Regnum ChristiA hitelesség kérdéseÉvközi első hét – kedd

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
14

Hangódi Dóri, a Regnum Christi Mozgalom megszentelt életű tagja

Mk 1,21-28
Bementek Kafarnaumba. Szombaton mindjárt bement a zsinagógába és tanított. Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Volt a zsinagógájukban egy ember a tisztátalan lélek hatalmában. Ez így kiáltott föl: „Mi közünk hozzád, Názáreti Jézus! Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom ki vagy: az Isten Szentje!” Jézus megparancsolta neki: „Némulj el, és menj ki belőle.” A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta őt, majd hangosan kiáltva kiment belőle. Erre mindnyájan elcsodálkoztak, s azt kérdezték egymástól: „Mi ez? Új tanítás, hatalommal? Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki?” Egyszerre elterjedt a híre Galilea egész vidékén.

Bevezető ima: Drága Jézusom! Itt vagyok előtted azzal az elhatározással, hogy a következő pár percet VELED töltsem. Ehhez kérem hittel a Te kegyelmedet, tudva, hogy Te is várva vársz rám és mostantól már nem egyedül vagyok az elhatározásommal. Te és én, azaz ez a mi időnk! Ölelj át szereteteddel és segíts, kérlek elfogadnom korláttalan szeretetedet irántam, hogy ezáltal életem gyümölcsözővé legyen!

Kérés: Add, Uram, hogy hiteles lehessek mindig a döntéseimben!

1. „Úgy tanította őket, mint akinek hatalma van.” Ezen bizony elcsodálkozott mindenki. Eddig azok, akik tanították a népet, magukat hatalmasoknak tartották, de mindenki érezte és tudta Jézust hallván, hogy az eddigi tanítók semmi hatalommal nem rendelkeztek. Azaz ők továbbadtak gondolatokat, esszéket, amiket ők is úgy kaptak. Szócsövek voltak. Jézus azonban maga az, amit tanít! Ő a hiteles, Ő az, akinek a tanítását mindenki elfogadja, nem kérve tőle a „diplomáját”. Igen, Ő az Élet, és az életre tanít. Ő a Szeretet, és a szeretetre tanít. Ő hiteles! Elmondhatom-e magamról, hogy hiteles ember vagyok? Valóban azt hirdetem, amit megélek? A mai világ belefáradt a magukat hatalmasoknak, okosaknak, bölcseknek, guruknak tartó emberek tanításába. A mai ember – így mi magunk is – hitelességre vágyik! Nem a boldogsághoz vezető út kézikönyvét szeretné megkapni, hanem egy boldog embert szeretne látni! Számíthat rám a Jóisten? Számíthatnak rám kereső embertársaim?

2. „Tudom, ki vagy.” – mondja a tisztátalan lélek Jézusnak. Persze, hogy tudja ki Ő! Mindenki tudja, még akkor is, ha ezt nem akarja beismerni, bevallani vagy még éppen nem kapta meg a hit kegyelmét! Annak ellenére, hogy a gonosz lélek próbál mindent szürkére festeni, tudjuk, hogy van fekete és fehér, jó és rossz… a szürke pedig csak ködösít. Rengeteg vélemény, ötlet, definíció cikázik körülöttünk és sokszor nehéz kihámozni, hogy mi is az igaz. Ilyenkor tekintsünk fel az Úrra és mondjuk ki „tudom, ki vagy”! Mérlegelem-e, amit gondolok, amit akarok, amit kívánok, amit hallok és amit látok – vagy mindent elfogadok?

3. Megkülönböztetni és dönteni. Fel kell ismernünk, hogy a kérdéses dolog hatására az Úrral maradunk-e, vagy eltávolodunk tőle. Szívünkben mindig vannak vágyak, kívánságok, gondolatok. De fel kell tennünk a kérdést: ezek az Úrtól vannak-e, vagy vannak közöttük olyanok, amelyek eltávolítanak az Úrtól? Tegyük próbára azt, amit gondolunk, és amit kívánunk. Ha ez az Úr vonalát követi, akkor jó, de ha nem…

Beszélgetés Krisztussal: Drága Jézusom! Segíts meghallanom a szívem mélyén, egész lényemmel a Te hívó és gyógyító szavaidat az életemre, ami az igaz, örök boldogságot adja nekem! Jézusom, kérlek, segíts rajtad tartanom lelki szemeimet, soha nem veszítve szem elől a Te örök igazságaidat!

