Bencés zsolozsma L A U D E SCSÜTÖRTÖK HÚSVÉT VI. HETÉBEN

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
26
CSÜTÖRTÖK HÚSVÉT VI. HETÉBEN
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz II. Lit. Hor.
A hajnal ébred, fény ragyog,
Vidám énektől zeng az ég,
Felujjong ím a nagyvilág,
Felsír a rettegő pokol.
 
2. Midőn a győztes nagy király
Halál hatalmát megtöri,
S az élet áldott fényire
Felhozza poklok foglyait.
 
3. Elzárja sírját sziklakő,
Őrzik keményen zsoldosok,
De fölkel mégis győztesen,
Temetve minden kínt, halált.
 
4. „Elég a gyász, elég a könny,
Szűnjön minden baj s fájdalom
Ím, sírból fölkélt Istenünk!”
– A fényes angyal így kiált.
 
5. Örökre légy, te, Krisztusunk,
Boldog húsvéti örömünk,
Adj részt fényedből már nekünk,
Kiket az élet újraszült!
 
6. Dicsőség néked, Jézusunk,
Halált legyőzve tündökölsz,
És áldunk, téged, jó Atyánk,
S Szentlélek Isten, szüntelen. Ámen.
 
1. antifóna  Zsolt 89,12
Taníts meg, Urunk, * számbavenni napjaink sorát, hogy eljussunk a szív bölcsességére.
 
89. zsoltár • Az Úr fényessége ragyogjon fölöttünk!
Egy nap az Úr előtt annyi, mint ezer esztendő, s ezer esztendő akár csak egyetlen nap. – 2Pét 3,8
 
Uram, te lettél menedékünk, * nemzedékről nemzedékre.
 
Mielőtt a hegyek lettek, † föld és világ megszülettek, * öröktől örökig vagy te, Isten.
 
Te a halandót ismét porrá teszed, * és így szólsz: „Emberfiak, a porba trjetek!”
 
A te szemedben ezer év, akár a tegnap, gy tűnik tova, * mint egy őrállás jszaka.
 
Te elragadod őket, † olyanok lesznek, mint az lom, * mint a hajnalban sarjadó virág.
 
Reggel kizöldül, flvirul, * estére megfonnyad s elszárad.
 
Bizony elsorvadtunk haragodtól, * indulatodtól megrendültünk.
 
Mert szemed elé állítottad vtkeinket, * s arcod világosságában látod bűneinket.
 
Haragodban mltak el napjaink, * sóhajként múltak el esztendeink.
 
Mindössze hetven év egész letkorunk, * nyolcvan talán, ha erősek vagyunk.
 
Ebből is legtöbb betegség, szenvedés, * sebesen elszáll és elragadtatunk.
 
Ki érti meg hatalmát haragodnak, * és ki fél igazán haragod hevétől?
 
Taníts meg számbavenni napjaink sorát,* hogy eljussunk a szív blcsességre.
 
Fordulj hozzánk, Uram, meddig ksel? * Légy könyörületes szolgáidhoz!
 
Tölts el minket már reggel irgalommal, * hogy minden nap ujjongjunk s vigadjunk.
 
Örvendeztess meg a szenvedés napjaiért, * a sok bajt látott esztendőkért.
 
Ragyogjon föl műved szolgáid flött, * és fiaik fölött dicsőséged.
 
Szálljon ránk Urunk, Istenünk jósága, † s kezünk munkáját igazítsd jó végre, * kezünk munkáját igazítsd j végre.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.
 
1. antifóna  Zsolt 89,12
Taníts meg, Urunk, * számbavenni napjaink sorát, hogy eljussunk a szív bölcsességére.
 
2. antifóna Jud 9,13-14
Emlékezz, Uram, szövetségedre, * tudja meg minden törzs s az egész nép: hogy te vagy az Úr, ki oltalmazza népét.
 
