Bencés zsolozsma K O M P L E T Ó R I U MPÉNTEK ÉVKÖZI IDŐBEN, II. HÉT

Esti ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
01
PÉNTEK ÉVKÖZI IDŐBEN, II. HÉT
K O M P L E T Ó R I U M
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Lelkiismeret-vizsgálat, bevezethető a következőképpen:
Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg a nap folyamán elkövetett bűneinket!
 
vagy:
Testvéreim! Valljuk meg Isten előtt vétkeinket!
 
vagy:
Testvéreim! Mielőtt nyugovóra térnénk, kérjük Istentől bűneink bocsánatát!
 
vagy:
Testvéreim! Mindnyájan rászorulunk Isten irgalmára. Szálljunk magunkba, és bocsássunk meg szívből egymásnak, hogy Isten irgalmára mi magunk is méltók legyünk!
 
Bűnbánat
Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
– mert vétkeztünk ellened és testvéreink ellen!
Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
– és add meg nekünk az üdvösséget!
 
vagy:
Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket: Krisztus, kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj értünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
vagy:
Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem! Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
 
vagy:
Jézus Krisztus, utunk és példaképünk: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, kiengesztelődésünk és megváltásunk: Krisztus kegyelmezz!
– Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, a hit szerzője és beteljesítője: Uram, irgalmazz!
– Uram, irgalmazz!
 
Befejezés
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
– Ámen.
 
Himnusz
I. Lit.Hor.
Immár a nap leáldozott
Teremtőnk, kérünk tégedet,
Kegyelmed oszd most gazdagon,
S őrizzed, óvjad népedet.
 
2. A szívünk rólad álmodik,
S pihentében is rád tekint,
Ha felkel fényes, új napunk,
Dicsőségedről énekel.
 
3. Adj üdvösséges életet,
Izzíts lelkünkben új tüzet,
A ránk törő rút éjhomályt
Világosságod rontsa szét.
 
4. Add meg, Teremtő jó Atyánk,
Urunkért, Jézus Krisztusért,
Ki véled és Szentlelkeddel
Uralkodik menny trónusán. Ámen.
 
vagy
 
II. Lit.Hor.
Krisztus, te nap vagy és világ,
Ki megtörsz éjt, sötét homályt,
Atyád világossága vagy,
Add boldogító fényedet.
 
2. Urunk, most együtt kérlelünk:
Ez éjszakán maradj velünk,
Békéd nyugalma töltsön el,
Így testünk, lelkünk megpihen.
 
3. Takarja álom bár szemünk,
A szívünk itt virraszt veled.
Õrizd, jobboddal támogasd
A benned bízó híveket!
 
4. Oltalmazd néped, Istenünk,
A cselvető gonoszt letörd;
Ne hagyd magára népedet,
Hisz érte adtad véredet!
 
5. Dicsérünk téged, szent Atyánk,
És Krisztust, az örök királyt;
S a Szentlelket, ki éltetőnk,
Szép ének áldja szüntelen! Ámen.
 
vagy
 
III. Brev. Maur.
Hálát zeng most néked szívünk,
A napnak múltán, jó Atyánk,
Árnyával az éjjel közeleg,
Imánk esengve száll feléd.
 
2. Bűnnel sokszor bántott e nap,
Engesztelőn kérlel szavunk:
Ősellenség gonosz nyila
Rajtunk ne ejtsen új sebet!
 
3. Bősz vad módján jár most körül
A Sátán és zsákmányt keres;
Védő szárnyad borítsd reánk,
Atyánk, őrizzen szent kezed!
 
4. Véget nem ér fénylő napod;
Mikor ragyog már fel nekünk?
Békességes, örök hazánk
Mikor lesz végre már miénk?
 
5. Áldunk, Isten, te jó Atya,
Áldunk, bűntől váltó Fiú,
S téged, Lélek, vigaszt adó,
Áldón magasztal hű szívünk. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 37,16.22
Uram, benned remélek, * ne hagyj magamra, Istenem, és ne távozz el tőlem.
 
37. zsoltár
[Dávid zsoltára, emlékezésre.]
 
Uram, indulatodban ne feddj meg, * haragodban ne büntess engem;
 
Mert nyilaid belm hatoltak, * és rám nehezedett súlyos kezed.
 
Nincs ép hely testemen, mert haragszol énrám, * nincs egy ép csontom, mert sok a vtkem.
 
Gonoszságaim összecsaptak fejem fölött, * rám nehezednek, mint súlyos teher.
 
