Bencés zsolozsma L A U D E SSZENT BERNÁT

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
19
SZENT BERNÁT
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Thesaurus
Mindazt, mit Jézus meghagyott,
Tüzes lélekkel vállalod,
Kereszt zászlóját követed,
Bernát, s a mennyet megnyered.
 
2. Példáddal, szóddal hirdeted,
Amit tanít a szent Szabály,
S új hajtást támaszt égi kegy:
Nyílnak dicső monostorok.
 
3. Királyok, püspök-doktorok,
Kérték bírói bölcs szavad,
Magányban, csendben rejtező!
Hangzik nevedtől századod.
 
4. A boldog Házban esdj ki most
Békét földünknek, éltetőt,
Növelj lelkünkben hős erényt,
S gyúljon szívünkben szeretet.
 
5. A Hármas-Egynek tisztelet,
Látnunk ki adja önmagát,
Kinek jósága végtelen,
S vég nélkül ad szent örömet. Ámen.
 
1. antifóna Gal 2,20
Élek ugyan, de nem én, * hanem Krisztus él bennem.
 
62. zsoltár
[Dávid zsoltára, amikor Júda pusztájában tartózkodott.]
 
Isten, te vagy Istenem nékem, * pirkadattól melletted virrasztok.
 
Téged szomjaz a lelkem, érted eped a testem, * mint aszú föld, mely szomjas és vizetlen.
 
A szent sátorban téged keres arcom, * hogy dicsőséges hatalmad meglássam.
 
Jobb a te jóságod, mint az élet, * hirdetni fog ajkam téged.
 
Áldalak, amíg csak élek, * s nevedben tárom feléd kezemet.
 
Mint dús lakomával, teljék be lelkem, * és ajkam dicsér ujjongás szavával.
 
Rád emlékezem éjjel ágyamon, * és rád gondolok reggel.
 
Mert te vagy oltalmam, * szárnyaid árnyékában örömöm lelem.
 
Hozzád ragaszkodom egész szívvel, * jobboddal erősen tartasz engem.
 
De akik romlásom tervezik, * a föld mélybe kerülnek.
 
Kardélre hányják őket, * a rókák is megkapják bellük rszüket.
 
De a király örvendezik majd Istenben; † akik rá esküsznek, diadalt aratnak, * mert a gonoszok szja elnémul.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
1. antifóna Gal 2,20
Élek ugyan, de nem én, * hanem Krisztus él bennem.
 
2. antifóna Fil 3,13
Felejtem, ami mögöttem van * és nekilendülök annak, / ami előttem van.
 
Ószövetségi ének (Tób 13,8-11.12c-18) • Tóbiás imája
Megmutatta a mennyből, Istentől alászállt szent várost, Jeruzsálemet, mely Isten dicsőségében ragyogott. – Jel 21,10.11
 
Áldjátok az Urat, mind az ő választottai, † dicsérjétek fenségét mindnyájan, * üljetek örömnapot és zengjetek hálát néki.
 
Jeruzsálem, te szent város! * Kezed műveiért fenyít meg téged az Úr.
 
Jótettekkel dicsőítsd az Urat, * és magasztald az örök Királyt,
 
Hogy örömmel építse fel sátrát újra benned, † és visszaszólítsa hozzád mind a foglyokat, * és örömöd legyen örökkön-örökké.
 
Ragyogó fénnyel tündökölsz, * és neked hódol a föld minden tája.
 
Hozzád jönnek messziről a népek, * ajándékkal kezükben imádják benned az Urat.
 
A nemzedékek hosszú sora örvendezik benned, † neved fennmarad minden időkre, * örökké áldottak lesznek, akik tisztelnek téged.
 
Örülj és vigadj az igazak fiain, † mert mindnyájan egybegyűlnek * és dicsőítik az örökkévaUrat.
 
Boldogok, akik szeretnek téged, * boldogok, akik örülnek békédnek.
 
Boldog minden ember, aki szomorkodik a téged ért csapások miatt, * mert majd örvendezik benned és örömödet látja örökké.
 
Áldjad, lelkem, az Urat, a nagy Királyt, * mert Jeruzsálem városában felépül háza örök időkre.
 
Boldog leszek, ha utódaim dicsőségedet látják, * és magasztalják az égnek Királyát.
 
