Bálint Sándor Ünnepi KalendáriumŐrangyalok

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02
Bálint Sándor Ünnepi Kalendárium Őrangyalok

Őrangyalok ünnepét a XVI. században Spanyolországban kezdték megülni. Innen terjedt el a Tridentinum hatására is Európában. Az Egyházban a XVII. században vált általánossá. Először szeptember első vasárnapján ünnepelték, így hazánkban még a századfordulón is. Később került X. Pius intézkedésére végérvényesen Mihály arkangyal nyolcadába, mai helyére.

 

Ezek a szent angyalok – írja* Illyés András – megoltalmaznak minket a veszedelmektől, melyekben gyakorta forgunk. Amint Lótot megoltalmazták, mikor kivitték Sodomából, hogy ott a sodomiták között el ne égjen. Ezek a szent angyalok megtartóztatnak minket, ha néha vakmerőképpen rohanunk valami nagy vétekre, amint történék Bálaám prófétával, ki el akarván menni, hogy az Isten népét megátkozza, eleibe álla egy angyal az útban mezételen karddal.

Ezek a szent angyalok megvigasztalnak minket nyomorúságinkban, amint Krisztus Urunkat, mikor a kertben imádkoznék, és szomorú volna az ő lelke, egy angyal megbátorítá. Jóllehet a Jésusnak nem volt őriző angyala, mert nem szűkölködék anélkül, mindazonáltal leszálla egy angyal mennyből, és megbátorítá őtet.

Ezek az áldott angyalok mivelünk járnak minden útainkban, amint Ráfael az ifjú Tóbiással, ki sok jókat vött az Istentől ez által az angyal által, ki midőn hosszú útra ment volna és az anyja igen siratná őtet, mondá a vén Tóbiás: ne sírj, egészségben eljut a mi fiunk, és egészségben visszajő hozzánk, mert hiszem, hogy az Istennek jó angyala késéri őtet és jól rendeli minden dolgait, úgyhogy örömmel jöjjön vissza hozzánk.

Ezek a mi részünkről állanak és minket megoltalmaznak, fenyegetvén a mi ellenségünket, amint Eliséus prófétával cselekedének, mikor syrusok környülvötték vala a várast, melyben Eliséus vala. Angyaloknak sokasága méne az ő oltalmára.

Ezek a boldog angyalok igazgatnak és vezetnek minket az úton, melyen kell járnunk, amint a sidókat vezérlették, mikor Egyiptusból kimennek vala. Mivelhogy az Úr angyala előttök megyen vala, hogy utat mutatna, nappal felhőoszlopban és éjjel tűzoszlopban, hogy vezére volna útjának mind a két időben. Soha el nem távozott a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől.

Ezek a boldog angyalok megerősítnek minket és gondot viselnek reánk e világi útunkban, amint Illyés prófétával cselekedtek. Mert egy angyal ételt és italt hozott néki, midőn nagy út volna előtte.

Ezek az angyalok bémutatják az Istennek a mi könyörgésünket és könnyhullatásainkat, amint cselekedének Sárával, a Ráguel leányával, ki hétszer maradott vala özveggyé, mert az ördög egymás után megölte vala a hét férfiat, kik bémentek vala őhozzája. És egy angyal bémutatá az ő imádságit, és könnyhullatása az Isten eleibe és megszabadíttaték attól a nyomorúságtól.

 

*

 

A barokk Lelki Paradicsom angyalokról szóló litániája:

 

Szent Mihály arkangyal, ki nagy harcot indítottál az égben a sárkánnyal, könyörögj érettünk (Jelenések 12).

Szent Mihály arkangyal, mennyei seregeknek fejedelme (Dániel 10).

Szent Mihály arkangyal, ki a sárkányt a pártos angyalokkal együtt az égből levetetted (Jelenések 12).

Szent Mihály arkangyal, ki az ördöggel disputálván, a Mojzes testéért vetekedtél (Tádé 9).

Szent Gábriel arkangyal, ki isteni látást mutattál Dánielnek (Dániel 9).