Ószövetségi ének (Jud 10,5.11-14) • Judit imája
Boldog vagy, mert hittél... – Lk 1,45
 
Istenem, a te műved volt, ami régen trtént, * s az is, ami most vagy a jövőben vgbemegy.
 
Kigondoltad a jelent s a jvendőt, * s az történt, amit akartál.
 
Nem a sokaságban van a te erőd, * nem az erőseknek adtad hatalmad.
 
Te az alázatosak Istene vagy, † az elnyomottak segítsége, a gyengék tmasza, * az elhagyottak és elkeseredettek megmentő oltalma.
 
Atyámnak Istene és Izrael örökségének Istene, † égnek és földnek Ura, * vizek teremtője, az egész föld királya, hallgasd meg imámat!
 
Adj bátor szót ajkamra azokkal szemben, * akik Sion hegye ellen gonosz terveket szőnek.
 
Tudja meg az egész nép és minden trzs, † hogy te vagy az erős és hatalmas Isten, * Izrael népének nincs oltalmazója rajtad kvül.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
2. antifóna Jud 9,13-14
Emlékezz, Uram, szövetségedre, * tudja meg minden törzs s az egész nép: hogy te vagy az Úr, ki oltalmazza népét.
 
3. antifóna
Dicsérjétek * Urunkat, Istenünket, és boruljatok le szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.
 
98. zsoltár • Szent az Úr, Istenünk
Te, aki a kerubok fölött vagy, amikor emberré lettél hasonlóságunkra, megváltoztattad a föld romlott állapotát. – Szent Atanáz
 
K Király az Úr: a népek megremegnek, * kerubok fölött van trónja: reng a föld.
 
M Nagy az Úr Sionban, * fölséges minden nép flött.
 
K Áldják nagy és félelmetes neved, * M mert szent és hatalmas ő!
 
K Király vagy, Uram, * szereted az igazságot.
 
M Szilárddá tetted a rendet, * Jákobban az igazságot és a jogot te teremted.
 
K Dicsérjétek Urunkat, Istenünket, és boruljatok le zsámolyához, * M mert szent és hatalmas ő!
 
K Mózes és Áron a papokkal együtt, * Sámuel és akik nevét szlítottk,
 
M Az Úrhoz kiáltottak, * és ő hallgatott rjuk.
 
K Felhő oszlopban szólott ő nekik, † s ők megtartották rendeléseit, * a törvényt, melyet ő adott nekik.
 
M Meghallgattad őket, Urunk, Istennk, † irgalmas voltál hozzájuk, Istenünk, * de megbüntetted vtkeiket.
 
Dicsérjétek * Urunkat, Istenünket, és boruljatok le szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.
 
K Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
M Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.
 
3. antifóna
Dicsérjétek * Urunkat, Istenünket, és boruljatok le szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.
 
Olvasmány Róm 8,10-11
Testvéreim! Ha Krisztus bennetek van, a test ugyan holt a bűn miatt, de a lélek él a megigazulás következtében. Ha pedig bennetek van annak Lelke, aki föltámasztotta Jézust halottaiból, ő, aki Krisztus Jézust halottaiból föltámasztotta, életre kelti a ti halandó testeteket is bennetek lakó Lelke által.
 
Válaszos ének Jel 1,17.18
Én vagyok az Első és az Utolsó, én vagyok az Élő. * Alleluja, alleluja. Halott voltam, de most örökké élek, nálam van az alvilág kulcsa * Alleluja... Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Én vagyok...
 
4. antifóna Ef 1,20
Isten megmutatta nékünk * nagyszerű erejét Krisztusban, mikor a halálból életre keltette s jobbjára ültette, alleluja.
 
Evangéliumi ének (Jn 6,48.51bc.53-58) • Jézus az élet kenyere
Én vagyok az élet kenyere, * aki e kenyérből eszik, élni fog örökké.
 
A kenyér, melyet adok, * az én testem a világ életéért.
 
Ha nem eszitek az Emberfia testét, † és nem isszátok az ő vérét, * nem lesz élet bennetek.
 
Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, * annak örök élete van, és én feltámasztom az utolsó napon.
 
Az én testem valóban étel, * s az én vérem valóban ital.
 
Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, * bennem marad, és én őbenne.
 
Amint engem küldött az élő Atya, † és én az Atya által élek, * úgy aki engem eszik, élni fog általam.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
4. antifóna Ef 1,20
Isten megmutatta nékünk * nagyszerű erejét Krisztusban, mikor a halálból életre keltette s jobbjára ültette, alleluja.
 
Könyörgések
II., IV. és VI. héten
Testvéreim, bizalommal kérjük az Atyaistent, aki Krisztust gyermekei föltámadásává tette:
Add meg, Urunk, hogy Jézus legyen az életünk!
 
Te tűzoszloppal vezetted népedet a pusztában,
– add, hogy a feltámadt Krisztus legyen ma életünk világossága.
Te a hegyen Mózes szavaival tanítottad népedet,
– add, hogy a feltámadt Krisztus legyen ma számunkra az élet igéje.
Te a pusztában vándorló népedet mannaajándékkal tápláltad,
– add, hogy a feltámadt Krisztus legyen ma számunkra az élet kenyere.
Te a sziklából fakasztott vízzel oltottad néped szomját,
– a feltámadt Krisztus által add nekünk ma az élet Lelkét.
(Te választott népedet elvezetted az ígéret földjére;
– vezesd el a névnapos N. atyát/testvért a megígért örök életre!)
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Istenünk, te a megváltás részeseivé tettél minket. Engedd, kérünk, hogy mindenkor örömmel ünnepeljük Urunk feltámadását. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás
II., IV. és VI. héten
Isten, aki Jézus Krisztusban örök dicsőségre hívott meg titeket, erősítsen meg benneteket föltámadt Urunk eljövetelére!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma N A P K Ö Z I I M A Ó R ACSÜTÖRTÖK HÚSVÉT VI. HETÉBEN

Déli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
26
CSÜTÖRTÖK HÚSVÉT VI. HETÉBEN
N A P K Ö Z I   I M A Ó R A
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz  Lit. Hor. ad Nonam
Fényesség támadt ez órán,
Sötét halálnak árnyait
Elűzi messze már e fény, 
Sírból föltámadt Jézusunk. 
 
2. Ez órán sírok megnyíltak,
Hallván Megváltónk szózatát, 
Sok elhunyt teste visszatért, 
Sírból kelvén föltámadott.
 
3. Krisztusban éltünk megújult,
S hisszük, nem láthat új halált, 
A boldog élet örömét
Örök időkre hirdeti.
 
4. Dicsőség, Jézus, tenéked,
Halált legyőzve felragyogsz.
És éltető Lelked, s Atyád:
Veled dicsérjük szüntelen. Ámen.
 
Antifóna
Alleluja, alleluja, alleluja.
 
32. zsoltár • A gondviselő Isten dicsérete
Minden általa lett. – Jn 1,3
 
Örvendjetek az Úrban, igazak, * jókhoz illik a dicséret.
 
Dicsőítsétek citerával az Urat, * tízhúrú hárfn zengjetek nki!
 
Énekeljetek új dalt az Úrnak, * daloljatok néki ujjongás szavával!
 
Mert az Úr igéje igaz, * hűség vezeti minden tettében.
 
Az igazságot és a törvnyt szereti, * telve a föld az r irgalmával.
 
Az Úr igéje alkotta az eget,* szája lehelete az g minden seregét.
 
Tömlőbe gyűjti a tengerek vizét, * örvényeit kamrába zrja.
 
Az egész föld félje az Urat, * remegjen előtte minden fldlakó!
 
Mert amit ő mondott, meglett, * és létrejtt, amit parancsolt.
 
Semmivé teszi az Úr a nemzetek terveit, * meghiúsítja a népek minden szndékát.
 
De az Úr akarata örökk megmarad, * szívének gondolata nemzedékről nemzedékre.
 
