Bencés zsolozsma L A U D E SSZENT BRÚNÓ

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
06
SZENT BRÚNÓ
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Brev. Maur.
Fényes harci sereg, táborba gyűlt erők,
Kiknek egy szeretet, egy hit ad egy reményt!
Mind közös regulára
Élnek egy vezetés alatt.
 
2. Vágyuk egyet akar, a bánatuk közös,
Kérésük közösen esdi az ég Urát;
Míg törnek magas égre:
Egy szívlélek a fegyverük.
 
3. Míg forr nyugtalanul minden a nap delén:
Hallgatnak mélyen ők; más ha nyugvóra tér,
Éjjel a teljes csendben
Fölzeng hosszan az énekük.
 
4. Nappal sem pihen el tétlenül két kezük:
Munkának feszül itt mind e serény csapat.
Gondosan művelt földjük
Megszolgált kenyeret terem.
 
5. Áldjuk most az Atyát és vele egy Fiát!
Vélük a Lelket is zengje szép énekünk.
Távoli pusztaságba
Ő vezette ki Krisztusunk. Ámen.
 
1. antifóna Gal 2,20
Élek ugyan, de nem én, * hanem Krisztus él bennem.
 
62. zsoltár
[Dávid zsoltára, amikor Júda pusztájában tartózkodott.]
 
Isten, te vagy Istenem nékem, * pirkadattól melletted virrasztok.
 
Téged szomjaz a lelkem, érted eped a testem, * mint aszú föld, mely szomjas és vizetlen.
 
A szent sátorban téged keres arcom, * hogy dicsőséges hatalmad meglássam.
 
Jobb a te jóságod, mint az élet, * hirdetni fog ajkam téged.
 
Áldalak, amíg csak élek, * s nevedben tárom feléd kezemet.
 
Mint dús lakomával, teljék be lelkem, * és ajkam dicsér ujjongás szavával.
 
Rád emlékezem éjjel ágyamon, * és rád gondolok reggel.
 
Mert te vagy oltalmam, * szárnyaid árnyékában örömöm lelem.
 
Hozzád ragaszkodom egész szívvel, * jobboddal erősen tartasz engem.
 
De akik romlásom tervezik, * a föld mélybe kerülnek.
 
Kardélre hányják őket, * a rókák is megkapják bellük rszüket.
 
De a király örvendezik majd Istenben; † akik rá esküsznek, diadalt aratnak, * mert a gonoszok szja elnémul.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
1. antifóna Gal 2,20
Élek ugyan, de nem én, * hanem Krisztus él bennem.
 
2. antifóna Fil 3,13
Felejtem, ami mögöttem van * és nekilendülök annak, / ami előttem van.
 
Ószövetségi ének (Tób 13,2-16) • Tóbiás imája
Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki nagy irgalmasságával új életre hívott minket. – 1Pét 1,3
 
Áldott legyen az Isten, * mert országa örkké megmarad.
 
Mert megfenyít ő és irgalmaz, † letaszít az alvilág mélyére s a pusztulásból visszahoz ereje, * nem menekülhet el senki kezéből.
 
Izrael fiai, dicsőítsétek őt a nemzetek előtt, † mert ha szétszórt is titeket kzéjük, * ott mutatta meg nektek nagyságát.
 
Magasztaljátok minden élő előtt, † mert ő a mi Urunk, ő a mi Atyánk, * ő a mi Istenünk örkkön-rökké.
 
Gonoszságtokért megfenyít titeket, * de meg is könyrül rajtatok.
 
Összegyűjt benneteket a npek kzül, * ahová sztszórt titeket.
 
Ha visszatértek hozzá teljes szívetekből és lelketekből, † hogy az igazságot cselekedjétek szne előtt, * felétek fordul és nem rejti el tbbé arcát.
 
Lássátok most, mit tett veletek, * és magasztaljátok őt hangos szval!
 
Az igazságosság Urát ldjátok, * és magasztaljátok az rök Királyt!
 
Én dicsérem őt fogságom fldjén is, * erejét és nagyságát hirdetem a bűnös npnek.
 
Térjetek meg, ti bűnösk, † tegyétek azt, ami igaz szne előtt, * bízzatok, hogy felétek fordul és könyrül rajtatok.
 
