Bencés zsolozsma L A U D E SSZERDA

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
31
SZERDA
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Brev. Maur.
Ígérsz, Urunk, s mi bízhatunk,
Mivel szilárdan áll szavad,
Azért kér most e hajnalon
A jó reményért énekünk.
 
2. A gyarló ember hitszegő:
Ígér, de csalfán rászed is;
Tört nádszál, hogyha megfogod,
Így szúr kezedbe álnokul.
 
3. Mily boldog hát, ki teljesen,
Urunk, öledbe rejtezik:
E várban biztos béke vár,
Nem rázhat itt meg vész, vihar.
 
4. És hogy ne féljen gyönge szív,
Magad szent esküvel kötöd;
Reményünk, látva ily kezest,
Már földön ízlel égi jót.
 
5. Már gondolatban nálad él,
Szolgál szent trónusod körül;
Az égi áldás tengerét
Már itt előre élvezi.
 
6. Szentháromság, dicsér szavunk,
Örök kegyelmek kútfeje;
Ki üdvünk egy reménye vagy,
Engedd, keressünk szüntelen! Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 5,12.13
Örvendezzenek mindnyájan, * akik tebenned bíznak, mert megáldod az igazat, Uram, és pajzsként védi őt jóságod.
 
5. zsoltár (2-10.12-13) • Reggeli ima
Az Ige bennünk lakik, azért örökre ujjonganak azok, akik őt befogadták. – Lit. Hor.
 
Hallgasd meg, Uram, szavamat, * figyelj könyörgő imámra!
 
Imádságom jusson eléd, * n királyom, Istenem!
 
Mert hozzád könyörgök, Uram, † már reggel meghallod szavam, * reggel hozom imám eld, úgy várlak tged.
 
Mert nem vagy olyan Isten, hogy kedvelnéd a hamisságot, † a rossz ember nem talál otthonra nálad, * az istentelen meg nem ll színed előtt.
 
Gyűlölsz minden gonosztevőt, † elveszíted, akinek hazugságot beszl szája, * a véreskezű és álnok ember utálatos az r színe előtt.
 
Én azonban kegyelmed bőségében házadba lépek, † leborulok szent templomod felé, * mert féllek tged.
 
Te vezess, Uram, ellenségeim miatt igaz voltodban, * tedd járhatóv előttem utadat!
 
Mert nincs igaz sz szájukban, * gonoszat forralnak szvükben.
 
Tátongó sír a torkuk, * hízelgésre hajlik nyelvük. ...
 
De örvendezzenek mindnyájan, akik tebenned bíznak, * ujjongjanak minden időben!
 
Légy oltalmuk, hogy örvendjenek benned mindazok,* akik szeretik nevedet!
 
Mert te, Uram, az igazat megáldod, * s pajzsként borítod fölébe jságod.
 
Dicsőség az Atyának s Fiúnak * s Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most s mindenkor * és mindörökkn-örökké. men.
 
1. antifóna Zsolt 5,12.13
Örvendezzenek mindnyájan, * akik tebenned bíznak, mert megáldod az igazat, Uram, és pajzsként védi őt jóságod.
 
 
2. antifóna Tób 13,16
Áldott * az Úr, Izrael Istene, legyen dicsőség szent nevének.
 
Ószövetségi ének (Tób 13,2-16) • Tóbiás imája
Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki nagy irgalmasságával új életre hívott minket. – 1Pét 1,3
 
Áldott legyen az Isten, * mert országa örkké megmarad.
 
Mert megfenyít ő és irgalmaz, † letaszít az alvilág mélyére s a pusztulásból visszahoz ereje, * nem menekülhet el senki kezéből.
 
Izrael fiai, dicsőítsétek őt a nemzetek előtt, † mert ha szétszórt is titeket kzéjük, * ott mutatta meg nektek nagyságát.
 
Magasztaljátok minden élő előtt, † mert ő a mi Urunk, ő a mi Atyánk, * ő a mi Istenünk örkkön-rökké.
 
Gonoszságtokért megfenyít titeket, * de meg is könyrül rajtatok.
 
Összegyűjt benneteket a npek kzül, * ahová sztszórt titeket.
 
