Napi Igeés GondolatÁszá 3.

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
14

Ezt mondta a júdaiaknak: Építsük ki ezeket a városokat, vegyük őket körül fallal, lássuk el tornyokkal, kapukkal és zárakkal, amíg a mienk az ország, mert kerestük Istenünket, az URat, és ő nyugalmat adott nekünk mindenfelől. El is végezték sikeresen az építkezést. (2Krón 14,6)

Ászá nagyon sokat épített. Ötször is írja a Szentírás, hogy épített városokat, erődítményeket, tornyokat. És megerősítette a már meglevő építményeket. Hogyan volt ez lehetséges? Hát úgy, hogy béke és nyugalom volt az országban. Tíz éven át nem volt háború és ez abban az időben nagy dolog volt. Milyen hálásnak kell mi is legyünk, hogy már évtizedek óta nem volt háború ezen a vidéken, hogy békében és nyugalomban élhetünk. Az ilyen időt jó kihasználni a külső és belső építkezésre egyaránt. Mekkora áldás, hogy annyi templom és gyülekezeti ház épülhetett az utóbbi három évtized alatt, hogy annyi evangélizáció, táborozás lehetett, amelyek mind-mind a gyülekezet építését szolgálják. Imádkozzunk, hogy maradhasson meg a békesség és nyugalom, hogy még inkább épülhessünk és gyarapodhassunk.

 (Prókai Árpád)

*****************************************************

Imádság:

Adj békét a mi időnkben, Úristen téged kérünk. Hisz rajtad kívül más nincsen, Ki síkra szállna értünk, Egyedül te, örök Isten.

 

Adj békét a mi időnkben, Úristen, téged várunk. Te segíts dolgos békében Hűségesen szolgálnunk. Áldd meg hazánk, áldd meg népünk!

 

Adj békét a mi időnkben! Adj békességet nékünk, Mindenütt: házban és szívben! Jézus nevében kérünk. Így hallgass meg minket, ámen! (Evangélikus Énekeskönyv 291. dicséret)

***************************************************************

A nap gondolata:

Bizonyosságunk és békességünk forrása az, hogy az események lényegét illetően végül is minden úgy alakul, ahogy az Úrnak tetszik. Ez az egyetlen esélyünk, ami ugyanis az Úrnak tetszik, az nekünk is maradandóan jó lesz.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imák ebben a kategóriában

Napi Igeés GondolatHulda 6.

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
23

De mondjátok meg Júda királyának, aki azért küldött benneteket, hogy megkérdezzétek az URat: Ezt mondja az ÚR azokról az igékről, amelyeket hallottál: Mivel megrendültél, és megaláztad magad az ÚR előtt, amikor meghallottad, hogy mit jelentettem ki erről a helyről és lakóiról, hogy milyen pusztulás és átok vár rájuk, megszaggattad a ruhádat és sírtál előttem, azért én is meghallgatlak! – így szól az ÚR. Ezért gondoskodom róla, hogy őseid mellé temessenek, és békességgel kerülj a sírodba; neked nem kell meglátnod mindazt a veszedelmet, amelyet erre a helyre elhozok! És megvitték a választ a királynak. (2Kir 22,18-20)

Hulda végül Isten kegyelmességéről is bizonyságot tehetett. Elmondhatta azt is, hogy mivel Jósiás megalázkodott, mivel komolyan vette Isten szavát, Isten őt megkíméli a rettenetes ítélettől. Mi Hulda nyomában végső soron egy kegyelmes Istent hirdethetünk. Azt az Istent, aki úgy szerette ezt a világot, hogy Egyszülött Fiát adta érte. De a kegyelmet csak az kaphatja meg, aki előbb belátja bűnös voltát, azt hogy teljességgel rá van szorulva erre az isteni kegyelemre. Hiába nyújtja felénk Isten az Ő kegyelmét, ha mi hitünk karjával nem fogadjuk el azt. Hiába tett meg mindent Isten értünk, hiába áldozta fel a Fiát, ha nekünk ez nem kell.

Hányszor olyan szomorúan látjuk azt, hogy emberek vergődnek, küszködnek különféle bűnökkel, kísértésekkel, Isten tálcán kínálja a megoldást, de ők ezt nem fogadják el, máshol keresik azt, ki se próbálják, hogy vajon nem mond-e igazat Isten? Valami hihetetlen erővel kötözi a bűn az embert. Pedig csak le kellene borulni, be kellene vallani: én vétkeztem, könyörülj rajtam Istenem. Boldog ember az, akiben Isten leleplezi a tehetetlenséget, a büszkeséget, aki alázattal és hittel elfogadja azt, amit Isten kínál. (Prókai Árpád)

*****************************************************

Imádság:

Uram! Kegyelmed gazdagon árad az életembe, segíts, hogy ne legyen hiábavalóvá ez az irányomba. Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Senki sem örül annyira Isten kegyelmének, mint az a szegény bűnös, akinek egy ideig várakoznia kellett.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés GondolatHulda 5.