Elhatározás: Ma különleges figyelemmel olvasok és elmélkedek legalább 10 percet, egy a számomra kedves, sokat jelentő evangéliumi részről.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imák ebben a kategóriában

Regnum ChristiMegérinteni az UratÉvközi második hét – csütörtök

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
23

Mk 3, 7 -12
Jézus pedig tanítványaival együtt elment a tengerhez. Nagy sokaság követte őt Galileából, Júdeából, Jeruzsálemből, Idúmeából. Sőt a Jordánon túlról, valamint Tírusz és Szidon környékéről is nagy sokaság jött hozzá, mert hallották, hogy miket művelt. Tanítványaitól azt kérte, hogy egy bárka álljon készen számára a tömeg miatt, hogy ne szorongassák őt. Mivel azonban sokakat meggyógyított, mindazok, akik valami betegségben szenvedtek, ott tolongtak körülötte, hogy megérinthessék. A tisztátalan lelkek pedig, amikor meglátták, leborultak előtte és így kiáltoztak: „Te vagy az Isten Fia.” Ő azonban keményen rájuk parancsolt, hogy ne fedjék fel kilétét.

Bevezető ima: Uram, az ima ideje számomra a legfontosabb: a pillanat, ami után vágyódom, a táplálék, mely életben tart, a vigasz, mely erősít. Tudom, hogy Te működsz bennem, akkor is, ha nem érezlek téged, hisz sokszor nem vagyok abban a helyzetben, hogy észrevegyem jelenlétedet. Egész igyekezetemmel és teljes szívemmel imádkozom, nemcsak értelmemmel.

Kérés: Uram, segíts az ima idején megérinteni téged, ahogy a tömeg tette a tenger partján. Segíts megérintenem téged az Eucharisztiában, hogy jelenléted átformáljon!

1. Jézus félt? A mai evangélium előtti részben azt olvassuk, hogy Jézus elhallgattatta a farizeusokat. Azok annyira haragra gyúltak Jézus ellen, hogy a Heródes-pártiakkal eltervezték, hogy elveszejtik Őt. Jézus most visszavonult a zsinagógából a tengerpartra és a távoli földekre. Krisztus félt? Elrohant ellenségei elől? Aligha. Az Úr egyszerűen tudta, hogy még nem jött el az Ő órája. Ha eljön, tudatosan vállalni fogja, és elszántan Jeruzsálembe fog vonulni, hogy ott szenvedjen és haljon meg. Akik tényleg félnek, azok a tisztátalan lelkek. Felismerték, hogy Isten ki fogja nyilvánítani hatalmát Krisztus által, és rettegtek tőle. Isten Fia azért jött, hogy amit a Sátán ámításai által elvesztettünk, azt visszanyerje. Megadja nekem Krisztus hatalma, mely életemet kíséri, a bátorságot, amire szükségem van ahhoz, hogy minden helyzetben, ami ér, az Ő tanújaként lépjek fel?

2. Megérinteni az Urat. Ebben a mozgalmas evangéliumi jelenetben szükséget szenvedő emberek tolongtak Jézus körül. Zsidók és pogányok jöttek messzi tájakról, délről, Idúmeából, északról, Tíruszból és Szidonból, hogy egy pillanatra elcsípjék a Mestert, hogy néhány olyan szót halljanak tőle, amit előtte senkitől sem hallottak – hogy megérintsék Őt, és meggyógyuljanak betegségeikből. Ó, bárcsak mi is Krisztus idejében éltünk volna, hogy megérinthettük volna, és meggyógyíthatott volna szomorúságunkból, önzésünkből, szívfájdalmainkból, magányunkból és hazugságainkból, sőt fizikai betegségeinkből is! Jobban szerette Krisztus azokat az embereket, akik körülötte tolongtak a parton, mint minket? Nem. Lehetővé teszi, hogy könnyebben érinthessük meg, mint ők akkoriban – minden alkalommal, amikor az Eucharisztiában fogadjuk Őt. Miért nem gyógyulunk meg mégsem? A tanítványok így kérlelték egyszer az Urat: „Növeld bennünk a hitet!” Azt válaszolta nekik: „Ha akkora hitetek lesz is, mint egy mustármag…”

3. Krisztus személye ellenállhatatlan vonzerőt sugároz. Hogyan növelhetjük hitünket Krisztusban? Hogyan tapasztalhatjuk meg mi is személyének ellenállhatatlan vonzerejét, mint a tömeg Márk evangéliumában? Semmi sem tölti be életünket jobban, mint Krisztus személyének és századokon át megnyilvánuló ellenállhatatlan vonzerejének tanulmányozása. Egészen közel akarunk hozzá kerülni, és mélyen a lelkünkben tanulmányozni akarjuk emberi és isteni alakjának szépségét. Az Eucharisztiával együtt közelebb kerülhetünk Krisztushoz az imában és megérinthetjük Őt. Az ima az a szent pillanat, melyben kifejezhetjük szeretetünket; az ima életünk létcélja, apostoli munkánk ideálja, egész létezésünk táplálója.