Ha visszatértek hozzá teljes szívetekből és lelketekből, † hogy az igazságot cselekedjétek szne előtt, * felétek fordul és nem rejti el tbbé arcát.
 
Lássátok most, mit tett veletek, * és magasztaljátok őt hangos szval!
 
Az igazságosság Urát ldjátok, * és magasztaljátok az rök Királyt!
 
Én dicsérem őt fogságom fldjén is, * erejét és nagyságát hirdetem a bűnös npnek.
 
Térjetek meg, ti bűnösk, † tegyétek azt, ami igaz szne előtt, * bízzatok, hogy felétek fordul és könyrül rajtatok.
 
Az ég Királyának magam is neket mondok, * és lelkem örvend életem minden napján.
 
Áldjátok az Urat, mind az ő választottai, † dicsérjétek fenségét mindnyájan, * üljetek örömnapot és zengjetek hlát nki.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
2. antifóna Tób 13,16
Áldott * az Úr, Izrael Istene, legyen dicsőség szent nevének.
 
3. antifóna Zsolt 64,6
Hallgass meg minket, megváltó Istenünk, * mert te vagy csak reménye minden földhatárnak.
 
64. zsoltár • Ünnepélyes hálaadás
A sóvárgással eltelt természetnek megmarad az a reménye, hogy a mulandóság szolgai állapotából felszabadul Isten fiainak dicsőséges szabadságára. – Róm 8,19
 
Téged illet az ének Sionon, Istenem, * a fogadalom Jeruzsálemben nked adassék!
 
Te vagy, ki meghallgatod az imádság szavát, * tehozzád siet bűneinek terhével minden ember.
 
Erőt vettek rajtunk vtkeink, * de te megbocsátod őket nekünk.
 
Boldog, akit kiválasztasz és magadhoz emelsz, * csarnokaidnak lehet lakója.
 
Töltsenek el bennünket hzad javai * és templomod szentsége!
 
Igaz voltodban meghallgatsz minket, megváltó Istennk, † nagy csodákat művelsz velünk, * te vagy reménye minden földhatárnak és a távoli partoknak.
 
Erőd épített szilárd hegyeket, * hatalommal övezed magadat.
 
Lecsendesíted a tenger moraját, * habjai zúgását és a nemzetek zaját.
 
Jeleid láttán félelem fogja el a föld határán lakókat, * örömmel töltöd el Kelet és Nyugat kapuit.
 
Meglátogatod a földet és megöntözöd, * elhalmozod bősges javakkal.
 
Isten patakja bővizű; † gabonát sarjasztasz az ember szmára, * a földet is előkszíted:
 
Barázdáit megöntözöd, göröngyeit szjjelvgod, * záporesőkkel puhítod és megáldod sarjadó vetését.
 
Megkoronázza az vet ldásod, * s jólét és bősg jár nyomodban.
 
Virulnak a rtek a pusztában, * a halmok is örmet ltenek.
 
Nyájakba öltözködnek a legelők, † a völgyeket gabona borítja, * ujjonganak és éneket zengenek.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
3. antifóna Zsolt 64,6
Hallgass meg minket, megváltó Istenünk, * mert te vagy csak reménye minden földhatárnak.
 
Olvasmány IV. hét MTörv 4,39-40a
Tudd meg, és vésd szívedbe, hogy az Úr az igaz Isten fönn az égen és lenn a földön, senki más! Tartsd meg a parancsait és törvényeit, amelyeket ma parancsul adok neked!
 
Válaszos ének Zsolt 118,49-50
Emlékezz szolgádnak adott szavadra, * benne reményt adtál nékem.
Gyötrelmeim közt az vigasztal engem, hogy szavad önt belém életet. * benne reményt...
Dicsőség... Emlékezz...
 
4. antifóna Mt 5,11-12
Boldogok vagytok mindnyájan, * ha értem üldöznek titeket. Vígan örvendezzetek, mert jutalmatok lesz az égben.
 
Evangéliumi ének (Mt 5,3-10) • A nyolc boldogság
Boldogok a lélekben szegények, * mert övék a mennyek országa.
 
Boldogok, akik sírnak, * mert ők vigaszt lelnek.
 
Boldogok a szelídek, * mert övék lesz a föld.
 