Az ég Királyának magam is neket mondok, * és lelkem örvend életem minden napján.
 
Áldjátok az Urat, mind az ő választottai, † dicsérjétek fenségét mindnyájan, * üljetek örömnapot és zengjetek hlát nki.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
2. antifóna Fil 3,13
Felejtem, ami mögöttem van * és nekilendülök annak, / ami előttem van.
 
3. antifóna Jón 2,10
Hangos énekszóval * áldozom, Uram, néked és megadom amit fogadtam, mert megmentett az Isten engem.
 
150. zsoltár
[Alleluja!]
 
Dicsérjétek az Urat szentélyében, * dicsérjétek őt erős vrában!
 
Dicsérjétek hatalmas tetteiért, * dicsérjétek végtelen flségéért!
 
Dicsérjétek őt harsonaszval, * dicsérjétek hárfával és citerával!
 
Dicsérjétek dobbal és tnccal, * dicsérjétek húrokkal és fuvolák hangjával!
 
Dicsérjétek őt zengő cimbalommal, * dicsérjétek őt búgó cimbalommal!
 
Minden lélek az Urat dicsérje! * Alleluja, alleluja!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.
 
3. antifóna Jón 2,10
Hangos énekszóval * áldozom, Uram, néked és megadom amit fogadtam, mert megmentett az Isten engem.
 
Olvasmány 2Kor 6,16c-18
Testvéreim, ti az élő Isten templomai vagytok, amint Isten mondja: „Közöttük lakom és közöttük járok, Istenük leszek, ők meg az én népem. Ezért távozzatok közülük, s váljatok el tőlük, mondja az Úr. A tisztátalant ne illessétek. Akkor fölkarollak titeket, s atyátok leszek, ti meg fiaim és leányaim lesztek, mondja az Úr, a Mindenható.”
 
vagy

 

 
Olvasmány Ef 4,11-13
Krisztus egyeseket apostolokká, másokat prófétákká, ismét másokat evangélistákká, pásztorokká és tanítókká tett, hogy istenszolgálatra neveljék a szenteket és fölépítsék Krisztus testét, amíg el nem jutunk a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére és meglett emberré nem leszünk, Krisztus teljességének mértékében.
 
Válaszos ének Zsolt 72,25-26
Senkim sincs rajtad kívül a mennyben, * ha veled vagyok, a világ sem kell nékem.
Te vagy kősziklám, Istenem, és osztályrészem örökké. * ha veled vagyok... Dicsőség... Senkim sincs...
 
4. antifóna Iz 26,9
Hozzád vágyódott éjjel a lelkem, * reggel is téged kereslek, teljes szívből, Istenem.
 
Benedictus Lk 1,69-79
[Zakariás eltelt Szentlélekkel, és így prófétált:]
 
Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, * mert meglátogatta népét és megváltást szerzett néki.
 
Erős szabadítót támasztott nékünk * szolgájának, Dávidnak házából.
 
Amint szólott a szentek ajkával, * ősidők óta a próféták szavával:
 
Megszabadít az ellenség kezéből, * mindazoktól, akik gyűlölnek minket.
 
Irgalmas lesz atyáink iránt, * szent esküjét el nem felejti,
 
A szövetséget, melyet Ábrahámmal, atyánkkal kötött, * hogy amit ígért, megadja nékünk;
 
Hogy megszabadulva az ellenség kezéből * félelem nélkül szolgáljunk néki,
 
Szentségben és igazságban színe előtt * életünk minden napján.
 
Te pedig, gyermek, a Magasságbeli hírnöke leszel, * mert az Úr előtt jársz, hogy útját előkészítsd.
 
Az üdvösség ismeretére tanítsd népét, * hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
 
Istenünk mélységes irgalma által, * amellyel a magasságból Fölkelő eljön hozzánk,
 
Hogy világítson azoknak, akik a halál árnyékában és sötétben élnek, * és vezérelje lépteinket a békesség útjára.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna Iz 26,9
Hozzád vágyódott éjjel a lelkem, * reggel is téged kereslek, teljes szívből, Istenem.
 
Könyörgések
Testvéreim, imádkozzunk most Krisztushoz, aki szolgálatának iskolájába hívott meg minket:
Krisztus, igaz Mesterünk, irányítsd szívünket!
 