Szent Gábriel arkangyal, ki Azariással és társaival az égő kemencébe menvén, a lángot kicsaptad (Dániel 3).

Szent Gábriel arkangyal, ki Zakariásnak megjelentetted Jánosnak születését és tisztét (Lukács 1).

Szent Gábriel arkangyal, ki az Istentől Názáretbe küldettél Szűz Máriához és az Isten Igéje megtestesülését megjelentetted (Lukács 1).

Szent Ráfáel arkangyal, ki egyik vagy a hét lelkek közül, kik az Isten előtt állanak (Tóbiás 12).

Szent Ráfáel arkangyal, ki az ifjú Tóbiást bátorságosan hordoztad (Tóbiás 5).

Szent Ráfáel arkangyal, ki az ördögöt Sárától elűzted (Tóbiás 8).

Szent Ráfáel arkangyal, ki az öreg Tóbiásnak szemeit meggyógyítottad (Tóbiás 12).

Szent Szerafim angyal, ki Izaiásnak száját tüzes szénnel megtisztítottad (Izaiás 6).

Szent Kerubim angyal, ki az élet fájának őrzésére rendeltettél (Genezis 3).

Istennek szent angyali, kik az Isten széke fölött állotok (Izaiás 6).

Istennek szent angyali, kik szűntelen éneklitek: szent, szent, szent (Izaiás 6).

Istennek szent angyali, kiket szarándok képében Ábrahám házába fogadott (Genezis 18).

Istennek szent angyali, kik a sodomitákat megvakítottátok (Genezis 19).

Istennek szent angyala, ki látván Ábrahámnak engedelmességét, Izsáknak feláldozásátul megtartóztattad (Genezis 22).

Istennek szent angyali, kik Jákob lajtorjáján fel- és alájártatok (Genezis 28).

Istennek szent angyala, ki Jákobbal tusakodván, a tomporát megsértetted (Genezis 32).

Istennek szent angyala, ki Jákobot minden gonosztól megszabadítottad (Genezis 48).

Istennek szent angyala, ki az izraeliták házait elkerülvén, az egyiptombélieknek elsőszülöttöket megölted (Exódus 12).

Istennek szent angyala, ki Egyiptomból a vörös tengeren és a pusztán Izrael fiait az ígéret földére általvitted (Exódus 14).

Istennek szent angyala, ki Mojzesnek az Isten törvényét adtad

Istennek szent angyala, ki Bálaámot, midőn az izraelitákat átkozni menne, megakadályoztad (Numeri 22).

Istennek szent angyala és az Úr seregének fejedelme, ki Józsuénak segítségére küldettél (Józsue 5).

Istennek szent angyala, ki Dávid vétkéért hetvenezer férfiat döghalállal megöltél (2. Reg. 24).

Istennek szent angyala, ki az oroszlánok barlangjában Dánielnek eledelt szerzettél (Dániel 14).

Istennek szent angyala, ki egy éjjel az asszírok táborán nyolcvanötezer embert megöltél (4. Reg. 19).

Istennek szent angyala, ki Heliodorust, midőn a templom kincseit el akarná prédálni, megcsaptad (2. Mac. 3).

Istennek szent angyala, ki Józsefot, midőn a Boldogságos Szűz házasságától irtózna, megbátorítád (Máté 1).

Istennek szent angyala, ki a Krisztus születését a pásztoroknak hirdetted (Lukács 1).

Istennek szent angyali, kik a mi Üdvözítőnk születésekor nagy örömmel békességet hirdettetek az embereknek (Lukács 1).

Istennek szent angyala, ki Józsefot megintetted, hogy Jézussal és anyjával Egyiptomba szaladna (Máté 2).

Istennek szent angyali, kik Krisztusnak a pusztában a késértetek meggyőzése után szolgáltatok (Máté 4).

Istennek szent angyala, ki Krisztust a halállal való tusakodásakor megerősítetted (Lukács 22).

Istennek szent angyala, ki Krisztus sírjáról a követ elhengerítetted (Máté 28).