Boldogok, akik az igazságot éhezik és szomjazzák, * mert majd eltelnek vele.
 
Boldogok az irgalmas lelkűek, * mert majd irgalmat nyernek.
 
Boldogok a tiszta szívűek, * mert meglátják az Istent.
 
Boldogok a békességszerzők, * mert Isten fiainak hívják majd őket.
 
Boldogok, akik az igazságért üldözést szenvednek, * mert övék a mennyek országa.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
4. antifóna Mt 5,11-12
Boldogok vagytok mindnyájan, * ha értem üldöznek titeket. Vígan örvendezzetek, mert jutalmatok lesz az égben.
 
Könyörgések IV. hét
Testvérek, Krisztus, az Atya fényének kisugárzása, megvilágít bennünket igéjével. Szeretettel kérjük őt imánkban:
     Dicsőség Királya, hallgass meg minket!
 
Áldott vagy, hitünk szerzője és beteljesítője,
– aki a sötétségből csodálatos világosságodra hívtál meg minket!
Te megnyitottad a vakok szemét, visszaadtad a süketek hallását;
– erősítsd gyenge hitünket!
Engedd, Urunk, hogy megmaradjunk örök szeretetedben,
– hogy soha el ne szakadjunk egymástól!
Add, hogy helyt álljunk a kísértésben, elviseljünk minden megpróbáltatást,
– és (a névnapját ünneplő N. testvérrel/atyával együtt)
szüntelenül hálát adjunk neked minden jóért!
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés IV. hét
Emlékezzél meg, Istenünk, szent szövetségedről, amelyet új szövetséggel megszentelt a Bárány vére. Add, hogy néped elnyerje bűneinek bocsánatát, folytonosan előrehaladjon, és a megváltás ajándékában kiteljesedjék. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás IV. hét
Lépjetek bizalommal a kegyelem trónja elé, hogy irgalmat nyerjetek és kegyelmet találjatok!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma N A P K Ö Z I I M A Ó R ASZERDA

Déli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
31
SZERDA
N A P K Ö Z I   I M A Ó R A
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz
A nap suhanva száll tova,
S gyorsan hanyatlik éjbe már,
Sebes léptekkel így siet
A végső célhoz életünk.
 
2. Míg kínhalálban, Krisztusunk,
Kitárod értünk szent kezed,
Kereszted vinni megtaníts,
És adj karodban jó halált.
 
3. A jó Atyát, az Alkotót,
Bűntől megváltó szent Fiát,
S ki szeretettel pártfogol,
A Lelket áldjuk egyaránt. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 41,2.3
Mint a szarvas forrás vizére, * lelkem úgy sóvárog utánad; az élő Istent szomjazza lelkem.
 
41. zsoltár
[A karvezetőnek: Korach fiainak tanítókölteménye.]
 
Mint a szarvas vágyakozik a forrás vizére, * úgy vágyakozik hozzád a lelkem, Istenem.
 
Istent, az élő Istent szomjazza lelkem: * mikor juthatok Isten elé, hogy meglássam arcát.
 
Könny a kenyerem éjjel és nappal, * mert naponta mondják: „Hol van Istened?”
 
Megdobban a szívem, ha arra gondolok, * hogyan vonultam a fölséges sátorba, az rnak hzába,
 
Ujjongva és hálaadó nekkel * a vidáman ünneplő sokaság krében.
 
Miért vagy szomorú lelkem, * miért hborogsz bennem?
 
Bízzál Istenben; hiszen majd ldom őt, * Istenemet és szabadítómat, akire flnézek.
 
Elcsügged bennem a llek, * azért rád gondolok a Jordán földjéről, a Hermonról, a Mizár hegyéről.
 
Örvény örvénynek kiált zuhatagjaid szavában, * tajtékzó hullámaid tcsapnak flöttem.
 
Nappal az Úr adja kegyelmt, † éjjel éneket mondok nki, * imádkozom életem Urához.
 
Így szólok Istenhez: † Sziklám vagy, miért feledkezel meg rlam, * miért kell gyászban járnom, miért gytör az ellenség?
 
Mintha csontjaimat tördelnék, amikor üldözőim gnyolnak, * naponta mondogatják: „Hol van Istened?”
 