Hogy közösségünk minden tagja hűséges legyen követésedben,
– és akaratodat készséges szívvel teljesítse mindenkor.
Hogy minden nap elforduljunk a rossztól és a jót tegyük,
– meghaljunk a bűnnek és Istennek éljünk.
Hogy az engedelmesség erős és dicső fegyverzetét öltsük magunkra,
– és hűségesek maradjunk egészen a halálig.
Hogy magunkat teljesen átadjuk neked,
– és testvéreinket készséges szívvel szolgáljuk.
Hogy fejezd be a jó munkát, amit (a névnapos N. testvérünkben és) mindannyiunkban elkezdtél,
– és vezess el bennünket az örök életre.
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Istenünk, te Szent Brúnót arra hívtad, hogy a magányban szolgáljon neked. Közbenjárására add, hogy a világ forgatagában is szüntelenül neked éljünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás
Adja meg nektek az Isten, hogy a hit erejével várjátok a Lélekben a megigazulásból fakadó reményt!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma N A P K Ö Z I   I M A Ó R ACSÜTÖRTÖK

Déli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
06
CSÜTÖRTÖK
N A P K Ö Z I   I M A Ó R A
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz
Az ég delén a napkorong
Most teljes fényben tündököl:
Urunk, igaz nap, új tüzet
Így gyújt a földön lángod is.
 
2. Te ős igazság, szép sugár,
Lelkünk homályát űzzed el,
S napunk gyümölcsét hozza meg
A fényben érő szeretet.
 
3. A jó Atyát, az Alkotót,
Bűntől megváltó szent Fiát,
S ki szeretettel pártfogol,
A Lelket áldjuk egyaránt. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 83,2.3
Milyen kedves a te hajlékod, * Seregek Ura és Istene, epedve sóvárog a lelkem az Úrnak udvarába.
 
19. zsoltár • Imádság a király győzelméért
Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. – ApCsel 2,21
 
Az Úr hallgasson meg szorongatásod napján, * Jákob Istenének neve legyen oltalmad!
 
Küldjön segítséget a szentélyből, * oltalmazzon tged Sionból!
 
Emlékezzék mindarra, amit neki ldoztál, * égőáldozatod legyen kedves előtte!
 
Adja meg, amit szíved kván, * teljesítse minden szndékod!
 
Akkor ujjongunk majd győzelmednek, † magasba emeljük a zászlót Istenünk nevében; * teljesítse az Úr minden krésed!
 
Tudom, hogy az Úr győzelmet ad fölkentjének, † meghallgatja szent egéből, * s győzelmes jobbjának erejvel segíti.
 
Némelyek a harci szekerekben, mások a lovakban bznak, * mi azonban Urunk, Istenünk nevét hívjuk segítségül.
 
Ők lezuhantak és a földre estek, * mi azonban szilrdan llunk.
 
Uram, vezesd győzelemre a királyt, * hallgass meg minket, amely napon hozzád kiáltunk!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
25. zsoltár • Az ártatlan ember bizalma és könyörgése
Isten kiválasztott minket Krisztusban, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk. – Ef 1,4
 
Uram, szolgáltass nekem igazságot, † mert feddhetetlenül ltem, * az Úrban bíztam, s meg nem inogtam.
 
Tégy próbára, Uram, és vizsgálj meg engem, * kutasd ki szvem rejtekét!
 
Mert jóságodat szemem előtt tartom, * igazságod szerint lek.
 
Nem ülök a gonoszok kzé, * az álnok emberekkel nem jrok együtt.
 
Gyűlölöm a gonosztevők gyűlését, * nem érintkezem a bűnösökkel.
 
Ártatlanságban mosom meg kezemet, * és körüljárom oltrod, Uram,
 
Hogy dicséretedet hangosan hirdessem, * elmondjam minden csodás tettedet.
 
Szeretem, Uram, házad szentélyét, * a sátrat, ahol jelen van dicsőséged.
 
Ne veszítsd el a bűnösökkel lelkem, * a véreskezű emberekkel ne oltsd ki letem!
 
Kezükön gonosztett szrad, * s a megvesztegetés díjával telve jobbjuk.
 