Jeruzsálem kapui zafírból és smaragdból épülnek, * és minden fala drágakőből.
 
Jeruzsálem tornyai aranyból épülnek, † s színaranyból védőbástyái, * Jeruzsálem tereit rubin és Ofír köve borítja.
 
Jeruzsálem kapui öröméneket zengenek, * és így énekel minden háza:
 
Áldott legyen Izrael Istene, * és áldottak, akik dicsőítik szent nevét örökkön-örökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
2. antifóna Fil 3,13
Felejtem, ami mögöttem van * és nekilendülök annak, / ami előttem van.
 
3. antifóna Jón 2,10
Hangos énekszóval * áldozom, Uram, néked és megadom amit fogadtam, mert megmentett az Isten engem.
 
150. zsoltár
[Alleluja!]
 
Dicsérjétek az Urat szentélyében, * dicsérjétek őt erős vrában!
 
Dicsérjétek hatalmas tetteiért, * dicsérjétek végtelen flségéért!
 
Dicsérjétek őt harsonaszval, * dicsérjétek hárfával és citerával!
 
Dicsérjétek dobbal és tnccal, * dicsérjétek húrokkal és fuvolák hangjával!
 
Dicsérjétek őt zengő cimbalommal, * dicsérjétek őt búgó cimbalommal!
 
Minden lélek az Urat dicsérje! * Alleluja, alleluja!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.
 
3. antifóna Jón 2,10
Hangos énekszóval * áldozom, Uram, néked és megadom amit fogadtam, mert megmentett az Isten engem.
 
Olvasmány 2Kor 6,16c-18
Testvéreim, ti az élő Isten templomai vagytok, amint Isten mondja: „Közöttük lakom és közöttük járok, Istenük leszek, ők meg az én népem. Ezért távozzatok közülük, s váljatok el tőlük, mondja az Úr. A tisztátalant ne illessétek. Akkor fölkarollak titeket, s atyátok leszek, ti meg fiaim és leányaim lesztek, mondja az Úr, a Mindenható.”
 
vagy
 
Olvasmány Ef 4,11-13
Krisztus egyeseket apostolokká, másokat prófétákká, ismét másokat evangélistákká, pásztorokká és tanítókká tett, hogy istenszolgálatra neveljék a szenteket és fölépítsék Krisztus testét, amíg el nem jutunk a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére és meglett emberré nem leszünk, Krisztus teljességének mértékében.
 
Válaszos ének Zsolt 72,25-26
Senkim sincs rajtad kívül a mennyben, * ha veled vagyok, a világ sem kell nékem.
Te vagy kősziklám, Istenem, és osztályrészem örökké. * ha veled vagyok... Dicsőség... Senkim sincs...
 
4. antifóna Iz 26,9
Hozzád vágyódott éjjel a lelkem, * reggel is téged kereslek, teljes szívből, Istenem.
 
Benedictus Lk 1,69-79
[Zakariás eltelt Szentlélekkel, és így prófétált:]
 
Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, * mert meglátogatta népét és megváltást szerzett néki.
 
Erős szabadítót támasztott nékünk * szolgájának, Dávidnak házából.
 
Amint szólott a szentek ajkával, * ősidők óta a próféták szavával:
 
Megszabadít az ellenség kezéből, * mindazoktól, akik gyűlölnek minket.
 
Irgalmas lesz atyáink iránt, * szent esküjét el nem felejti,
 
A szövetséget, melyet Ábrahámmal, atyánkkal kötött, * hogy amit ígért, megadja nékünk;
 
Hogy megszabadulva az ellenség kezéből * félelem nélkül szolgáljunk néki,
 
Szentségben és igazságban színe előtt * életünk minden napján.
 
Te pedig, gyermek, a Magasságbeli hírnöke leszel, * mert az Úr előtt jársz, hogy útját előkészítsd.
 
Az üdvösség ismeretére tanítsd népét, * hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
 
Istenünk mélységes irgalma által, * amellyel a magasságból Fölkelő eljön hozzánk,
 
Hogy világítson azoknak, akik a halál árnyékában és sötétben élnek, * és vezérelje lépteinket a békesség útjára.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna Iz 26,9
Hozzád vágyódott éjjel a lelkem, * reggel is téged kereslek, teljes szívből, Istenem.
 