Beszélgetés Krisztussal: Köszönöm, Uram, hogy ebben az elmélkedésben megengedted, hogy egy futó pillantást vessek rád. Segíts személyed vonzerejére egész életemmel válaszolni és soha meg nem tagadni téged!

Elhatározás: Meg fogom látogatni Krisztust az Oltáriszentségben, vagy lelki áldozást fogok végezni, hogy megköszönjem neki szeretetét, és tanulmányozzam isteni és emberi alakjának szépségét.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum ChristiAdd, hogy lássak!Boldog Batthyány Strattmann László családapa

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
22

P. Szász Csaba LC

Lk 18,35-43
Történt pedig, hogy amikor Jerikóhoz közeledett, egy vak ült az út szélén és kéregetett. Amikor hallotta az elvonuló tömeget, megkérdezte, hogy mi az. Megmondták neki, hogy a Názáreti Jézus megy arra. Erre felkiáltott: „Jézus, Dávid fia! Könyörülj rajtam!” Akik elöl mentek, ráparancsoltak, hogy hallgasson. De ő annál jobban kiáltozott: „Dávid fia! Könyörülj rajtam!” Erre Jézus megállt, és megparancsolta, hogy vezessék őt hozzá. Amikor odaért, megkérdezte tőle: „Mit akarsz, mit cselekedjem veled?” Az így szólt: „Uram! Hogy lássak!” Jézus azt mondta neki: „Láss! A hited megmentett téged.” Azonnal látott is, és követte őt, Istent magasztalva. Erre az egész tömeg, amely ezt látta, dicsőítette Istent.

Bevezető ima: Istenem, szükségem van rád. A mai világ viharaiban én is gyengének, törékenynek, esendőnek érzem magam. Nem látok tisztán. Hadd lássak a Te szemeiddel! Magamban élek. Hadd legyek szeretetednek eszköze! Erősíts engem a hit, remény és a szeretet kegyelmeiben, hogy ebben az elmélkedésben szívből jövő, őszinte szeretettel tudjak beszélgetni veled.

Kérés: Uram, hadd lássak! Tégy engem szereteted eszközévé!

1. A néma gyereknek anyja sem érti szavát. A jerikói vaknak volt egy nyilvánvaló problémája: nem látott. Ez a szerencsétlen ember, amikor érezte gyógyulása lehetőségének közeledtét, nem maradt tétlenül és nem zárkózott be a saját nehézségeinek lehangoló zeg-zugába. Felkiáltott: "Jézus, Dávid fia! Könyörülj rajtam!” És ha ez nem lett volna eléggé hangos, még megpótolta egy kis hangerővel. Nem érdekelte őt a tömeg véleménye, az emberek önző magatartása, akik csak arra vágytak, hogy kényelmesen hallgathassák Jézus építő szavait. A vak megértette, hogy Jézus mindenkié, tehát, az övé is. – Nemde sokszor úgy érzi az ember, hogy a nehézségeiben egyedül marad, s Isten is csak a távolból figyeli szenvedését. „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” (Mk 15,34) - ezek Jézus szavai. Ő is megtapasztalta a magányosságot. Ott volt keresztjénél édesanyja, szeretett tanítványa, és nagy tömeg figyelte életének utolsó pillanatait. Mégis egyedül volt. A halál árnyékának sötét völgyéből felkiáltott ahhoz, aki képes volt Őt megmenteni: Atyjához (vö. Zsid 5,7). Az Atya meghallgatta Őt és felmagasztalta minden élő fölé, még ha előbb meg is kellett tapasztalja a halált. – Igen, mi sem vagyunk egyedül, mert Krisztus ott szenved velünk. Emeljük fel szemünket és fedezzük fel a keresztény ember hivatásának szépségét: Krisztussal egyesülni itt a földön, hogy részben már most, majdan pedig teljesen részesei lehessünk mennyei dicsőségének is. Isten szeret minket, s ezért tisztítja, csiszolja, fényezi lelkünket. Isten Fiának képmását, tükörképét akarja bennünk felfedezni. – Kiáltsunk fel mi is az Úrhoz, ne egyszer, hanem többször és egyre jobban, mert Ő nincs távol! Ott sétál el mellettünk és figyel, nem csúszik-e ki ajkunkon egy kérő szó. Ha nem fordulunk Atyánkhoz gyermeki lelkülettel, akkor nem érti meg szavunkat, mert Ő nem beszéli az önző, saját gőgjébe zárkózott lélek nyelvét. "Jézus, Dávid fia! Könyörülj rajtam!”