Elmérgedtek és gyulladásban vannak sebeim, * mivel oktalan vagyok.
 
Elcsüggedtem és földre görnyedtem, * szomorúan járok naphosszat.
 
Égő fájdalom kínozza derekam, * nincs ép hely testemen.
 
Elgyöngültem és megtrt vagyok, * szívem gyötrelmében kiált szavam.
 
Előtted van minden kívánságom, Uram, * sóhajom nincs rejtve előtted.
 
Szívem hevesen dobog, erőm elhagyott, * elhomályosult szemem világa.
 
Barátaim és szeretteim magamra hagynak bajomban, * rokonaim kerülnek engem.
 
Tőrt vetettek, akik életemre törnek, † pusztulással fenyegetnek, akik vesztemet akarják, * és csalárd terveket szőnek egész nap.
 
De én meg sem hallom, mintha süket volnék, * mint a néma, számat föl nem nyitom.
 
Olyan lettem, mint aki nem hall, * akinek szájában nincs ellenvetés.
 
Mert benned remélek, Uram, * te meghallgatsz engem, Uram, Istenem.
 
Így szóltam: „Ne nevessenek rajtam, * ne ujjongjanak, ha megbotlik lbam.”
 
Bizony az elbukáshoz már közel vagyok, * szemem előtt van mindig a fjdalom.
 
Én pedig megvallom, hogy bűns vagyok, * és vétkeim miatt meg nem nyughatom.
 
De ellenségeim virulnak és erősebbek nálam, * sokan vannak, akik ok nélkül gyűlölnek.
 
Rágalmaznak engem és a jóért rosszal fizetnek, * mivel mindenkor a jóra trekszem.
 
Ne hagyj magamra, Uram, † Istenem, ne távozz el tőlem! * Uram, szabadítóm, siess, oltalmazz engem!
 
Dicsőség az Atyának s Fiúnak * s Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most s mindenkor * és mindörökkn örökké. men.
 
Antifóna Zsolt 37,16.22
Uram, benned remélek, * ne hagyj magamra, Istenem, és ne távozz el tőlem.
 
Olvasmány Jób 7,1-4
Nem szolgálat az ember sorsa a földön? Nem napszámos módjára tölti el napjait? Olyan, mint a rabszolga, aki árnyékba vágyik, és mint a napszámos, aki a bérét várja. Csalódással teli hónapok jutottak részemül, keserves éjjeleket adtak osztályrészül. Ha lefekszem, azt kérdem: „Mikor virrad?” Hosszú az este és tele vagyok kínnal pirkadatig.
 
Válaszos ének
Uram, tebenned remélek, * kezedbe ajánlom lelkem.
V. Megváltottál engem, Uram, hűséges Istenem. * kezedbe ajánlom...
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. R. Uram...
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Nunc dimittis (Lk 2,28–32)
[Simeon így áldotta Istent:]
 
Bocsásd el most szolgádat, Uram, * szavaid szerint békességben;
 
Hiszen már látta szemem az dvösséget, * melyet minden népnek készítettl,
 
Hogy felragyogjon világosságára a pogányoknak, * és dicsőségére népednek Izraelnek.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökk. Ámen.
 
Antifóna
Ments meg minket, Urunk, * mikor ébren vagyunk. Őrizz meg minket, ha alszunk, hogy Krisztus Urunkkal virrasszunk, és békességben nyugodjunk.
 
Zárókönyörgés
Mindenható Istenünk, add, hogy sírjában nyugvó egyszülött Fiad mellett hűségesen kitartsunk, és méltók legyünk vele együtt új életre támadni, aki veled él és uralkodik mindörökkön-örökké.
 
Áldások
Pap vagy diakónus:
Áldjon meg és őrizzen meg titeket az Isten! – Ámen.
Ragyogtassa reátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas! – Ámen.
Fordítsa felétek tekintetét, és adja meg nektek békességét! – Ámen.
 
vagy:
A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen: őrizze meg szellemetek, lelketek és testetek egészen feddhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig! – Ámen.
 
vagy:
Töltsön el benneteket a reménység Istene a hit teljes örömével és békéjével, hogy a reményben a Szentlélek erejébõl bővelkedjetek! – Ámen.
 
vagy:
Tegyen titeket méltóvá Isten a szentek sorsára, aki kiragadott benneteket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett Fia országába! – Ámen.
 
vagy: (egyéni imádkozás esetén)
Nyugodalmas jóéjszakát és boldog halált adjon nekünk a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek! – Ámen.
 