Könyörgések
Testvéreim, imádkozzunk most Krisztushoz, aki szolgálatának iskolájába hívott meg minket:
Krisztus, igaz Mesterünk, irányítsd szívünket!
 
Hogy közösségünk minden tagja hűséges legyen követésedben,
– és akaratodat készséges szívvel teljesítse mindenkor.
Hogy minden nap elforduljunk a rossztól és a jót tegyük,
– meghaljunk a bűnnek és Istennek éljünk.
Hogy az engedelmesség erős és dicső fegyverzetét öltsük magunkra,
– és hűségesek maradjunk egészen a halálig.
Hogy magunkat teljesen átadjuk neked,
– és testvéreinket készséges szívvel szolgáljuk.
Hogy fejezd be a jó munkát, amit (a névnapos N. testvérünkben és) mindannyiunkban elkezdtél,
– és vezess el bennünket az örök életre.
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Istenünk, te Szent Bernát apát lelkében felszítottad a házadért való buzgóságot, hogy lángoljon és világítson Egyházadban. Közbenjárására add, hogy lelkülete buzdítson minket, és mindig a világosság fiaiként éljünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás
Adja meg nektek az Isten, hogy a hit erejével várjátok a Lélekben a megigazulásból fakadó reményt!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma N A P K Ö Z I I M A Ó R APÉNTEK

Déli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
19
PÉNTEK
N A P K Ö Z I   I M A Ó R A
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz
A nap suhanva száll tova,
S gyorsan hanyatlik éjbe már,
Sebes léptekkel így siet
A végső célhoz életünk.
 
2. Míg kínhalálban, Krisztusunk,
Kitárod értünk szent kezed,
Kereszted vinni megtaníts,
És adj karodban jó halált.
 
3. A jó Atyát, az Alkotót,
Bűntől megváltó szent Fiát,
S ki szeretettel pártfogol,
A Lelket áldjuk egyaránt. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 21,2.20
Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem? Te vagy erősségem, ne maradj távol!
 
IV.E
21. zsoltár
[A karvezetőnek: a „Szarvasünő reggel” dallamára – Dávid zsoltára.]
 
Istenem, Istenem, miért hagytl el engem? * Miért maradsz távol könyörgésemtől, panaszos szavamtól?
 
Szólítalak nappal, Istenem, de nem hallod, * szólítalak éjjel, de meg nem nyughatom.
 
Pedig te vagy szent egyedül, aki a trnon ülsz, * Izrael tged magasztal.
 
Benned bztak atyáink, * s te megszabadítottad őket, mert benned reméltek.
 
Hozzád kiáltottak és megmentetted őket, * nem vallottak szégyent, mert benned bztak.
 
De én féreg vagyok és nem ember, * gyaláznak az emberek, s a npek megvetnek.
 
Mindaz, aki lát, gnyt űz belőlem, * elhúzza száját, fejét csválja.
 
„Segítse meg az Úr, hisz benne bzott, * szabadítsa meg, ha kedves előtte!”
 
Anyám méhétől te vezettél engem, * te voltál biztonságom anyám lében.
 
Rád hagyatkoztam születsem ta, * anyám méhétől te vagy Istenem.
 
Nyomorúságomban ne légy tőlem tvol, * légy közel, mert senki sem segít rajtam!
 
Hatalmas bivalyok vesznek krül, * körülfognak engem Bsán bikái.
 
Szájukat kittják ellenem, * mint ordító, dáz oroszlán.
 
Olyan vagyok, mint a szétömlő vz, † megtörték minden csontomat, * szívem megolvadt bennem, mint a viasz.
 
Torkom kiszáradt, mint a cserp, † nyelvem ínyemhez tapadt, * a halál porába sújtottál engem.
 
Kutyák falkája ólálkodik kröttem, * gonosztevők csapata vesz krül engem.
 
Átlyuggatták kezemet és lábamat, † megszámlálhatom minden csontomat, * ők pedig bámulva nznek engem.
 
Elosztják ruhámat maguk kzött, * és köntösömre sorsot vetnek.
 
Ne maradj tvol, Uram! * Te vagy erősségem, siess, ments meg engem!
 
Mentsd meg a kardtól lelkemet, * a kutyák karmaiból ragadd ki letem!
 