Én azonban ártatlanságban járom utamat, * válts meg és könyrülj rajtam!
 
Egyenes úton jár lbam, * a közösségben dicsőítelek, Uram, tged.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
83. zsoltár • Vágyódás az Úr házába
Nincs itt maradandó hazánk, inkább az eljövendő után vágyódunk. – Zsid 13,14
 
Milyen kedves a te hajlékod, Seregek Ura! * Lelkem epedve sóvárog az Úr udvarába.
 
Testem és lelkem * örvendezik az Istenben.
 
A veréb is talál otthont magának, † a gerle is fiókáinak fszket; * én a te oltárodnál, Seregek Ura, Istenem, Királyom!
 
Boldogok, kik házadban lnek, * és mindörökké tged dicsérnek.
 
Boldog az az ember, aki benned találja erejét, * aki szívében zarándoktra kszül.
 
Ha kiszáradt völgyben jár is, † ott források fakadnak, * a hajnali eső elárasztja ldásával.
 
Ahogy halad, egyre növekszik ereje, * a Sionon megltja Istent.
 
Seregek Ura, hallgasd meg imámat, * fordítsd hozzám füled, Jkob Istene!
 
Nézz le ránk, védelmező Istenünk, * tekints Fölkented arcára!
 
Egyetlen nap templomodban jobb nkem, * mint bármely msik ezer.
 
Jobb Istenem házának küszöbén llni, * mint a bűnösök sátrban lakni.
 
Mivel az Úristen nap és vdőpajzs, * kegyelmet ad és dicsőséget.
 
Nem tagad meg semmi jót azoktól, * akik tiszta szvvel lnek.
 
Seregek Ura, boldog az az ember, * aki benned bzik!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
Antifóna Zsolt 83,2.3
Milyen kedves a te hajlékod, * Seregek Ura és Istene, epedve sóvárog a lelkem az Úrnak udvarába.
 
Olvasmány I. hét Róm 10,9-11
Ha száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt halottaiból, üdvözülsz. A szívbéli hit ugyanis megigazulásra, a szóbeli megvallás az üdvösségre szolgál. Az írás is azt mondja: „Senki szégyent nem vall, aki hisz benne“.
 
V Ajkam hirdesse igazságodat,
R Jótetteidről beszéljen egész nap.    Zsolt 70,15
 
Zárókönyörgés
Kérünk, Urunk, irgalmazz nekünk és növeld hitünket, mert jóságodban nem tagadod meg segítségedet azoktól, akiknek megadtad a benned való hit erejét. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma V E S P E R Á SSZENT BRÚNÓ

Esti ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
06
SZENT BRÚNÓ
V E S P E R Á S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Brev. Maur.
E napnak szentje, Krisztusunk,
Terólad tett hű vallomást,
Vállalva érted szűk utat
S a benned rejtett életet.
 
2. Elhagyva otthont és rokont,
Hiú világnak fényeit,
Istent keresve egyedül
Kitartón tört az ég felé.
 
3. Buzgó imáknak szárnyain
Az angyalkórus társa lett,
Kereszted hordva szüntelen
Küzdött, mint bátor vértanúk.
 
ha apát:
4. Nyájad vezette gondosan,
Példát sugárzott élete,
Szolgálni vágyott másokat,
S nem szolgaságban tartani.
 
5. A cella csendes otthonán
Készen találta őt szavad,
S érett terméssel gazdagon,
Békesség, Hozzád költözött.
 
6. Atyának, Léleknek veled
Áldás, dicséret, Krisztusunk,
Ki szolgáidnak bőkezűn
Kiosztod égi kincsedet. Ámen.
 
Himnusz (szent remeték ünnepén) Thesaurus
Kerülve városok zaját,
Elhagyva embertársaid,
Magányodban mit lát szemed,
S milyen gond lakja szívedet?
 
