A nap SzentjeSzent II. János Pál pápa

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
22
A nap Szentje Szent II. János Pál pápa

János Pál, II., Karol Jósef Wojtyła (Wadowice, Krakkó m., Lengyo., 1920. máj. 18.-Róma, 2005. ápr. 2; temetése: ápr. 8.): pápa (ur. 1978. X. 16-2005. IV. 2.). - Apja, Karol katonatiszt a Monarchiában, majd a lengy. hadseregben, anyja Emilia Kaczorowska. 9 évesen elveszítette édesanyját és újszülött húgát, majd a bátyját, 21 é. az édesapját. Az el. és középisk-t szülővárosában végezte, 1934-38: diákszínpadi előadások résztvevője. 1935: belépett a →Mária Kongregációba, később elnöke lett. Középisk-sként zarándokolt először Czèstochowába. 1938 nyarán apjával Krakkóba költözött. Fil. szakos hallg. a Jagelló Egy-en, s belépett a Studio 38 kísérleti színtársulatba, 1939: a Hallgatói Társulat eucharisztikus és karitatív csoportjába. 1939. XI: irod. tanulm-okat is kezdett. 1940: kezdett ismerkedni Keresztes Szt János és Avilai Szt Teréz írásaival. XI. 1: kényszermunkára vitték egy Krakkó melletti kőbányába. 1941. II: meghalt édesapja. 1942 tavaszán átkerült a Solvay vegyiüzembe. A munka mellett titokban teol. tanulmányokat kezdett a krakkói földalatti szem-ban, X: beiratkozott a Jagelló Egy. teol. karára. 1943. III: utolsó színpadi szerepléseként főszerepet játszott egy lengy. szerző darabjában. 1944. II. 29: kisebb autóbaleset érte. VIII: Sapieha érs. több kispaptársával együtt átvitte az érs. palotába, ott maradt a vh. végéig, tanulm-ait folytatta, de a vegyi üzemben nem dolgozott tovább. 1945. IV-1946. V: az egy. jótékonysági szervezetének alelnöke. 1944. IX. 9: fölvette a tonzúrát, XII. 17: és 1945. XII. 12: a kisebb rendeket Sapieha érs-től, aki 1946. X. 13: magánkápolnájában szubdiákonussá, X. 20: diákonussá, XI. 1: pappá szentelte. Újmiséjét XI. 2: mondta a Wawelban, a Szt Lénárd-tp. kriptájában. - Tanulm-ait XI. 26: Rómában, az Angelicumon folytatta. 1947 nyarán teol. licenciátust szerzett, majd Fro-ban, Belg-ban és Holl-ban tett utazásokat. Charleroi környékén lengy. munkások között lelkipásztorkodott. 1948. VI. 19: fil-ból drált. (disszertációja címe: A hit problémái Keresztes Szt János műveiben). VII: visszatért Lengyo-ba. - Niegowicban kp., XII. 16: a Jagelló Egy-en teol. dr. 1949. VIII: a krakkói Szt Flórián-tp-ban kp. Első írása 1950: jelent meg. 1951-53: folytatta tanulm-ait, s a Szt Flórián-tp-ban a hallg-k és az eü. dolgozók káplánja. 1953. X-től előadássorozatot tartott a Jagelló Egy-en negyedéves teol. hallg-k számára a kat. szociáletikáról. XII: Max Scheler etikai rendszeréről írt dolgozatával habilitált. 1954: a Jagelló Egy-en megszüntetett teol. kart a krakkói szem-ban szervezték újjá, ~ itt folytatta a tanítást. 1956. XII. 1: a lublini kat. egy. etika tanszékének kinevezett tanára. - 1958. VII. 4: kinev. ombi c. pp-ké, IX. 28: fölszentelték, krakkói spp. lett. 1962. IV. 15: a lengy. ppi kar oktatási biz-ának tagja. Baziak érs. halála, VII. 16. után kápt. helynök. 1962. X. 11-1965. XII. 8: részt vett a II. →Vatikáni Zsinat munkájában. 