Szabadíts ki az oroszlán torkából, * védj meg engem, szegényt, a bölnyek szarvától!
 
Testvéreim között hirdetem neved, * a közösségben dicsrlek tged.
 
Ti, akik félitek az Urat, dicsérjétek, † magasztaljátok, Jkob fiai, * félje őt Izrael minden sarja!
 
Mert nem veti meg és nem utálja a szegény nyomorúságt, † nem rejti el előle arcát, * meghallgatja, mikor hozzá kiált.
 
A közösségben tged dicsérlek, * teljesítem fogadalmam azok előtt, kik flnek tged.
 
Egyenek a szegények és lakjanak jl, † dicsőítsék az Urat, akik őt keresik, * szívük élni fog rökké.
 
A föld minden határa emlékezik erre és megtr az rhoz, * leborul előtte a népek minden trzse.
 
Mert az Úr a királyság, * ő uralkodik a nemzetek flött.
 
Egyedül előtte borulnak le a föld hatalmas urai, * előtte hajolnak meg mind, akik a porba trnek.
 
Lelkem csak neki él, * nemzetségem neki szolgál.
 
Az Úrról beszélnek az eljövendő nemzedéknek, † üdvözítő tetteit hirdetik a születendő npnek: * „Ezek az rnak művei!”
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örkké. men.
 
 
69. zsoltár • Istenem, hallgass szavamra!
Uram, ments meg minket, mert elveszünk! – Mt 8,25
 
Istenem, hallgass hvó szavamra, * Uram, siess, segts meg engem!
 
Piruljanak és valljanak szgyent, * akik vesztemre trnek!
 
Hátráljanak meg és érje gyalzat azokat, * akik örlnek bajomon!
 
Megszégyenülve vonuljanak vissza, * akik gúnyolódva mondják: „gy kell nki!”
 
De ujjongjanak és örvendjenek benned, * mind, akik keresnek tged!
 
Hirdessék mindig: „Nagy az Isten!” * mind, akik várják dvösséged!
 
De én nyomorult és szegény vagyok, * Istenem, siess, segts meg engem!
 
Segítőm és szabadítóm te vagy nkem, * ne késsél tovább, Uram!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
Antifóna Zsolt 21,2.20
Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem? Te vagy erősségem, ne maradj távol!
 
Olvasmány II. hét Zsid 5,7
Krisztus halandó életében hangos kiáltással és könnyhullatással imádkozott és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól. Istenfélelme miatt meghallgatásra is talált.
 
V Nap mint nap, Uram, hozzád kiáltok,
R Tehozzád tárom karomat.    Zsolt 87,10
 
Zárókönyörgés
Urunk, Krisztusunk, add meg nekünk, hogy teljes szívünkből szeressük keresztedet: tagadjuk meg magunkat, hordozzuk keresztünket és így kövessünk téged, hogy szenvedésedben legyen részünk ebben a világban, s majd eljuthassunk az örök életre. Aki élsz és uralkodol az Atyaistennel és a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma V E S P E R Á SSZENT ISTVÁN KIRÁLY

Esti ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
19
SZENT ISTVÁN KIRÁLY
V E S P E R Á S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Brev. Maur. Propr. Hung.
Hív győztes fénye Szent István napjának,
Jó magyar népünk, áldd ma az ő nevét,
A nagy király hívő buzgalmát
Zengje szívből fakadó dicséret.
 
2. A fényes élet száz kedvezése közt
Ifjú szívének megveti vágyait,
Szűk útját választja erénynek,
Égi hazát keres fáradatlan.
 
3. A trónra lépőt nagy feladat várja:
Hajlítsa népét Krisztus igájába!
Mint ifjú s hős férfi elszántan
Hordja erős fogadása terhét.
 
4. Az égi jóság a munkát megáldja:
Bálványok dőlnek; szerte az országban
Új fényt sugároz, győz ragyogva
A szent kereszt, üdvünk drága bére.
 
5. Most áldva áldjuk az Atyát, a Fiút,
S Szentlelkét áldva, kérjük mi bűnösök:
A fényt, mely ránk egykor kiáradt,
Add meg ma is, kegyes égi Jóság! Ámen.
 