2. Lelked szabadság szárnyain
Bejárja égi otthonát,
S mit emberektől megtagadsz:
Időd Istennel töltöd el.
 
3. Jelen vagy mennynek kórusán,
Meghal számodra a világ:
Istent szemléled egyre csak,
Csak őt imádod hódolón.
 
4. Mily boldogságnak részese
Jézus, ki téged vár, keres,
S érted barlangba rejtezik:
Te szent szívedbe rejted őt.
 
5. Ki pusztaságba elvonulsz,
Dicsérünk téged, Jézusunk,
Atyának, Léleknek veled
Most és örökre hódolunk. Ámen.
 
1. antifóna 2Kor 6,9-10
Istennek vagyunk szolgái, * gyalázatban és dicsőségben, mint halálra szántak s mégis élők, mint szomorúak, de mindig derűsek, kiknek semmijük sincsen, de övék mégis minden.
 
111. zsoltár • Az igaz ember dicsérete
Éljetek úgy, mint a világosság fiai! A világosság gyümölcse csupa jóság, igazságosság és egyenesség. – Ef 5,8-9
 
Boldog ember, aki féli az Urat, * aki törvényében örömét találja.
 
Nemzetsége hatalmas lesz a fldön, * az igazak nemzetsége áldásban részesl.
 
Gazdagság lesz házában és bőség, * igazsága örökre megmarad.
 
Olyan ő az igaznak, mint fny a stétben, * könyörületes, irgalmas és igazlelkű.
 
Aki könyörül és ad másoknak, jó sora lesz annak, * aki az igazsághoz szabja tetteit.
 
Nem inog meg ő sohasem, * az igaz emlékezete örökre megmarad.
 
Rossz hírtől félnie soha nem kell, * szíve nyugodt, mert bízik az Úrban.
 
Nincs kitől féljen, szve btor, * ellenségeit megszégyenülni látja.
 
Javait szétosztja: adakozik a szegénynek, † igazsága örkre megmarad, * és dicsőség lesz osztályrésze.
 
Látja ezt a bűnös és haragra lobban, † fogát csikorgatja és emszti magát. * A bűnösök kívánsága semmivé válik.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
1. antifóna 2Kor 6,9-10
Istennek vagyunk szolgái, * gyalázatban és dicsőségben, mint halálra szántak s mégis élők, mint szomorúak, de mindig derűsek, kiknek semmijük sincsen, de övék mégis minden.
 
2. antifóna 2Kor 4,10
Jézus kínszenvedését * hordozzuk testünkben mindenkor, hogy egykor Jézus élete is nyilvánvaló legyen halandó testünkön.
 
112. zsoltár • Isten fönsége és irgalma
Hatalmasokat taszít le trónjukról, de fölemeli az elesetteket. – Lk 1,52
 
Dicsérjétek, az Úrnak szolgái, * dicsérjétek az r szent nevét!
 
Az Úr neve legyen ldott * most és örkkön-rökké!
 
Az egész földön kelettől nyugatig * dicsérjétek az r szent nevét!
 
Fölséges az Úr minden nép flött, * dicsősége beragyog mindent.
 
Ki olyan, mint az Úr, a mi Istennk? † Aki a magasban lakik, * és szemmel tartja az eget s a fldet?
 
Felkarolja a gyengét a porból, * fölemeli a szegnyt a srból,
 
Fejedelmek között juttat neki helyet, * népe vezérei kzé lteti.
 
A gyermektelen asszony úgy lakhat hzában * mint a fiainak örvendő anya.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentllek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örkké. men.
 
2. antifóna 2Kor 4,10
Jézus kínszenvedését * hordozzuk testünkben mindenkor, hogy egykor Jézus élete is nyilvánvaló legyen halandó testünkön.
 
3. antifóna Sir 39,14
Tartsunk ki szilárdan * reménységünk hitvallásában, mert hűséges az Úr ígéretéhez.
 
Újszövetségi ének (Jel 4,11; 5,9.10.12) • A megváltottak hálaéneke
 
Méltó vagy, Urunk, Istenünk, * hogy a dicsőség, a tisztelet és a hatalom a tiéd legyen.
 
Mert te vagy, aki a világot alkottad, * akaratod hívott létre és teremtett mindent.
 
Méltó vagy, Uram, hogy átvedd a knyvet, * és feltörd minden pecsétjét.
 
Hiszen megöltek, de véreddel megváltottál minket Istennek, * minden törzsből, nyelvből, npből és nemzetből.
 
Istenünk országává és papjaivá tettél bennünket * és uralkodunk az egész fldön.
 
