Tihanyi Bencés ApátságprédikációiUrunknak a Jordánban való alámerítkezése

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
12
Tihanyi Bencés Apátság prédikációi Urunknak a Jordánban való alámerítkezése

Kedves Testvérek!

Keresztelő Szent János a Megváltó érkezésére való felkészülésként a bűnbánatot hangsúlyozta. Ezt egy rítussal is kifejezte: az embereket alámerítette a Jordán vizébe, majd kiemelte őket belőle. Az alámerítés valaminek a végét fejezte ki, a kiemelés az új kezdetet. A keresztények átvették ezt a rítust, de egészen más értelmet adtak neki. Az alámerítés jelképezte Jézus halálát, a kiemelés pedig feltámadását. A keresztények számára ez kifejezte azt, hogy ebben a rítusban Jézus halála és feltámadása eseménnyé válik számukra, vagyis meghalnak a bűnnek és feltámadnak egy új életre, az Istennel való kapcsolat életére. Ez az áteredő és személyes bűneikből való megigazulást jelentette. Mindkét rítust keresztelésnek nevezik, de sejthető, hogy a kettő olyan messze van egymástól, mint – a szólás szerint – Makó Jeruzsálemtől. Ebben a szentbeszédben a keresztény keresztség legfontosabb sajátosságait szeretném röviden bemutatni.

A megigazulás, a bűnbocsánat a keresztség egyik oldala. A másik az, hogy a keresztség által nemcsak bűnbocsánatot kapunk, de új kapcsolatba léphetünk Istennel. Ez egy közeli kapcsolat. Az Újszövetség ezt így fejezi ki: Isten gyermekei lettünk. Nem a szolgaság lelkét kaptuk, hanem a gyermekké fogadás Lelkét, akiben így szólíthatjuk Istent: Édesapánk. Ez a gyermeki viszony azt is jelenti, hogy Jézus Krisztussal együtt örökösei is vagyunk Édesapánknak, az Istennek. Ez az üdvösség, az örök élet.

Ha Isten Édesapánk, akkor Jézus Krisztus, a Fiúisten a testvérünk. Szent Pál ezt a Krisztussal való kapcsolatot a keresztséggel köti össze: „Mindannyian, akik megkeresztelkedtetek, Krisztust öltöttétek magatokra” (Gal 3,27). A ruha mindig valami lényegeset mond el az emberről. Ha Krisztust öltöttük magunkra, ha Krisztusba öltöztünk, akkor ez azt sugározza, hogy Krisztushoz tartozunk, az övéi vagyunk. Ennek pedig az a következménye, hogy azonosulunk Vele, követjük Őt, hozzá válunk hasonlóvá, egész életünk Őt sugározza, tükrözi. Ez azt is jelenti, hogy a Vele való ilyen szoros kapcsolatunk, barátságunk lelkesít, boldoggá tesz, örömmel tölt el minket. Ezt maga Jézus fogalmazza meg: „Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen” (Jn 15,11).

A keresztségünk az eddigiek szerint belső kapcsolatba hoz bennünket a Szentháromsággal. A Jézussal való meghalás és feltámadás a keresztségben a Szentháromság közelségébe, életébe visz be bennünket. Szent Péter apostol szerint „az isteni természet részeseivé válunk” (vö. 2Pét 1,4). Ezt a részesedést kegyelemnek szoktuk nevezni, sőt megszentelő kegyelemnek. Ez azt jelenti, hogy Istennek egészen tetszésére vagyunk, örömét találja bennünk. Ezért Szent Pál a Szentlélek templomainak nevez bennünket. És pontosan ezért a teológia meg meri fogalmazni azt, hogy keresztény voltunk itt a földön már megkezdett örök élet. Hiszen az örök élet nem más, mint hogy „Jézus által a Szentlélekben szabad utunk van az Atyához” (Ef 2,18). Ha Istenben élünk, már most a mennyországban vagyunk, még ha a földi zarándoklás kihívásai, veszélyei között is. Természetesen adódik ebből az a következtetés, hogy ez a puszta emberi létnél sokkal magasabbra emel bennünket. Ennek a megkezdett örök életnek az erejével egészen másként lehet viszonyulni a világhoz, az emberekhez, a szenvedéshez, a halálhoz, a művészethez, a tudományhoz, mindenhez.