1. antifóna 1Makk 14,10.35
Nevének dicsőségét * hirdették a föld határáig, igazságos tetteiért és népe iránti hűségéért.
 
111. zsoltár • Az igaz ember dicsérete
Éljetek úgy, mint a világosság fiai! A világosság gyümölcse csupa jóság, igazságosság és egyenesség. – Ef 5,8-9
 
Boldog ember, aki féli az Urat, * aki törvényében örömét találja.
 
Nemzetsége hatalmas lesz a fldön, * az igazak nemzetsége áldásban részesl.
 
Gazdagság lesz házában és bőség, * igazsága örökre megmarad.
 
Olyan ő az igaznak, mint fny a stétben, * könyörületes, irgalmas és igazlelkű.
 
Aki könyörül és ad másoknak, jó sora lesz annak, * aki az igazsághoz szabja tetteit.
 
Nem inog meg ő sohasem, * az igaz emlékezete örökre megmarad.
 
Rossz hírtől félnie soha nem kell, * szíve nyugodt, mert bízik az Úrban.
 
Nincs kitől féljen, szve btor, * ellenségeit megszégyenülni látja.
 
Javait szétosztja: adakozik a szegénynek, † igazsága örkre megmarad, * és dicsőség lesz osztályrésze.
 
Látja ezt a bűnös és haragra lobban, † fogát csikorgatja és emszti magát. * A bűnösök kívánsága semmivé válik.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
1. antifóna 1Makk 14,10.35
Nevének dicsőségét * hirdették a föld határáig, igazságos tetteiért és népe iránti hűségéért.
 
2. antifóna 1Makk 14,14-15
Gyámola volt a szegénynek, * védelmezője a törvénynek. Szerette Isten templomát és fényét növelte.
 
141. zsoltár
 
Hangos szóval az rhoz kiáltok, * nagy szóval az rhoz knyörgök.
 
Panaszomat kintöm előtte, * nyomorúságomat elbe trom.
 
Amikor elcsügged bennem a llek, * ösvényeimet akkor is ismered.
 
Az úton, amelyen jrok, * tőrt vetettek nekem titokban.
 
Tekints jobbom fel és lsd meg: * nincs senki, aki törődnék velem.
 
Számomra nincs már menekvés, * senki sincs, aki vigyzna nrám.
 
Hozzád kiáltok, Uram,† s azt mondom: „Te vagy oltalmam, * te vagy örökségem az lők fldjén!”
 
Figyelj könyrgő szavamra, * mert nagyon mélyre alztak engem.
 
Ments meg azoktól, akik ldöznek, * mivel nagy erővel trnek ellenem.
 
Börtönömből vezess ki engem, * hogy hálát mondhassak nevednek!
 
Akkor körém gyűlnek az igazak, * mivel jót tettél velem.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örkké. men.
 
2. antifóna 1Makk 14,14-15
Gyámola volt a szegénynek, * védelmezője a törvénynek. Szerette Isten templomát és fényét növelte.
 
3. antifóna Neh 13,26
Nem volt egyetlen népnek * hozzá hasonló királya: mert szerette az Úr s kiválasztotta, hogy vezérelje egész népét.
 
Újszövetségi ének (Jel 11,17-18;12,10b-12a) • Isten ítélete
 
Hálát adunk neked, Urunk, mindenható Isten, † aki vagy, aki voltál és aki eljössz, * mert átvetted a főhatalmat és az uralmat.
 
A nemzetek haragra lobbantak, * de eljött az ideje haragodnak, és az ítéletnek a holtak fölött.
 
Jutalmazd meg szolgáidat: † a prófétákat és a szenteket, * és kik nevedet félik: kicsiket és nagyokat.
 
Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, * és Fölkentjének uralma.
 
Mert letaszították testvéreink vdlóját, * ki éjjel-nappal vádolta őket Isten szne előtt.
 
Legyőzték őt a bárány vérével, † és tanúságának szavával, * és életüket sem kímélték mindhalálig.
 
Ezért örvendezzetek, mennyek, * és mindnyájan, benne lakók!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. Ámen.
 
3. antifóna Neh 13,26
Nem volt egyetlen népnek * hozzá hasonló királya: mert szerette az Úr s kiválasztotta, hogy vezérelje egész népét.
 
