Kühár FlórisVallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
11

Adventben áll mindenki, aki az Isten jelenvalósá­ga, közelsége után sóvárog. A Paradicsomtól Kará­csonyig tart az emberiség Adventje. Paradicsomtól Kará­csonyig: világtörténeti kategória, mely évezredekkel szá­mol. Paradicsomtól Karácsonyig: egyúttal minden ember egyéni történetének, lélekalakulásának benső kategóriája, mely néha évtizedekkel számol, mint pl. Szent Ágoston­nál, néha csak pillanatokkal, vagy csak egy pillanattal; de ebben a pillanatban a vágy eléri a Célt, a sóhajtás az Isten­hez ér, a szív sóvárgása elcsitul, mert az Advent homályá­ba a Karácsony fénye ragyog bele.

Az egész misztika a világtörténelem Karácsonyán szüle­tett meg. Misztika a velünk, köztünk, bennünk élő Isten­nek, az Emmánuelnek boldogító bírása, misztika az, hogy meglássuk és ízleljük, mily édes az Úr! Bármit mondjon a lélektan ezen élményről, akárhogyan disputál körülöt­te, azt a tényt, hogy Karácsony óta velünk az Úr, hogy ő a mi Megváltónk, le nem tagadhatja, se a történelemből, se a lélekből ki nem disputálhatja. Aki őt megtalálja, akár öntudatosíja magában, már belépett a paradicsom kapu­ján.

(AZ ELVESZETT PARADICSOMTÓL...)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imák ebben a kategóriában

Kühár FlórisVallomások és gondolatokSzent Pál apostol megtérése

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
25

Szent Pál azt mondja: Nagy misztérium a házasság, melyben „az ember elhagyja atyját, anyját és hit­veséhez csatlakozik és ketten lesznek egy testben." Nagy misztérium, titkos, jelképes valóság, mely mögött, isteni, szent dolgok rejtőznek.
Amikor Szent Pál rámutat a házasság „nagy misztériu­mára", a következő mondatban, mintha csak félre akarná lebbenteni a misztérium fátylát és egy pillanatra látni en­gedi ennek a misztériumnak a magvát, a velejét: „Én pe­dig ezt Krisztusra, és az Egyházra mondom." Nem hiá­ba mutat rá a házasság misztériumának velejére, nem hi­ába hivatkozott arra az éltető, tápláló kegyelemre, me­lyet Krisztus az ő Egyházára áraszt. Hiszen tagok vagyunk Krisztus testében, az ő húsából és csontjaiból. A keresz­tény házastársak pedig ezen felül megvalósítják házasság­kötésük által az ő misztikus életközösségének érzékelhe­tő jelképét — a házasságkötés megkülönböztetett módon részesíti a házaspárt Krisztusnak éltető, tápláló, ápoló ke­gyelmében.
Szent Pál tanítása szerint a házasság kegyelme a hívőt megszenteli és vele, rajta keresztül megszenteli a hitvestár­sakat és a gyermekeket.

(Az ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár FlórisVallomások és gondolatok

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
24

Ameddig szemem Iát, tán ugyanaddig nézett 1080 táján az a garamszentbenedeki bencés, aki apát­ságának ezt az alföldi birtokát kezelte Kürttől Ugig és Alpárig, a váci püspök birtokáig. Falvakat látott, miket ma már nem is látni, halászó helyeket, földmíves és állat­tenyésztő népek hajiékait, mocsaras, ártéri vidéket, holt­ágakat morotvákkal körülfont birtokot, melyet ugyancsak nehéz volt körüljárnia... Itt-ott kőegyházak tornyai emel­kedtek már, azok hívogatták vasárnap az apátság embere­it. A futóhomok, akarom mondani - a régi magyar lélek ideszilárdult, itt volt otthona és hazája a Tisza mentén; itt, ahol az Isten háza lett a fundamentuma minden más épü­letnek, mely a sátrakat felváltotta.
Bizony hamar virágoskertet varázsolt ide szent, erős­kezű és bölcs István és László királysága, a megszilárdult egyház a maga püspökségeivel, apátságaival. Attila népe tán csak egy pár napig állhatott itt, Zalán bolgárjait is a monda hozta ide Alpár tájékára, hogy innét futamítsa to­vább őket. A magyar kereszténységnek pedig nem kellett egy évszázad, hogy népet rögzítsen, kultúrát teremtsen -„Zalán futása" színhelyének tőszomszédságában.

(Szüret a Tisza mellett)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kühár FlórisVallomások és gondolatok

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
21

Azért nézek én valahogy idegenül ezekre az ásatá­sokra. Nem mintha nem szeretném azt a sok ér­tékes művészi és tudományos kincset, mely így előkerül. Nem is azért, mintha félnék azoktól a márványszobrok­tól, melyek előtt valaha tömjének égtek. Ezek az istenek már régen halottak. Hát mi az, ami mégis aggaszt? .Attól félek, megbolygatják a legmélyebb réteget is. Azt, amely­ben az ősi római farkas pihen. Az ősöket szoptató farkas. Mert van igazság ebben az ősi totem-szimbolumban. Nem látod-e a római impérium legelső kibontakozásában és fejlődésében: a ragadozó farkas útjait és mohóságát? Azt, amely, ha kell, nőket rabol, ha kell, rabszolgákat? Város­okat foglal, majd országokat? Népeket igáz le és világokat? Az a farkas-anya a maga tejét adta Romulusnak és Rémus-nak. Vérré vált utódaiban a farkas-tej. E reneszánsz Machiavellije sacro egoismo-nak19 neve­zi a farkas-étvágyat, a farkas ragadozó természetét. A vi­lági impérium ősrómai formája, az univerzális monarchia - nem ebből az ösztönből nőtte-e ki? A túlfűtött naciona­lizmus mindenütt rejteget valamit a farkas-ösztönökből.

(A TIHANYI ÉCHÓVAL)

19. Sacro egoismo - szent önzés, szent önérdek. Jellem­zően a nacionalizmussal Összefüggésben használatos, a negatív értelemben vett nacionalizmus „felmentő" okaként, indokaként.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."