Mária-antifóna
Salve, * Regina, mater misericordiae. Vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules, filii Hevae. Ad te suspirámus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
 
Üdvözlégy Királynő, * nagy irgalmasság anyja, élet, édesség boldog remény, áldunk. Hozzád kiáltunk Évának száműzött fiai. Hozzád fohászkodunk sóhajtva, zokogva, hozzád, e siralomvölgyben. Kérünk tehát, kegyes közbenjárónk, fordítsd felénk mindenkor éber szemedet üdvösségünkre. És Jézust anyaságod áldott szent gyümölcsét, nekünk e földi út végén mutasd meg. Ó áldott, ó édes, ó jóságos, szép Szűz Mária.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma L A U D E SPÉNTEK

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
01
PÉNTEK
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Brev. Maur.
Míg súlyos ostorod reánk,
Urunk, gyakorta mér csapást;
Ki más hozhat vigasztalást
A szenvedőknek kívüled.
 
2. Ha álnok módra kedvez is
Világnak színlelt sok kegye:
Csalárd orvosság, bajt növel,
És szívünk-lelkünk mérgezi.
 
3. Bár földre sújtson ostorod,
Reményünk mégsem bágyad el,
Mit elviselni adsz, Atyánk,
Az hoz sebünkre gyógyulást.
 
4. De rosszra késztő vágyaink
Dühét fékezzed s légy erőnk,
Ha ránk törnek, mind elbukunk,
Csak orvoslásod bír velük.
 
5. Ne késlekedj, ím, nézz reánk:
Kívül-belül harc vésze vár!
Lelkünk ellenség rabja lesz,
Kiért Krisztusnak vére hullt?
 
6. Meghallgatsz, hogyha kérlelünk,
S szívünk reménye újra él:
Értünk vállaltál kínhalált,
S így félelmünket megtöröd.
 
7. Ó, hármas Isten, áld szavunk,
Ki ostoroddal látogatsz,
S ha megpróbálod, kit szeretsz,
Irgalmad újból felragyog. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 50,3.11
Könyörülj rajtam, Uram, Istenem, * és töröld el minden vétkem.
 
50. zsoltár • Bűnbánat
Istenem, légy irgalmas hozzám, bűnöshöz! – Lk 18,13
 
Könyörülj rajtam irgalmadban, Istenem, * töröld le gonoszságomat nagy jósgod szerint!
 
Teljességgel moss meg bűnömtől engem, * vétkeimtől tisztts meg engem!
 
Mert elismerem vtkemet, * előttem van bűnöm szntelen.
 
Egyedül ellened vtkeztem, * színed előtt gonoszat tettem.
 
Ám te végzésedben igaz vagy, * és igazságos, amikor télsz.
 
Íme vétekben jöttem a világra, * anyám bűnben fogant engem.
 
Ám te az igaz szívet szereted, * bölcsességedet föltrod nkem.
 
Hints meg izsóppal és tiszta leszek, * moss meg és a hónál fehrebb leszek!
 
Add hallanom a vígság és öröm szavát, * hadd ujjongjanak megtört csontjaim!
 
Fordítsd el bűneimtől arcodat, * töröld el minden vtkemet!
 
Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, * újítsd meg bensőmben az erős lelket!
 
Ne taszíts el színed elől, * ne vond meg tőlem szent Lelkedet!
 
Add vissza üdvösséged römét, * tégy erőssé engem készsges llekkel!
 
Megtanítom a bűnösöket minden utadra, * az istentelenek hozzád trnek.
 
Szabadíts meg a vérontás bűnétől, Isten, megmentő Istenem, * és igazságodat ujjongva hirdeti nyelvem!
 
Nyisd meg ajkamat, Uram, * és szám hirdeti dicséreted!
 
Mert véres áldozatban nem leled kedved, * égő áldozatban sem telnék römed.
 
Az Istennek tetsző áldozat a töredelmes llek, * nem veted meg, Istenem, az alázatos és megtört szvet.
 
Tégy jót, Uram, jóságodban Sionnal, * építsd fel Jeruzslem falait!
 
Akkor majd kedves lesz előtted az igaz áldozat, † az égő és a teljes ldozat, * akkor majd állatokat hoznak oltárodra.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
1. antifóna Zsolt 50,3.11
Könyörülj rajtam, Uram, Istenem, * és töröld el minden vétkem.
 