Istennek szent angyali, kik Krisztus sírjában fehér ruhában ülvén, feltámadását az asszonyi állatoknak megjelentettétek (János 20).

Istennek szent angyali, kik Krisztus mennybemenetelekor a tanítványoknak megjelentetek (ApCsel 1).

Istennek szent angyala, ki az apostolokat a tömlöcből kivivén, a templomba vitted (Apcsel 1).

Istennek szent angyala, ki Pétert a fogságból és Heródes kezéből csudálatosképpen megszabadítottad (ApCsel 12).

Istennek szent angyala, ki Heródest, hogy isteni tisztelettel élne, megcsaptad (ApCsel. 12).

Istennek szent angyali, kikre bízta az Isten az emberek gondviselését (90. zsoltár).

Istennek szent angyali, kik az Atyának orcáját, ki mennyekben vagyon, mindenkor látjátok (Máté 18).

Istennek szent angyali, kik egy megtérő bűnösön örvendeztek (Lukács 15).

Istennek szent angyali, szolgáló lelkek, kik az üdvösség örökösinek szolgálatjokra küldettetek (Zsid 1).

Istennek szent angyali, Istennek szolgái, kik az ő akaratát cselekszitek (101. zsoltár).

Istennek szent angyala, ki Kornélius századosnak Péter által az üdvösséget kinyilatkoztattad (ApCsel 10).

Istennek szent angyali, kik a mi imádságainkat az Istennek elviszitek (Tóbiás 24).

Istennek szent angyali, kik Krisztussal az ítéletre eljövendetek (Máté 15).

Istennek szent angyali, kik az egész világot trombitaharsogásokkal az ítéletre összehívjátok (Tessz I, 4).

Istennek szent angyali, kik a világ végezetén a választottakat összegyűjtitek (Máté 14).

Mindnyájan szent angyalok, kik mindenkor készen álltok az Isten első parancsolatjára és az emberek szolgálatjára (Izaiás 6).

Istennek szent angyali, kik a Krisztus országából minden botránkozást összeszedtek (Máté 14).

Istennek szent angyali, kik a gonoszokat az igazak közül kiválasztjátok (Máté 13).

 

Nyilvánvalóan a barokk Őrangyal-kultusz ihlette azokat az országszerte sok változatban ismeretes imádságszövegeket, amelyek már inkább csak gyermekek körében élnek. A sok közül kettőt idézünk:

 

Paradicsomban csöndítenek,
Az angyalok ottan révülnek.
Őrizz engöm angyal éjfélig,
A másik mög hajnalig,
Harmadik halálom óráig.

 

Nem tudjuk már megmondani, hogy az őrzőangyalok e hármas számát az Ábrahámot meglátogató három angyal, vagy a népköltészet archaikus számszimbolikája ihlette-e. Más szöveg:

 

Én lefekszek kis ágyamba,
Minden testi koporsóba,
Három angyal fejem felett:
Egyik megőriz engemet,
Másik szememet bezárja,
Harmadik lelkemet várja.
Már a szép nap lenyugodott,
Egészen bealkonyodott,
És sötétbe vonta magát,
Adjon Isten jó éjszakát:
öregapámnak, öregszülémnek, édesapámnak, édesanyámnak, mindnyájunknak.

 

Hazai német változat:

 

Gottes Namen schlafen gehn
Vierzehn Engel um mich stehn.
Zwei zu meiner Rechten,
Zwei zu meiner Linken,
Zwei zu Kopf,
Und zwei zu Fuss,
Zwei, die mich decken,
Zwei die mich wecken,
Zwei die mich führen
Ins himmlische Paradies.*

 

*

 

Az Őrangyalokhoz néhány jámbor hiedelem is fűződik. Régi szegedi hagyomány szerint a halott őrangyala egészen elföldeléséig a koporsó tetején ül. Nyilván, hogy a gonoszok ne ragadják el. Ha valakinek a jobb füle csendül, ezt mondja: édös őrzőangyalom, maradj a bal vállamon. Ezzel az angyal elhárítja a szerencsétlenséget, amelyet a szegedi néphit szerint a jobb fül csengése már előre jelez.* Sármellék zalai faluban az utcán menve az Őrangyalnak jobb felől helyet hagynak.