Miért vagy szomorú lelkem? * Miért háborogsz bennem?
 
Bízzál Istenben; hiszen majd ldom őt, * Istenemet és szabadítómat, akire flnézek.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön rökké. men.
 
42. zsoltár • Sóvárgás a templom után
Én világosságul jöttem e világra. – Jn 12,46
 
Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, † képviseld ügyemet a hűtlen néppel szemben, * szabadíts meg az álnok és gonosz embertől!
 
Hiszen te vagy oltalmazó Istenem, * miért vetsz el engem?
 
Miért kell szomorúan jrnom, * miért gytör az ellenség?
 
Küldd el világosságod és igazságod, † azok kísérjenek engem, * és vezessenek szent hegyedre, lakóhelyedre!
 
Én Isten oltárához lépek, † Istenhez, akinek ujjongva rülök, * citerával dicsérlek, Uram, Istenem.
 
Miért vagy szomorú lelkem, * miért hborogsz bennem?
 
Bízzál Istenben: hiszen majd ldom őt, * Istenemet és szabadítómat, akire flnézek.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.
 
56. zsoltár (1-7)
[A karvezetőnek: a „Ne töröld el” szerint – miktam Dávidtól, amikor Saul elől a barlangba menekült.]
 
Könyörülj rajtam, Istenem, könyörülj rajtam, * lelkem hozzád menekül.
 
Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, * amíg a veszély el nem mlik.
 
A fölséges Istenhez kiáltok, * Istenhez, aki jt tett velem.
 
Küldjön segítséget a mennyből, † üldözőimet szégyennel sjtsa, * árassza rám irgalmát s hűségét!
 
Oroszlánok közt kell laknom, * akik emberi zskmányra hesek.
 
Foguk nyíl és lndzsa, * éles kard a nyelvük.
 
Emelkedjél fel, Isten, az egeknek flébe, * ragyogjon dicsőséged az egész föld flé!
 
Csapdát feszítettek lábam elé, * földig alázták lelkemet.
 
Vermet ástak vesztemre, * de maguk estek bele. ...
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön rökké. men.
 
Antifóna Zsolt 41,2.3
Mint a szarvas forrás vizére, * lelkem úgy sóvárog utánad; az élő Istent szomjazza lelkem.
 
Olvasmány II. hét Róm 8,23-24
Mi, akik magunkban hordjuk a Lélek zsengéit, sóhajtozunk, és várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását. Meg vagyunk ugyan váltva, de még reménységben élünk.
 
V Epedve sóvárog lelkem az Úr udvarába.
R Testem és lelkem örvendezik az élő Istenben.    Zsolt 83,3
 
Zárókönyörgés
Kérünk, Urunk, add meg nekünk, hogy teljes lelkünkkel bízzunk benned mert ahogy mindig ellenállsz a gõgösöknek, akik a saját erejükben bizakodnak, úgy nem hagyod el az irgalmadban dicsekvőket. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma V E S P E R Á SSZERDA

Esti ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
31
SZERDA
V E S P E R Á S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Brev. Maur.
Urunk, te vagy szent egyedül,
Hatalmad át nem engeded,
Abból az öntelt kérkedő
Semmit magának nem rabol.
 
2. Kegyelmed bőven árad itt,
De büszke szívünk ellenáll,
Ám bágyad rögtön, mint a fű,
Mely szomjas földben szárad el.
 
3. Amint a szolga hű szeme
Gazdáját egyre figyeli,
A fényes égi halmokat
Kutatja arcunk gondosan.
 
4. S ha közben szívünk óhaját
Talán megadni késel is,
A jóremény lesz horgonyunk,
S szilárdan hozzád fűz, Atyánk.
 
5. Dicsérjük áldva jó Atyánk,
Dicsérjük áldva szent Fiát,
Ki nékünk Lelkét küldte el,
Jövő örökség zálogát. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 136,5-6
Jeruzsálem, hogyha nem emlékezem meg rólad, * száradjon el jobbom ha elfeledlek téged.
 
136. zsoltár • A száműzöttek éneke
Míg vándorként élünk e testben, távol járunk az Úrtól. – 2Kor 5,7
 
Babilon folyói mellett ltünk és srtunk: * amikor Sionra gondoltunk.
 
