Bencés zsolozsma L A U D E SSZENT MÁRK

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
25
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Brev. Maur.
A Sína sziklás hegycsúcsán
Dörgött az ó törvény szava,
Mikor villámok fénye közt
Isten fönséggel megjelent.
 
2. Fönsége itt most nem riaszt
A test palástja elfödi,
Itt él közöttünk szívesen,
Gyarló szemünknek drága fény
 
3. A kőbe vésett régi szó
Törvényt hirdet, nem ád erőt,
Szívekbe ír az új parancs,
Segít megtennünk, mit kíván.
 
4. Hű kézzel erről írtatok,
Ezt hirdettétek szóval is,
Híven tükrözte éltetek,
S végső bizonyság: véretek.
 
5. Mit írtok, élet bölcs szava,
Lélek sugallta égi szó,
Szívünkbe ő mind vésse be,
S ne hagyja onnan veszni se.
 
6. Add véled halnunk, Krisztusunk,
És föltámadnunk is veled,
Segíts megvetnünk földet itt,
S szeretnünk add a mennyeket..
 
7. Az egy, a hármas Istené
Minden dicséret, tisztelet,
Ki éjből minket nem múló
Dicső fényébe elvezet. Ámen
 
1. antifóna Ef 3,7
Az Evangélium szolgája lettem * Istenünk kegyelméből,  amelyet hathatós erejével juttatott nékem, alleluja.
 
18. zsoltár • A teremtő Isten nagysága
Meglátogatott minket a magasságból Fölkelő, ... hogy lépteinket a békesség útjára vezérelje. – Lk 1,78.79
 
Az ég hirdeti Isten nagyságát, * a mennybolt zengi keze műveit.
 
♦ Ezt harsogja nappal a nappalnak, * erre tanítja éj az éjszakát.
 
Nem szóval, nem beszéddel, * hangjuk sem hallható.
 
Mégis végigszárnyal szavuk a földön, * elhat szózatuk a világ végéig.
 
A nap is ott vert sátrat, * mint vőlegény jön ki házából.
 
Ujjong akár a bajnok, * pályáját úgy futja végig.
 
Fölkel az ég egyik szélén, † s körüljár a másik széléig, * melegétől semmi el nem bújhat.
 
Az Úr törvénye tökéletes, a lelket újjászüli, * az Úr tanúsága megbízható, az oktalant bölccsé teszi.
 
Az Úr parancsai egyenesek, a szívet örömmel töltik el, * az Úr rendelkezése tiszta, fényt gyújt a szemnek.
 
Az Úr félelme szent és örökké megmarad, * az Úr ítéletei igazak és mind jogosak.
 
Értékesebbek az aranynál, a színtiszta aranynál, * édesebbek a méznél, a csorgatott méznél.
 
Szolgád is ügyel rájuk, * ha megtartja őket, jutalma bőséges.
 
De tévedését ki veszi észre? * Azoktól tisztíts meg engem, amikről nem is tudok én!
 
A kevélységtől is tartsd vissza szolgád, * hogy erőt rajtam ne vegyen!
 
Akkor tiszta leszek minden bűntől, * és mentes maradok a súlyos vétektől.
 
Kedves legyen előtted ajkam beszéde, szívem szándéka, * Uram, Megváltóm és menedékem!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
1. antifóna Ef 3,7
Az Evangélium szolgája lettem * Istenünk kegyelméből,  amelyet hathatós erejével juttatott nékem, alleluja.
 
2. antifóna Lk 1,3
Jónak láttam, * hogy sorjában mindazt leírjam, aminek elejétől gondosan a végére jártam.
 
Ószövetségi ének (Dán 3,52-58) • A három ifjú éneke
Áldott legyen a Teremtő mindörökké! – Róm 1,25
 
Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene, * dicséretes, dicsőséges és magasztos örökkön-örökké.
 
Áldott a te szent és dicső neved, * dicséretre méltó és magasztos örökkön-örökké.
 
Áldott vagy dicsőséged fenséges házában, * dicséretre méltó és dicsőséges örökkön-örökké.
 
Áldott vagy országod királyi székében, * dicséretre méltó és magasztos örökkön-örökké.
 
Áldott vagy, aki átlátod a mélységet, † és trónolsz a kerubok fölött, * dicséretre méltó és magasztos örökkön-örökké.
 
