Imádkozzuka napi felajánlásta családban

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
13
Imádkozzuk a napi felajánlást a családban

Kezdje a napját a reggeli felajánlással a családban!

„Ez egy nagyszerű lehetőség a napunk kezdésére, még mielőtt túl elfoglaltak vagyunk, és túl zavartak - minden pillanatot felajánlva az Úrnak” a pápa világméretű imahálózatának és az ima apostolságnak. Az emberek azt mondják, napjaik gyökeresen megváltoztak, ha az első dolog, amit csinálnak, az a reggeli felajánló imádság. Csodálatos módja annak, hogy egyesítsük magunkat és családunkat Jézus, a Szent Szív és a Mária Szeplőtelen Szívével.

"Amikor felajánljuk a napi szenvedéseinket, mélyebben eljuthatunk az Eucharisztiához, mint emberek és egyének." - Mivel a szenvedés az emberi tapasztalatok elválaszthatatlan része, "megvan ez a lehetőség, hogy felajánljuk szenvedésünket - nem csak megtapasztaljuk, hanem az Úr szolgálatába állítjuk."

"Lehet, hogy az Úr felfedi, ezt a szép módszert [az imát], ha gyermekeit iskolába küldi, és egy házaspár elköszön egymástól és elindulnak a munkahelyre."

Kattints és Imádkozz! www.kattima.hu

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imák ebben a kategóriában

KeresztesSzent János:A lélek éneke

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.pngBeküldte: Savanya Mária

Beküldte:
Savanya Mária Savanya Mária, 01/23/2020 09:45 AM
Jan
23

Istenét a hit által megismerő lélek örvenedező éneke Tudom, hogy forrás fakad titkosan, bár éjszaka van.

1. Ez örök forrás rejtőzik szemünktől, barlangnak sűrű mélységében tör föl, bár éjszaka van.

2. (Az élet sötét éjjelében jól ismerem a hit által az üde forrást, bár éjszaka van.)

3. Nem tudni hol, mert eredet nincsen, ám ami van, ered belőle minden, bár éjszaka van.

4. És szépségéhez nincs hasonló semi, az ég és föld szokott belőle inni, bár éjszaka van.

5. Tudom, hogy nincs legmélye, hol szaladna, s nem senki átlábalni rajta, bár éjszaka van.

6.Hogy tisztaságát semmi nem zavarja, hogy inden fény a fényét tőle kapja, bár éjszaka van.

7. Tudom, belőle óriás erek folynak, eget és poklot, embert záporoznak, bár éjszaka van.

8. Tudom, az ér, mi sodrából kiválik, mindenható, akárcsak ő, e másik, bár éjszaka van.

10. (Tudom, hogy az egyetlen élő vízben három lakik és egyik a másikából er ed, bár éjszaka van.)

11. Az örökforrás, titkos útját járva, élő kenyérben életünk kínálja, bár éjszaka van.

12. Ím, e sötétben látja a teremtmény, hogy oltsa szomját, vizét fölkeresvén, bár északa van.

13. Azt az eleven forrást mire vágyom, az élet kenyerében megtalálom, bár éjszaka van.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ökumenikus IMAHÉTNem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunkErő: a kenyér megtörése az útra

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
23
Ökumenikus IMAHÉT Nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk Erő: a kenyér megtörése az útra

ApCsel 27,33–36

„Addig pedig, amíg virradt, Pál mindnyájukat arra biztatta, hogy egyenek. Így szólt: Ma a tizennegyedik napja, hogy étlen várakoztok, és semmit sem ettetek. Ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a fejéről. E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek mindnyájuk szeme láttára, megtörte, és enni kezdett. Erre mindnyájan nekibátorodtak, és ők is enni kezdtek.”