Hárfáinkat a fűzfákra fggesztettük * azon a fldön.
 
Mert akik minket elhurcoltak, * énekszót követeltek tőlünk.
 
Elnyomóink öröméneket kvántak hallani: * „Énekeljetek Sion dalaiból nekünk!”
 
Hogyan énekeljünk az rról neket * a számkivetés fldjén?
 
Ha megfeledkezem rólad, Jeruzsálem, * száradjon el a jobbom;
 
Tapadjon nyemhez nyelvem, * ha nem emlékezem meg rlad;
 
Ha minden römöm kzül * nem Jeruzsálemet tartom legtöbbre!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
1. antifóna Zsolt 136,5-6
Jeruzsálem, hogyha nem emlékezem meg rólad, * száradjon el jobbom ha elfeledlek téged.
 
2. antifóna Zsolt 141,6
Uram, hozzád kiáltok: * Te vagy menedékem, Te vagy örökségem az élők országában.
 
141. zsoltár
 
Hangos szóval az rhoz kiáltok, * nagy szóval az rhoz knyörgök.
 
Panaszomat kintöm előtte, * nyomorúságomat elbe trom.
 
Amikor elcsügged bennem a llek, * ösvényeimet akkor is ismered.
 
Az úton, amelyen jrok, * tőrt vetettek nekem titokban.
 
Tekints jobbom fel és lsd meg: * nincs senki, aki törődnék velem.
 
Számomra nincs már menekvés, * senki sincs, aki vigyzna nrám.
 
Hozzád kiáltok, Uram,† s azt mondom: „Te vagy oltalmam, * te vagy örökségem az lők fldjén!”
 
Figyelj könyrgő szavamra, * mert nagyon mélyre alztak engem.
 
Ments meg azoktól, akik ldöznek, * mivel nagy erővel trnek ellenem.
 
Börtönömből vezess ki engem, * hogy hálát mondhassak nevednek!
 
Akkor körém gyűlnek az igazak, * mivel jót tettél velem.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örkké. men.
 
2. antifóna Zsolt 141,6
Uram, hozzád kiáltok: * Te vagy menedékem, Te vagy örökségem az élők országában.
 
3. antifóna Jel 15,3-4
Nemzetek Királya! * Ki ne félne téged? Ki ne magasztalná neved?
 
Újszövetségi ének (Jel 15,3-4) • Hódolat Isten előtt
 
Kántorok * Mind
Uram, csodálatosan nagyok műveid, *  Mindenható Isten!
 
Útjaid igazságosak s igazak, *  Nemzetek Királya!
 
Ki ne félne téged, Uram, *  ki ne magasztalná neved?
 
Te vagy szent egyedül, eljön minden nemzet és leborul előtted, *  ítéleteid ismertté váltak.
 
Dicsőség az Atyának s Fiúnak *  és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most s mindenkor *  és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
3. antifóna Jel 15,3-4
Nemzetek Királya! * Ki ne félne téged? Ki ne magasztalná neved?
 
Olvasmány IV. hét Zsid 10,35
Ne veszítsétek el bizalmatokat, hiszen nagy jutalom jár érte. Állhatatosaknak kell lennetek, hogy Isten akaratát teljesítve elnyerjétek az ígéretet.
 
Válaszos ének Zsolt 39,5
Boldog, kinek az Úrban van reménye, * aki bízik az Úr nevében.
Nem követi az eszteleneket s a hamis úton járókat. * aki bízik az Úr nevében.
Dicsőség az Atyának... Boldog kinek...
 
4. antifóna Tób 2,18
Azt az életet várjuk, * melyet Isten ad azoknak, kik megőrizték hűségesen hitüket őbenne, alleluja.
 
Magnificat Lk 1,46-55
[Zakariás házában Mária így szólt:]
 
Magasztalja lelkem az Urat, * ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben.
 
Tekintetre méltatta alázatos szolgáló lányát: * lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.
 
Mily nagy dolgot művelt velem * ő, a hatalmas, akit Szentnek hívunk.
 
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma * azokon, akik félik őt.
 
