Bencés zsolozsma L A U D E SSZOMBAT HÚSVÉT IV. HETÉBEN

Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
14
SZOMBAT HÚSVÉT IV. HETÉBEN
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz IILit. Hor.
A hajnal ébred, fény ragyog,
Vidám énektől zeng az ég,
Felujjong ím a nagyvilág,
Felsír a rettegő pokol.
 
2. Midőn a győztes nagy király
Halál hatalmát megtöri,
S az élet áldott fényire
Felhozza poklok foglyait.
 
3. Elzárja sírját sziklakő,
Őrzik keményen zsoldosok,
De fölkel mégis győztesen,
Temetve minden kínt, halált.
 
4. „Elég a gyász, elég a könny,
Szűnjön minden baj s fájdalom
Ím, sírból fölkélt Istenünk!”
– A fényes angyal így kiált.
 
5. Örökre légy, te, Krisztusunk,
Boldog húsvéti örömünk,
Adj részt fényedből már nekünk,
Kiket az élet újraszült!
 
6. Dicsőség néked, Jézusunk,
Halált legyőzve tündökölsz,
És áldunk, téged, jó Atyánk,
S Szentlélek Isten, szüntelen. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 18,2
Az égbolt * hirdeti Isten nagyságát, az egek zengik kezének művét.
 
18. zsoltár • A teremtő Isten nagysága
Meglátogatott minket a magasságból Fölkelő, ... hogy lépteinket a békesség útjára vezérelje. – Lk 1,78.79
 
Az ég hirdeti Isten nagyságát, * a mennybolt zengi keze műveit.
 
♦ Ezt harsogja nappal a nappalnak, * erre tanítja éj az éjszakát.
 
Nem szóval, nem beszéddel, * hangjuk sem hallható.
 
Mégis végigszárnyal szavuk a földön, * elhat szózatuk a világ végéig.
 
A nap is ott vert sátrat, * mint vőlegény jön ki házából.
 
Ujjong akár a bajnok, * pályáját úgy futja végig.
 
Fölkel az ég egyik szélén, † s körüljár a másik széléig, * melegétől semmi el nem bújhat.
 
Az Úr törvénye tökéletes, a lelket újjászüli, * az Úr tanúsága megbízható, az oktalant bölccsé teszi.
 
Az Úr parancsai egyenesek, a szívet örömmel töltik el, * az Úr rendelkezése tiszta, fényt gyújt a szemnek.
 
Az Úr félelme szent és örökké megmarad, * az Úr ítéletei igazak és mind jogosak.
 
Értékesebbek az aranynál, a színtiszta aranynál, * édesebbek a méznél, a csorgatott méznél.
 
Szolgád is ügyel rájuk, * ha megtartja őket, jutalma bőséges.
 
De tévedését ki veszi észre? * Azoktól tisztíts meg engem, amikről nem is tudok én!
 
A kevélységtől is tartsd vissza szolgád, * hogy erőt rajtam ne vegyen!
 
Akkor tiszta leszek minden bűntől, * és mentes maradok a súlyos vétektől.
 
Kedves legyen előtted ajkam beszéde, szívem szándéka, * Uram, Megváltóm és menedékem!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 18,2
Az égbolt * hirdeti Isten nagyságát, az egek zengik kezének művét.
 
2. antifóna Bölcs 9,10
Küldd el bölcsességed * dicsőséged trónusától, hogy velem legyen munkámban, és megtudjam, mi kedves néked.
 
Ószövetségi ének (Bölcs 9,1-12) • Salamon imája
Olyan ékesszólást és bölcsességet adok nektek, amelynek egy ellenfeletek sem tud ellenállni. – Lk 21,15
 
Atyáink Istene, irgalom Ura, * ki szavaddal teremtettél mindeneket.
 
Megalkottad az embert bölcsességgel, * hogy uralkodjék a teremtményeken, melyeket alkottál,
 
Hogy igazgassa a földkerekséget szentségben és igazságban, * és igazságot tegyen egyenes szívvel.
 
Add meg nekem bölcsességed, mely ott áll trónodon, * és gyermekeid közül ne zárj ki engem!
 
Hiszen szolgád vagyok, szolgálód fia, † törékeny ember és rövid életű, * gyenge az igazság és a törvény értésére.
 
Legyen bár valaki még oly tökéletes az emberek fiai között, * bölcsességed nélkül semmit sem ér.
 