Az ábrázolások közül említésre érdemes a régi váli templom barokk Őrangyal-oltárának (1747) felírása: én elviszem és visszahozom (Tóbiás 5,15). Sajnos, az őrangyalok ikonográfiájában, oltárképeiben nincs sok köszönet: érzelgős, giccses felfogásuk, eltündériesítésük messzire esik az angyaloknak attól az apokaliptikus fenségétől, amilyennek az Egyház tanítja, a középkor és a nép látta, megélte őket. Elég csak a daróci Angyali Üdvözlet angyalalakjára utalnunk.

 

A simontornyai templom egyik barokk mennyezet freskóján Őrangyal vezeti a lelkeket a mennyországba.*

Zombor városában az egykori franciskánus klastrom, ma plébániaépület falán napóra látható*, amelyet barokk őrangyal tart a kezében: EGY EZEKBŐL VÉGÓRÁD.

Magyaralmás harangot szentelt (1761) az Őrangyalok tiszteletére.*

Jellemző szertartási régiség élt az Őrangyalok oltalmába ajánlott Nagyölved (Velké Ludince) búcsúnapján: Kilencen szolgáltak az oltárnál a kilenc angyali kar tiszteletére. Egyikük kardot tartott a kezében e felirattal; kicsoda, mint az Isten?*

Az Őrangyalok-titulus csak a barokk időkben bukkan föl. Jellemző, hogy különösen filiák, leányegyházak, továbbá nagyobb közösségből kiszakadt elvándorolt kis települések választják őket patrónusnak. Nyilvánvalóan azzal a jámbor megfontolással, hogy Oltáriszentség nélküli templomaikban, távol a paptól, különösen rászorulnak az Őrangyalok oltalmára.

Szegedi dohánykertészek alapították (1777) a bánáti Térvár falucskát, amely voltaképpen egyetlen utcából áll. Temploma máig sincs, de búcsúja van, éspedig Őrangyalok ünnepén. Az egykori szegedi határban, a tanyásodó Mórahalom pusztán az árvíz (1879) táján emeltek az Őrangyalok tiszteletére kápolnát. A helyén épült templomnak már Szent László király lett a patrónusa.

 

A régi Magyarország Őrangyal-titulusai:

Esztergom: Bussa (Bušince, kápolna), Kolozsnéma (Kližska Nemá), Korlátkő (Cerová Lieskové), Nagyjóka (Jelka, kápolna), Nagyölved (Velké Ludince), Nagysáró (Sarovce).

A nyitrai, besztercebányai, szepesi püspökségekben nem akadtunk Őrangyal-patrociniumra.

Rozsnyó: Murányhuta (Muránska Huta, 1835), Csomatelke (Čoma, 1910).

Eger: Atkár (1860).

Kassa: Alsólászlófalva (Nižne Ladičkove, 1760).

Szatmár: Petróc (Petrovce, 1882).

Veszprém: Csékút, Sárhida, Kaposfüred, Zalaújlak.

Székesfehérvár: Gyúró (1767, kápolna), Cece.

Szombathely: Szepetnek, Nagypali.

Győr: Edve (Szák leányegyháza), Osli (1870, temetőkápolna), Porládony (leányegyház), Sopronhorpács (kápolna).

Pécs: Magyarszék (1758), Ellend (1893).

Vác: Szirák (1721), Szokolya (1894).

Kalocsa: Magyarkanizsa (1768), Titel (1868, temetőkápolna), Szemzőszállás (kápolna).

Csanád: Kisősz (Gottlob, 1865), Angyalkút (Fintinele), Németcsernye (Nemačka Crnja, kápolna).

Nagyvárad: Nagyvárad (1760, irgalmasok).

Erdély: Csíkverebes (Vrabia), Deményháza (Damieni).

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."