Olvasmány Iz 2,2-3
Az utolsó időkben az Úr házának hegye szilárdan áll majd a hegyek tetején és magasabb lesz a halmoknál; hozzátódulnak mind a nemzetek, odamegy számos nép s így szól: „Rajta, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy megtanítson bennünket útjaira, és ösvényein járjunk. Mert Sionról jön a tanítás, Jeruzsálemből az Úr igéje.”
 
Válaszos ének Iz 60,2-3
Jeruzsálem, az Úr fölragyog fölötted, * s megnyilvánul dicsősége.
Világosságodhoz jönnek a nemzetek, és fényességedhez a királyok. * s megnyilvánul... Dicsőség... Jeruzsálem...
 
4. antifóna Sir 49,2-3
Isten elküldte, * hogy térítse a népet és leromboljon köztük mindent, mi bálvány. Az Úrnak adta egész szívét s a bűn gonosz idején megmaradt igaznak mindvégig.
 
Magnificat Lk 1,46-55
[Zakariás házában Mária így szólt:]
 
Magasztalja lelkem az Urat, * ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben.
 
Tekintetre méltatta alázatos szolgáló lányát: * lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.
 
Mily nagy dolgot művelt velem * ő, a hatalmas, akit Szentnek hívunk.
 
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma * azokon, akik félik őt.
 
Nagyszerű dolgokat művelt karja, * a szívükben gőgösöket széjjelszórta.
 
Uralkodókat űzött el trónjukról, * de a kicsinyeket magasra emelte.
 
Betöltötte az éhezőket minden jóval, * a gazdagokat elbocsátotta üres kézzel.
 
Fölkarolta szolgáját, Izraelt: * megemlékezett irgalmáról,
 
Melyet atyáinknak hajdan megígért, * Ábrahámnak és utódainak örökkön-örökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna Sir 49,2-3
Isten elküldte, * hogy térítse a népet és leromboljon köztük mindent, mi bálvány. Az Úrnak adta egész szívét s a bűn gonosz idején megmaradt igaznak mindvégig.
 
Könyörgések
Imádkozzunk, testvéreim, Krisztus Urunkhoz, aki Szent István királyt rendünk égi pártfogójának adta:
     Krisztusunk, Királyunk, vezérelj minket!
 
Urunk, te azt akartad, hogy testvérek legyünk a hitben;
– add, hogy magyar Egyházunk szüntelenül dicsérjen téged.
Te azt akartad, hogy mindig a neked tetsző úton járjunk;
– add, hogy közösségünk minden tagja gyarapodjék jótettekben és hitben.
Te kiengesztelődést hoztál nekünk saját véreddel;
– add, hogy a keresztény egyházak hazánkban is egy legyenek a reményben.
Te kenyeret adtál a népnek, s mennyei lakomára hívsz bennünket,
– a földi kenyérért és a mennyei eledelért fogadd el hálánkat.
Te magadhoz hívsz minden hívő embert;
– add, hogy elhunyt testvéreink színed látására jussanak.
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Istenünk, te Szent István királyt itt a földön országunk koronájával ékesítetted és szentjeid közé emelted. Add, kérünk, hogy aki monostorunkat a keresztény hit terjesztésére rendelte hazánkban, (Add, kérünk, hogy aki a keresztény hit terjesztője volt hazánkban,) legyen Egyházad védelmezője a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás
Isten tegye állhatatossá szíveteket, hogy feddhetetlen szentségben állhassatok eléje, amikor Urunk, Jézus eljön összes szentjeivel!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma K O M P L E T Ó R I U MPÉNTEK ÉVKÖZI IDŐBEN, II. HÉT

Esti ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
19
PÉNTEK ÉVKÖZI IDŐBEN, II. HÉT
K O M P L E T Ó R I U M
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Lelkiismeret-vizsgálat, bevezethető a következőképpen:
Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg a nap folyamán elkövetett bűneinket!
 
vagy:
Testvéreim! Valljuk meg Isten előtt vétkeinket!
 
vagy:
Testvéreim! Mielőtt nyugovóra térnénk, kérjük Istentől bűneink bocsánatát!
 
vagy:
Testvéreim! Mindnyájan rászorulunk Isten irgalmára. Szálljunk magunkba, és bocsássunk meg szívből egymásnak, hogy Isten irgalmára mi magunk is méltók legyünk!
 