Nálad a bölcsesség, mely ismeri műveid, * jelen volt, mikor a földkerekséget teremtetted.
 
Tudja, mi kedves szemedben, * és mi felel meg parancsaidnak.
 
Szent egedből küldd el bölcsességed, * dicsőséged trónusától,
 
Hogy velem legyen, és velem munkálkodjék, * és megtudjam, mi kedves néked.
 
Mert tud és ért mindent, † tetteimben józanul vezet majd, * és megoltalmaz hatalmával.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
2. antifóna Bölcs 9,10
Küldd el bölcsességed * dicsőséged trónusától, hogy velem legyen munkámban, és megtudjam, mi kedves néked.
 
3. antifóna Zsolt 96,12.10
Az Úrban vigadjatok, igazak, * áldást mondjatok szent nevére, mert megmenti az Úr a gonoszok kezéből a benne hívők lelkét.
 
96. zsoltár • Isten dicsőségesen ítélkezik
Ez a zsoltár a világ megváltását jelzi és minden nép hitét Istenben. – Szent Atanáz
 
Király az Úr: ujjongjon a föld, * vigadozzanak a szigetek.
 
Felleg és homály veszi őt körül, * igazság és jog trónjának támasza.
 
Előtte tűz lobog, * és fölégeti ellenségeit köröskörül.
 
Villámai megvilágítják a föld kerekségét, * látja a föld és megremeg.
 
A hegyek szétfolynak, mint a viasz az Úr színe előtt, * a világ urának tekintete előtt.
 
Az egek hirdetik igazságát, * nagyságát látják minden nemzetek.
 
Megszégyenülnek mind a bálványimádók, † s akik faragott képeket tisztelnek. * Leborulnak előtte mind az istenek.
 
Hallja ezt és örvend Sion, † Júda városai ujjonganak, * ítéleteid miatt, Uram.
 
Mert nagy vagy, Uram, az egész föld felett, * fölségesebb, mint minden istenek.
 
Szereti az Úr azokat, akik gyűlölik a rosszat, † megőrzi szentjei lelkét, * s megmenti őket a gonoszok kezétől.
 
Fényesség kél az igaz emberre, * a tisztaszívűeket öröm tölti el.
 
Vigadjatok az Úrban, igazak, * szent nevére áldást mondjatok!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
3. antifóna Zsolt 96,12.10
Az Úrban vigadjatok, igazak, * áldást mondjatok szent nevére, mert megmenti az Úr a gonoszok kezéből a benne hívők lelkét.
 
Olvasmány Róm 14,7-9
Egyikünk sem él, s egyikünk sem hal meg önmagának. Míg élünk, az Úrnak élünk, s ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár halunk, az Úré vagyunk. Krisztus ugyanis azért halt meg és támadt föl, hogy holtakon is, élőkön is uralkodjék.
 
Válaszos ének Jel 1,17.18
Én vagyok az Első és az Utolsó, én vagyok az Élő. * Alleluja, alleluja. Halott voltam, de most örökké élek, nálam van az alvilág kulcsa * Alleluja... Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Én vagyok...
 
4. antifóna 2Tim 2,11
Ha meghalunk Krisztus Jézussal * akkor majd vele is élünk, és ha kitartunk mindvégig mellette, Vele is uralkodunk, alleluja.
 
Evangéliumi ének (Jn 15,12-17) • A szeretet parancsa
Ez az én parancsom: Szeressétek egymást, * amint én szerettelek benneteket.
 
Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, * aki barátaiért életét adja.
 
Ti barátaim vagytok, * ha megteszitek, amit meghagyok nektek.
 
Már nem mondalak titeket szolgáknak, * mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura.
 
Barátaimnak mondalak titeket, * mert mindent tudtul adtam nektek, amit Atyámtól hallottam.
 
Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, * s arra rendeltelek, hogy munkátokkal maradandó gyümölcsöt hozzatok.
 
Akkor mindent megad nektek az Atya, * amit nevemben kértek tőle.
 
Szeressétek egymást! * Ez az én parancsom.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
4. antifóna 2Tim 2,11
Ha meghalunk Krisztus Jézussal * akkor majd vele is élünk, és ha kitartunk mindvégig mellette, Vele is uralkodunk, alleluja.
 
Könyörgések
II., IV. és VI. héten
Testvéreim, buzgó lélekkel kérjük Krisztust, aki megmutatta nekünk az örök életet:
     Föltámadásod kegyelme gazdagítson minket!
 