Boldog az a nép, melynek az Úr az Istene, * a nemzet, melyet örökségl választott magának.
 
Az Úr letekint a mennyből, * látja az emberek fiait.
 
Rátekint hajlékábl azokra, * akik a földön lnek.
 
Ő alkotta mindnyájuk szívét, * ismeri minden tettüket.
 
A királyt nem menti meg erős serege, * hatalmas ereje a hősön nem segít.
 
Csalódik, aki lovától vr győzelmet, * nem menti meg, bármily erős is.
 
De az Úr szeme az őt félőkn nyugszik, * azokon, akik bíznak irgalmában.
 
Mert megszabadítja őket a haláltól, * és táplálja őket éhínség idején.
 
Lelkünk bízik az Úrban, * ő a mi pajzsunk és oltalmunk.
 
Benne örvend a szívünk, * szent nevében bízva bzunk.
 
Irgalmad őrködjék fölöttnk, Uram, * mert tebenned remélünk!
 
Dicsőség az Atyának s Fiúnak * s Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most s mindenkor * és mindörökkn-örökké. men.
 
102. zsoltár • A könyörülő Isten dicsérete
Istenünk mélységes irgalmából meglátogatott minket a magasságból Fölkelő. - vö. Lk 1,78
 
Áldjad, lelkem, az Urat, * egész bensőm az ő szent nevét!
 
Áldjad, lelkem, az Urat, * és ne feledd, hogy mennyi jót tett veled!
 
Megbocsátja minden vétked, * meggyógyítja minden gyengeséged.
 
A pusztulástól megmenti életed, * kegyelemmel és irgalommal koronáz tged.
 
Betölt ajándékaival életed folyamán, * és megújul ifjúságod, mint a sasé.
 
Az Úr igazságos tetteket visz végbe, * igazságot szolgáltat mindannak, akit elnyomnak.
 
Kinyilvánította útjait Mózesnek, * Izrael fiainak csodás tetteit.
 
Könyörületes az Úr s jóságos, * hosszan tűrő s irgalma bőséges.
 
Nem pörlekedik örökre, * nem tart örökké haragja.
 
Nem bánik velünk bűneink szerint, * és nem gonoszságaink szerint fizet nkünk.
 
Mert amilyen magas az ég a föld fölött, * jósága oly hatalmas azokhoz, akik flik őt.
 
Amilyen távol van napnyugattl napkelet, * olyan messze dobja tőlünk vtkünket.
 
Amint az apa megkönyörl fiain, * úgy könyörül az Úr azokon, akik flik őt.
 
Hiszen tudja ő, hogy mik vagyunk, * emlékezik rá, hogy porból lettünk.
 
Akár a fűszál, olyanok az ember napjai, * virul, mint a mező virága.
 
Ráfú a szél, és már nincsen többé, * elfeledi a hely is, ahol llott.
 
Ám az Úr kegyelme mindörökre azokkal van, kik félik őt, * és fiaiknak fiaival igazsága;
 
Azokkal, akik szövetségt megtartják, * gondolnak parancsaira és azok szerint lnek.
 
Az Úr a mennyben állította fel trónját, * királyi hatalma uralkodik a mindenségen.
 
Áldjátok az Urat, angyalai mind, † ti hatalmasok, kik megtartjátok parancsát, * és engedelmesen hallgattok szavára!
 
Áldjátok az Urat, seregei mindnyájan, * akaratának készséges szolgái!
 
Áldjátok az Urat, minden alkotása, † uralmának minden helyén! * Áldjad, lelkem, az Urat!
 
Dicsőség az Atyának s Fiúnak * s Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most s mindenkor * és mindörökkn-örökké. men.
 
Antifóna
Alleluja, alleluja, alleluja.
 
Olvasmány Kol 1,12-14
Hálát adunk Istennek, az Atyának, aki a szentek sorsára méltatott minket a világosságban. Ő kiragadott minket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett Fia országába. Benne van vére által megváltásunk, bűneink bocsánata.
 