 2.  Jézus megparancsolta, hogy a vakot vezessék Hozzá. Jézus mások segítségéhez folyamodott. Nem, mintha Ő nem tudott volna odamenni a vakhoz, hiszen csak egy pár méterre lehetett tőle, hanem inkább azért, mert másokat is részesíteni akart szeretetének tetteiben. – Ma is kiválasztott személyek által szól hozzánk: egyeseket (a püspököket, az apostolutódokat) a papi hivatásra, másokat világi pályára hív... Mindenki a maga módján az Egyházat és az emberiséget hivatott szolgálni. Boldog Batthyány Strattmann László erre a hívásra felelt, mikor életét a betegek gyógyítására szentelte. Mondhatjuk, hogy ő lett Krisztus gyógyító keze, amely megérintette a jerikói vak szemeit. Sok vaknak visszaadta szeme világát, de még több embernek visszaadta lelki látását. Egyeseket megerősített hitükben, másokat buzdított reményükben, s mindenkit egyaránt szeretett. Ez volt Boldog László legnagyobb érdeme. – Mi is megtanulhatjuk tőle, hogy a másik személy testi-anyagi szükségeit szolgálva segítsünk embertársaink lelki életének épülésében. Krisztus számít ránk. Krisztus vár ránk.

3. „Azonnal látott is, és követte őt, Istent magasztalva.” A jerikói vak gyógyulása után követte Jézust. El lehet képzelni, hogyan csodálkozott a virágok színein, a fák nagyságán, a vele együtt örülő emberek mosolyán. Egyszerűen minden új volt, minden megragadta a figyelmét. Ami még érdekesebb volt ezeknél, az az a tény, hogy mindezért Istent dicsőítette. Ennek láttán, bizonyára Isten is örvendett, mert az emberek között talált egy ilyen tiszta és istenfélő lelket. – Isten velünk is meg van elégedve? Vagy talán még mindig magunknak élünk? Ha Isten kedvében akarunk járni, akkor a jerikói vak, vagy pedig Boldog Batthyány Strattmann László példája szerint, mi is vezessük embertársainkat Istenhez, hogy velünk együtt ők is Istent dicsőítsék. Elég, ha Istent szeretjük teljes szívünkkel, mert így mások is meglátják Isten jóságát és dicsőségének fényességét a mindennapi életünk tükrében. Életszentségre törekedve adjuk vissza embertársaink lelki szemének világát!

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, Te szeretsz engem. Tudom, hogy mindig velem vagy, még akkor is, ha én ezt személyesen nem érzem. ,,Dávid fia! Könyörülj rajtam!” Látni szeretnék, hogy téged dicsőítve másokat is hozzád vezessek.

Elhatározás: A nap folyamán minden jóért hálát adok Istennek, s ha valami rossz történne velem, akkor Jézushoz folyamodok a szentséglátogatásban, vagy egy lelki áldozással, bízva abban, hogy Ő tud segíteni rajtam. – Legalább egyszer én is segíteni fogok másoknak.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum ChristiAz emberiség szörnyű szükségbenSzent Ágnes szűz és vértanú

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
21

Mk 2, 23-28
Történt ismét, hogy mikor szombaton a vetések közt járt, tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat. A farizeusok azt mondták neki: „Nézd, azt csinálják szombaton, amit nem szabad.” Ő így felelt nekik: „Sohasem olvastátok, mit cselekedett Dávid, amikor szükséget szenvedett, és éhezett ő, és akik vele voltak? Hogyan ment be az Isten házába Abjatár főpap idejében, és evett a kitett kenyerekből, amelyeket nem szabad másnak megenni, csak a papoknak, és adott a vele lévőknek is?” Aztán hozzátette: „A szombat lett az emberért, és nem az ember a szombatért. Ezért az Emberfia ura a szombatnak is.”

Bevezető ima: Uram, ennek a napnak ez a legfontosabb pillanata. Egyedül vagyok, csak veled ebben a szívtől szívig érő beszélgetésben. Ki vagyok én, hogy Te ezt az időt velem akarod tölteni, hogy lelkembe akarsz áradni? Milyen öröm, milyen tisztelet, milyen csodálatos dolog, hogy egy olyan királyt követhetek, mint amilyen Te vagy!