 
2. antifóna Dán 3,39-40
Fogadd el megtört szívünket * és alázatos lelkünket, Urunk, és áldozatunk legyen kedves előtted.
 
Ószövetségi ének (Dán 3,26-29.34-41) • Azariás imája
Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, hogy Isten eltörölje bűneiteket. – ApCsel 3,19
 
Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene, * neved dicséretre méltó és dicsőséges örökk.
 
Mert igazságos vagy mindenben, amit velünk cselekedtl, † és igaz minden tetted, * egyenesek útjaid és igazságos minden ítéleted.
 
Amit ránk és Jeruzsálemre mértél, atyáink szent vrosára, * igazságos ítélettel hoztad ránk bűneink miatt.
 
Mert bűnt követtünk el és gonoszat tettünk, * eltávoztunk tőled és vétkeztnk mindenben.
 
Kiszolgáltattál minket és ellenségeink kezére adtál, * még szájunkat sem nyithatjuk ki.
 
Szent nevedre kérnk, † ne taszíts el minket vgleg, * ne bontsd fel szövetséged.
 
Ne vond meg tőlünk irgalmadat választottadért, brahámért, * szolgádért Izsákért és szentedrt Izraelrt.
 
Mert minden népnél kisebbek lettünk, * és megaláztak minket bűneinkért az egsz földn.
 
Fogadd el megtört szívünket és alázatos lelkünket, † áldozatunk legyen kedves előtted, * mert nem szégyenülnek meg, akik benned bíznak.
 
Teljes szívvel követünk tged, * félve tisztelünk és keressk arcodat.
 
Ne engedd, hogy szgyent valljunk, * hanem bánj velünk nagy irgalmasságod szerint.
 
Szabadíts meg minket csodáiddal, * és dicsőítsd meg nevedet, Urunk!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökk. Ámen.
 
2. antifóna Dán 3,39-40
Fogadd el megtört szívünket * és alázatos lelkünket, Urunk, és áldozatunk legyen kedves előtted.
 
3. antifóna 95.Zsolt
Zengjetek dalt az Úrnak, * hirdessétek csodás tetteit, mert nagy az Úr és méltó, hogy dicsérjük és áldjuk.
 
95. zsoltár • Az Úr Király és Bíró
Új éneket énekeltek Isten trónja és a Bárány előtt. – Jel 14,3
 
Új éneket énekeljetek az rnak, * minden földek zengjetek dalt az rnak.
 
Énekeljetek az Úrnak és áldjtok nevét, * mondjátok el naponként dvösségét.
 
Hirdessétek dicsőségét a nemzetek kzött, * és csodás tetteit minden npnek.
 
Mert nagy az Úr és dicséretre mltó, * félelmetesebb ő minden istennél.
 
Mert a népek istenei blványok, * az Úr pedig az egek alkotója.
 
Előtte fensg és mltóság, * szentélyében hatalom és fnyesség.
 
Adjátok meg az Úrnak, népek törzsei, † adjátok meg az Úrnak dicsőségt és hatalmát, * adjátok meg az Úrnak nevének dicsőségét.
 
Áldozati ajándékkal lépjetek be az Úr hzába, * imádjátok az Urat ünnepi dszben.
 
Földkerekség, reszkess az r előtt, * király az Úr, mondjátok el a nemzetek kzött.
 
Ő tette a földet szilárddá: meg nem inog, * igazságban ítéli meg a npeket.
 
Örvendjen az ég és ujjongjon a fld, † zúgjon a tenger s ami azt betölti, * ujjongjon a mező s mind, ami rajta él.
 
Örül majd akkor az erdő minden fája az Úr előtt, † mivelhogy eljön, * eljön és ítélkezik a fldön.
 
Igazságban ítéli meg a fldet, * hűségében a npeket.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
3. antifóna 95.Zsolt
Zengjetek dalt az Úrnak, * hirdessétek csodás tetteit, mert nagy az Úr és méltó, hogy dicsérjük és áldjuk.
 
Olvasmány II. hét Ef 2,13-16
Most ti, akik „távol“ voltatok, Krisztus Jézusban „közel“ kerültetek, Krisztus vére árán. Ő, a mi békességünk, a kettőt eggyé forrasztotta, és a közéjük emelt válaszfalat ledöntötte, az ellenségeskedést kiküszöbölte, a törvényt ugyanis parancsaival és rendelkezéseivel saját testében érvénytelenítette. Mint békeszerző a két népet magában eggyé, új emberré teremtette, és egy testben mind a kettőt kiengesztelte az Istennel kereszthalála által, amellyel az ellenségeskedést megszüntette.
 