V Nem halok meg, hanem élek,
R És hirdetem az Úr tetteit. Zsolt 117,17
 
Zárókönyörgés
Istenünk, te adod meg népednek megváltását. Kérünk, engedd, hogy Urunk föltámadásának örökké örvendhessünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma V E S P E R Á SCSÜTÖRTÖK HÚSVÉT VI. HETÉBEN

Esti ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
26
CSÜTÖRTÖK HÚSVÉT VI. HETÉBEN
V E S P E R Á S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz II. Lit. Hor.
Vár ránk a Bárány asztala,
Öltsünk hótiszta gyolcsrut,
Átkelve már a tengeren
Zengjük most Krisztus himnuszát.
 
2. Szent teste értünk szenvedett
Kereszt oltárán kínhalt,
Ott omlott drága vére is:
Istenhez fűzi életünk.
 
3. Húsvét öldöklő angyala
Minket nem sújthat: vére d,
Hiába dúl a fáraó,
Kínzó rabságunk véget ért.
 
4. A Bárány immár Krisztusunk,
Értünk áldozta önmat.
Az új kenyér, kovásztalan,
Szent teste, melyet ránk hagyott.
 
5. Ó, éghez méltó áldozat,
Poklok hatalmát megtö,
Raboknak oldja láncait,
Örök jutalmat visszaád.
 
6. A sírból Krisztus fényesen
Fölkél, legyőzve a halt:
Rabláncra fűzi zsarnokunk,
Égnek megnyitja ajtaját.
 
7. Urunk, örökre add nekünk
Húsvét napfényes öröt,
Győzelmed osszad meg velünk,
Kiket kegyelmed újraszült!
 
8. Most áldunk téged, Jézusunk,
Sírból ki fénylőn visszarsz,
Atyádat áldjuk s Lelkedet,
Idők végéig szüntelen. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 22,1
Az Úr nékem pásztorom, * semmiben nincs hiányom. ♦
 
22. zsoltár
[Dávid zsoltára.]
 
Az Úr nkem psztorom, * semmiben nincs hiányom.
 
♦ Tápláló mezőre terel és csendes vizekhez, * s felüdíti fradt lelkem.
 
Igaz úton vezet engem * szent nevhez hven.
 
Járjak bár a halál rnyékában, * ott sem félek semmitől, hisz te vagy velem.
 
Uram, a te psztorbotod * megvéd és biztonságot ad nkem ott.
 
Asztalt terítesz nkem * azok előtt, kik ellenem trnek.
 
Megkened olajjal homlokom, * színültig tltöd serlegem.
 
Jóságod és kegyelmed elkísér engem * életem minden napján.
 
Az Úr hzában lakhatom * hosszú-hosszú időkön át.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örkké. men.
 
1. antifóna Zsolt 22,1
Az Úr nékem pásztorom, * semmiben nincs hiányom. ♦
 
2. antifóna Zsolt 144,4
Nemzedék nemzedéknek * hirdeti hatalmas művedet s elbeszélik fölséges tetteid.
 
144. zsoltár • Isten jóságának dicsérete
Isten megmutatta Krisztus Jézusban irántunk megnyilvánuló jóságából kegyelmének túláradó bőségét. – Ef 2,7
 
Dicsérlek téged, Istenem, királyom, * nevedet rökké ldom.
 
Minden nap áldalak tged * és magasztalom neved rökkön-rökké.
 
Nagy az Úr és dicséretre mltó, * fönsége meghalad mindent.
 
Nemzedék nemzedéknek hirdeti művedet, * s elbeszélik flséges tetteid.
 
Dicsőséged fényéről szlnak, * s elhírlelik csodás tetteid.
 
Elmondják félelmes tetteid erejét, * és műveid nagyságát hirdetik.
 
Emlékezetbe idézik túláradó jságod, * és ujjonganak igaz voltodon.
 
Könyörületes az Úr és irgalmas, * hosszan tűrő és kegyelme bőséges.
 