Kérés: Uram, segíts imádkoznom azokért, akik engem üldöznek, és segíts megnyernem őket az evangélium iránti szeretet által, ahogyan Te is tetted.

1. Szombaton tilos. Mennyire szüksége volt az emberiségnek egy megmentőre! A zsidók voltak Isten választott népe; Isten maga nyilatkoztatta ki nekik magát az Ószövetségben. A farizeusok voltak a zsidó nép vallásos vezetői. Azonban olyan mélyre ásták Isten törvényét az emberek által kitalált előírások alá, hogy éhes férfiaknak tilos volt szombaton kalászt tépkedni és enni belőle. A törvény öncélúvá vált és fontosabb lett, mint az emberek szüksége. Hogy tudott így az emberiség akkoriban az üdvösség igaz útján járni anélkül, hogy reménytelenül belegabalyodott volna a hamis rituálékba és önkényes előírásokba? Isten Fia, az Atya örök Igéje kiüresítette önmagát, hogy emberré legyen és elhozza az igazság teljességét. De Krisztus sokkal többet hozott az isteni kinyilatkoztatás teljességénél. Erőt adott, hogy a bennünk működő kegyelmi élete által megéljük ezt az igazságot saját életünkben.

2. Az ellenségeket megnyerni az igazságnak. Krisztus helyében hogyan reagáltunk volna a farizeusok felvetésére? Lehet, hogy lenyűgöző fellépésük miatt alábbadtunk volna. Lehet, hogy összeszedtük volna minden bátorságunkat, és figyelmen kívül hagyva hajthatatlanságukat válaszra sem méltattuk volna őket. Krisztus ugyanakkor kinyilatkoztatta itt bátorságát és szívjóságát; megpróbálta megnyerni őket. Az Írásokat hozta elő, melyben hisznek, és 1Sám 21, 1-6-ot idézte. Dávid és emberei Saul elől menekültek, és megették a szent kovásztalan kenyereket: 12 cipót, amit minden reggel a templomban a Szentek Szentjében az asztalra tettek, hogy ezzel hódoljon Izrael 12 törzse az Úrnak. Az előző nap kenyerei a levita papoknak voltak fenntartva. Krisztus olyan módon akarta elmagyarázni a farizeusoknak, amit el tudnak fogadni, hogy eltávolodtak az igaz hittől, melyben még az Isten és a felebarát iránti szeretet fontosabb volt minden más előírásnál. Krisztus az igaz hit természetét állította a középpontba, és egy nagyszabású mondatban megmutatta a farizeusok tévedését: „A szombat van az emberért, és nem az ember a szombatért.”

3. Ura a szombatnak. Krisztus nem állt meg az igaz hit céljának és természetének kinyilatkoztatásánál. Egy bátor kijelentést tett, mely minden bizonnyal elnémította a farizeusokat, és amitől elkerekedett a tanítványok szeme: „Az Emberfia ura a szombatnak.” Krisztus félreérthetetlenül elmagyarázta, hogy saját hatalma és Istennek a hatalma – aki a szombatot pihenőnappá tette a teremtés kezdetén – egy és ugyanaz. Krisztus nem kevesebbet kért a farizeusoktól, mint hogy isteni személyét a hit által elismerjék. Szíve vágyik arra, hogy megmentse őket. Krisztus feltétel nélkül mindenkit meg akar menteni, aki találkozik vele, még az ellenségeit is. Visszatükröz valamit Krisztus bátorságából és szeretetéből a lelkek megmentésére irányuló igyekezetem, amikor ellentmondást tapasztalok?

Beszélgetés Krisztussal: Köszönöm Neked, Uram, hogy emberré lettél, hogy megments minket szörnyű szükségünkből. Köszönöm szeretetedet, mely még az ellenségekhez is odafordul, hogy megnyerje őket az új élet számára. Segíts nekem úgy szeretni, ahogy Te szeretsz! Segíts felismernem egyetlen lélek értékét is!