Áldott vagy a magas egekben, * dicséretre méltó és dicsőséges örökkön-örökké.
 
Áldjátok az Urat, művei, mindnyájan, * dicsérjétek és magasztaljátok őt örökkön-örökké!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
2. antifóna Lk 1,3
Jónak láttam, * hogy sorjában mindazt leírjam, aminek elejétől gondosan a végére jártam.
 
3. antifóna 2Tessz 2,14
Az evangélium által * Isten meghívott titeket, hogy részetek legyen a dicsőségben Urunk Jézus által, alleluja.
 
149. zsoltár
 
Új dalt énekeljetek az rnak, * a szentek közösségében zengő dicséretet!
 
Örvendezzék Teremtőjén Izrael npe, * és ünnepeljék királyukat Sion lakói!
 
Körtánccal dicsérjék nevét, * dobon és hárfán zengjék nekét,
 
Mert népét az Úr szeretettel ldja, * s a magát megalázót győzelem koronázza.
 
Ujjongjanak dicsőségükön a szentek, * vigadozzanak nyugvóhelyükön!
 
Isten magasztalása legyen nyelvükön, * kétélű kard a kezükben,
 
Hogy megtorolják a nemzetek vtkét * és megfenyítsk a npeket.
 
Hogy királyokat verjenek bilincsbe, * fejedelmeket vasláncra.
 
A megszabott ítéletet rajtuk így betöltsék; * ez lesz dicsőségére minden szentjének!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örkké. men.
 
3. antifóna 2Tessz 2,14
Az evangélium által * Isten meghívott titeket, hogy részetek legyen a dicsőségben Urunk Jézus által, alleluja.
 
Olvasmány 2Tim 1,8-10
Ne szégyeld az Urunk mellett szóló tanúságtételt, hanem Isten erejében bízva viseld el a szenvedéseket velem együtt az evangéliumért. Hiszen megmentett minket és szent hivatással meghívott, nem ugyan tetteink alapján, hanem saját elhatározásából és kegyelme által, amelyet Jézus Krisztusban örök idők előtt adott nekünk. Ez most Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által nyilvánvaló is lett: ő legyőzte a halált, és az evangélium által fölragyogtatta a halhatatlan életet.
 
Válaszos ének Zsolt 77,3
Elmondjuk, amit hallottunk és amit tudunk; * alleluja. alleluja. Amit atyáink beszéltek nékünk, hirdetjük a késő nemzedéknek. * Alleluja, alleluja. Dicsőség... Elmondjuk...
 
4. antifóna Ef 3,8
Nekem jutott a kegyelem, * hogy hirdessem a pogányok között Krisztus fölfoghatatlan gazdagságát, s tegyem ismertté mindenki előtt, ami rejtve volt öröktől, alleluja.
 
Benedictus Lk 1,69-79
[Zakariás eltelt Szentlélekkel, és így prófétált:]
 
Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, * mert meglátogatta népét és megváltást szerzett néki.
 
Erős szabadítót támasztott nékünk * szolgájának, Dávidnak házából.
 
Amint szólott a szentek ajkával, * ősidők óta a próféták szavával:
 
Megszabadít az ellenség kezéből, * mindazoktól, akik gyűlölnek minket.
 
Irgalmas lesz atyáink iránt, * szent esküjét el nem felejti,
 
A szövetséget, melyet Ábrahámmal, atyánkkal kötött, * hogy amit ígért, megadja nékünk;
 
Hogy megszabadulva az ellenség kezéből * félelem nélkül szolgáljunk néki,
 
Szentségben és igazságban színe előtt * életünk minden napján.
 
Te pedig, gyermek, a Magasságbeli hírnöke leszel, * mert az Úr előtt jársz, hogy útját előkészítsd.
 
Az üdvösség ismeretére tanítsd népét, * hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
 
Istenünk mélységes irgalma által, * amellyel a magasságból Fölkelő eljön hozzánk,
 
Hogy világítson azoknak, akik a halál árnyékában és sötétben élnek, * és vezérelje lépteinket a békesség útjára.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna Ef 3,8
Nekem jutott a kegyelem, * hogy hirdessem a pogányok között Krisztus fölfoghatatlan gazdagságát, s tegyem ismertté mindenki előtt, ami rejtve volt öröktől, alleluja.
 
Könyörgések
Megváltónk legyőzte a halált, s az evangélium által fölragyogtatta a halhatatlan életet; magasztaljuk és alázatosan kérjük őt:
Erősítsd meg hitében és szeretetében Egyházad!
 