Válaszos ének Tób 13,2
Megfenyítesz, Uram, de fölkarolsz, * megalázol, de fölemelsz.
Mindenkor nagy vagy, Uram, és uralmad örökké tart. * megalázol...
Dicsőség... Megfenyítesz...
 
4. antifóna Mt 11,28
Jöjjetek hozzám mindnyájan, * kik megfáradtatok és meg vagytok terhelve: felüdítlek titeket és megtaláljátok lelketek nyugalmát.
 
Evangéliumi ének (Mt 11,25-30) • Jézus hálaadása
 
Áldalak téged, Atyám, * mennynek és földnek ura,
 
Mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, * és kijelentetted a kicsinyeknek.
 
Igen, Atyám, * gy tetszett neked.
 
Mindent átadott nekem Atyám: * senki más nem ismeri a Fiút, csak az Atya.
 
És az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, * és az, akinek a Fiú ki akarja jelenteni.
 
Jöjjetek hozzám mindnyájan, † akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve: * én feldítlek titeket.
 
Vegyétek magatokra igámat és tanuljatok tőlem, † mert szelíd vagyok és alázatos szvű, * és megtaláljátok lelketek nyugalmát.
 
Az n igám des, * az n terhem knnyű.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.
 
4. antifóna Mt 11,28
Jöjjetek hozzám mindnyájan, * kik megfáradtatok és meg vagytok terhelve: felüdítlek titeket és megtaláljátok lelketek nyugalmát.
 
Könyörgések II. hét
Testvéreim, imádjuk Krisztusunkat, aki a Szentlélek által föláldozta magát az Atyának, hogy megtisztítsa lelkünket a holt cselekedetektől:
     Urunk, lelkünk békéjét akaratodban találjuk!
 
Kegyelmedből kezdhetjük el mai napunkat;
– add meg kegyesen mindannyiunknak az új élet kezdetét!
Te teremtettél mindent, te tartod fenn gondviseléseddel,
– add, hogy kezed munkáját lássuk a teremtett világban!
Te véreddel pecsételted meg új és örök szövetségedet,
– add, hogy szövetségedhez mindig hűségesek maradjunk!
Amikor a kereszten függtél, oldalsebedből vér és víz folyt;
– üdvösségünk e patakja mossa le bűneinket, és tegye boldoggá (a névnapját ünneplő N. testvérünket és) Isten egész népét!
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés II. hét
Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy a tiszteletedre most elvégzett dicséretet egykor mindörökre tovább énekelhessük szentjeiddel. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás II. hét
Épüljetek mindnyájan szent papsággá és lelki templommá, hogy lelki áldozatot mutassatok be Istennek Jézus Krisztus által!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Bencés zsolozsma N A P K Ö Z I I M A Ó R APÉNTEK

Déli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
01
PÉNTEK
N A P K Ö Z I   I M A Ó R A
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz
A nap suhanva száll tova,
S gyorsan hanyatlik éjbe már,
Sebes léptekkel így siet
A végső célhoz életünk.
 
2. Míg kínhalálban, Krisztusunk,
Kitárod értünk szent kezed,
Kereszted vinni megtaníts,
És adj karodban jó halált.
 
3. A jó Atyát, az Alkotót,
Bűntől megváltó szent Fiát,
S ki szeretettel pártfogol,
A Lelket áldjuk egyaránt. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 21,2.20
Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem? Te vagy erősségem, ne maradj távol!
 
21. zsoltár
[A karvezetőnek: a „Szarvasünő reggel” dallamára – Dávid zsoltára.]
 
Istenem, Istenem, miért hagytl el engem? * Miért maradsz távol könyörgésemtől, panaszos szavamtól?
 
Szólítalak nappal, Istenem, de nem hallod, * szólítalak éjjel, de meg nem nyughatom.
 
Pedig te vagy szent egyedül, aki a trnon ülsz, * Izrael tged magasztal.
 
Benned bztak atyáink, * s te megszabadítottad őket, mert benned reméltek.
 
Hozzád kiáltottak és megmentetted őket, * nem vallottak szégyent, mert benned bztak.
 
De én féreg vagyok és nem ember, * gyaláznak az emberek, s a npek megvetnek.
 