Jézus Krisztus úgy alapította meg az Egyházat, hogy ennek az Istennel kapcsolatban levő bensőséges, örömteli életnek a hirdetője, tanúsítója, közvetítője legyen. Az Egyházat Szent Pál a Krisztussal való benső kapcsolat miatt Krisztus Testének mondja. Ha a keresztség ebbe az isteni életbe, a Szentháromsággal való közösségbe vezet be bennünket, akkor az Egyházzal is kapcsolatba hoz minket. Megkeresztelkedni ezért azt is jelenti, hogy a katolikus Egyház tagjaivá válunk.

Szent Pál szerint a mennyei Atya „Krisztus lába alávetett mindent, és Őt tette mindenek fölött való Fővé az Egyházban, amely az Ő teste és teljessége annak, akit Isten teljesen betölt” (Ef 1,22-23). Az Egyház azáltal lesz Krisztus teljessége, hogy általa minél többen hisznek Krisztusban, élik meg életüket, és üdvözülnek. Így mi is hiteles keresztény életünkkel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy Krisztus egyre teljesebbé válhasson Megváltóként az Egyház által. Föl tudjuk fogni keresztény életünknek a rangját? Természetesen ezt most még csak a hitben tehetjük, de a hit a tapasztalás elevenségéig mélyülhet el bennünk. Ezért természetes az, hogy számon tartjuk megkeresztelésünk helyét és idejét. A keresztelő kutat az Egyház anyaméhének szokták nevezni, amelyben megszületnek Krisztus tagjai, Isten népe. Örüljünk megkeresztelt voltunknak és éljünk tudatosan benne! Ámen.

Nyiredy Maurus OSB, Balatonfüred-Kerektemplom

Fénykép: a tihanyi apátsági templom keresztelőkútja. Püspöki Apor képe.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imák ebben a kategóriában

Tihanyi Bencés ApátságprédikációiKarácsony 2. vasárnapja

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
05

Kedves Testvérek!

A rendszerváltás előtt vallásos irodalom alig volt hazánkban. Így Ausztriában alakult meg egy könyvkiadó, amelyik magyar nyelven jelentetett meg vallásos műveket. Ezeket aztán becsempészték Magyarországra. Így jelent meg 1972-ben „Ki nekem Jézus Krisztus?” címmel egy könyv, amely két francia katolikus lap közvélemény kutatását közölte. Az első rész címe: „Jézus Krisztus: találkoztam Vele”. Majd ezt olvassuk: „Az iskolás és a mérnök, az orvos és az iparos: 72 tanúságtétel.” A második rész címe: „Nekem szól ez a kérdés”. Ebben A-tól Z-ig a francia szellemi élet kiválóságai mondják el Jézussal való kapcsolatukról a gondolataikat. De számunkra különösen is fontos a könyv függeléke. Ugyanis ebben magyar orvosok, költők, színészek, egyházi emberek, tudósok válaszolják meg a kérdést.

Ebben a részben egy magyar marxista filozófus is megnyilvánul. Ez különösen azért fontos, mert gondolatai a „másik oldalról” jönnek. Lukács György tanítványaként már előbb megfogalmazta egy könyvében, hogy a marxistáknak felül kellene bírálniuk a vallással kapcsolatos gondolataikat. A vallást az elmaradottak világnézetének tartják, de például a Názáreti Jézust nem lehet a butaság, az elmaradottság termékének tekinteni. Szerinte Jézusban jelenik meg az igazi ember. Ezért a Jézus alak vonzó ereje messze meghaladja azoknak a körét, akik hisznek benne. A vallás alkotta meg, de alakjának jelentősége messze túlnyúlik a vallás hatókörén. Azt is felfedezi, hogy a mitológiai istenek éppen olyan elesettek, bűnösök, mint az emberek, bosszúállók, irigyek, gyilkolnak is. Ezzel szemben Jézusban nincs se irigység, se féltékenység, se bosszú, se gyűlölet. Ugyanakkor sorsa tejesen egyéni. Egyéni a viszonya korához, a korban érvényes törvényekhez, illetve szokásokhoz; egyénien alkalmazza az érvényesnek vallott isteni, erkölcsi törvényeket. Egyéni végül a halála is; halála az ő halála, saját sorsához tartozik.

Figyelemre méltó az a gondolata is, hogy a kereszténység sokszor elidegenítette a vallástól az embereket a maga történetével. Ugyanakkor viszont a kereszténység sokszoros megújulási képessége abból ered, hogy mindig vissza tudtak térni Jézushoz, és belőle új életre tudtak kelni.