Te Egyházadat csodálatos fénnyel árasztottad el a szent evangélisták tanítása által;
– add, hogy rendi közösségünk mindig a te fényedben járjon!
 
Te szenteid közbenjárására megbocsátod néped bűneit, mint egykor Mózes könyörgésére;
– tisztítsd meg közösségünket is imádságukra, és szenteld meg.!
 
Te választottaidat fölkented testvérei körében és kiárasztottad rájuk Lelkedet;
– töltsd el Szent Lelkeddel azokat, akik vezetnek bennünket!
 
Választottaidnak te magad vagy örök jutalma;
– engedd, hogy (a névnapos N. atya/testvér és) mi mindnyájan örökre megmaradjunk benned!
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Istenünk, te Szent Márk evangélistát kiválasztottad az evangélium hirdetésének fönséges hivatására. Kérünk, nevelj minket tanításával, hogy hűségesen kövessük Krisztus példáját. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás
Várjátok Urunk, Jézus Krisztus megjelenését, aki mindvégig meg is erősít titeket, hogy feddhetetlenek legyetek eljövetele napján!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma N A P K Ö Z I   I M A Ó R ASZENT MÁRK

Déli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
25
N A P K Ö Z I   I M A Ó R A
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz  Lit. Hor. ad Nonam
Fényesség támadt ez órán,
Sötét halálnak árnyait
Elűzi messze már e fény, 
Sírból föltámadt Jézusunk. 
 
2. Ez órán sírok megnyíltak,
Hallván Megváltónk szózatát, 
Sok elhunyt teste visszatért, 
Sírból kelvén föltámadott.
 
3. Krisztusban éltünk megújult,
S hisszük, nem láthat új halált, 
A boldog élet örömét
Örök időkre hirdeti.
 
4. Dicsőség, Jézus, tenéked,
Halált legyőzve felragyogsz.
És éltető Lelked, s Atyád:
Veled dicsérjük szüntelen. Ámen.
 
Antifóna 1Tessz 2,2-4
Istenünkben bízva * hirdettük nektek az örömhírt, mert méltónak talált bennünket, hogy ránk bízza azt, alleluja.
 
52. zsoltár • A tévelygő emberiség
Mindnyájan vétkeztek, és nélkülözik Isten dicsőségét. – Róm 3,23
 
Így szól szívében az esztelen: „Nincsen Isten.” † Romlottak és utálatosak tetteik, * senki sincs, aki jót tesz.
 
Letekint az Úr az emberekre a mennyből: * van-e értelmes ember, aki Istent keresi?
 
Elpártoltak tőle és megromlottak mindnyájan, * nincs, aki jót tenne, nincsen senki sem.
 
Nem térnek észre, akik gonoszat tesznek? * Emésztik népemet, ahogy a kenyeret eszik.
 
Nem hívják segítségül az Istent; † akkor majd rettegés tölti el őket, * amilyen rettegés még nem volt sohasem.
 
Szétszórta az Úr azok csontjait, akik hűtlenek lettek, * megszégyenültek, mert Isten szétszórta őket.
 
Ki ad Sionból üdvösséget Izraelnek? † Ha majd Isten jóra fordítja népe sorsát, * ujjong Jákob és örvend Izrael.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
79. zsoltár • Látogasd meg szőlődet, Uram!
Jöjj el, Uram, Jézus! – Jel 22,20
 
Hallgass meg, Izrael pásztora, * aki terelgeted Józsefet mint egy nyájat!
 
Ki a kerubok felett trónolsz, * ragyogj fel Efraim, Benjamin és Manassze előtt!
 
Éleszd fel hatalmadat és jöjj el, * hogy üdvözíts minket!
 
Újíts meg bennünket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!
 
Meddig haragszol még, Seregek Ura, * hiszen néped hozzád könyörög?
 
Könnyek kenyerével etettél, * könnyek árjával itattál bennünket.
 
Kiszolgáltattál minket szomszédainknak, hogy harcoljanak ellenünk, * és ellenségeink gúnyolnak bennünket.
 
Seregek Ura, újíts meg bennünket, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!
 
Kihoztál Egyiptomból egy szőlőtőkét, * népeket űztél el, azt pedig helyükre ültetted.
 
Előkészítetted a talajt néki, * gyökeret vert és ellepte földjét.
 