Elhatározás: Imádkozni fogok, és áldozatot fogok hozni valakiért, aki üldözi az Egyházat. El akarom felejteni magam és megtalálni a módot, hogy megnyerjem ezeket az embereket is az igazságnak.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum ChristiA vőlegény új örömeÉvközi második hét – hétfő

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
20

Mk, 2, 18-22
János tanítványai és a farizeusok böjtöltek. Odajöttek néhányan, és megkérdezték Jézustól: „Miért böjtölnek János és a farizeusok tanítványai, a Te tanítványaid pedig nem böjtölnek?” Jézus így felelt: „Vajon böjtölhet-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Amíg náluk van a vőlegény, nem böjtölhetnek. Eljönnek azonban napok, amikor elveszik tőlük a vőlegényt: Akkor majd böjtölnek, azon a napon. Senki sem varr régi ruhára nyers szövetből foltot, mert elszakítja az ép részt is. És a szakadás még nagyobb lesz. Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, különben a bor szétszakítja a tömlőket, és kiömlik, a tömlők is tönkremennek. Az új bor új tömlőkbe való.”

Bevezető ima: Jézus, mily nagy öröm és ajándék számomra, hogy ismét együtt lehetek veled! Szeretnélek egyre mélyebben megismerni. Szeretnék szilárdabban remélni benned. Nagyobb állhatatossággal szeretnélek szeretni a mindennapjaimban. Egyedül Te adhatod meg nekem ezt az ajándékot. Egyedül Te tehetsz engem Országod bátor és boldog apostolává.

Kérés: Uram, segíts megélni ezt az új örömöt, melyet mindenkinek oda akarsz ajándékozni, aki téged követ és kész arra, hogy hordozza veled keresztjét, sőt hagyja magát keresztre szegezni veled.

1. A vőlegény öröme. Az Ószövetség prófétái, különösen Ozeás és Izajás házassághoz hasonlítja Izrael és Isten kapcsolatát. Izrael a menyasszony, aki gyakran hűtlen, és Jahve a vőlegény. Ha Krisztus magát vőlegénynek mondja, akkor olyan címet vesz igénybe, mely egyedül Isten számára van fenntartva. Ezáltal jut kifejezésre, hogy Jézus sokkal több volt, mint egy egyszerű rabbi. Milyen élmény jut eszünkbe egy vőlegényről és egy lakodalomról? Az öröm! „Bár igaz az, hogy a kereszt egy igazi keresztény életből sosem hiányozhat, az is igaz, hogy Isten, akivel a kereszten találkozunk, ugyanaz az Isten, aki az eget és a földet alkotta, az óceánokat és a hegyeket, a nevetést, a napfényt és minden földi szépséget.” /John Bartunek LC: A jobbik rész, 365. o./. Krisztus azért jött, hogy örömöt adjon nekünk, olyan örömöt, mely az örökkévalóságig kitart.

2. Kell a keresztényeknek böjtölni? Krisztus azt mondja, hogy a tanítványai böjtölni fognak akkor, amikor elveszik tőlük a vőlegényt. Márk evangéliumában ez az első utalás az eljövendő passióra. A böjt egy módja annak, hogy Krisztus szenvedéséből részt vállaljunk. A böjt, az áldozat és az önmegtagadás cselekedetei is eszközök arra, hogy a földi javakhoz való kötődésünktől feloldjanak, és szorosabban kössenek Krisztushoz. A böjt tudatosítja bennünk, hogy milyen nagy szükségünk van Krisztusra. Azonban a Krisztus keresztjéből való részesedés e módja nem vezethet oda, hogy ilyenekkel bosszantsuk azokat, akik követni akarják Krisztust. „Néhány keresztény azt a benyomást kelti, hogy Krisztus követése sótlan dolog, vagy, hogy a keresztény élet kemény szenvedésekből és unalmas kötelességekből áll. Örömtelen, komor, unalmas. Nem csoda, hogy a barátaik olyan távol tartják magukat a kereszténységtől, amennyire csak lehet! … Ha Krisztussal való barátságunk nem telítődik ragályos lelkesedéssel, akkor valószínűleg közönyös barátok vagyunk” /John Bartunek LC: A jobbik rész, 365. o./.

3. „Nézd, mindent megújítok”. A passió c. mozifilm a kinyilatkoztatásnak e mondatát adja Krisztus szájába a Golgota felé vezető úton, amikor édesanyjával, Máriával találkozik. Krisztus keresztje, a szűk kapu egy gyökeresen új életúthoz vezet. Túlcsorduló örömöt hoz, új erőt, belső békét. A kegyelem életének új bora, melyet Krisztus a követőiért tölt, nemcsak életük milyenségét kell, hogy megváltoztassa, hanem belső magatartásukat és gondolkodásmódjukat is. Avilai Szent Teréz mondta egyszer: „Egy szent, aki szomorú, az egy igazán szomorú szent.” Életemnek milyen akadályait kell átlépnem ahhoz, hogy Krisztust nagyobb örömmel kövessem, és ezt az örömöt mások felé is sugározzam?