1964. I. 13: krakkói érs. - 1965. I. 31-IV. 6: közreműködött a →Gaudium et spes előkészítésében. XI. 18: a lengy. ppi karnak a ném. ppi karhoz intézett megbékélő levelének egyik aláírója. A laikus apostolkodás segítésére 1966. XII. 29: létrehozott ppi biz. elnöke. - 1967. VI. 28: a Sixtusi kpnában VI. Pál p. bíb-sá kreálta. IX. 29-X. 29: nem vett részt az I. Püspöki Szinoduson, ezzel fejezvén ki szolidaritását Wyszynski prímással, aki nem kapott útlevelet. X. 29-1968. XII. 12: a krakkói érsségbe látogatott a czèstochowai Fekete Madonna, ~ 120 pléb. ünnepségein vett részt. 1969. II. 28: a Krisztus Teste pléb-n tett látogatása során fölkereste a Krakkó Kazimierz ker-ében levő zsidó közösséget és zsinagógáját. - 1969. III. 15: a lengy. ppi konferencia alelnöke. X: az amerikai látogatás után részt vett az I. Rendkívüli Püspöki Szinoduson. - 1970: több lelkipásztori látogatást tett különböző eu. orsz-okban. 1971. X: részt vett a Püspöki Szinodus 2. ülésszakán, melynek főtitkárává választották. 1972: összehívta a krakkói főegyhm. zsinatát. 1973. III: részt vett Ausztráliában az Eucharisztikus Kongresszuson. Útközben megállt Manilában és Új-Guineában. - 1974. IV: részt vett és előadást tartott az Aquinói Szt Tamás halálának 700. évford-s ünnepségein. IX. 27-X. 26: részt vett a Ppi Szinodus 3. ülésszakán. 1975. II: összehívta Krakkóba a Fizikusok és Teológusok I. Orsz. Találkozóját. II. 27: előadást tartott Fribourg-ban a nemzetk. fenomenológiai szem-on. IX: a NDK-ba látogatott. XII: Colombo bíb. meghívására előadást tartott a milánói Ambrosianán Az emberi lény jogai a jelen Püspöki Szinodus fényében c-mel. - 1976. III: lelkigyakorlatot tartott a Vatikánban, melyen VI. Pál p. is jelen volt (elmélkedéseit Az ellentmondás jelec. adták ki). III. 27: a római Gregoriana Egy-en tartott előadást Bevezetés a tevékenység fenomenológiájába c-mel. VII. 23-IX. 5: az USA-ba és Kanadába látogatott. IX. 8: egy róm. és genovai fil. konf-n Theory-Praxis: a human and Christian topic, 'Az elmélet és gyakorlat emberi és keresztény kérdései' c. tartott előadást. XI. 22: a lengy. küldöttség vez-je az egyh. tanulm-okkal foglalkozó új ap. konstitúciót előkészítő nemzetk. konferencián Rómában. 1977. III: részt vett (Seper bíb. távollétében elnökölt) a Ppi Szinodus elnökségének (Council of the Secretary General) 3. találkozóján. III. 18: előadást tartott a milánói Szt Szív Egy-en. A kultúrateremtés problémája az emberi gyakorlatban (The Problem of Creating Culture Through Human Praxis) c-mel. VI. 23: díszdr-rá avatták a mainzi Johannes Guttenberg Egy-en. VII. 1: előadást tartott Párizsban a Centre du Dialogue-ban; a Párizs melletti Osnyban lengy. kat-okkal találkozott. IX. 30-X. 29: részt vett a Püspöki Szinodus rendes ülésszakán, melyen az elnökség tagjává választották. 