Árnyékával befödte a hegyeket, * ágaival Isten cédrusfáit.
 
A tengerig nyújtotta vesszeit, * hajtásait a nagy folyam vizéig.
 
Miért romboltad le falait? * Azok szedik le, akik az úton járnak.
 
Az erdei vadkan pusztítja, * a mezők vadjai legelnek benne.
 
Térj vissza, seregek Istene, * tekints le az égből, lásd meg és gondozd ezt a szőlőt!
 
Oltalmazd, amit jobbod ültetett, * s az Emberfiát, kit magadnak neveltél!
 
Haragvó tekinteted pusztítsa el azokat, * akik letarolták és elégették, mint a szemetet!
 
Kezed védje a férfit, aki ott áll jobbodon, * az Emberfiát, kit magadnak neveltél!
 
Többé nem hagyunk el téged, * tarts életben minket, és segítségül hívjuk nevedet!
 
Seregek Ura, újíts meg bennünket, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
Antifóna 1Tessz 2,2-4
Istenünkben bízva * hirdettük nektek az örömhírt, mert méltónak talált bennünket, hogy ránk bízza azt, alleluja.
 
Olvasmány 1Kor 2,11-13
Isten titkait nem ismeri senki, csak Isten Lelke. Mi nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől eredő Lelket, hogy megismerjük, amit Isten nekünk ajándékozott. Erről beszélünk is, de nem az emberi bölcsesség tudós szavaival, hanem ahogy a Lélek tanít bennünket.
 
R: Az Úr törvénye tökéletes, a lelket újjászüli,
V: Az Úr tanúsága megbízható, az oktalant bölccsé teszi. Zsolt 18,8
 
Zárókönyörgés
Istenünk, te Szent Márk evangélistát kiválasztottad az evangélium hirdetésének fönséges hivatására. Kérünk, nevelj minket tanításával, hogy hűségesen kövessük Krisztus példáját. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma L A U D E SSZENT MÁRK

Esti ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
25
V E S P E R Á S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Brev. Maur.
Krisztustól küldött hírnökök,
Kik szent könyvekben írva meg
Egész világon hirdetik
Isten feltárult titkait.
 
2. Sötétlő árnyék mit fedett,
S mit csak sejtettek látnokok,
Tündöklő fényben felragyog,
Homályt, árnyékot messze űz.
 
 3. Az Ember-Jézus tetteit,
Földön mit Isten végbevitt,
Késő koroknak mondja el
Isten sugallta művetek.
 
4. Egy Lélek munkált bennetek
Térben s időben távol is.
Írástok Krisztust hirdeti,
Isten vezérli szívetek.
 
5. Magára öltvén földi szót
Isten Igéje így tanít;
Írástok áldott lapjain
Jézus szól hozzánk szüntelen.
 
6. Add véled halnunk, Krisztusunk,
És föltámadnunk is veled,
Megvessünk minden földi jót,
És hadd szeressük az eget.
 
7. Dicsérünk téged s hirdetünk
Három személyű Istenünk,
Ki éjből minket éltető,
Örök fényedre elvezetsz.
Ámen.
 
1. antifóna 1Tessz 2,2-4
Istenünkben bízva * hirdetjük nektek az örömhírt, mert méltónak talált bennünket, hogy ránk bízza azt, alleluja.
 
115. zsoltár
 
Erős volt a hitem, még akkor is, mikor gy szóltam: * „Megaláztak igen nagyon!”
 
♦ Félelmemben így beszélt ajkam: * „Hazug minden ember!”
 
Mi az, amit az rnak adhatok, * mindazért, amit nkem adott?
 
Az üdvösség kelyhből iszom, * és segítségül hívom az r szent nevét.
 
Megadom az Úrnak, amit fogadtam, * teljesítem egész npe előtt.
 
Kedves az rnak szemében * az igaz ember halála.
 
Uram, a te szolgád vagyok, * szolgád vagyok, szolglód fia.
 
Összetörted bilincseimet: † A dicséret áldozatát áldozom nked, * és segítségül hívom az r szent nevét.
 
Megadom az Úrnak, amit fogadtam, * teljesítem egész npe előtt,
 
Az Úr háznak udvarán, * tebenned, Jeruzsálem.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örkké. men.
 
1. antifóna 1Tessz 2,2-4
Istenünkben bízva * hirdetjük nektek az örömhírt, mert méltónak talált bennünket, hogy ránk bízza azt, alleluja.
 
