel azoknak, * akik téged hívnak.
 
Hallgasd meg imámat, Uram, * figyelj könyörgő szavamra.
 
Szorongatásom napján hozzád kiáltok, * mert te meghallgatsz engem.
 
Az istenek közt, Uram, nincs hozzád hasonló, * és műveidhez semmi sem fogható.
 
Eljön minden nép, amelyet alkottál, † leborul előtted, Uram, * és dicsőíti nevedet,
 
Mert nagy vagy és csodákat művelsz: * egyedül te vagy Isten.
 
Taníts engem utadra, Uram, * hogy igazságod szerint járjak.
 
Irányítsd arra szívemet, * hogy nevedet félje.
 
Egész szívvel áldalak, Uram, Istenem, * és mindörökké dicsőítem nevedet.
 
Mert irgalmad oly nagy irántam, * hogy a halál országából kimentettél engem.
 
Istenem, kevélyek kelnek föl ellenem, † hatalmaskodók törnek vesztemre, * senki sem törődik veled.
 
Pedig te, Uram, irgalmas és jóságos Isten vagy, * hosszan tűrő, könyörülő és hűséges.
 
Tekints rám és légy hozzám kegyelmes, * adj erőt szolgádnak és szabadítsd meg szolgálód fiát.
 
Mutasd meg életemben jóságod jelét, † hadd lássák gyűlölőim és borítsa szégyen őket, * mert te, Uram, megsegítesz és megvigasztalsz engem.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
 
Antifóna Zsolt 85,4.17.10
Örvendeztesd meg szolgádat, * mutasd meg, Uram, jóságod, mert te irgalmadban nagy csodákat művelsz.
 
Olvasmány MTörv 6,4-7
Halljad Izrael! Az Úr, a mi Istenünk, egyedül az Úr! Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből! Maradjanak szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked! Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár fölkelsz, akár lefekszel!
 
Válaszos ének
Uram, tebenned remélek, * kezedbe ajánlom lelkem.
V. Megváltottál engem, Uram, hűséges Istenem. * kezedbe ajánlom...
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. R. Uram...
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Nunc dimittis (Lk 2,28–32)
[Simeon így áldotta Istent:]
 
Bocsásd el most szolgádat, Uram, * szavaid szerint békességben;
 
Hiszen már látta szemem az dvösséget, * melyet minden népnek készítettl,
 
Hogy felragyogjon világosságára a pogányoknak, * és dicsőségére népednek Izraelnek.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökk. Ámen.
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Zárókönyörgés
Látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásának örvendhessünk, aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.
 
Áldások
Pap vagy diakónus:
Áldjon meg és őrizzen meg titeket az Isten! – Ámen.
Ragyogtassa reátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas! – Ámen.
Fordítsa felétek tekintetét, és adja meg nektek békességét! – Ámen.
 
vagy:
A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen: őrizze meg szellemetek, lelketek és testetek egészen feddhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig! – Ámen.
 
vagy:
Töltsön el benneteket a reménység Istene a hit teljes örömével és békéjével, hogy a reményben a Szentlélek erejébõl bővelkedjetek! – Ámen.
 
vagy:
Tegyen titeket méltóvá Isten a szentek sorsára, aki kiragadott benneteket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett Fia országába! – Ámen.
 
vagy: (egyéni imádkozás esetén)
Nyugodalmas jóéjszakát és boldog halált adjon nekünk a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek! – Ámen.
 
Mária-antifóna
Salve, * Regina, mater misericordiae. Vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules, filii Hevae. Ad te suspirámus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
 
Üdvözlégy Királynő, * nagy irgalmasság anyja, élet, édesség boldog remény, áldunk. Hozzád kiáltunk Évának száműzött fiai. Hozzád fohászkodunk sóhajtva, zokogva, hozzád, e siralomvölgyben. Kérünk tehát, kegyes közbenjárónk, fordítsd felénk mindenkor éber szemedet üdvösségünkre. És Jézust anyaságod áldott szent gyümölcsét, nekünk e földi út végén mutasd meg. Ó áldott, ó édes, ó jóságos, szép Szűz Mária.
 
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."