Méltó a Bárány, akit megöltek, † hogy övé legyen minden hatalom, gazdagság, blcsesség, * erő és tisztelet, ldás és dicsőség.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.
 
3. antifóna Sir 39,14
Tartsunk ki szilárdan * reménységünk hitvallásában, mert hűséges az Úr ígéretéhez.
 
Olvasmány Kol 3,15-17
Testvérek! Krisztus békéje uralkodjék szívetekben, hiszen erre vagytok hivatva egy Testben. Legyetek hálásak. Éljen bennetek elevenen Krisztus igéje. Énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent dalokat Istennek. Bármit szóltok és tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek s adjatok hálát Istennek, az Atyának.
 
Válaszos ének Zsolt 141
Hozzád kiáltottam, Uram, Istenem, * te vagy oltalmam, reményem. Te vagy örökségem és osztályrészem az élők országában. * te vagy oltalmam... Dicsőség az Atyának... Hozzád kiáltottam...
 
4. antifóna Mk 10,29-30
Mindaz, ki értem * elhagyja otthonát, földjeit, százannyit kap e világon s az örök életet, alleluja.
 
Magnificat Lk 1,46-55
[Zakariás házában Mária így szólt:]
 
Magasztalja lelkem az Urat, * ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben.
 
Tekintetre méltatta alázatos szolgáló lányát: * lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.
 
Mily nagy dolgot művelt velem * ő, a hatalmas, akit Szentnek hívunk.
 
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma * azokon, akik félik őt.
 
Nagyszerű dolgokat művelt karja, * a szívükben gőgösöket széjjelszórta.
 
Uralkodókat űzött el trónjukról, * de a kicsinyeket magasra emelte.
 
Betöltötte az éhezőket minden jóval, * a gazdagokat elbocsátotta üres kézzel.
 
Fölkarolta szolgáját, Izraelt: * megemlékezett irgalmáról,
 
Melyet atyáinknak hajdan megígért, * Ábrahámnak és utódainak örökkön-örökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna Mk 10,29-30
Mindaz, ki értem * elhagyja otthonát, földjeit, százannyit kap e világon s az örök életet, alleluja.
 
Könyörgések
Testvéreim, Urunk Jézus Krisztus Egyházában különleges küldetéssel bízza meg a szerzeteseket. Kérjük őt imánkban:
Szenteld meg népedet, Urunk!
 
Te örök életet adsz azoknak, akik meghallják és követik szavadat,
– ébreszd föl és őrizd meg Egyházadban az érzéket hívásod ajándéka iránt.
Te az Egyház látható szervezetében emberekkel képviselteted magadat;
– a szerzetesrendek elöljáróinak adj részt fényedből és jóságodból.
Te Egyházadban bőven adod a monasztikus élet adományait;
– hívj a rendekbe nővéreket és testvéreket, akik akaratodat szolgálják az egész világon.
Te kiüresítetted önmagadat és ezáltal testvére lettél a legszegényebbeknek;
– hívj követésedre szerzeteseketés ösztönözd őket a testvéri szeretet tetteire.
Te örök életet ígértél azoknak, akik hisznek benned és követnek téged;
– tisztítsd meg és üdvözítsd testvéreinket, akik előttünk mentek be az örök életbe.
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Istenünk, te Szent Brúnót arra hívtad, hogy a magányban szolgáljon neked. Közbenjárására add, hogy a világ forgatagában is szüntelenül neked éljünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás
Adja meg nektek az Isten, hogy a hit erejével várjátok a Lélekben a megigazulásból fakadó reményt!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma K O M P L E T Ó R I U MCSÜTÖRTÖK ÉVKÖZI IDŐBEN, I. HÉT

Esti ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
06
CSÜTÖRTÖK ÉVKÖZI IDŐBEN, I. HÉT
K O M P L E T Ó R I U M
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Lelkiismeret-vizsgálat, bevezethető a következőképpen:
Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg a nap folyamán elkövetett bűneinket!
 
vagy:
Testvéreim! Valljuk meg Isten előtt vétkeinket!
 
vagy:
Testvéreim! Mielőtt nyugovóra térnénk, kérjük Istentől bűneink bocsánatát!
 
vagy:
Testvéreim! Mindnyájan rászorulunk Isten irgalmára. Szálljunk magunkba, és bocsássunk meg szívből egymásnak, hogy Isten irgalmára mi magunk is méltók legyünk!
 