Örök Pásztor, tekints álomból ébredő nyájadra,
– táplálj bennünket gazdagon igéddel és testeddel!
Ne engedd, hogy elragadjon bennünket a farkas, vagy elveszítsen a béres, aki nem pásztor,
– add, hogy hűségesen hallgassunk szavadra!
Te mindig velük vagy azokkal, akik hirdetnek téged, s erőt adsz szavuknak,
– engedd, hogy a mai napon föltámadásodat hirdessük életünkkel és tettünkkel!
Te légy soha el nem múló öröme (a névnapos N, testvérnek/atyának és) egész közösségünknek,
– hogy levetvén a bűn szomorúságát az örök életre vágyódjunk!
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Mindenható, örök Isten, működjék bennünk mindenkor húsvéti kegyelmed, amellyel új életet adtál a keresztség szentségében. Engedd, hogy segítségeddel bő termést hozzunk, és vezess el minket a boldog örökkévalóságba.A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás
II., IV. és VI. héten
Isten, az Atyánk, aki kegyelmével jó reménységgel ajándékozott meg bennünket, erősítse meg szíveteket minden jóra!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma N A P K Ö Z I   I M A Ó R ASZOMBAT HÚSVÉT IV. HETÉBEN

Déli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
14
SZOMBAT HÚSVÉT IV. HETÉBEN
N A P K Ö Z I   I M A Ó R A
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz  Lit. Hor. ad Nonam
Fényesség támadt ez órán,
Sötét halálnak árnyait
Elűzi messze már e fény, 
Sírból föltámadt Jézusunk. 
 
2. Ez órán sírok megnyíltak,
Hallván Megváltónk szózatát, 
Sok elhunyt teste visszatért, 
Sírból kelvén föltámadott.
 
3. Krisztusban éltünk megújult,
S hisszük, nem láthat új halált, 
A boldog élet örömét
Örök időkre hirdeti.
 
4. Dicsőség, Jézus, tenéked,
Halált legyőzve felragyogsz.
És éltető Lelked, s Atyád:
Veled dicsérjük szüntelen. Ámen.
 
Antifóna
Alleluja, alleluja, alleluja.
 
52. zsoltár • A tévelygő emberiség
Mindnyájan vétkeztek, és nélkülözik Isten dicsőségét. – Róm 3,23
 
Így szól szívében az esztelen: „Nincsen Isten.” † Romlottak és utálatosak tetteik, * senki sincs, aki jót tesz.
 
Letekint az Úr az emberekre a mennyből: * van-e értelmes ember, aki Istent keresi?
 
Elpártoltak tőle és megromlottak mindnyájan, * nincs, aki jót tenne, nincsen senki sem.
 
Nem térnek észre, akik gonoszat tesznek? * Emésztik népemet, ahogy a kenyeret eszik.
 
Nem hívják segítségül az Istent; † akkor majd rettegés tölti el őket, * amilyen rettegés még nem volt sohasem.
 
Szétszórta az Úr azok csontjait, akik hűtlenek lettek, * megszégyenültek, mert Isten szétszórta őket.
 
Ki ad Sionból üdvösséget Izraelnek? † Ha majd Isten jóra fordítja népe sorsát, * ujjong Jákob és örvend Izrael.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
79. zsoltár • Látogasd meg szőlődet, Uram!
Jöjj el, Uram, Jézus! – Jel 22,20
 
Hallgass meg, Izrael pásztora, * aki terelgeted Józsefet mint egy nyájat!
 
Ki a kerubok felett trónolsz, * ragyogj fel Efraim, Benjamin és Manassze előtt!
 
Éleszd fel hatalmadat és jöjj el, * hogy üdvözíts minket!
 
Újíts meg bennünket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!
 
Meddig haragszol még, Seregek Ura, * hiszen néped hozzád könyörög?
 
Könnyek kenyerével etettél, * könnyek árjával itattál bennünket.
 
Kiszolgáltattál minket szomszédainknak, hogy harcoljanak ellenünk, * és ellenségeink gúnyolnak bennünket.
 
Seregek Ura, újíts meg bennünket, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!
 
Kihoztál Egyiptomból egy szőlőtőkét, * népeket űztél el, azt pedig helyükre ültetted.
 
Előkészítetted a talajt néki, * gyökeret vert és ellepte földjét.
 