Mindaz, aki lát, gnyt űz belőlem, * elhúzza száját, fejét csválja.
 
„Segítse meg az Úr, hisz benne bzott, * szabadítsa meg, ha kedves előtte!”
 
Anyám méhétől te vezettél engem, * te voltál biztonságom anyám lében.
 
Rád hagyatkoztam születsem ta, * anyám méhétől te vagy Istenem.
 
Nyomorúságomban ne légy tőlem tvol, * légy közel, mert senki sem segít rajtam!
 
Hatalmas bivalyok vesznek krül, * körülfognak engem Bsán bikái.
 
Szájukat kittják ellenem, * mint ordító, dáz oroszlán.
 
Olyan vagyok, mint a szétömlő vz, † megtörték minden csontomat, * szívem megolvadt bennem, mint a viasz.
 
Torkom kiszáradt, mint a cserp, † nyelvem ínyemhez tapadt, * a halál porába sújtottál engem.
 
Kutyák falkája ólálkodik kröttem, * gonosztevők csapata vesz krül engem.
 
Átlyuggatták kezemet és lábamat, † megszámlálhatom minden csontomat, * ők pedig bámulva nznek engem.
 
Elosztják ruhámat maguk kzött, * és köntösömre sorsot vetnek.
 
Ne maradj tvol, Uram! * Te vagy erősségem, siess, ments meg engem!
 
Mentsd meg a kardtól lelkemet, * a kutyák karmaiból ragadd ki letem!
 
Szabadíts ki az oroszlán torkából, * védj meg engem, szegényt, a bölnyek szarvától!
 
Testvéreim között hirdetem neved, * a közösségben dicsrlek tged.
 
Ti, akik félitek az Urat, dicsérjétek, † magasztaljátok, Jkob fiai, * félje őt Izrael minden sarja!
 
Mert nem veti meg és nem utálja a szegény nyomorúságt, † nem rejti el előle arcát, * meghallgatja, mikor hozzá kiált.
 
A közösségben tged dicsérlek, * teljesítem fogadalmam azok előtt, kik flnek tged.
 
Egyenek a szegények és lakjanak jl, † dicsőítsék az Urat, akik őt keresik, * szívük élni fog rökké.
 
A föld minden határa emlékezik erre és megtr az rhoz, * leborul előtte a népek minden trzse.
 
Mert az Úr a királyság, * ő uralkodik a nemzetek flött.
 
Egyedül előtte borulnak le a föld hatalmas urai, * előtte hajolnak meg mind, akik a porba trnek.
 
Lelkem csak neki él, * nemzetségem neki szolgál.
 
Az Úrról beszélnek az eljövendő nemzedéknek, † üdvözítő tetteit hirdetik a születendő npnek: * „Ezek az rnak művei!”
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örkké. men.
 
 
69. zsoltár • Istenem, hallgass szavamra!
Uram, ments meg minket, mert elveszünk! – Mt 8,25
 
Istenem, hallgass hvó szavamra, * Uram, siess, segts meg engem!
 
Piruljanak és valljanak szgyent, * akik vesztemre trnek!
 
Hátráljanak meg és érje gyalzat azokat, * akik örlnek bajomon!
 
Megszégyenülve vonuljanak vissza, * akik gúnyolódva mondják: „gy kell nki!”
 
De ujjongjanak és örvendjenek benned, * mind, akik keresnek tged!
 
Hirdessék mindig: „Nagy az Isten!” * mind, akik várják dvösséged!
 
De én nyomorult és szegény vagyok, * Istenem, siess, segts meg engem!
 
Segítőm és szabadítóm te vagy nkem, * ne késsél tovább, Uram!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
Antifóna Zsolt 21,2.20
Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem? Te vagy erősségem, ne maradj távol!
 
Olvasmány II. hét Zsid 5,7
Krisztus halandó életében hangos kiáltással és könnyhullatással imádkozott és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól. Istenfélelme miatt meghallgatásra is talált.
 
V Nap mint nap, Uram, hozzád kiáltok,
R Tehozzád tárom karomat.    Zsolt 87,10
 
Zárókönyörgés
Urunk, Krisztusunk, add meg nekünk, hogy teljes szívünkből szeressük keresztedet: tagadjuk meg magunkat, hordozzuk keresztünket és így kövessünk téged, hogy szenvedésedben legyen részünk ebben a világban, s majd eljuthassunk az örök életre. Aki élsz és uralkodol az Atyaistennel és a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."