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
22

Hulda így szólt hozzájuk: Ezt mondja az ÚR, Izráel Istene: Mondjátok meg annak az embernek, aki hozzám küldött benneteket: Ezt mondja az ÚR: Én veszedelmet hozok erre a helyre és lakóira, annak a könyvnek minden igéje szerint, amelyet Júda királya elolvasott. Mert elhagytak engem, és más isteneknek tömjéneztek, hogy bosszantsanak engem kezük mindenféle csinálmányával. Ezért lobbant fel lángoló haragom ez ellen a hely ellen, és nem alszik ki! (2Kir 22,15-17)

Az, amit Istentől kap, és amit tovább kell, hogy mondjon Hulda, az egyszerűen félelmetes. De kész ezt az ítéletes üzenetet is továbbadni. Ő a teljes igazságot mondja meg, semmit sem hallgat el abból, amit az Úr neki mondott. Nem törődik a következményekkel, kerül, amibe kerül, ő nem tehet mást, mint Isten szavának engedelmeskedni.

Ez kell, hogy jellemezze minden időben az Isten gyermekeit. Mi nem azt kell mondjuk, amit ez a világ szívesen hallana, hanem azt, amit Isten igéje tanít. Nátán is ki meri mondani a királynak: te vagy az az ember!

Hányszor vagyunk mi gyávák, hányszor nem merjük Isten igéjét bizonyos helyzetekben bátran felvállalni. Hányszor féltjük pozíciónkat, népszerűségünket. Hányszor nem merjük néven nevezni a bűnt, amit pedig nagyon jól látunk a környezetünkben. Bárcsak adná nekünk az Úr ezt a prófétai bátorságot, ami ebben az asszonyban volt, hogy merjük Isten szavát, szentségét, igazságát képviselni ebben a világban. (Prókai Árpád)

*****************************************************

Imádság:

Uram! Bátor, rád néző hitet adj nekem, mely azt adja tovább, ami tőled van. Akkor is hadd tegyek így, ha ez nem népszerű, hanem kemény üzenet. Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Rajtunk semmi más nem segít, csak Isten szava. Emberi szó semmit nem ér.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés GondolatHulda 4.

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
21

Hulda így szólt hozzájuk: Ezt mondja az ÚR, Izráel Istene: Mondjátok meg annak az embernek, aki hozzám küldött benneteket: Ezt mondja az ÚR: Én veszedelmet hozok erre a helyre és lakóira, annak a könyvnek minden igéje szerint, amelyet Júda királya elolvasott. Mert elhagytak engem, és más isteneknek tömjéneztek, hogy bosszantsanak engem kezük mindenféle csinálmányával. Ezért lobbant fel lángoló haragom ez ellen a hely ellen, és nem alszik ki! (2Kir 22,15-17)

Alig érkeznek meg a követek, a küldöttek, Hulda már mondja is az Isten válaszát. Hogyan volt ez lehetséges? Úgy, hogy imádság által szüntelen kapcsolatban volt az Úrral, szüntelen készen állt az Úr beszéde befogadására. Ez az, amire Pál apostol is gondol, amikor arra bíztat minket, hogy szüntelen imádkozzunk. Ez nem jelent mást, mint mindig ezzel a nyitottsággal járni, hogy várom az Úr szavát, hogy az életem legapróbb, legjelentéktelenebbnek látszó dolgaiban is megkérdezem őt.

Láthatjuk ezt Jézus életében is. Minden esemény, minden csoda előtt Ő imádkozott, kereste az Atyjával való bensőséges közösséget. Ez hihetetlen belső nyugalmat és lelki erőt adhat nekünk.          

Hulda megkérdezi az Urat, és az Úr azonnal válaszol neki. Isten meghallgatja és megválaszolja az ő gyermekeinek az imádságát. (Prókai Árpád)

*****************************************************

Imádság:

Köszönöm a veled való közösség csodáját Uram! Az imádság összeköt veled és ennek áldásai megjelennek életemben. Hálás a szívem ezért is. Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Tévedés arra várni, amíg nem lesz semmi gondod, kevesebb gondod lesz, vagy minden gondod megoldódik, hogy majd akkor dicsőítsd az Urat. A dicsőítés az egyik legnagyszerűbb lelki problémamegoldó kulcs, mert ráirányítja figyelmedet Istenre, a problémamegoldóra.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés GondolatHulda 3.