Bűnbánat
Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
– mert vétkeztünk ellened és testvéreink ellen!
Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
– és add meg nekünk az üdvösséget!
 
vagy:
Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket: Krisztus, kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj értünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
vagy:
Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem! Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
 
vagy:
Jézus Krisztus, utunk és példaképünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, kiengesztelődésünk és megváltásunk: Krisztus kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, a hit szerzője és beteljesítője: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
Befejezés
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
– Ámen.
 
Himnusz
I. Lit.Hor.
Immár a nap leáldozott
Teremtőnk, kérünk tégedet,
Kegyelmed oszd most gazdagon,
S őrizzed, óvjad népedet.
 
2. A szívünk rólad álmodik,
S pihentében is rád tekint,
Ha felkel fényes, új napunk,
Dicsőségedről énekel.
 
3. Adj üdvösséges életet,
Izzíts lelkünkben új tüzet,
A ránk törő rút éjhomályt
Világosságod rontsa szét.
 
4. Add meg, Teremtő jó Atyánk,
Urunkért, Jézus Krisztusért,
Ki véled és Szentlelkeddel
Uralkodik menny trónusán. Ámen.
 
vagy
 
II. Lit.Hor.
Krisztus, te nap vagy és világ,
Ki megtörsz éjt, sötét homályt,
Atyád világossága vagy,
Add boldogító fényedet.
 
2. Urunk, most együtt kérlelünk:
Ez éjszakán maradj velünk,
Békéd nyugalma töltsön el,
Így testünk, lelkünk megpihen.
 
3. Takarja álom bár szemünk,
A szívünk itt virraszt veled.
Õrizd, jobboddal támogasd
A benned bízó híveket!
 
4. Oltalmazd néped, Istenünk,
A cselvető gonoszt letörd;
Ne hagyd magára népedet,
Hisz érte adtad véredet!
 
5. Dicsérünk téged, szent Atyánk,
És Krisztust, az örök királyt;
S a Szentlelket, ki éltetőnk,
Szép ének áldja szüntelen! Ámen.
 
vagy
 
III. Brev. Maur.
Hálát zeng most néked szívünk,
A napnak múltán, jó Atyánk,
Árnyával az éjjel közeleg,
Imánk esengve száll feléd.
 
2. Bűnnel sokszor bántott e nap,
Engesztelőn kérlel szavunk:
Ősellenség gonosz nyila
Rajtunk ne ejtsen új sebet!
 
3. Bősz vad módján jár most körül
A Sátán és zsákmányt keres;
Védő szárnyad borítsd reánk,
Atyánk, őrizzen szent kezed!
 
4. Véget nem ér fénylő napod;
Mikor ragyog már fel nekünk?
Békességes, örök hazánk
Mikor lesz végre már miénk?
 
5. Áldunk, Isten, te jó Atya,
Áldunk, bűntől váltó Fiú,
S téged, Lélek, vigaszt adó,
Áldón magasztal hű szívünk. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 37,16.22
Uram, benned remélek, * ne hagyj magamra, Istenem, és ne távozz el tőlem.
 
37. zsoltár
[Dávid zsoltára, emlékezésre.]
 
Uram, indulatodban ne feddj meg, * haragodban ne büntess engem;
 
Mert nyilaid belm hatoltak, * és rám nehezedett súlyos kezed.
 
Nincs ép hely testemen, mert haragszol énrám, * nincs egy ép csontom, mert sok a vtkem.
 
Gonoszságaim összecsaptak fejem fölött, * rám nehezednek, mint súlyos teher.
 
Elmérgedtek és gyulladásban vannak sebeim, * mivel oktalan vagyok.
 
Elcsüggedtem és földre görnyedtem, * szomorúan járok naphosszat.
 
Égő fájdalom kínozza derekam, * nincs ép hely testemen.
 
Elgyöngültem és megtrt vagyok, * szívem gyötrelmében kiált szavam.
 
Előtted van minden kívánságom, Uram, * sóhajom nincs rejtve előtted.
 
Szívem hevesen dobog, erőm elhagyott, * elhomályosult szemem világa.
 
Barátaim és szeretteim magamra hagynak bajomban, * rokonaim kerülnek engem.
 