Árnyékával befödte a hegyeket, * ágaival Isten cédrusfáit.
 
A tengerig nyújtotta vesszeit, * hajtásait a nagy folyam vizéig.
 
Miért romboltad le falait? * Azok szedik le, akik az úton járnak.
 
Az erdei vadkan pusztítja, * a mezők vadjai legelnek benne.
 
Térj vissza, seregek Istene, * tekints le az égből, lásd meg és gondozd ezt a szőlőt!
 
Oltalmazd, amit jobbod ültetett, * s az Emberfiát, kit magadnak neveltél!
 
Haragvó tekinteted pusztítsa el azokat, * akik letarolták és elégették, mint a szemetet!
 
Kezed védje a férfit, aki ott áll jobbodon, * az Emberfiát, kit magadnak neveltél!
 
Többé nem hagyunk el téged, * tarts életben minket, és segítségül hívjuk nevedet!
 
Seregek Ura, újíts meg bennünket, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
Antifóna
Alleluja, alleluja, alleluja.
 
Olvasmány Ez 20,41-42a
Mint kellemes illatot, úgy fogadlak majd benneteket, amikor kivezérellek a népek közül, összegyűjtelek a nemzetek közül, ahová szétszóródtatok, és rajtatok mutatom meg, hogy szent vagyok, a népek szeme láttára. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.
 
V Az Úr emlékezetbe idézte irgalmát,
R És hűségét Izrael háza iránt. Zsolt 97,3
 
Zárókönyörgés
Mindenható, örök Isten, te csodálatos vagy minden művedben. Add, hogy akiket megváltottál, felismerjék: a világ kezdete óta nem történt csodálatosabb dolog, mint amikor az idők végezetével föláldoztatott Krisztus, a mi húsvéti Bárányunk, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma V E S P E R Á SHÚSVÉT V. VASÁRNAPJA

Esti ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
14
HÚSVÉT V. VASÁRNAPJA
V E S P E R Á S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz I. Brev. Maur.
Az égből hű kéz pártfogolt,
És átvágtunk mély tengeren,
A kínzó rabság véget ért,
Jármát széttörtük végre már.

2. Ezért víáldás zengje most
Megváltást szerző Istenünk,
S a Bárány húsvét-asztalát
Álljuk fényes díszben körül.

3. A mi pászkánk már Krisztusunk,
Szeplőtlen bárány-áldozat,
A bosszú ártó angyalát
Vérével térítette el.

4. Ó, éghez méltó áldozat,
Haláltól váltó győzelem!
A poklok zárát széttörő
Rég rablott zsákmányt visszavesz.

5. Add véled halnunk, Krisztusunk,
És föltámadnunk is veled,
Test vágyán győznünk megsegíts,
És hadd vágyódjunk ég felé.

6. Téged széáldás zeng, Atyánk,
S a sírból feltámadt Fiút,
Ki földről fénylőn égbe hív,
S Lélek, áldás szól néked is. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 127,1
Boldogok, kik félik az Urat, * és mind, akik az ő útján járnak.
 
127. zsoltár • Áldás a hívőre
Krisztus szerette az Egyházat, és föláldozta magát érte, hogy szent és szeplőtlen legyen. – Ef 5,26-27
 
Boldog mindaz, aki féli az Urat, * aki az ő ösvényein halad.
 
Kezed munkáját élvezed, * boldog leszel és jó lesz sorod.
 
Feleséged olyan házadban, * mint a termő szőlőtő;
 
Gyermekeid asztalod körül, * mint a hajtások az olajfán.
 
Ilyen áldásban részesül az az ember, * aki féli az Urat.
 
Áldjon meg téged az Úr Sionból, * hogy lásd Jeruzsálem boldogságát életed minden napján!
 
Lásd meg fiaidnak fiait! * Békesség legyen Izraelnek!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 127,1
Boldogok, kik félik az Urat, * és mind, akik az ő útján járnak.
 
2. antifóna Zsolt 143,15
Boldog az a nemzet, * melynek az Úr az Istene, melynek az Úr az osztályrésze.
 
143. zsoltár • Ének Isten áldásairól
Isten Krisztussal együtt maga mellé ültetett a mennyben, hogy az eljövendő korokban megmutassa kegyelmének túláradó bőségét. – Ef 2,7
 
K1 Áldott legyen az Úr, az én sziklám! † ő tanította kezemet harcra, * ujjaimat viadalra.
 