1978. VI. 21: Szerelem és házasság c. előadást tartott a Centro Internazionale Studi Famiglia (CISF) szervezetnek a →Humanae vitaemegjelenésének 10. évford-ja alk. rendezett találkozóján. - 1978. VIII: részt vett a konklávén, mely I. János Pál p-t választotta meg, kinek halála után 1978. X. 16: ~t Szt Péter 263. utódává választották. X. 22: ünnepélyesen beiktatták. Jelmondata: Totus tuus, 'Egészen a tiéd' a Bold. Szűz Mária iránti tiszt-ére utal. - 1980. XII. 30: Európa védőszentjévé nyilvánította Szt Cirillt és Metódot (Szt Benedek mellett). - 1981. V. 13: a Szt Péter téren a szokásos szerdai ált. kihallgatáson a török Mehmet Ali Agca 7 m távolságból rálőtt ~ra. A 6 órás műtét után 77 napig ápolták ~t a római Gemelli kórházban, majd VIII. 5: újabb műtétre került sor. V. 17: a kórházban, az Úrangyala közös imádkozásakor, ~ kinyilvánította, hogy megbocsátott merénylőjének, és imádságra hívott érte; 1983. XII. 27: börtönében is meglátogatta. - Pápai szolgálatának meghatározó motívuma a keresztények egységének előmozdítása. Ennek érdekében sorra kereste a dialógus lehetőségét a különféle különvált egyházak vezetőivel. 1982. V. 29: Canterburyben ökumenikus istentiszt. után közös közleményt adott ki Robert Runcie érs-kel a kat. és anglikán egyh. kapcsolatáról (1989. IX. 29-2: megismételték a Vatikánban). - X. 10: sztté avatta Maximilian Kolbét. A szert-on jelen volt Franciszek Gajownizek, aki helyett a szt vállalta a halált Auschwitzban. - XI. 26: a Megváltás 1950. évford-ja alk. →rendkívüli jubileumi évet hirdetett, mely 1983. III. 25-1984. IV. 22: tartott. - 1983. I. 25: a Sacrae Disciplinae Leges konst-val hatályba léptette az új Kánonjogi Kódexet. - X. 16: fölajánlotta a világot és az emberiséget a Fatimai Szűznek (1984. III. 25: megismételte). - XI. 24: kiadta A család jogainak kartáját. - 1987. VI. 7: megnyitotta a →Mária-évet, mely 1988. VIII. 15: zárult. - XII. 3-7: találkozott és közös közleményt adott ki Dimitriosz konstantinápolyi pátriárkával. - 1991. X. 5: ökumenikus együtt-imádkozást kezdeményezett Svéd Szt Brigitta sztté avatásának 600. évford-ja alk. (a reformáció óta először imádkozott 2 ev. főpap is a Szt Péter-baz-ban). - 1992. XI. 16: a Fidei Depositum konst-val kiadta az új katekizmust (→Katolikus Egyház Katekizmusa). - 1994. I. 1: ~ a Socialium Scientiarum motu proprióval létrehozta a Pápai Társadalomtudományi Akadémiát, II. 11: a Vitae Mysterium motu proprióval a Pápai Életvédő Akadémiát. - V. 22: Ordinatio Sacerdotalis ap. levelével megerősítette a férfi papszentelés kizárólagosságát. - X. 8-9: Családok Nemzetközi Találkozója a ~ p-val. - 1996. XI. 30: megnyitotta a 3 éves előkészületet a 2000. év nagy jubileumára (→jubileumi év). - 1997. I. 23-26: találkozott és közös közleményt adott ki Keshishian örmény katholikosszal. - VI. 29: Rómában, Szt Péter és Pál ap-ok szentmiséjén találkozott utoljára →Teréz anyával, akit nagyon tisztelt és szeretett. - X. 19: a Divini Amoris Scientia ap. levéllel egyháztanítóvá avatta Lisieux-i Szt Terézt. - 1999. X. 1: Eu. védőszentjévé nyilvánította Svéd Szt Brigittát, Sziénai Szt Katalint, Szt Keresztről nev. Szt Terézia Benedictát (Edit Stein). - 1999. XII. 24: az éjféli szentmise előtt (11 órakor) megnyitotta a nagy jubileumi évet.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."