Jóságos az Úr minden emberhez, * irgalmas minden művéhez.
 
Dicsérjenek, Uram, minden műveid, * magasztaljanak minden szentjeid!
 
Országod dicsőségéről szljanak, * és hirdessék hatalmad!
 
Beszéljék el az embereknek hatalmas tetteid, * s országod ragyogó flségét!
 
Királyságod örökké tartó királyság, * és nemzedékről nemzedékre megmarad uralmad.
 
Hűséges az Úr minden szavában, * és szent minden művében.
 
Támogatja az Úr azt, aki elesett, * és fölemel minden grnyedőt.
 
Mindeneknek szemei benned bznak, * te adsz nekik ételt alkalmas időben:
 
Föltárod kezedet, * és eltöltesz javaiddal minden lőt.
 
Igazságos az Úr minden tettében, * és szent minden művében.
 
Közel az Úr mindahhoz, aki hozzá kiált, * mindahhoz, aki igaz szvvel hvja.
 
Teljesíti az istenfélők vgyát, * meghallgatja kérésüket és megmenti őket.
 
Megőrzi az Úr mindazt, aki őt szereti, * de elvet minden bűnös embert.
 
Az Úr dicséretét hirdesse ajkam, * minden élő áldja szent nevét rökkön-rökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.
 
2. antifóna Zsolt 144,4
Nemzedék nemzedéknek * hirdeti hatalmas művedet s elbeszélik fölséges tetteid.
 
3. antifóna-responsorium
Az Urat dicsérjétek, * áldjátok, minden népek!
 
Újszövetségi ének (1Tim 3,16) • Krisztus misztériuma és dicsősége
 
Aki testben nyilvánvaló lett, * igazolst nyert a lélekben. ℞
 
Megjelent az angyaloknak, * hirdették a pogány népeknek. ℞
 
Világszerte hittek benne, * s fölment a dicsőségbe. ℞
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek. ℞
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkn-örökké. Ámen. ℞
 
3. antifóna-responsorium
Az Urat dicsérjétek, * áldjátok, minden népek!
 
Olvasmány 1Pét 3,18.22
Krisztus meghalt egyszer a bűnök miatt, az Igaz a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen minket. Teste szerint megölték ugyan, de a Lélek életre keltette. Ő legyőzte a halált, hogy az örök élet örökösei legyünk, és az Isten jobbján ül, miután fölszállt a mennybe, s uralma alá vetette az angyalokat, hatalmasságokat és erősségeket.
 
Válaszos ének Jel 1,17.18
Isten a királyunk kezdettől fogva, * alleluja, alleluja. Szabadító tetteket vitt végbe a földön. * alleluja, alleluja. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Isten a királyunk...
 
4. antifóna Kol 3,4
Mikor Krisztus Jézus, * a mi életünk megjelenik, ti is vele együtt megjelentek a dicsőségben, alleluja.
 
Magnificat Lk 1,46-55
[Zakariás házában Mária így szólt:]
 
Magasztalja lelkem az Urat, * ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben.
 
Tekintetre méltatta alázatos szolgáló lányát: * lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.
 
Mily nagy dolgot művelt velem * ő, a hatalmas, akit Szentnek hívunk.
 
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma * azokon, akik félik őt.
 
Nagyszerű dolgokat művelt karja, * a szívükben gőgösöket széjjelszórta.
 
Uralkodókat űzött el trónjukról, * de a kicsinyeket magasra emelte.
 
Betöltötte az éhezőket minden jóval, * a gazdagokat elbocsátotta üres kézzel.
 
Fölkarolta szolgáját, Izraelt: * megemlékezett irgalmáról,
 
Melyet atyáinknak hajdan megígért, * Ábrahámnak és utódainak örökkön-örökké.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna Kol 3,4
Mikor Krisztus Jézus, * a mi életünk megjelenik, ti is vele együtt megjelentek a dicsőségben, alleluja.
 