Zsolt 77 Mk 6,30–44

Magyarázat

Pál hívása az étkezésre buzdítás azoknak, akik a hajón vannak, hogy erőt gyűjtsenek ahhoz, ami rájuk vár. A kenyér elfogadása magatartásuk megváltoztatását jelzi. A hajón lévő emberek a kétségbeeséstől eljutottak a bátorságig. Az eukarisztia vagy úrvacsora ehhez hasonlóan ennivalót ad az útra, és mindannyiszor az Istenben való életre vezet. Erőssé tesz minket. A kenyér megtörése – a keresztény közösség életének ésistentiszteletének középpontja – felkészít a keresztény szolgálat iráni elkötelezettségre. Várva várjuk azt a napot, amikor minden keresztény ugyanahhoz az úrvacsorai asztalhoz telepedhet, és erőt meríthet az egy kenyérből és az egy pohárból.

Imádság

Szerető Istenünk, Fiad Jézus Krisztus megtörte a kenyeret, és megosztotta tanítványaival a poharat szenvedésének előestéjén. Add, hogy egyre szorosabb közösségben növekedhessünk. Pál és a korai keresztények példáját követve adj nekünk erőt, hogy az együttérzés, a szolidaritás és a harmónia hídjait építsük. A Szentlélek erejével, Fiad nevében kérünk, aki azért adta életét, hogy mi élhessünk. Ámen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ökumenikus IMAHÉTNem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunkBizalom: Ne félj, csak higgy!

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
22
Ökumenikus IMAHÉT Nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk Bizalom: Ne félj, csak higgy!

ApCsel 27,23–26

„Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta: Ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak! Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogy nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk.”

Zsolt 56 Lk 12,22–34

Magyarázat

A vihar közepette Pál bátorítása és reménysége ellentmond útitársai félelmének és kétségbeesésének. Közös elhívásunk, hogy Jézus Krisztus tanítványai legyünk, ami maga után vonja az ellentmondás jelét. A szorongással teli világban arra hívattunk, hogy Isten szerető gondviselésében bízva reményt mutassunk. Keresztény életünkben azt tapasztaljuk, hogy Isten minden látszat, kitérő ellenére célhoz vezet. Nem fogunk megfulladni vagy elveszni, mert az Ő megingathatatlan szeretete örökké tart.

Imádság

Mindenható Istenünk, személyes szenvedésünk arra indít minket, hogy kiáltsunk fájdalmunkban és összeránduljunk félelmünkben, amikor a betegséget, az aggódást vagy szeretteink halálát megtapasztaljuk. Taníts, hogy bízzunk benned. Az egyházak, amelyekhez tartozunk, hadd legyenek gondviselő jóságod jelei. Tégy minket Fiad igaz tanítványaivá, aki igéd meghallására és egymás szolgálatára tanított minket. Bizalommal kérjük ezt Fiad nevében és a Szentlélek ereje által. Ámen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Berecz SKOLASZTIKAemlékmise2020 január

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
21
Berecz SKOLASZTIKA emlékmise 2020 január
 
- Skolasztika nővér elment az Alföld népéhez, hogy a világ Megváltójáról szóló örömhírt elvigye nekik, hitükben megerősítse és Jézushoz vezesse őket. Így mutatkozott meg életében az Isten és felebarátai iránti szeretete.
- „Igaz ember hitből él!” – mondja a Szentírás. Aki hívő keresztény akar lenni, annak hitből kell élnie. Skolasztika nővér e tekintetben is fényes példával járt elöl. Minden ügyében élő hite nyilatkozik meg. Hite, cselekedetekben gazdag hit volt.
- Szívének minden parányi indulatára gondosan vigyázott, és készen állt, ha kísértés jelentkezett. Mély alázatosságában mindig Istennél keresett menedéket. Kitartott az imádságban, minden nehézség közepette.
- Szent Benedek leánya, Skolasztika nővér naponta építette a világot imádsággal, a munka, a szellem erejével.
- Szent Benedek egyszerű tanítása átragyog egész életén:
  „Ne szomorkodj, hanem dolgozzál!”
 