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
20

Hilkijjá főpap, Ahíkám, Akbór, Sáfán és Aszájá tehát elment Hulda prófétanőhöz – aki Sallúmnak, Tikvá fiának, Harhasz unokájának, a ruhák őrzőjének volt a felesége, és Jeruzsálem új városrészében lakott –, és beszéltek vele. (2Kir 22:14)

A prófétanő a város másik részén lakott, de nagyon jól ismerték komolyságát, az igében való jártasságát. Ha az élete világított, ez nem maradhatott elrejtve az emberek előtt.

A te hited és Istennel való közösséged se maradhat elrejtve. Ezt előbb-utóbb meg fogják látni, tapasztalni az emberek, és jönnek hozzád kérdéseikkel, bajaikkal. Isten téged is éppúgy használhat, mint Huldát. Nem csak arra vagy elhívva, hogy világíts, hanem arra is, hogy segítsd embertársaidat, hogy a fénybe állítsd őket. Jézus megmutatta az utat, amikor belépett a sötétségbe, hogy átadja nekünk az élet és a Szentlélek világosságát.      

Jézus, tiszta lényed nézve, lelkünk vágyik az égi fényre.

Jöjj, a szívünket átadjuk néked, töltsön el öröm, mennyei béke. Világíts, világíts!

Jézus, ragyogj, töltsd be szent, égi fénnyel éltünk.

Szívünk tüzét kérünk, gerjeszd fel,

Hadd jusson el minden néphez e nagy kegyelem,

Küldd Szent Tüzed, mindenhol fény legyen!

 

Bárcsak Krisztus égi fénye, rólunk visszatükröződne!

Hadd látnák meg az emberek rajtunk, bűnünk terhétől megszabadultunk. Világíts, világíts!

Jézus, ragyogj, töltsd be szent, égi fénnyel éltünk.

Szívünk tüzét kérünk, gerjeszd fel,

Hadd jusson el minden néphez e nagy kegyelem,

Küldd Szent Tüzed, mindenhol fény legyen!

(Prókai Árpád)

*****************************************************

Imádság:

Jézusom! Világítsd meg életemet, hogy fényedet megélhessem és továbbadhassam! Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Ha választanod kell, úgy válassz, hogy inkább az egész világ ellenséged legyen, sem hogy megbántsd Jézust. Tehát összes szeretteid közül Jézus legyen szíved legfőbb szerelme.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés GondolatHulda 2.

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
19

Hilkijjá főpap, Ahíkám, Akbór, Sáfán és Aszájá tehát elment Hulda prófétanőhöz – aki Sallúmnak, Tikvá fiának, Harhasz unokájának, a ruhák őrzőjének volt a felesége, és Jeruzsálem új városrészében lakott –, és beszéltek vele. (2Kir 22,14)

Gondoljunk bele, hogy mekkora tekintélye volt ennek az asszonynak, hogy a király a főpapot és más főembereket hozzá küld azért, hogy Isten akaratát tőle megtudakolhassák. Azt kell feltételeznünk, hogy ő egy Szentlélekkel teljes asszony volt.

Az, hogy asszony létére ilyen tekintélyre tett szert a népe között, még inkább növeli személyének értékét, gazdagságát. Talán erre mi azt mondjuk: ó igen, de ez egy kivétel volt, ez velem nem történhet meg. Az igaz, hogy Isten az Ószövetség idején csak kivételes esetekben és kivételes embereknek adta az Ő Szentlelkét, de mi már az Újszövetség idejében élünk, amikor pünkösd után beteljesedett Joel próféta szava:  „Kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok.”  (Jóel 2,28) Isten Lelke nem tesz kivételt, férfiakra és asszonyokra egyaránt kitöltetik és ők prédikálhatnak. És Isten ma minden gyermekét nemtől és kortól függetlenül prófétává akarja tenni.

De akkor feltevődik a kérdés: miért vannak manapság olyan kevesen mind a férfiak, mind az asszonyok között, akik prófétálnak, igét hirdetnek, bizonyságot tesznek? Azért, mert olyan kevesen nyitják meg szívüket Isten Szentlelke előtt, hogy ő beléjük áradjon, hogy ő alkalmassá tegye őket erre a szent szolgálatra. Olyan nagy veszély az mindnyájunk életében, hogy csak a földi dolgok, csak e világ csalárdsága tölti be szíveinket, életünket.  Addig nem tölthet be Isten Szentlelke, amíg szívünk a földieken csügg.