Bűnbánat
Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
– mert vétkeztünk ellened és testvéreink ellen!
Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
– és add meg nekünk az üdvösséget!
 
vagy:
Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket: Krisztus, kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj értünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
vagy:
Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem! Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
 
vagy:
Jézus Krisztus, utunk és példaképünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, kiengesztelődésünk és megváltásunk: Krisztus kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, a hit szerzője és beteljesítője: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
Befejezés
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
– Ámen.
 
Himnusz
I. Lit.Hor.
Immár a nap leáldozott
Teremtőnk, kérünk tégedet,
Kegyelmed oszd most gazdagon,
S őrizzed, óvjad népedet.
 
2. A szívünk rólad álmodik,
S pihentében is rád tekint,
Ha felkel fényes, új napunk,
Dicsőségedről énekel.
 
3. Adj üdvösséges életet,
Izzíts lelkünkben új tüzet,
A ránk törő rút éjhomályt
Világosságod rontsa szét.
 
4. Add meg, Teremtő jó Atyánk,
Urunkért, Jézus Krisztusért,
Ki véled és Szentlelkeddel
Uralkodik menny trónusán. Ámen.
 
vagy
 
II. Lit.Hor.
Krisztus, te nap vagy és világ,
Ki megtörsz éjt, sötét homályt,
Atyád világossága vagy,
Add boldogító fényedet.
 
2. Urunk, most együtt kérlelünk:
Ez éjszakán maradj velünk,
Békéd nyugalma töltsön el,
Így testünk, lelkünk megpihen.
 
3. Takarja álom bár szemünk,
A szívünk itt virraszt veled.
Õrizd, jobboddal támogasd
A benned bízó híveket!
 
4. Oltalmazd néped, Istenünk,
A cselvető gonoszt letörd;
Ne hagyd magára népedet,
Hisz érte adtad véredet!
 
5. Dicsérünk téged, szent Atyánk,
És Krisztust, az örök királyt;
S a Szentlelket, ki éltetőnk,
Szép ének áldja szüntelen! Ámen.
 
vagy
 
III. Brev. Maur.
Hálát zeng most néked szívünk,
A napnak múltán, jó Atyánk,
Árnyával az éjjel közeleg,
Imánk esengve száll feléd.
 
2. Bűnnel sokszor bántott e nap,
Engesztelőn kérlel szavunk:
Ősellenség gonosz nyila
Rajtunk ne ejtsen új sebet!
 
3. Bősz vad módján jár most körül
A Sátán és zsákmányt keres;
Védő szárnyad borítsd reánk,
Atyánk, őrizzen szent kezed!
 
4. Véget nem ér fénylő napod;
Mikor ragyog már fel nekünk?
Békességes, örök hazánk
Mikor lesz végre már miénk?
 
5. Áldunk, Isten, te jó Atya,
Áldunk, bűntől váltó Fiú,
S téged, Lélek, vigaszt adó,
Áldón magasztal hű szívünk. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 10,7
Az Úr igazságos, kedveli az igaz tetteket, csak az igazak látják meg arcát.
 
10. zsoltár • Az igaz az Úrban bízik
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. - Mt 5,6
 
Az Úrban bízom, miért mondjátok nkem: * „Menekülj a hegyekbe, mint a madár!”?
 
Mert a bűnösök kifeszítették már íjukat, † a nyílvesszőt a hrra tették, * hogy leterítsék a sötétben a tiszta szvűt.
 
Ha leomlanak az alapfalak, * mit tehet akkor az igaz ember?
 
Az Úr szent hzában lakik, * az Úr az gben trnol.
 
Rátekint szeme a szegényre, * pillantása vizsgálja az emberek fiait.
 
Az Úr megvizsgálja az igazat s a bűnöst egyaránt, * s aki az erőszakot szereti, azt szvből gyűlöli.
 
A bűnösökre parazsat és tüzes knkövet hullat, * és pusztító vihar lesz osztályrészük.
 