Drága Jézus!
Segíts, ahogy Skolasztika nővér derűs, mosolygós lényét követve fáradhatatlanul munkálkodjunk, mindig másokért! Ámen
 
Skolasztika nővér gondolatai
 
A Szentlélek Úristen most napról-napra katonáskodásra, a Krisztus Király zászlaja alatt való harcra tanít, edz bennünket. [I. 8/1]
Vessétek le önakaratotokat s öltsétek fel az engedelmesség kiváló és erős fegyverzetét. [I. 8]
S végül imádsággal, jópéldával, nagylelkű áldozatos szeretettel építsem testvéreim lelkében is - és a reámbízottak - és mindazok lelkében, kikkel hivatásom teljesítésében érintkeznem kell - építsem, szépítsem Krisztus házát! [II. 28/6]
 
Papp Anna elmélkedése
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Mit tanít nekünk az imárólBerecz SkolasztikaAz imádság, az elmélkedés

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
21
Mit tanít nekünk az imáról Berecz Skolasztika Az imádság, az elmélkedés

Atyám, taníts meg engem imádkozni! – Fűzd egybe a szép imádság által lelkemet a Tiéddel!

Oh taníts meg szépen imádkozni! Mint az angyalok az égben, vagy mint az ártatlan gyermek a földön. Oh taníts amint Te imádkoztál! Taníts meg engem is, mint apostolaidat, taníts meg engem is a Miatyánkra! Itt a földön minden imádkozik, csak az ember nem. – Csak én nem. – Mily fenséges ima száll az égbe a tavaszi napsütésben, a nyári melegben, mintha mindent a nagy világban az imádságos szeretet hevítene! Olyan a föld nyáron, mint egy tûzgolyó, a szeretettôl, az imádságtól áthevített izzó tûzgolyó. És az ôszi hervadásban mily csodásan száll az égbe a természet imája! De szépen susog a sárga falevél, melyet a nyári szeretet emésztett fel! Oh de gyönyörû, az ősz sokszínű imája! Ezüstös ködfátyla csillogó gyémántharmata. De boldogok vagytok, ti lassan, zenélve aláhulló levelek! Ki szed le a fáról? Miért hulltok le? A szeretet elhervasztott, s most színesen, sápadtan, ôszi harmattal hulltok alá, mind megannyi imádságos fohász. – Oh de szeretem hallgatni az ôszi levelek zizegô imáját, a lombjafosztott fák magasanszálló sóhaját, suhanását! És a téli fehér csend imája mily szûzi, ragyogó, tiszta! Oh, micsoda ima ez! Ilyent csak az Isten hozhat létre, – s ilyen ima csak Istennek szólhat, Istené lehet. Minden imádkozik az ég alatt, csak a legszebb, legtökéletesebb alkotmány, az ember nem. – Csak én nem imádkozom. Istenem, Atyám, taníts meg engem imádkozni. Taníts meg Veled beszélni, benned elmerülni. Oh, ne engedj addig meghalnom, mig nem tudok imádkozni. (V. 281)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ökumenikus IMAHÉTNem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunkReménység: Pál üzenete

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
21
Ökumenikus IMAHÉT Nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk Reménység: Pál üzenete

ApCsel 27,22; 27,34

„Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vész el közületek, csak a hajó… mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a fejéről.”

Zsolt 27 Mt 11,28–30

Magyarázat

Mi, keresztények különböző egyházakhoz és hagyományokhoz tartozunk, amelyek nincsenek teljesen egymásra hangolódva. Ezért gyakran elcsüggedünk, és úgy látjuk, hogy nem haladunk a látható egység felé. Valóban, egyesek minden reményt feladtak, és elérhetetlen eszmének tekintik ezt az egységet. Mások nem is tekintik keresztény hitük szükséges részének az egységet. Imádkozzunk tehát a látható egység ajándékáért, tegyük ezt állhatatos hittel, kitartó türelemmel és reményteljes várakozással, Isten szerető gondviselésében bízva. Az egység az Úr imája az egyházért, és Ő kísér bennünket ezen az úton. Nem fogunk elveszni.

Imádság

Kegyelmes Istenünk, elveszettségünkben és elkeseredettségünkben fordulunk hozzád. Ültesd el bennünk reménységed ajándékát. Segíts, hogy egyházaink reménységgel törekedjenek az egységre, amelyért szenvedésének előestéjén imádkozott szent Fiad. Az Ő nevében kérünk téged, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik mindörökké. Ámen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."