Könyörgések
II., IV. és VI. héten
Testvéreim, ujjongjunk Krisztusnak, a dicsőség Királyának, akit az Atya minden reménységünk alapjává tett. Kérjük őt:
Krisztus, hallgass meg minket!
 
Te saját véred és föltámadásod által léptél be a szentélybe;
– vigyél bennünket magaddal az Atya dicsőségébe.
Föltámadásod megerősítette a tanítványokat;
– tedd a püspököket és a papokat evangéliumod hűséges hirdetőivé.
Föltámadásod által békességünk és kiengesztelődésünk lettél;
– add, hogy a keresztényeket a hit és a szeretet teljes közössége kapcsolja össze.
Föltámadásod által meggyógyítottad a templom kapujában a bénát;
– tekints a betegekre, mutasd meg rajtuk dicsőségedet.
Te a halál és a föltámadás zsengéje lettél;
– tedd dicsőséged részeseivé azokat, akik benned reméltek.
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Istenünk, te a megváltás részeseivé tettél minket. Engedd, kérünk, hogy mindenkor örömmel ünnepeljük Urunk feltámadását. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
 
 
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma K O M P L E T Ó R I U MCSÜTÖRTÖK HÚSVÉTI IDŐBEN, II. HÉT

Esti ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
26
CSÜTÖRTÖK HÚSVÉTI IDŐBEN, II. HÉT
K O M P L E T Ó R I U M
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Lelkiismeret-vizsgálat, bevezethető a következőképpen:
Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg a nap folyamán elkövetett bűneinket!
 
vagy:
Testvéreim! Valljuk meg Isten előtt vétkeinket!
 
vagy:
Testvéreim! Mielőtt nyugovóra térnénk, kérjük Istentől bűneink bocsánatát!
 
vagy:
Testvéreim! Mindnyájan rászorulunk Isten irgalmára. Szálljunk magunkba, és bocsássunk meg szívből egymásnak, hogy Isten irgalmára mi magunk is méltók legyünk!
 
Bűnbánat
Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
– mert vétkeztünk ellened és testvéreink ellen!
Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
– és add meg nekünk az üdvösséget!
 
vagy:
Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket: Krisztus, kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj értünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
vagy:
Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem! Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
 
vagy:
Jézus Krisztus, utunk és példaképünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, kiengesztelődésünk és megváltásunk: Krisztus kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, a hit szerzője és beteljesítője: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
Befejezés
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
– Ámen.
 
Himnusz Brev. Maur.
Világnak üdve, Jézusunk,
Halált letörve visszatérsz,
S harmadnap reggel győztesen
A sírnak mélyét elhagyod.
 
2. A földet lassan éj fedi,
Szemünk álomtól oly nehéz,
A bűntől óvd meg népedet,
S minden kísértést messze űzz!
 
3. Hogy míg a napnak terhein
Könnyít az álom, s új erő
Árad szét testünk tagjain,
Szívünk a jóra kész legyen!
 
4. Add véled halnunk, Krisztusunk,
És föltámadnunk is dicsőn,
Megvetnünk add a földi jót,
És add szeretnünk az eget!
 
5. Atyánkat áldjuk és Fiát,
Ki eltiporva a halált
Magával minket égbe visz;
Dicsérünk, Lélek, téged is. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 38,13.8
Hallgassd meg, Uram, imámat, * figyelj kiáltó szómra, hiszen tebenned van egyedül reményem.
 
38. zsoltár • Beteg ember imája
A természet mulandóságnak van alávetve Isten akaratából. – Róm 8,20
 
Így szóltam: „Vigyázok utamra, * hogy ne vétkezzem nyelvemmel.
 
Megzabolázom ajkam, * amíg gonosz ember áll velem szemben.”
 
Elnémultam, szótlan lettem és hallgattam megfosztva minden jótól, * kiújult ismét fájdalmam.
 
Égett a szívem bensőmben, * töprengésemben tűz emésztett engem.
 
Megoldódott nyelvem s így szóltam: * „Add tudtomra, Uram, életem végét.
 