Az Úr igazságos és kedveli az igaz tetteket, * csak az igazak látjk meg arcát.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
11. zsoltár • Az ember hamissága és Isten hűsége
A jóságos Atya értünk, szegényekért a saját Fiát küldte el. – Szent Ágoston
 
Segíts, Uram, mert az igazak elfogytak, * kiveszett a hűség az emberek kzül.
 
Hazug módon beszélnek egymással, * hamis ajakkal, s kétszínűen szl a szvük.
 
Némítsa el az Úr az összes hazug ajkat, * minden nyelvet, mely nagy sztól hangos.
 
Azokét, akik azt mondjk: † „Nyelvünk tesz naggyá bennünket * ajkunk a fegyverünk, ki lehet rrá felettünk?”
 
De így szól az r: † „Fölkelek most már a gyengék nyomora és a szegények shaja miatt, * szabadulást viszek a megvetett embernek.”
 
Az Úr beszéde egyenes beszéd, * tűzben kipróbált ezüst, salaktalan, htszer tisztított.
 
Uram, te megvédesz bennünket, * e nemzedéktől örkre megőrzöl.
 
Mert körülöttünk a gonoszok szabadon jrnak-kelnek, * s az emberek között terjed az aljasság.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
Antifóna Zsolt 10,7
Az Úr igazságos, kedveli az igaz tetteket, csak az igazak látják meg arcát.
 
Olvasmány Ter 19,1-2
A két angyal estére Szodomába érkezett, amikor Lót éppen a város kapujánál ült. Amint Lót meglátta őket, fölkelt, eléjük ment, arccal a földre borult és így szólt: „Térjetek be, uraim, szolgátok házába, töltsétek itt az éjszakát, és mossátok meg lábatokat! Reggel majd elindulhattok és folytathatjátok utatokat”.
 
Válaszos ének
Uram, tebenned remélek, * kezedbe ajánlom lelkem.
V. Megváltottál engem, Uram, hűséges Istenem. * kezedbe ajánlom...
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. R. Uram...
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Nunc dimittis (Lk 2,28–32)
[Simeon így áldotta Istent:]
 
Bocsásd el most szolgádat, Uram, * szavaid szerint békességben;
 
Hiszen már látta szemem az dvösséget, * melyet minden népnek készítettl,
 
Hogy felragyogjon világosságára a pogányoknak, * és dicsőségére népednek Izraelnek.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökk. Ámen.
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Zárókönyörgés
Urunk, Istenünk, ajándékozz nekünk pihentető álmot, mert elfáradtunk a napi munkában. Újíts meg bennünket állandó segítségeddel, hogy testben-lélekben a tieid maradjunk. Krisztus, a mi Urunk által.
 
Áldások
Pap vagy diakónus:
Áldjon meg és őrizzen meg titeket az Isten! – Ámen.
Ragyogtassa reátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas! – Ámen.
Fordítsa felétek tekintetét, és adja meg nektek békességét! – Ámen.
 
vagy:
A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen: őrizze meg szellemetek, lelketek és testetek egészen feddhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig! – Ámen.
 
vagy:
Töltsön el benneteket a reménység Istene a hit teljes örömével és békéjével, hogy a reményben a Szentlélek erejébõl bővelkedjetek! – Ámen.
 
vagy:
Tegyen titeket méltóvá Isten a szentek sorsára, aki kiragadott benneteket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett Fia országába! – Ámen.
 
vagy: (egyéni imádkozás esetén)
Nyugodalmas jóéjszakát és boldog halált adjon nekünk a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek! – Ámen.
 
Mária-antifóna
Salve, * Regina, mater misericordiae. Vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules, filii Hevae. Ad te suspirámus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
 
Üdvözlégy Királynő, * nagy irgalmasság anyja, élet, édesség boldog remény, áldunk. Hozzád kiáltunk Évának száműzött fiai. Hozzád fohászkodunk sóhajtva, zokogva, hozzád, e siralomvölgyben. Kérünk tehát, kegyes közbenjárónk, fordítsd felénk mindenkor éber szemedet üdvösségünkre. És Jézust anyaságod áldott szent gyümölcsét, nekünk e földi út végén mutasd meg. Ó áldott, ó édes, ó jóságos, szép Szűz Mária.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."