Beszélgetés Krisztussal: Köszönöm neked, Uram, az új életet, melyet Te hoztál el nekem, kegyelmed saját isteni életét bennem és azokban, akik téged követnek. Segíts megosztanom ezt az örömöt másokkal. Vágyom arra, hogy örömöd igazi apostola legyek.

Elhatározás: Úgy fogok élni a mai napon, hogy elfelejtem magamat, és egyedül azon fáradozom, hogy a körülöttem lévő embereket boldoggá tegyem.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum Christi„Íme, az Isten Báránya!”évközi 2. vasárnap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
19

Jn 1, 29-34
Abban az időben, mikor János látta, hogy Jézus közeledik hozzá, így szólt: „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit!” Ő az, akiről mondtam: Utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem vízzel keresztelni, hogy őt megismertessem Izraellel.” János tanúságot tett, és azt mondta: „Láttam, hogy a Lélek, mint galamb, leszállt az égből és rajta maradt. Nem ismertem őt, de aki azért küldött, hogy vízzel kereszteljek, azt mondta nekem: Akire látod a Lelket leszállni és rajta maradni, ő az, aki Szentlélekkel keresztel. Én láttam, és tanúságot tettem arról, hogy ő az Isten Fia.”

Bevezető ima: Jézus, köszönöm ezt az alkalmat, amelyben együtt lehetek veled, Urammal és Istenemmel. Mindig Te keresel engem először. Már maga a vágy is irántam való szeretetednek gyümölcse és kegyelmed hatása a szívemben, hogy veled találkozzam.

Kérés: Uram, segíts ugyanazzal a bátorsággal, alázattal és a Szentlélek iránti nyitottsággal tanúskodnom rólad, ahogy azt Keresztelő János tette!

1. János látta, hogy Jézus közeledik felé. Jézus felénk is állandóan közeledik. Miért? Mert szeret minket. Sohasem erőlteti ránk magát. Nem ront be az ajtónkon, és nem kényszerít arra, hogy elfogadjuk, vagy elismerjük Őt. Azonban a közelünkben marad és reméli, hogy legalább egy kissé meglátjuk szeretetét, és ezáltal felismerjük, hogy Ő az, aki után annyira vágyik a szívünk. Mi fog történni akkor, amikor megnyitjuk életünk és szívünk ajtaját Krisztus előtt? Arra hív minket, hogy kilépjünk önzésünk, kapzsiságunk, élvhajhászásunk és irigységünk szűk kereteiből. Elképzelhetetlen távlatokat tár fel, és szegényes, múló napjainknak új és gazdag tartalmat fog ajándékozni. Egy mindent felülmúló küldetést bíz majd ránk. Nem csak szavainkkal fogunk tanúskodni róla, hanem mindazzal, amink van, és amik vagyunk.

2. János tanúságot tesz az Isten Bárányáról. Amikor Keresztelő János látta, hogy Jézus közeledik felé, felkiáltott: „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit!” Ez a titulus, amit János Jézusnak adott, mély jelentést hordoz. Krisztus előtt 1500-ban, az egyiptomi fogság idején a zsidó házak ajtófélfáira kent vér, a húsvéti bárány vére mentette meg családjaikat a halál angyalától, aki az egyiptomiak elsőszülött fiait megölte. Ezáltal vezethette aztán Mózes a választott népet az ígéret földjére. Krisztus az Isten igazi Báránya, aki saját magát adja oda áldozatul, hogy magára vegye bűneinket, és a megígért mennyországot megnyissa előttünk. János tanúsága alázatot követel. Saját tanítványai elhagyják őt, hogy Jézust kövessék. Én törekszem–e ilyen alázatosságra? Jézusról való tanúságomat saját érdekeim elé helyezem-e?

3. János a Szentlélek által ismeri fel Jézust. János tanúsága olyan meggyőző volt, hogy tanítványai közül sokan követték Jézust. János kezdetben azt mondta, hogy nem ismeri Jézust. Mit jelent ez a rejtélyes mondat? Jézus rokonaként biztos, hogy ismerte Őt, mégis a pontos pillanat, melyben Jézus megkezdte messiási küldetését, ismeretlen volt számára. Csak a Szentlélek által ismerte fel János Jézust, mint Isten választottját, aki kinyilatkoztatott a választott nép számára. A Szentlélek a mi életünkben is ugyanazzal a hatalommal akar hatni. Milyen világi kapcsolataim akadályozzák bennem a Szentlélek hatását? Milyen félelmek tartanak távol attól, hogy hagyjam Őt magamban annyira munkálkodni, amennyire csak szeretne? Bízom-e benne egészen, benne, aki maga a szeretet?