Nagyszerű dolgokat művelt karja, * a szívükben gőgösöket széjjelszórta.
 
Uralkodókat űzött el trónjukról, * de a kicsinyeket magasra emelte.
 
Betöltötte az éhezőket minden jóval, * a gazdagokat elbocsátotta üres kézzel.
 
Fölkarolta szolgáját, Izraelt: * megemlékezett irgalmáról,
 
Melyet atyáinknak hajdan megígért, * Ábrahámnak és utódainak örökkön-örökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna Tób 2,18
Azt az életet várjuk, * melyet Isten ad azoknak, kik megőrizték hűségesen hitüket őbenne, alleluja.
 
Könyörgések IV. hét
Testvéreim, kiáltsunk örömmel az Atyához, akinek irgalmassága elér az egekig, és kérjük őt:
     Irgalmazz, Urunk, népednek!
 
Urunk, te elküldted szent Fiadat, hogy általa üdvözüljön a világ.
– Add, hogy dicsőséges halála bőséges termést hozzon.
Te papjaidat Krisztus szolgáivá és misztériumaid sáfáraivá tetted.
– Adj nekik hűséges szívet, megfelelő tudományt és szeretetet.
Add, hogy rendületlen hűséggel kövessék Fiadat azok,
– akiket tiszta életre hívtál a mennyek országáért.
Te az embert kezdettől fogva férfinak és nőnek teremtetted.
– Tarts meg minden családot az őszinte szeretetben.
Krisztus föltámadása által elvetted az emberek bűnét.
– Add meg minden elhunytnak bűnei bocsánatát.
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés IV. hét
Emlékezz, Urunk, irgalmadra, s áraszd el ínségünket bőséges gazdagságoddal, aki éhezőket töltöttél meg égi javakkal. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldások
  1. Urunk, Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség Lelkét!
  2. Jussatok el mindnyájan a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére!
  3. Isten Fia adjon nekünk érzéket, hogy megismerjük az igaz Istent!
  4. Töltsön el titeket a reménység Istene a hit teljes örömével és békéjével, hogy a reményben a Szentlélek erejéből bővelkedjetek!
  5. Az igazság Istene tanítson meg benneteket minden igazságra!
  6. Az Úr hajlítsa szíveteket magához, hogy mindig az ő útjain járjatok!
  7. Nyissa fel szemeteket Istenünk, hogy a sötétségből az ő világosságára jussatok, és helyet kapjatok a szentek között!
  8. Ismerjétek meg Krisztusnak minden ismeretet felülmúló szeretetét, és teljetek be Isten egész teljességével!
  9. Kegyelem legyen mindnyájatokkal, akik el nem múló szeretettel szeretitek Urunkat, Jézus Krisztust!
  10. Gyarapítson és gazdagítson titeket az Isten a szeretetben egymás és mindenki iránt!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma K O M P L E T Ó R I U MSZERDA

Esti ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
31
SZERDA ÉVKÖZI IDŐBEN, II. HÉT
K O M P L E T Ó R I U M
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Lelkiismeret-vizsgálat, bevezethető a következőképpen:
Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg a nap folyamán elkövetett bűneinket!
 
vagy:
Testvéreim! Valljuk meg Isten előtt vétkeinket!
 
vagy:
Testvéreim! Mielőtt nyugovóra térnénk, kérjük Istentől bűneink bocsánatát!
 
vagy:
Testvéreim! Mindnyájan rászorulunk Isten irgalmára. Szálljunk magunkba, és bocsássunk meg szívből egymásnak, hogy Isten irgalmára mi magunk is méltók legyünk!
 
Bűnbánat
Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
– mert vétkeztünk ellened és testvéreink ellen!
Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
– és add meg nekünk az üdvösséget!
 
vagy:
Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket: Krisztus, kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj értünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
vagy:
Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem! Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
 
vagy:
Jézus Krisztus, utunk és példaképünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, kiengesztelődésünk és megváltásunk: Krisztus kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, a hit szerzője és beteljesítője: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
Befejezés
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
– Ámen.
 
Himnusz
I. Lit.Hor.
Immár a nap leáldozott
Teremtőnk, kérünk tégedet,
Kegyelmed oszd most gazdagon,
S őrizzed, óvjad népedet.
 