Ezzel a háttérrel nagyon is aktuális az evangéliumi részlet: „Mi mindannyian az Ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg. Istent soha senki nem látta; Isten Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, Ő nyilatkoztatta ki” (Jn 1,16-18).

Jézus Krisztus a tökéletes ember. Ő azonban tökéletes emberként egyben személyében Isten Fia, Isten is. Ebből azonban az következik, hogy ha mi igazi emberek akarunk lenni, ez nem történhet meg a nélkül, hogy Jézushoz ne válnánk hasonlóvá. Ebből a hasonlóságból azonban nem hiányozhat Isten. Jézus nem gondolható el az Atyával való kapcsolata nélkül. Ez a kapcsolat az Ő élete. Ha pedig Jézus az ember modellje, akkor az ember sem képzelhető el Isten nélkül. A teljesség, a teljes emberség számunkra csak ez által valósulhat meg. Isten nélkül, Jézus nélkül ember sincs!

Nagyon fontos ez a két szó: kegyelem és igazság. A kegyelem nem egy dolog, hanem viszonyt kifejező szó. Isten szeret bennünket, kapcsolatba akar velünk lépni, közeledik hozzánk. Ezt a hozzánk való közeledését nevezzük kegyelemnek. Ez a közeledés az Ő részéről Ajándék. Istennek hozzánk való közeledése terén Jézus nélkülözhetetlen és megkerülhetetlen. Jézus megszületésével a mi igaz emberségünk is megszületett. Jézus a kegyelem: Istennek, az Atyának hozzánk való közeledése, velünk való egyesülése Ajándék. De Jézussal együtt az Atya ember voltunkat is nekünk ajándékozta. Minél inkább válunk eggyé Jézussal, annál inkább válunk emberré. És ez a mi igazságunk. Az az ember igazsága, hitelessége, ha egyesül Jézussal, az igaz emberrel.

Rengeteg ember él a világban, akik még nem ismerik Jézust. Hogyan juthatnak ezek az emberek kapcsolatba Jézussal, ha a kultúrájuk elválasztja őket Tőle? Csókay András idegsebész egy napilapunkban Karácsony előtt leírta ezt a mondatot: „Krisztus a szeretet – a szeretet Krisztus.” Minden kultúrában legfőbb értékként ott van a szeretet. A szeretettel együtt ott van Krisztus is, ha az a kultúra Őt képtelen is felfogni. Éppen a szeretet révén tudattalanul is Krisztusban vannak, Őbenne élnek. Az Egyháznak, nekünk, feladhatatlan feladatunk, hogy hirdessük nekik Jézus Krisztust, megismertessük velük. De ha ez az igehirdetés nem is éri el őket, anonim módon, a szeretet révén Krisztusban vannak. A szeretet a mentő híd. És mi sem feledkezhetünk meg arról, hogy mi, akik hiszünk Jézus Krisztusban, csakis a szeretet által lehetünk hitelesek Őbenne kortársainknak. Ámen.

Nyiredy Maurus OSB, Balatonfüred-Kerektemplom

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Tihanyi Bencés ApátságprédikációiSzűz Mária, Isten anyja

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
02

 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Tihanyi Bencés Apátságprédikációidecember 29.

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
30

 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Tihanyi Bencés ApátságprédikációiSzent Család

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
29

Kedves Testvérek!

A család kapcsán néhány fontos dologról… Szinte minden korban elhangzik ez a kijelentés: „A család válságban van.” Erről napjainkban is lehetne sok mindent mondani. Annak tudatában kell lennünk, hogy minden emberi közösséget, így a családot is emberek alkotják. Ha ezt tudatosítjuk, rájöhetünk, hogy nem a család van válságban, hanem azok az emberek, akik a családban élnek. A család válsága a benne élő emberek, házastársak, szülők, gyerekek válsága. A családban élő embereknek kellene arra ráébredniük, hogy a család nem önmagában jó vagy rossz. A család a benne élő emberektől lesz kiegyensúlyozott, békés, összetartó vagy éppen feszültséggel, veszekedésekkel, erőszakkal, végül szétszakadással sújtott.