2. antifóna Kol 1,5
Hálát adunk a reményért, * mely készen vár a mennyekben titeket, melyről előbb már hallottatok az evangéliumból, alleluja.
 
125. zsoltár • Öröm és reménység az Úrban
Nemcsak a szenvedésben vagytok társaink, hanem a vigasztalásban is. – 2Kor 1,7
 
Mikor az Úr hazahozta rab fiait Sionnak, * olyanok voltunk, mint akik álmodnak.
 
Akkor szánk telve volt vígsággal, * nyelvünk hangos örömmel.
 
Akkor mondták a pogányok között: * „Nagy dolgot tett az Úr velük!”
 
Nagy dolgot tett az Úr mivelünk, * nagy a mi örömünk!
 
Fogságunkból, Uram, hozz vissza bennünket, * ahogy visszaadod délen a patakok vizét!
 
Akik könnyek közt vetnek, * majd ujjongva aratnak.
 
Sírva vitték a magot, mikor vetni indultak, * de ujjongva érkeznek, mikor a kévéket hozzák.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
2. antifóna Kol 1,5
Hálát adunk a reményért, * mely készen vár a mennyekben titeket, melyről előbb már hallottatok az evangéliumból, alleluja.
 
3. antifóna Fil 1,27
Éljetek méltón mindnyájan * Krisztus evangéliumához, álljatok helyt egy szívvel-lélekkel Krisztus hitében, alleluja.
 
Újszövetségi ének (Ef 1,3-10) • Hálaadás a megváltásért
 
Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, * aki Krisztusban minden mennyei, lelki áldással megáldott minket.
 
♦ Benne választott ki, mielőtt a világot alkotta, * hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte.
 
Szeretetből eleve arra rendelt tetszése szerint, * hogy Jézus Krisztus által fogadott fiaivá legyünk.
 
Magasztaljuk fölséges kegyelmét, * amellyel szeretett Fiában fölkarolt minket.
 
Benne nyertük el a megváltást vére által: * bocsánatot nyertek bűneink
 
Kegyelmének bősége szerint, * amelyet teljes bölcsességgel és okossággal árasztott reánk.
 
Akaratának titkát tudtunkra adta * jóságos tetszése szerint.
 
Elhatározta, hogy az idők teljességével † Krisztusban mint főben foglaljon össze mindent, * ami a mennyben van és a földön.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
3. antifóna Fil 1,27
Éljetek méltón mindnyájan * Krisztus evangéliumához, álljatok helyt egy szívvel-lélekkel Krisztus hitében, alleluja.
 
Olvasmány Kol 1,24-28
Örömmel szenvedek értetek és testemben kiegészítem azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből testének, az Egyháznak javára. Ennek szolgája lettem az Istentől értetek kapott hivatásnál fogva, hogy Isten igéjét érvényre juttassam: azt a titkot, amely századok és nemzedékek óta rejtve volt, s amelyet most kinyilatkoztatott szentjeinek. Velük akarta közölni Isten, micsoda fönséges gazdagságot rejt a pogányok számára ez a titok: Krisztus bennetek a megdicsőülés reménye. Mi őt hirdetjük, intünk és teljes bölcsességgel oktatunk minden embert, hogy Jézus Krisztusban tökéletessé tegyünk mindenkit.
 
Válaszos ének Zsolt 11
Az Úr szava egyenes beszéd, * alleluja, alleluja. Olyan, mint a kipróbált ezüst, tiszta és salaktalan. * alleluja, alleluja. Dicsőség az Atyának... Az Úr szava...
 
4. antifóna 1Jn 1,3
Azt hirdetjük néktek, alleluja, * amit láttunk és hallottunk hogy közösségben legyetek velünk: közösségben az Atyával és Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal, alleluja.
 
Magnificat Lk 1,46-55
[Zakariás házában Mária így szólt:]
 
Magasztalja lelkem az Urat, * ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben.
 
Tekintetre méltatta alázatos szolgáló lányát: * lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.
 
Mily nagy dolgot művelt velem * ő, a hatalmas, akit Szentnek hívunk.
 
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma * azokon, akik félik őt.
 
Nagyszerű dolgokat művelt karja, * a szívükben gőgösöket széjjelszórta.
 
Uralkodókat űzött el trónjukról, * de a kicsinyeket magasra emelte.
 