K2 Irgalmam, erős váram, menedékem, † szabadítóm és pajzsom, benne remélek, * aki népeket hódoltat előttem.
 
K Uram, mi az ember, hogy gondját viseled, * az ember fia, hogy törődsz vele?
 
M Olyan az ember, mint a fuvallat, * mint az árnyék, úgy fogynak napjai.
 
K Hajlítsd meg egedet, Uram, és szállj le, * érintsd meg a hegyeket, hogy füstöt ontsanak!
 
M Villogtasd villámaidat, szórd a földre, * lődd ki nyilaidat, röpítsd szét őket!
 
K Nyújtsd ki kezed a magasból, † ments ki a hatalmas vizekből, * szabadíts ki az idegenek kezéből!
 
M Mert hazugságot beszél szájuk, * s jobbjuk hamisan esküszik.
 
K1 Ám én új éneket énekelek neked, Istenem, * tízhúrú hárfán játszom színed előtt.
 
K2 A királyoknak te adsz győzelmet, * te mented meg szolgádat, Dávidot.
 
K1 Ments meg engem a végzetes kardtól, * szabadíts meg az idegenek kezéből.
 
K2 Mert hazugságot beszél szájuk, * s jobbjuk hamisan esküszik.
 
K Mint a fiatal fák, viruljanak fiaink, * ifjúságukban erőtől duzzadók!
 
M Lányaink legyenek ékesek, * mint a palotákhoz faragott oszlopok!
 
K Teljenek meg csűreink gazdagon, * bőven legyen bennük minden gyümölcs!
 
M Sokasodjanak juhaink a mezőkön, * barmaink legyenek kövérek!
 
K Ne dőljenek romba falaink, * és utcáinkat ne töltse be jajszó!
 
M Boldog az a nép, melynek ez az osztályrésze, * boldog az a nép, melynek az Úr az Istene!
 
K Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
M Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
2. antifóna Zsolt 143,15
Boldog az a nemzet, * melynek az Úr az Istene, melynek az Úr az osztályrésze.
 
3. antifóna Jel 21,13
Íme Isten hajléka: * köztünk lakik már örökre; mi leszünk az ő népe, s ő letöröl szemünkről minden könnyet.
 
Újszövetségi ének (Jel 21,3b-5. 6b-7) • Új ég és új föld
 
Íme, Isten hajléka az emberek között, * velük fog lakni, azok pedig az ő népe lesznek.
 
Maga az Isten lesz velük: * letöröl szemükről minden könnyet.
 
Halál nem lesz többé, † sem gyász, sem jajgatás, sem fájdalom, * mert ami eddig volt, elmúlt.
 
A trónon ülő így szólt: † „Íme, újjáalkotok mindent!” * Ezek a szavak igazak és hitelre méltók.
 
„Én vagyok az Alfa és az Omega, * a kezdet és a vég.
 
A szomjazónak az élő vizek forrásából ingyen adok. † Ez lesz a győztes örökrésze: * Istene leszek, és ő a fiam lesz.”
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
3. antifóna Jel 21,13
Íme Isten hajléka: * köztünk lakik már örökre; mi leszünk az ő népe, s ő letöröl szemünkről minden könnyet.
 
Olvasmány 2Pét 1,2-4
Kegyelemmel és békességgel töltsön el titeket Istennek és Urunknak, Krisztus Jézusnak ismerete. Az istenfélő életre szolgáló összes javakat isteni hatalma az ő megismerése által juttatta nekünk, aki dicsőségével és erejével meghívott minket. Így váltotta be nekünk a legszebb és legnagyobb ígéreteit, hogy ezek révén az isteni természet részeseivé legyetek és elmeneküljetek a romlottság elől, amely a bűnös kívánság által uralkodik a világon.
 
Válaszos ének Jel 1,17.18
Isten a királyunk kezdettől fogva, * alleluja, alleluja. Szabadító tetteket vitt végbe a földön. * alleluja, alleluja. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Isten a királyunk...
 
4. antifóna Jn 15,7
Ha megmaradtok énbennem * és tanításom is bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, s megadatik nektek, alleluja.
 
Magnificat Lk 1,46-55
[Zakariás házában Mária így szólt:]
 
Magasztalja lelkem az Urat, * ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben.
 
Tekintetre méltatta alázatos szolgáló lányát: * lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.
 
Mily nagy dolgot művelt velem * ő, a hatalmas, akit Szentnek hívunk.
 