Beszélgetés Krisztussal: Uram, köszönöm, hogy mindig közeledsz felém. Köszönöm irántam való szeretetedet. Olykor nem tudom, mit látsz bennem, Uram, de épp gyengeségemben és bűnösségemben akarok szeretetedre szeretettel válaszolni. Segíts, hogy a Szentlélek ajándéka által irántad való szeretetem bátor és lángoló legyen.

Elhatározás: Kérni fogom a Szentlelket, hogy segítsen ma nyíltan tanúságot tennem Krisztusról.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum ChristiTalálkozni KrisztussalÁrpád-házi Szent Margit

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
18

Mt 25,1-13
A mennyek országa hasonlít a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és a vőlegény elé mentek. Öt balga volt közülük, öt pedig okos. A balgák lámpásukat ugyan elvitték, de olajat nem vittek bele. Az okosak lámpásukkal együtt olajat is vittek korsójukban. A vőlegény késett, így valamennyien elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor kiáltás hallatszott: Itt a vőlegény, menjetek ki elébe! - Erre a szüzek mind fölkeltek, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák kérték az okosakat: Adjatok egy kis olajat! Lámpásunk kialvóban van. - Nem adunk - felelték az okosak -, mert akkor nem lesz elég se nekünk, se nektek. Menjetek inkább az árusokhoz és vegyetek magatoknak. Míg odavoltak vásárolni, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bevonultak vele a menyegzőre. Ezzel az ajtó bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Beszóltak: Uram, Uram, nyiss ki nekünk! De ő így válaszolt: Bizony mondom nektek, nem ismerlek benneteket. Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.

Bevezető ima: Uram, hiszek benned, de segíts erősebben hinnem. Bízom benned, de segíts, hogy még szilárdabb legyen a bizalmam. Uram, Te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek téged. Növeld bennem a szeretetet, hogy az irányítsa a gondolataimat, szavaimat, tetteimet. 

Kérés: Jézusom, segíts, hogy meglássam, hogy mi az igazán lényeges az életemben és mindig készen álljak a veled való találkozásra.

1. A cél közös, a felelősség egyéni. A példabeszédben szereplő tíz szűz ugyanazt akarta elérni: találkozni a Vőlegénnyel és bemenni a lakomára. Úgy tűnik, hogy nem mindannyiuk számára volt egyaránt fontos ez a találkozás. Öten közülük nem voltak elég felkészültek, más dolgokkal foglalkoztak, nem tettek meg minden tőlük telhetőt, hogy a várakozás eredményes legyen. Elfogyott az olaj a mécsesükből, és el kellett menniük vásárolni. Nem voltak ott, amikor megérkezett a vőlegény, akire pedig ők is vártak. Mennyi olaj van az én mécsesemben? Mennyire vagyok képes észben tartani az életem végcélját, az Istennel való találkozást? Mi az, ami elvonja a figyelmemet erről a dologról?

2. Annyira, amennyire. A szentek megtanítanak bennünket arra, hogyan lehet a világban élve, a világi dolgok közepette úgy élni, hogy minden egyes nap elmúltával valóban közelebb kerüljünk a mennyországhoz, és felkészülve várjuk, hogy Isten színe elé álljunk. Minden evilági dolgot olyan mértékben és úgy használjunk, amilyen mértékben, és ahogyan segít bennünket abban, hogy közelebb kerüljünk az Istenhez, és az Ő Országa megvalósuljon a szívünkben.

3. Jézus mindannyiunkat hív a lakomára. Isten megadja mindenkinek a lehetőséget, hogy találkozzunk vele, és együtt legyünk az örökkévalóságban. Sokan azonban nem tudnak erről. Az én felelősségem is, hogy ez a meghívás eljusson mindenkihez, és a keresztény életem tanúságtétele ösztönözzön sokakat arra, hogy tudatosan készüljenek a Jézussal való döntő találkozásra.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, köszönöm, hogy vársz rám és akarsz velem találkozni. Ne haragudj, hogy olyan sokszor elfelejtkezem rólad. Segíts nekem, kérlek, hogy mindig neked tetsző életet éljek! Segíts, hogy eljussak a mennyországba, ahol helyet készítesz nekem!

Elhatározás: Ma este alapos lelkiismeret-vizsgálatot végzek és megnézem, hogy mi volt az, ami közelebb vitt Istenhez és mi távolított el tőle.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."