2. A szívünk rólad álmodik,
S pihentében is rád tekint,
Ha felkel fényes, új napunk,
Dicsőségedről énekel.
 
3. Adj üdvösséges életet,
Izzíts lelkünkben új tüzet,
A ránk törő rút éjhomályt
Világosságod rontsa szét.
 
4. Add meg, Teremtő jó Atyánk,
Urunkért, Jézus Krisztusért,
Ki véled és Szentlelkeddel
Uralkodik menny trónusán. Ámen.
 
vagy
 
II. Lit.Hor.
Krisztus, te nap vagy és világ,
Ki megtörsz éjt, sötét homályt,
Atyád világossága vagy,
Add boldogító fényedet.
 
2. Urunk, most együtt kérlelünk:
Ez éjszakán maradj velünk,
Békéd nyugalma töltsön el,
Így testünk, lelkünk megpihen.
 
3. Takarja álom bár szemünk,
A szívünk itt virraszt veled.
Õrizd, jobboddal támogasd
A benned bízó híveket!
 
4. Oltalmazd néped, Istenünk,
A cselvető gonoszt letörd;
Ne hagyd magára népedet,
Hisz érte adtad véredet!
 
5. Dicsérünk téged, szent Atyánk,
És Krisztust, az örök királyt;
S a Szentlelket, ki éltetőnk,
Szép ének áldja szüntelen! Ámen.
 
vagy
 
III. Brev. Maur.
Hálát zeng most néked szívünk,
A napnak múltán, jó Atyánk,
Árnyával az éjjel közeleg,
Imánk esengve száll feléd.
 
2. Bűnnel sokszor bántott e nap,
Engesztelőn kérlel szavunk:
Ősellenség gonosz nyila
Rajtunk ne ejtsen új sebet!
 
3. Bősz vad módján jár most körül
A Sátán és zsákmányt keres;
Védő szárnyad borítsd reánk,
Atyánk, őrizzen szent kezed!
 
4. Véget nem ér fénylő napod;
Mikor ragyog már fel nekünk?
Békességes, örök hazánk
Mikor lesz végre már miénk?
 
5. Áldunk, Isten, te jó Atya,
Áldunk, bűntől váltó Fiú,
S téged, Lélek, vigaszt adó,
Áldón magasztal hű szívünk. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 72,26.28
Isten a szívem sziklája, * örökre ő az osztályrészem. Jó nekem, hogy Istenhez tartozzam, s az Úrba vessem minden reményem.
 
72. zsoltár • Boldog vagyok, ha Isten közelében élek
Boldog, aki nem botránkozik meg rajtam. – Mt 11,6
 
Milyen jó az Isten az igaz emberhez, * azokhoz, akiknek a szve tiszta.
 
Lábam mégis majdnem megbotlott, * kis híján elestem jrtomban.
 
Mert fölháborodtam a kérkedők miatt * látva a bűnsök jlétét.
 
Szenvedés nem gyötri őket, * testük egészséges és erővel teljes.
 
Nem ismerik a halandók bajait, * nem érik csapások őket, mint a tbbi embert.
 
A kevélységet mint nyakláncot viselik, * és köntös rajtuk az erőszak.
 
Jólétükből gonoszság fakad, * álnok terveket szőnek szvükben.
 
Gúnyolódnak és hazug minden szavuk, * fölényesen, gonoszul beszélnek.
 
Az eget ostromolja káromló szavuk, * a földet sem kímli nyelvük.
 
Ezért a nép feléjük fordul, * és mohón isszák szavukat, mint a vizet.
 
Azt mondjk: † „Honnan tudná ezt az Isten, * hogyan szerezne tudomást a Fölsges minderről?”
 
Íme, ilyenek a bűnösök: mindig bőségben lnek, * vagyont vagyonra halmoznak.
 
Így szóltam: † „Hiába őriztem meg tisztán szvemet, * s ártatlanságban hiába mostam kezemet?
 
Mert egész nap csapások rtek, * fenyítésben volt részem már kora reggel.”
 
Ha azt mondtam volna: † „Úgy beszélek én is, mint ők”, * fiaid nemzedékét árultam volna el.
 