Tőrt vetettek, akik életemre törnek, † pusztulással fenyegetnek, akik vesztemet akarják, * és csalárd terveket szőnek egész nap.
 
De én meg sem hallom, mintha süket volnék, * mint a néma, számat föl nem nyitom.
 
Olyan lettem, mint aki nem hall, * akinek szájában nincs ellenvetés.
 
Mert benned remélek, Uram, * te meghallgatsz engem, Uram, Istenem.
 
Így szóltam: „Ne nevessenek rajtam, * ne ujjongjanak, ha megbotlik lbam.”
 
Bizony az elbukáshoz már közel vagyok, * szemem előtt van mindig a fjdalom.
 
Én pedig megvallom, hogy bűns vagyok, * és vétkeim miatt meg nem nyughatom.
 
De ellenségeim virulnak és erősebbek nálam, * sokan vannak, akik ok nélkül gyűlölnek.
 
Rágalmaznak engem és a jóért rosszal fizetnek, * mivel mindenkor a jóra trekszem.
 
Ne hagyj magamra, Uram, † Istenem, ne távozz el tőlem! * Uram, szabadítóm, siess, oltalmazz engem!
 
Dicsőség az Atyának s Fiúnak * s Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most s mindenkor * és mindörökkn örökké. men.
 
Antifóna Zsolt 37,16.22
Uram, benned remélek, * ne hagyj magamra, Istenem, és ne távozz el tőlem.
 
Olvasmány Jób 7,1-4
Nem szolgálat az ember sorsa a földön? Nem napszámos módjára tölti el napjait? Olyan, mint a rabszolga, aki árnyékba vágyik, és mint a napszámos, aki a bérét várja. Csalódással teli hónapok jutottak részemül, keserves éjjeleket adtak osztályrészül. Ha lefekszem, azt kérdem: „Mikor virrad?” Hosszú az este és tele vagyok kínnal pirkadatig.
 
Válaszos ének
Uram, tebenned remélek, * kezedbe ajánlom lelkem.
V. Megváltottál engem, Uram, hűséges Istenem. * kezedbe ajánlom...
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. R. Uram...
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Nunc dimittis (Lk 2,28–32)
[Simeon így áldotta Istent:]
 
Bocsásd el most szolgádat, Uram, * szavaid szerint békességben;
 
Hiszen már látta szemem az dvösséget, * melyet minden népnek készítettl,
 
Hogy felragyogjon világosságára a pogányoknak, * és dicsőségére népednek Izraelnek.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökk. Ámen.
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Zárókönyörgés
Mindenható Istenünk, add, hogy sírjában nyugvó egyszülött Fiad mellett hűségesen kitartsunk, és méltók legyünk vele együtt új életre támadni, aki veled él és uralkodik mindörökkön-örökké.
 
Áldások
Pap vagy diakónus:
Áldjon meg és őrizzen meg titeket az Isten! – Ámen.
Ragyogtassa reátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas! – Ámen.
Fordítsa felétek tekintetét, és adja meg nektek békességét! – Ámen.
 
vagy:
A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen: őrizze meg szellemetek, lelketek és testetek egészen feddhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig! – Ámen.
 
vagy:
Töltsön el benneteket a reménység Istene a hit teljes örömével és békéjével, hogy a reményben a Szentlélek erejébõl bővelkedjetek! – Ámen.
 
vagy:
Tegyen titeket méltóvá Isten a szentek sorsára, aki kiragadott benneteket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett Fia országába! – Ámen.
 
vagy: (egyéni imádkozás esetén)
Nyugodalmas jóéjszakát és boldog halált adjon nekünk a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek! – Ámen.
 
Mária-antifóna
Salve, * Regina, mater misericordiae. Vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules, filii Hevae. Ad te suspirámus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
 
Üdvözlégy Királynő, * nagy irgalmasság anyja, élet, édesség boldog remény, áldunk. Hozzád kiáltunk Évának száműzött fiai. Hozzád fohászkodunk sóhajtva, zokogva, hozzád, e siralomvölgyben. Kérünk tehát, kegyes közbenjárónk, fordítsd felénk mindenkor éber szemedet üdvösségünkre. És Jézust anyaságod áldott szent gyümölcsét, nekünk e földi út végén mutasd meg. Ó áldott, ó édes, ó jóságos, szép Szűz Mária.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."