Betöltötte az éhezőket minden jóval, * a gazdagokat elbocsátotta üres kézzel.
 
Fölkarolta szolgáját, Izraelt: * megemlékezett irgalmáról,
 
Melyet atyáinknak hajdan megígért, * Ábrahámnak és utódainak örökkön-örökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna 1Jn 1,3
Azt hirdetjük néktek, alleluja, * amit láttunk és hallottunk hogy közösségben legyetek velünk: közösségben az Atyával és Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal, alleluja.
 
Könyörgések
Testvéreim, Isten, a világosság Atyja, Fia, Jézus Krisztus evangéliuma által igaz hitre hívott bennünket; hozzá imádkozzunk szent népéért:
Erősítsd meg hitében és szeretetében Egyházad!
 
Atyánk, Te Fiadat, a juhok nagy Pásztorát föltámasztottad a halálból;
– engedd, hogy a föld végső határáig tanúi lehessünk.
 
Te azért küldted Szent Fiadat a világba, hogy örömhírt vigyen a szegényeknek;
– add, hogy hirdessük az Evangéliumot minden embernek.
 
Te Szent Fiadat küldted el,hogy vére által kiengesztelje veled a világot;
– engedd, hogy mindnyájan részt vehessünk a kiengesztelődés müvében.
 
Te megadtad nekünk Szent Fiad által, hogy közösségünkben dicsérhetünk téged és részt vehetünk országod építésében;
– engedd, hogy a hálaadásban is egy szív és egy lélek lehessünk.
 
Te Szent Fiadat a mennyben jobbodra ültetted;
– bocsásd be meghalt testvéreinket a boldogság örök honába.
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Istenünk, te Szent Márk evangélistát kiválasztottad az evangélium hirdetésének fönséges hivatására. Kérünk, nevelj minket tanításával, hogy hűségesen kövessük Krisztus példáját. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás
Tegyen benneteket méltókká a szentek sorsára az Isten, aki kiragadott a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett Fia országába!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma K O M P L E T Ó R I U MCSÜTÖRTÖK HÚSVÉTI IDŐBEN, II. HÉT

Esti ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
25
K O M P L E T Ó R I U M
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Lelkiismeret-vizsgálat, bevezethető a következőképpen:
Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg a nap folyamán elkövetett bűneinket!
 
vagy:
Testvéreim! Valljuk meg Isten előtt vétkeinket!
 
vagy:
Testvéreim! Mielőtt nyugovóra térnénk, kérjük Istentől bűneink bocsánatát!
 
vagy:
Testvéreim! Mindnyájan rászorulunk Isten irgalmára. Szálljunk magunkba, és bocsássunk meg szívből egymásnak, hogy Isten irgalmára mi magunk is méltók legyünk!
 
Bűnbánat
Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
– mert vétkeztünk ellened és testvéreink ellen!
Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
– és add meg nekünk az üdvösséget!
 
vagy:
Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket: Krisztus, kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj értünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
vagy:
Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem! Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
 
vagy:
Jézus Krisztus, utunk és példaképünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, kiengesztelődésünk és megváltásunk: Krisztus kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, a hit szerzője és beteljesítője: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
Befejezés
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
– Ámen.
 
Himnusz Brev. Maur.
Világnak üdve, Jézusunk,
Halált letörve visszatérsz,
S harmadnap reggel győztesen
A sírnak mélyét elhagyod.
 
2. A földet lassan éj fedi,
Szemünk álomtól oly nehéz,
A bűntől óvd meg népedet,
S minden kísértést messze űzz!
 
3. Hogy míg a napnak terhein
Könnyít az álom, s új erő
Árad szét testünk tagjain,
Szívünk a jóra kész legyen!
 
4. Add véled halnunk, Krisztusunk,
És föltámadnunk is dicsőn,
Megvetnünk add a földi jót,
És add szeretnünk az eget!
 
5. Atyánkat áldjuk és Fiát,
Ki eltiporva a halált
Magával minket égbe visz;
Dicsérünk, Lélek, téged is. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 38,13.8
Hallgassd meg, Uram, imámat, * figyelj kiáltó szómra, hiszen tebenned van egyedül reményem.
 
38. zsoltár • Beteg ember imája
A természet mulandóságnak van alávetve Isten akaratából. – Róm 8,20
 
Így szóltam: „Vigyázok utamra, * hogy ne vétkezzem nyelvemmel.
 