Azt is szokták mondani, hogy minden ember jónak születik. Ha elvileg ezzel egyet is értünk, azért annak is tudatában kell lennünk, hogy egyikünk sem nulláról kezdi az életét. Kétségtelen, és ez a keresztény hit egyik alapigazsága, hogy minden ember lelkét, a személyiségének azt a magját, amely végül is meghatározza egész életét, Isten teremti. Ez azt jelenti, hogy létének kezdetén az ember már kapcsolatban van Istennel, aki szereti és akarja őt. De Istennek ez a lelket teremtő tette akkor történik, amikor a házastársak szeretetben való együttlétében a gyermek megfogan, élete elkezdődik ebben a világban. Bármennyire is Isten teremti őt, ez a teremtő aktus benső kapcsolatban van azokkal a szülőkkel, akik életre hívják őt. Ezért mondtam, hogy egyikünk sem nulláról kezdi az életét. Az életünk történetéhez hozzátartozik a családunk története is. Génjeinkben ott rejtőzik több nemzedék, különösen is a szüleink élete. Nagyban ettől is függ, hogy hogyan nőttünk föl, milyen elgondolásokkal indultunk neki az életnek, milyen értékeket tartottunk fontosnak, hogyan alakítottuk a családtagjainkkal, a kortársainkkal való kapcsolatainkat, hogyan bántunk a tehetségeinkkel, hogyan neveltük magunkat, milyen alapon választottunk pályát, hogyan közeledtünk a másik nemhez, milyen elvárásokkal kötöttünk házasságot? Hogy hogyan alakult a jellemünk, mivé fejlődtünk, az sokban függött a környezetünktől is. Az a mondás, hogy minden ember jónak születik, tehát rengeteg történelmi tényezőtől is függ.

Szoktak beszélni természetes erkölcsről. Ezen azokat a tulajdonságokat értik, amelyek adva vannak az emberségünkkel. Igaz az, hogy ennek a természetes erkölcsnek fő sarkpontjai a Tízparancsolatban fogalmazódnak meg. A Tízparancsolat pedig rögtön Istennel szembesít minket. Nyugodtan kimondhatjuk, hogy a természetes erkölcs is Isten akaratát, az emberről alkotott gondolatát tükrözi, vagyis erkölcsiségünk nem függetleníthető Istentől. Már az a tény is erről beszél, hogy Isten a maga képére teremtett bennünket. Ha nem is lehetünk azonosak Istennel, de ha képe vagyunk, akkor valamilyen mértékű hasonlóságnak kell lennie közte és közöttünk. Ez pedig azt jelenti, hogy emberi életünk minősége elképzelhetetlen és megvalósíthatatlan Istennel való kapcsolatunk nélkül.

Óhatatlanul szembesülünk azzal a ténnyel, hogy a múlt század ötvenes éveitől kezdve két-három generáció Isten nélkül nőtt fel és nélküle alakította az életét. Természetesen ezt a kijelentést is óvatosan kell kezelnünk. Minden embernek van lelkiismerete, és hogy a lelkiismeretében ki hogyan ismerte fel Istent, hogyan fogalmazta meg és élte meg a Vele való kapcsolatát, azt nem tudhatjuk. De annyit mindenképpen megállapíthatunk, hogy a társadalom többsége minden olyan külső segítség nélkül élte az életét, amely segíthette volna Istennel való kapcsolatának alakításában, és ezzel összefüggésben emberi élete minőségének alakításában is. Gondolhatunk itt a hitoktatásra, a szentségekben való részesülésre, azokra a szellemi-lelki hatásokra, amelyek az Egyházban való élettel összefüggésben óhatatlanul érhették volna az embereket, a kultúra alakulására. Az tény, hogy a bűn, a kegyelemtől való megfosztottságunk miatt, amelyet minden ember örököl megszületésével – ezt nevezzük áteredő bűnnek – az értelmünk elhomályosult, akaratunk rosszra hajló lett. Ennek pedig következménye, hogy az Isten nélkül élő társalom óhatatlanul elembertelenedik, és ez nyomot hagy a társadalom egészén, a családon is, hogy ne mondjam, pokollá teheti az életet.

Éppen ezért hallatlanul fontos, hogy azok, akik ebben a világban még kereszténynek vallják magukat, életük minőségével legyenek hatással a környezetükre. Az élet csak az által változhat meg, válhat emberileg jobbá, élhetőbbé, ha a keresztények a maguk élete által egy tisztább, egymásra figyelőbb, becsületesebb, örömtelibb életet sugároznak. Hallatlanul fontos, hogy mi valóban átéljük keresztény voltunk örömét, annak a nagyszerűségét, hogy Jézus sónak, kovásznak, világosságnak, hegyre épített városnak, tájékozódási pontnak küld bennünket a világba. Ámen.

Nyiredy Maurus OSB, Balatonfüred-Kerektemplom

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Tihanyi Bencés Apátságprédikációidecemeber 26.

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
27

 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."