Kühár FlórisVallomások és gondolatok

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
02

A hívő lássa azt, hogy az Isten nem ád keresztet anél­kül, hogy az ember vállát hozzá ne edzze; nincs oly áldozat, melynek elviselésére az Isten erőt ne adna. A há­zastársak a szentségi kegyelemmel kapják meg az erőt hi­vatásuk áldozatainak, ha kell, vértanúságának elviselésére. És ezt ma ugyancsak kell hangsúlyozni, hisz mondhatjuk, ma tán sokakban nem annyira a hit hiányzik, hanem a hit ereje, a keresztény remény.

A társadalmi, gazdasági bajok közt - nem mernek rá­hagyatkozni az Úrra, és inkább megszegik az ő szent tör­vényeit, inkább eltolják a kegyelmet, semmint hogy ráha­gyatkoznának arra az egyszerű igazságra: „Ha az Isten bá­rányt ád, legelőt is ád hozzá."

Igaz, az Isten föltételezi azt is, hogy mi az ő kegyel­mével éljünk, azzal együttműködjünk. Ha pedig az em­ber az Isten kegyelmével együtt működik, cselekedetei­vel magát a kegyelmet gyarapítja és az örök élet koronájá­ra szerez érdemet. Ezért a házastársi hivatás cselekedetei, az isteni törvények keretei közt - nemcsak hogy nem vét­kesek, hanem erkölcsileg jók és érdemszerzők. Salvabitur per filiorum generationem159 (Szent Pál)

(A HÁZASSÁG SZENTSÉGÉNEK KEGYELME)

159. Salvabitur per filiorum generationem - üdvözül a fiak szülése által. Salvabitur autem per filiorum generationem si permanserint in fide et dilectione et sanctificatione cum sobrietat. - Azáltal üdvözül, hogy vállalja az anyaságot, kitart a hitben, a szeretetben, a szegénységben és a tisztességben. (1 Tim 2, 15)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imák ebben a kategóriában

Kühár FlórisVallomások és gondolatok

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
09

Senki oly megfoghatóan ki nem fejezte az embe­ri lélek misztikus hajlamát, mint Szent Pál, midőn az athénieknek arról beszélt, hogy az ember keresi az Is­tent, hogy kitapogassa és megtalálja. Nem elég az em­bernek az, hogy eszével filozófiát alkot világról és Isten­ről, az nem hozza olyan közel Istent, hogy érinteni lehes­sen őt. Az ember többet kíván: tapintani, érinteni, ízlel­ni, látni, hallani és - bírni Istent. Igaz, hogy mikor érin­teni akarja, akárhányszor bálványt farag helyette, mert a bálványt megtapogathatja; igaz, hogy midőn ésszel akar­ja az istenközelséget megérteni, felfogni az Istent, kiben élünk, mozgunk és vagyunk: lelki szeme elveszti a távol­ság, a transzcendencia érzetét és azonosítja Istent a világ­gal és pantheizmusba162 téved; azonosítja Istent az ember­rel, az embert Istennel - és az emberből alkot bálványt.

A misztika elméletének is, gyakorlatának is megvannak a maga veszélyei; amikor a vallási hajlam legközelebb akar jutni céljához, akkor tévedhet el legtávolabbra tőle; isten­érintése báíványtapogatás, istenélvezése démoni megszál­lottság. Amikor a Végtelent akarja elméje csészéjébe merí­teni, elveszti az óceánt.

(AZ ELVESZETT PARADICSOMTÓL...)

162. Panteizmus - a mindenséget az istenséggel azonosító filozófiai és vallási felfogás.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."