Megzabolázom ajkam, * amíg gonosz ember áll velem szemben.”
 
Elnémultam, szótlan lettem és hallgattam megfosztva minden jótól, * kiújult ismét fájdalmam.
 
Égett a szívem bensőmben, * töprengésemben tűz emésztett engem.
 
Megoldódott nyelvem s így szóltam: * „Add tudtomra, Uram, életem végét.
 
Hadd tudjam meg napjaim számát, * s hogy milyen rövid az életem!”
 
Íme, napjaimat néhány araszra mérted, * életem ideje előtted semmiség.
 
Bizony csak egy sóhajtás az ember, * mint az árnyék, úgy fogynak napjai.
 
Minden vesződsége csak hiúság, * kincset gyűjt, de nem tudja, ki veszi hasznát.
 
Most hát mit várhatnék, Uram? * Reményem egyedül benned van.
 
Minden gonoszságomból ragadj ki engem, * az esztelenek gúnyolódásának ne vess oda prédául.
 
Elnémulok és többé nem nyitom ki számat, * mert ez a te végzésed.
 
Csapásaid vedd le rólam, * elpusztulok sújtó kezed alatt.
 
Megfenyíted az embert bűne miatt, † semmivé teszed vágyait, mint molyok a ruhát, * csak egy fuvallat minden ember.
 
Hallgasd meg imádságomat, Uram, * figyelj kiáltó szavamra.
 
Ne zárd be füledet, amikor siránkozom, † hiszen jövevény vagyok előtted, * zarándok, miként atyáink.
 
Vedd le rólam büntető szemed, hogy örömben élhessek, * mielőtt elmegyek és nem leszek többé.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 38,13.8
Hallgassd meg, Uram, imámat, * figyelj kiáltó szómra, hiszen tebenned van egyedül reményem.
 
Olvasmány Iz 60,19-20
Nem a nap lesz többé napvilágod, és nem a hold fénye világít neked, hanem az Úr lesz örök világosságod, és Istened lesz ékességed. A napod nem nyugszik le többé, és a holdad meg nem fogyatkozik. Az Úr lesz örök világosságod.
 
Válaszos ének
Uram, tebenned remélek, kezedbe ajánlom lelkem. * Alleluja, alleluja. Megváltottál engem, Uram, hűséges Istenem. * Alle... Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. + Uram...
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Nunc dimittis (Lk 2,28–32)
[Simeon így áldotta Istent:]
 
Bocsásd el most szolgádat, Uram, * szavaid szerint békességben;
 
Hiszen már látta szemem az dvösséget, * melyet minden népnek készítettl,
 
Hogy felragyogjon világosságára a pogányoknak, * és dicsőségére népednek Izraelnek.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökk. Ámen.
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Zárókönyörgés
Urunk, Istenünk, ajándékozz nekünk pihentető álmot, mert elfáradtunk a napi munkában. Újíts meg bennünket állandó segítségeddel, hogy testben-lélekben a tieid maradjunk. Krisztus, a mi Urunk által.
 
Áldások
Pap vagy diakónus:
Áldjon meg és őrizzen meg titeket az Isten! – Ámen.
Ragyogtassa reátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas! – Ámen.
Fordítsa felétek tekintetét, és adja meg nektek békességét! – Ámen.
 
vagy:
A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen: őrizze meg szellemetek, lelketek és testetek egészen feddhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig! – Ámen.
 
vagy:
Töltsön el benneteket a reménység Istene a hit teljes örömével és békéjével, hogy a reményben a Szentlélek erejébõl bővelkedjetek! – Ámen.
 
vagy:
Tegyen titeket méltóvá Isten a szentek sorsára, aki kiragadott benneteket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett Fia országába! – Ámen.
 
vagy: (egyéni imádkozás esetén)
Nyugodalmas jóéjszakát és boldog halált adjon nekünk a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek! – Ámen.
 
Mária-antifóna
Regina caeli * laetáre, alleluia:
Quia quem meruisti portáre, alleluia:
Resurrexit, sicut dixit, alleluia:
Ora pro nobis Deum, alleluia.
 
Örülj, Királynő, * mennyekben, alleluja;
Mert Ő, kit hordozhattál méhedben, alleluja;
Sírból fölkelt, szava betelt, alleluja,
Kérleld meg Istent értünk, alleluja.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."