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma * azokon, akik félik őt.
 
Nagyszerű dolgokat művelt karja, * a szívükben gőgösöket széjjelszórta.
 
Uralkodókat űzött el trónjukról, * de a kicsinyeket magasra emelte.
 
Betöltötte az éhezőket minden jóval, * a gazdagokat elbocsátotta üres kézzel.
 
Fölkarolta szolgáját, Izraelt: * megemlékezett irgalmáról,
 
Melyet atyáinknak hajdan megígért, * Ábrahámnak és utódainak örökkön-örökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna Jn 15,7
Ha megmaradtok énbennem * és tanításom is bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, s megadatik nektek, alleluja.
 
Könyörgések
3. és 5. vasárnap
Kérjük, testvéreim, Krisztus Urunkat, életünket és föltámadásunkat:
Élő Isten Fia, könyörülj rajtunk!
 
Egyházadért könyörgünk:
– szenteld meg, hogy országod megvalósuljon a nemzetek között.
A betegekért, a gyászolókért, az elnyomottakért és a száműzöttekért kérünk:
– nyerjenek tőled vigasztalást és segítséget.
Azokért kérünk, akik letértek utadról,
– hogy elnyerjék bűneik bocsánatát és az új élet örömét.
Megfeszített és föltámadt Üdvözítőnk! Te eljössz, hogy megítéld a világot;
– légy irgalmas hozzánk, bűnösökhöz.
Kérünk téged a világban élő minden emberért,
– s mindazokért, akik a föltámadás hitében távoztak el tőlünk.
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Istenünk, te megváltottál és gyermekeiddé fogadtál bennünket. Tekints jóságosan szeretett fiaidra,és vezess el minket, Krisztusban hívőket az igazi szabadságra és a mennyei dicsőségbe. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás
Isten, aki föltámasztotta Jézust a halálból, adja meg nektek a bennetek lakó Lélek által, hogy lélek szerint éljetek és a lelkiekre törekedjetek!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma K O M P L E T Ó R I U MVASÁRNAP I. VESPERÁS UTÁN HÚSVÉTI IDŐBEN, I. HÉT

Esti ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
14
VASÁRNAP I. VESPERÁS UTÁN HÚSVÉTI IDŐBEN, I. HÉT
K O M P L E T Ó R I U M
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Lelkiismeret-vizsgálat, bevezethető a következőképpen:
Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg a nap folyamán elkövetett bűneinket!
 
vagy:
Testvéreim! Valljuk meg Isten előtt vétkeinket!
 
vagy:
Testvéreim! Mielőtt nyugovóra térnénk, kérjük Istentől bűneink bocsánatát!
 
vagy:
Testvéreim! Mindnyájan rászorulunk Isten irgalmára. Szálljunk magunkba, és bocsássunk meg szívből egymásnak, hogy Isten irgalmára mi magunk is méltók legyünk!
 
Bűnbánat
Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
– mert vétkeztünk ellened és testvéreink ellen!
Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
– és add meg nekünk az üdvösséget!
 
vagy:
Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket: Krisztus, kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj értünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
vagy:
Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem! Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
 
vagy:
Jézus Krisztus, utunk és példaképünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, kiengesztelődésünk és megváltásunk: Krisztus kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, a hit szerzője és beteljesítője: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
Befejezés
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
– Ámen.
 
Himnusz Brev. Maur.
Világnak üdve, Jézusunk,
Halált letörve visszatérsz,
S harmadnap reggel győztesen
A sírnak mélyét elhagyod.
 
2. A földet lassan éj fedi,
Szemünk álomtól oly nehéz,
A bűntől óvd meg népedet,
S minden kísértést messze űzz!
 
3. Hogy míg a napnak terhein
Könnyít az álom, s új erő
Árad szét testünk tagjain,
Szívünk a jóra kész legyen!
 
4. Add véled halnunk, Krisztusunk,
És föltámadnunk is dicsőn,
Megvetnünk add a földi jót,
És add szeretnünk az eget!
 
5. Atyánkat áldjuk és Fiát,
Ki eltiporva a halált
Magával minket égbe visz;
Dicsérünk, Lélek, téged is. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 85,4.17.10
Örvendeztesd meg szolgádat, * mutasd meg, Uram, jóságod, mert te irgalmadban nagy csodákat művelsz.
 
85. zsoltár
[Dávid imája.]
 