Töprengtem, hogy meg tudjam rteni, * de túlságos nehznek ltszott.
 
Végül elmentem Isten szent hegyére, * és megértettem, hogy mi lesz a vgük.
 
Mert valójában ingatag talajra helyezted őket, * és romlásba dntöd őket.
 
Hirtelen éri őket utol a pusztulás, * összeesnek s a rémülettől semmivé lesznek.
 
Miként az álom az ébredő emberben, * úgy tűnik el képük előtted, ha fölkelsz majd, Uram.
 
Amikor szívem kesergett, * és átjárta a bnat bensőmet,
 
Balga és tudatlan voltam, * mint oktalan állat lltam előtted.
 
De most már mindig veled maradok, * hiszen megfogtad jobbomat.
 
Szándékod szerint vezérelsz engem, * és dicsőségbe emelsz vgül.
 
Mert nincs senkim a mennyben kvüled, * ha veled vagyok, nem kívánok a fldön semmit sem.
 
Ha elgyengül is szívem és testem, * Isten a szívem sziklája, és örökre ő az osztályrészem.
 
Íme elpusztul, aki elszakad tőled, * elveszíted mind, aki hűtlenül elhagy.
 
Jó nekem, hogy Istenhez tartozzam, * reményemet az Úrba, Istenbe vessem,
 
Hogy hirdessem minden művedet * Sion leányának kapui előtt.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
Antifóna Zsolt 72,26.28
Isten a szívem sziklája, * örökre ő az osztályrészem. Jó nekem, hogy Istenhez tartozzam, s az Úrba vessem minden reményem.
 
Olvasmány Iz 50,10
Aki köztetek féli az Urat, hallgasson szolgája szavára! Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzék az Úr nevében és támaszkodjék Istenére!
 
Válaszos ének
Uram, tebenned remélek, * kezedbe ajánlom lelkem.
V. Megváltottál engem, Uram, hűséges Istenem. * kezedbe ajánlom...
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. R. Uram...
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Nunc dimittis (Lk 2,28–32)
[Simeon így áldotta Istent:]
 
Bocsásd el most szolgádat, Uram, * szavaid szerint békességben;
 
Hiszen már látta szemem az dvösséget, * melyet minden népnek készítettl,
 
Hogy felragyogjon világosságára a pogányoknak, * és dicsőségére népednek Izraelnek.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökk. Ámen.
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Zárókönyörgés
Szelíd és alázatos szívű Urunk, Jézus Krisztus, aki édes igát és könnyű terhet raksz követőidre, fogadd el mai napunk jószándékait és tetteit! Adj nyugodalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szolgálatodra, aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
 
Áldások
Pap vagy diakónus:
Áldjon meg és őrizzen meg titeket az Isten! – Ámen.
Ragyogtassa reátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas! – Ámen.
Fordítsa felétek tekintetét, és adja meg nektek békességét! – Ámen.
 
vagy:
A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen: őrizze meg szellemetek, lelketek és testetek egészen feddhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig! – Ámen.
 
vagy:
Töltsön el benneteket a reménység Istene a hit teljes örömével és békéjével, hogy a reményben a Szentlélek erejébõl bővelkedjetek! – Ámen.
 
vagy:
Tegyen titeket méltóvá Isten a szentek sorsára, aki kiragadott benneteket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett Fia országába! – Ámen.
 
vagy: (egyéni imádkozás esetén)
Nyugodalmas jóéjszakát és boldog halált adjon nekünk a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek! – Ámen.
 
Mária-antifóna
Salve, * Regina, mater misericordiae. Vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules, filii Hevae. Ad te suspirámus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
 
Üdvözlégy Királynő, * nagy irgalmasság anyja, élet, édesség boldog remény, áldunk. Hozzád kiáltunk Évának száműzött fiai. Hozzád fohászkodunk sóhajtva, zokogva, hozzád, e siralomvölgyben. Kérünk tehát, kegyes közbenjárónk, fordítsd felénk mindenkor éber szemedet üdvösségünkre. És Jézust anyaságod áldott szent gyümölcsét, nekünk e földi út végén mutasd meg. Ó áldott, ó édes, ó jóságos, szép Szűz Mária.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."