FaustynaKowalskanaplója

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
02

+ 1934.11.22. Egyszer azt mondta a lelkiatyám, hogy jól gondolkodjam el magamról, s vizsgáljam meg, nincs-e bennem kötôdés valamely tárgyhoz, teremtményhez, esetleg magamhoz, s nincs-e bennem haszontalan fecsegés -- mivel mindez zavarja Jézus háboríthatatlan mûködését lelkemben. Isten féltékeny a szívünkre, s azt akarja, hogy egyedül csak Ôt szeressük. (337)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imák ebben a kategóriában

FaustynaKowalskanaplója

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
11

1934.12.24. Szenteste. Reggel a szentmisén éreztem Isten közelségét. Lelkem öntudatlanul elmerült Benne. Ezt hallottam: ,,Kedves lakhely vagy számomra. Benned pihen az én Lelkem.'' E szavaknál Isten pillantása szívem legmélyéig hatolt. S látván saját nyomorúságomat, lélekben megalázkodtam, s csodáltam Isten nagy irgalmát, hogy egy ilyen nyomorúsághoz közeledik a leghatalmasabb Úr. A Szentáldozás alatt öröm árasztotta el a lelkemet. Éreztem bensôséges egyesülésemet az Istenséggel. Mindenhatósága átjárta teljes lényemet. Egész nap különös módon éreztem Isten közelségét, s bár kötelességeim a nap folyamán nem engedték, hogy akár csak egy percre is betérjek a kápolnába, mégsem volt egyetlen pillanatom sem, amikor ne lettem volna együtt Istennel. Jelenlétét erôsebben éreztem, mint bármikor.  Szüntelen köszöntöttem a Szûzanyát beleélve magam az Ô lelkületébe, és kértem, tanítson meg az Isten iránt igaz szeretetre. Hallottam válaszát: ,,Éjjel a szentmisén megosztom veled boldogságom titkát.'' A vacsora hat óra elôtt volt; a közös örvendezés és ostyatörés közben a jellemzô külsô zaj ellenére, mely a jókívánságokat kíséri, egy pillanatra sem vesztettem el Isten jelenlétét. Vacsora után gyorsan elvégeztük a munkákat, s kilencre már az imádáson lehettem a kápolnában. Engedélyt kaptam, hogy ébren várhassam meg az éjféli misét. Kimondhatatlanul örültem: kilenc órától tizenkét óráig volt szabad idôm. 9 órától 10-ig szent órát tartottam a szüleimért és az egész család szándékára. 10-tôl 11- ig imádást tartottam lelki vezetôm szándékára. Elôször is hálát adok, hogy ezt a látható segítséget megkaptam Istentôl ígérete szerint. Ezután világosságot kértem Istentôl lelkiatyám részére, hogy tisztán lássa lelkiállapotomat, s így vezessen Isten akarata szerint. 11-tôl 12-ig az Anyaszentegyházért imádkoztam, a papságért, a bûnösökért, a missziókért és házainkért. A búcsúkat felajánlottam a tisztítótûzben szenvedô lelkekért. (346)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

FaustynaKowalskanaplója

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
08

Jézusom, köszönöm Neked a napi apró kereszteket, szándékaim megakadályozását, a közösségi élet terhét, szándékaim rossz értelmezését, a mások által okozott megaláztatásokat, az elszenvedett rideg bánásmódot, az alaptalan vádaskodást, a gyenge egészséget és a kimerültséget, a saját akaratomról való lemondást, az énem megtagadását, az elismerés hiányát mindenben, s minden tervem megakadályozását. Köszönöm Neked, Jézus, a bensô kínokat, a lélek érzéketlenségét, a félelmet és bizonytalanságot, a sötétséget és bensô homályt, a kísértéseket és különféle megpróbáltatásokat, azokat a kínokat, amelyeket nehéz kifejezni, fôleg azokat, melyeket senki sem ért meg, a halál óráját, benne a harc nehézségét és keserûségét. Köszönöm, Jézusom, hogy Te ittad ki elôször a keserûség kelyhét, mielôtt azt enyhébb formában nekem nyújtottad. Ezt a kelyhet most a Te szent akaratodból emelem ajkaimhoz. Legyen meg a Te akaratod. Történjék meg velem, amit bölcsességed még az idôk kezdete elôtt elhatározott. A rendelésed kelyhét utolsó cseppig ki akarom inni, anélkül, hogy keresném az okokat. Örömöm a keserûségben lelem, s reménytelenségben van a bizalmam. Benned, Uram, jó minden, amit atyai szíved ad; nem helyezem a vigaszt a keserûség fölé, sem a keserûséget a vigasz fölé. Köszönet Néked mindenért, Jézus. Gyönyörûség szemlélni Téged, felfoghatatlan Isten! Lelkem ebben a titokzatos létben él, itt érzem otthon magam. Jól ismerem Jegyesem lakását. Érzem, hogy nincs egyetlen csepp vérem sem, mely ne lángolna a szeretettôl Érted! Ó, teremtetlen Szépség! Aki egyszer Téged megismert, nem tud mást szeretni. Érzem lelkem feneketlen mélységét -- és semmi sem tudja kitölteni azt, egyedül csak Isten. Érzem, hogy elmerülök Benne, mint egyetlen homokszem a feneketlen tengerben.  1934.12.20. (343)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

FaustynaKowalskanaplója

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
07

A szenvedés a legnagyobb kincs a földön. -- Ez tisztítja meg a lelket. A szenvedésben ismerjük meg az igaz barátot. Az igazi szeretetet a szenvedés hômérôjével mérik. (342)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."