Fordulj hozzám és hallgass meg, Uram, * mert nyomorult és szegény vagyok!
 
Végy oltalmadba, mert neked élek, * szabadítsd meg, Istenem, szolgádat, aki benned bízik!
 
Könyörülj rajtam, Uram, * mert egész nap hozzád kiáltok.
 
Örvendeztesd meg szolgád szívét, * mert hozzád emelem a lelkemet, Uram.
 
Mert te, Uram, jóságos és irgalmas vagy, † megbocsátasz készséggel azoknak, * akik téged hívnak.
 
Hallgasd meg imámat, Uram, * figyelj könyörgő szavamra.
 
Szorongatásom napján hozzád kiáltok, * mert te meghallgatsz engem.
 
Az istenek közt, Uram, nincs hozzád hasonló, * és műveidhez semmi sem fogható.
 
Eljön minden nép, amelyet alkottál, † leborul előtted, Uram, * és dicsőíti nevedet,
 
Mert nagy vagy és csodákat művelsz: * egyedül te vagy Isten.
 
Taníts engem utadra, Uram, * hogy igazságod szerint járjak.
 
Irányítsd arra szívemet, * hogy nevedet félje.
 
Egész szívvel áldalak, Uram, Istenem, * és mindörökké dicsőítem nevedet.
 
Mert irgalmad oly nagy irántam, * hogy a halál országából kimentettél engem.
 
Istenem, kevélyek kelnek föl ellenem, † hatalmaskodók törnek vesztemre, * senki sem törődik veled.
 
Pedig te, Uram, irgalmas és jóságos Isten vagy, * hosszan tűrő, könyörülő és hűséges.
 
Tekints rám és légy hozzám kegyelmes, * adj erőt szolgádnak és szabadítsd meg szolgálód fiát.
 
Mutasd meg életemben jóságod jelét, † hadd lássák gyűlölőim és borítsa szégyen őket, * mert te, Uram, megsegítesz és megvigasztalsz engem.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
 
Antifóna Zsolt 85,4.17.10
Örvendeztesd meg szolgádat, * mutasd meg, Uram, jóságod, mert te irgalmadban nagy csodákat művelsz.
 
Olvasmány MTörv 6,4-7
Halljad Izrael! Az Úr, a mi Istenünk, egyedül az Úr! Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből! Maradjanak szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked! Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár fölkelsz, akár lefekszel!
 
Válaszos ének
Uram, tebenned remélek, kezedbe ajánlom lelkem. * Alleluja, alleluja. Megváltottál engem, Uram, hűséges Istenem. * Alle... Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. + Uram...
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Nunc dimittis (Lk 2,28–32)
[Simeon így áldotta Istent:]
 
Bocsásd el most szolgádat, Uram, * szavaid szerint békességben;
 
Hiszen már látta szemem az dvösséget, * melyet minden népnek készítettl,
 
Hogy felragyogjon világosságára a pogányoknak, * és dicsőségére népednek Izraelnek.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökk. Ámen.
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Zárókönyörgés
Látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásának örvendhessünk, aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.
 
Áldások
Pap vagy diakónus:
Áldjon meg és őrizzen meg titeket az Isten! – Ámen.
Ragyogtassa reátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas! – Ámen.
Fordítsa felétek tekintetét, és adja meg nektek békességét! – Ámen.
 
vagy:
A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen: őrizze meg szellemetek, lelketek és testetek egészen feddhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig! – Ámen.
 
vagy:
Töltsön el benneteket a reménység Istene a hit teljes örömével és békéjével, hogy a reményben a Szentlélek erejébõl bővelkedjetek! – Ámen.
 
vagy:
Tegyen titeket méltóvá Isten a szentek sorsára, aki kiragadott benneteket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett Fia országába! – Ámen.
 
vagy: (egyéni imádkozás esetén)
Nyugodalmas jóéjszakát és boldog halált adjon nekünk a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek! – Ámen.
 
Mária-antifóna
Regina caeli * laetáre, alleluia:
Quia quem meruisti portáre, alleluia:
Resurrexit, sicut dixit, alleluia:
Ora pro nobis Deum, alleluia.
 
Örülj, Királynő, * mennyekben, alleluja;
Mert Ő, kit hordozhattál méhedben, alleluja;
Sírból fölkelt, szava betelt, alleluja,
Kérleld meg Istent értünk, alleluja
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."