Kühár FlórisVallomások és gondolatok

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
08

Ahogy az Úr speciális szentséggel ékesíti, hivatásuk­nak megfelelő kegyelmek bőségével ruházza föl azokat, akikre a krisztusi és apostoli papság által az ál­dozat bemutatását, és az emberek megszentelhet bízza, ugyanúgy ékesíti fel sajátos hivatásukra a házastársakat is a szentség kegyelmével, mely által ők is méltón szolgálhat­ják az Isten terveit a keresztény családban. És - ha akarjuk - ezt a párhuzamot kibővíthetjük azzal is, hogy mind a két szentség - más és más módon - az áldozatos, önatadó lélek erősítését szolgálja. A pap - lelki atyja lesz a hí­vőknek, tehát szüksége van arra, hogy lelke az önszeretet kereteiből minél jobban kiemelkedjék, hogy Krisztussal együtt saját magát is, testét, vérét, vágyait, egyem ambí­cióit, oda tudja tenni az áldozat oltárára... A keresztény szülőket a szentségi kegyelem nemcsak egymáshoz kap­csolja, hanem lelküket kiemeli az érzéki szerelem önzese fölé és életüket, munkájukat - áldozatul kívánja a harma­dik a gyermek számára... A házasság áldozata sokszor - a vértanúsághoz is hasonlítható. Es ez a vértelen vértanú­ság néha nehezebb és hosszabb, nyomasztóbb, mint a hi­tért való hősi halál.

(A HÁZASSÁG SZENTSÉGÉNEK KEGYELME)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imák ebben a kategóriában

Kühár FlórisVallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
12

A mi időnk Krisztus-szemléletét nem a földön járó, táborhegyi fényben ragyogó Krisztust látó apos­toloknak megszilárdult hite, nem is a megdicsőült Krisz­tusnak glóriájába ragadtatott pillantása táplálja, hanem a keresztény szellemtörténetnek az a fázisa, mely Krisztust, az európai aposztázia150 szemével vizsgálta, hogy a dog­mák Krisztusát, az apostoli hitvallás Krisztusát kivetkőz­tesse mivoltából, és az Istenember helyett keresztre feszí­tett rajongót, híveiből kiábrándult rabbit lásson benne: forradalmárt, vagy sztoikus bölcset, aki meghalt ugyan, de föl nem támadt és akinek a sírjára a nyugati filozófia újra rá akarta hengeríteni a nagy követ.

A múlt század a „történelmi" Jézus vonásait kereste, hogy elfelejtesse a „hit" Jézusát. Később odáig merészke­dett, hogy Jézus történelmi létét is kétségbe vonta és Jé­zust egy sorban helyezte a görög és eíő-ázsiai mítoszok, misztériumok képzeletszülte isteneivel, Mithrával, Ado-nisszal, Dionysossal... A tegnap Krisztus-szemléletében sok az elváltozás: pedig Krisztus maga ugyanaz tegnap és ma. A szemlélet átalakulásának oka a szem és a szellem változása.

(Krisztus képe tegnap és ma)

150. Aposztázia - bűn a hit erénye ellen (hittagadás) isi.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár FlórisVallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
11

A hegyi beszéd is: Isten országára utal. Jézus az Isten országát teszi igehirdetésének középpontjává. Erre készített elő keresztelő János az által, hogy hirdette a bűn­bánatot és megkeresztelte az embereket a Jordán vizében. Ez az ország Jézus Atyjának országa.

Jézus beszédeiből, paraboláiból Jahvenak atyai arca su­gárzik az emberiségre. A szövetségben inkább a végtelen fölség, szentség, az ítéletes szigor jellemezte őt, a seregek Urát.

Az evangéliumokban a szeretet, Jézusban a világra le­hajló irgalma tündöklik. A vele való érintkezés az imád­ság által történik. Jézus maga tanít imádkozni: így imád­kozzatok: Miatyánk...

Az Isten országa keletkezéséről beszél a magvetőről szóló példabeszéd, fejlődésének irányát vázolja a mus­tármagról, kovászról szóló parabola. A jó és rossz küz­delmének benső dinamikája tárul fel a búzáról és kon­kolyról szóló példabeszédben. Az Isten országa nem az exchatologikus149 várakozás távlatában áll, hiszen Jézus úgy beszél róla, mint jelenlévőről, mint olyanról, mely már hallgatóiban benne van. Isten országa - a próféták ál­tal hirdetett messiási ország.

(Egyetemes vallástörténet)

149. Exchatoligus - a hittudománynak az az ága, amely a világ sorsával és elmúlásának problémáival foglalkozik, valamint azzal, hogy mi lesz az emberekkel haláluk után.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár FlórisVallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
07

A „ma" Krisztusa is kenyérszínben él elrejtőzve köz­tünk. Az ő lelkét kell az Eucharisztiából megéreznünk, értenünk, magunkba szívnunk. Ha azt kérdezzük, hogyan alakult ki a „má"-nak Krisztus-szemlélete, ak­kor legjobb, ha attól tanulunk, aki minden kortársunk közt legragyogóbban pillantott a „Dominus Jesus" arcá­ba, ki akkor lett Székesfehérvár püspöke. „Ma tartottam adoratiomat144, sicut Angelus Albaregalensis145. E nagy szót mélyen érzem, érzem fölségét és egyszersmind terhét. Tényleg úgy állok itt, mint ki ex officio146 első adoratora vagyok itt az Eucharisztiának, megbízva szeretetével, di­csőítésével, őrzésével, S ami még rémületesebb, megbíz­va az engesztelés borzalmas terhével. Hány oltárt kell újra felállítanom, hányra lelkemet kenetül ráontenem, hány­nak mécsesét meggyújtanom."...

Azután egy leírhatatlan érzés ragadja hatalmába, me­lyet csak úgy tud kifejezni, hogy az „Anima Christi" w szó után 140 latin jelzőt ír. Krisztus lelkét jellemzi velük.

(Prohászka) élővizet fakasztott a sziklakemény leíkek-ből, televény földdé varázsolta a magyar lélek futóhomok­ját. Rózsákat hullatott és hullat; kenyeret is nyújtott; a mindennapi kenyérre is volt gondja, az Élet Kenyerére is.

(Krisztus képe tegnap és ma)

144. Adoratio - szentségimádás. Az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus Krisztus imádása a szentmisén kívül.

145. Sicut Angelus Albaregalensis - mint Fehérvár angyala

146. Ex officio - hivatalából eredően

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."