Készek kell legyünk nagytakarítást végezni az életünkben, ki kell raknunk minden olyan kacatot, bűnt, ami útjában áll az Isten Lelke kiáradásának. Amikor Jézus látta, hogy a templomban mi minden nem oda való dolog volt, akkor ostort font és azzal űzte ki mindazt és mindazokat, amik, és akik nem oda tartoztak. Ki kellett mennie mindannak, ami az imádság házával nem volt összeegyeztethető. (Prókai Árpád)

*****************************************************

Imádság:

Uram! Köszönöm Lelkedet, aki által bennem élsz és munkálkodsz. Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Isten Lelke meggyőz, hitre vezet. Tehát nem mi győzzük meg az embereket, hanem az Ő Lelke győzi le az ember hitetlenségét, és Igéje, Lelke által, az igaz hit egységében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés GondolatHulda 1.

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
18

Hilkijjá főpap, Ahíkám, Akbór, Sáfán és Aszájá tehát elment Hulda prófétanőhöz – aki Sallúmnak, Tikvá fiának, Harhasz unokájának, a ruhák őrzőjének volt a felesége, és Jeruzsálem új városrészében lakott –, és beszéltek vele. Hulda így szólt hozzájuk: Ezt mondja az ÚR, Izráel Istene: Mondjátok meg annak az embernek, aki hozzám küldött benneteket: Ezt mondja az ÚR: Én veszedelmet hozok erre a helyre és lakóira, annak a könyvnek minden igéje szerint, amelyet Júda királya elolvasott. Mert elhagytak engem, és más isteneknek tömjéneztek, hogy bosszantsanak engem kezük mindenféle csinálmányával. Ezért lobbant fel lángoló haragom ez ellen a hely ellen, és nem alszik ki! De mondjátok meg Júda királyának, aki azért küldött benneteket, hogy megkérdezzétek az URat: Ezt mondja az ÚR azokról az igékről, amelyeket hallottál: Mivel megrendültél, és megaláztad magad az ÚR előtt, amikor meghallottad, hogy mit jelentettem ki erről a helyről és lakóiról, hogy milyen pusztulás és átok vár rájuk, megszaggattad a ruhádat és sírtál előttem, azért én is meghallgatlak! – így szól az ÚR. Ezért gondoskodom róla, hogy őseid mellé temessenek, és békességgel kerülj a sírodba; neked nem kell meglátnod mindazt a veszedelmet, amelyet erre a helyre elhozok! És megvitték a választ a királynak. (2Kir 22,14-20)

 

Amikor Jósiás király a templomot, az istentiszteletet helyreállíttatta, a bálványáldozati oltárokat leromboltatta, egyszer csak megtalálták a törvénykönyvet, ma azt mondanánk: a Bibliát. Az értékes leletről azonnal szólnak a királynak, aki elkezdi olvasni azt. De nagyon megrettent, amikor látta, hogy Isten milyen komolyan veszi az ő szavát. Azonnal meglátta, hogy sem az ő élete, sem pedig a népének élete nem volt összhangban azzal, amit ebben a könyvben olvasott. Érezte, hogy Isten haragja van népén, mivel az elfeledkezett róla. Mit fog most Isten cselekedni, ez volt a nagy kérdés Jósiás számára? Ezért egy küldöttséget menesztenek Hulda prófétaasszonyhoz, aki Jeruzsálemben lakott, csak épp annak egy másik részében. Hulda kemény szavakkal üzen a királynak, azt kell a követeknek elmondani, hogy Isten veszedelmet fog hozni e helyre és lakosaira, mivelhogy elhagyták az igaz Istent és idegen isteneknek áldoztak és azokat imádták. De azt is megüzeni, hogy mivel Jósiás király megalázta magát az Isten szava előtt, ezért ő még nem látja meg ezt a veszedelmet, hanem békességgel térhet a sírjába. Ennyi volt a Hulda feladata, ezt a királynak elmondani, megüzenni. Mi mennyire vállaljuk fel, hogy tovább adjuk az Úr ránk bízott üzenetét? (Prókai Árpád)

*****************************************************

Imádság:

Olykor kemény az az üzenet, melyet rám bízol Uram. Mégis szeretnék engedelmes gyermeked lenni és átadni a tőled valót másoknak. Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

A kétségbeesés időszakában, amikor az aggódás és a levertség ködében hitemet vesztem, egyetlen mentőmellény sem illik rám jobban, és nem jelent nagyobb biztonságot, mint Isten örökkévaló és feltétel nélküli igéje. Igéje megőriz az elmerüléstől. Örvendezhetek a Biblia életmentő erejében és a benne rejlő bölcsességben, abban a tudatban, hogy felkészültem.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."