Hadd tudjam meg napjaim számát, * s hogy milyen rövid az életem!”
 
Íme, napjaimat néhány araszra mérted, * életem ideje előtted semmiség.
 
Bizony csak egy sóhajtás az ember, * mint az árnyék, úgy fogynak napjai.
 
Minden vesződsége csak hiúság, * kincset gyűjt, de nem tudja, ki veszi hasznát.
 
Most hát mit várhatnék, Uram? * Reményem egyedül benned van.
 
Minden gonoszságomból ragadj ki engem, * az esztelenek gúnyolódásának ne vess oda prédául.
 
Elnémulok és többé nem nyitom ki számat, * mert ez a te végzésed.
 
Csapásaid vedd le rólam, * elpusztulok sújtó kezed alatt.
 
Megfenyíted az embert bűne miatt, † semmivé teszed vágyait, mint molyok a ruhát, * csak egy fuvallat minden ember.
 
Hallgasd meg imádságomat, Uram, * figyelj kiáltó szavamra.
 
Ne zárd be füledet, amikor siránkozom, † hiszen jövevény vagyok előtted, * zarándok, miként atyáink.
 
Vedd le rólam büntető szemed, hogy örömben élhessek, * mielőtt elmegyek és nem leszek többé.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 38,13.8
Hallgassd meg, Uram, imámat, * figyelj kiáltó szómra, hiszen tebenned van egyedül reményem.
 
Olvasmány Iz 60,19-20
Nem a nap lesz többé napvilágod, és nem a hold fénye világít neked, hanem az Úr lesz örök világosságod, és Istened lesz ékességed. A napod nem nyugszik le többé, és a holdad meg nem fogyatkozik. Az Úr lesz örök világosságod.
 
Válaszos ének
Uram, tebenned remélek, kezedbe ajánlom lelkem. * Alleluja, alleluja. Megváltottál engem, Uram, hűséges Istenem. * Alle... Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. + Uram...
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Nunc dimittis (Lk 2,28–32)
[Simeon így áldotta Istent:]
 
Bocsásd el most szolgádat, Uram, * szavaid szerint békességben;
 
Hiszen már látta szemem az dvösséget, * melyet minden népnek készítettl,
 
Hogy felragyogjon világosságára a pogányoknak, * és dicsőségére népednek Izraelnek.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökk. Ámen.
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Zárókönyörgés
Urunk, Istenünk, ajándékozz nekünk pihentető álmot, mert elfáradtunk a napi munkában. Újíts meg bennünket állandó segítségeddel, hogy testben-lélekben a tieid maradjunk. Krisztus, a mi Urunk által.
 
Áldások
Pap vagy diakónus:
Áldjon meg és őrizzen meg titeket az Isten! – Ámen.
Ragyogtassa reátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas! – Ámen.
Fordítsa felétek tekintetét, és adja meg nektek békességét! – Ámen.
 
vagy:
A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen: őrizze meg szellemetek, lelketek és testetek egészen feddhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig! – Ámen.
 
vagy:
Töltsön el benneteket a reménység Istene a hit teljes örömével és békéjével, hogy a reményben a Szentlélek erejébõl bővelkedjetek! – Ámen.
 
vagy:
Tegyen titeket méltóvá Isten a szentek sorsára, aki kiragadott benneteket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett Fia országába! – Ámen.
 
vagy: (egyéni imádkozás esetén)
Nyugodalmas jóéjszakát és boldog halált adjon nekünk a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek! – Ámen.
 
Mária-antifóna
Regina caeli * laetáre, alleluia:
Quia quem meruisti portáre, alleluia:
Resurrexit, sicut dixit, alleluia:
Ora pro nobis Deum, alleluia.
 
Örülj, Királynő, * mennyekben, alleluja;
Mert Ő, kit hordozhattál méhedben, alleluja;
Sírból fölkelt, szava betelt, alleluja,
Kérleld meg Istent értünk, alleluja.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."