Regnum ChristiVégre itt az idő, vagy még mindig nem?Advent harmadik vasárnapja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
15

Tolnai Gyula, a Regnum Christi mozgalom tagja

Mt 11,2-11
Amikor János a börtönben Krisztus tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait és megkérdezte tőle: „Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?” Jézus ezt válaszolta nekik: „Menjetek, vigyétek hírül Jánosnak, amit hallotok és láttok: A vakok látnak, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak föltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az evangéliumot. Boldog, aki nem botránkozik meg bennem.” Amikor azok elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek: „Miért mentetek ki, mit akartatok látni a pusztában? Széltől lengetett nádat? Vagy mit akartatok látni, amikor kimentetek? Finom ruhákba öltözött embert? Íme, akik finom ruhákat hordanak, a királyok házaiban laknak. Vagy mit akartatok látni, amikor kimentetek? Prófétát? Igen, mondom nektek: prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről írva van: „Íme, elküldöm küldöttemet színed előtt, aki elkészíti előtted utadat”. Bizony, mondom nektek: asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál. De aki a legkisebb a mennyek országában, az nagyobb őnála.”

Bevezető ima: Istenem, Te a reménység Istene is vagy mindannyiunknak. Add meg nekünk, hogy soha el ne felejtsünk Téged, az egyetlen igaz remény forrását!

Kérés: A reménység mellett kérünk, hogy a türelem hatalmas ajándékát is add meg nekünk, különösen amikor nehéz kihívásokkal szembesülünk.

1. Mi kell ahhoz, hogy higgyünk? A próféták és Isten mindegyik küldötte szembesült a választott nép konokságával és hitetlenségével. Mintha semmi és senki nem lett volna elég hiteles számukra. Csak a legnagyobb és legsúlyosabb csapások ébresztették rá a népet, hogy egyedül Istent követve járnak igaz úton. Nem volt ez másként Jézus eljövetelekor sem. Fontos, hogy észrevegyük ezt, de még ennél is sokkal fontosabb, hogy mi ne essünk ugyanebbe a csapdába.

2. Kinek hiszünk? Ma is vannak közöttünk igaz és bölcs tanítók, tanúságtevők, sőt vértanúk is. Vannak, akik sorra tartják előadásaikat világszerte és mindenhol megosztják saját megtérésük vagy a bűnös élettől való csodás megmenekülésük történetét. Vannak vértanúk, akik keresztény hitükért az életüket is hajlandók feláldozni. Ismerjük egyáltalán az ő történeteiket? Szívesen hallgatjuk-e őket? Próbálunk-e erőt meríteni az ő sorsukból? Bizony, bölcsen tesszük, ha igen.

 3. Mit teszünk mi? S ha keresztény testvéreink bizonyságtételei meg is érintik a szívünket, vajon okoz-e ez változást bennünk? Mi is bátorságot merítünk-e testvéreink példájából és bátran hirdetjük az evangéliumot ott, ahol tehetjük? Ha nem, akkor gondoljunk arra, hogy ők értünk is vállalták a szenvedést, a mi igazi megtérésünkért.

Beszélgetés Krisztussal: Drága Jézusom, a Te egész életed egyetlen hatalmas szolgálat és áldozat volt, miértünk. Add, hogy ezt megértsük, és ha a legcsekélyebb módon is, de viszonozni tudjuk életünk során, legalább egyetlen alkalommal!

Elhatározás: Ezen a héten megteszek egyetlen olyan jócselekedetet, amelyet eddig még sohasem vállaltam.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imák ebben a kategóriában

Regnum ChristiKrisztus elkötelezett apostolaSzent Pál apostol megtérése

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
25

P. Walter Schu LC

Mk 16, 15-18
Azután ezt mondta nekik: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül; aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat, akik hisznek, ezek a jelek fogják kísérni: a nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek fel, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik; a betegekre teszik kezüket, és azok meggyógyulnak.”

Bevezető ima: Uram, tudod, milyen nagy szükségem van kegyelmedre ahhoz, hogy növekedjek a hitben. Tudod, hogy mennyire szükséges a Te jelenlétedben maradnom, hogy erősebben bízzak benned. Tudod, milyen nagy szükségem van szereteted megtapasztalására, hogy még bensőségesebben szeresselek.

Kérés: Segíts, Uram, Szent Pált követni és Országod elkötelezett apostolává válni!

1. Nagyszerű megbízatás Krisztustól. Krisztus feltámadt a holtak közül, és hamarosan felmegy a mennybe. A feltámadott Úr egy utolsó, nagyszerű megbízatást adott apostolainak: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” Ez a vers foglalja magába az „általános missziós parancsot”. Krisztus missziós parancsa az apostolokról követőikre, a Péter utódjával, a pápával közösségben lévő püspökökre hagyományozódik. Azonban ez a megbízatás ennél sokkal szélesebb körű. Így tanít a II. Vatikáni Zsinat: „Az Egyház arra született, hogy Krisztus országát szerte a földön elterjessze az Atyaisten dicsőségére, minden embert részesítsen a megváltásban és az üdvösségben… A titokzatos test minden, erre a célra irányuló tevékenysége apostolkodás, melyet minden tagja által különböző módokon gyakorol az Egyház, a keresztény hivatás ugyanis természete szerint apostoli hivatás is.” (Apostolicam Actuositatem, 2)

2. Szent Pál megtérése: a feltámadt Krisztus hatalma. Ki testesítené meg nemesebben és hősiesebben minden keresztény apostoli küldetését, mint Szent Pál, akinek megtérését a mai napon ünnepeljük? Hol szerezte meg Szent Pál a szükséges erőt ahhoz, hogy a hajótöréseket, az árulást, a megkövezéseket és a börtönt átvészelje, és Krisztus üzenetét elvigye minden népnek? Bár szenvedélyes farizeus és keresztényüldöző volt, Krisztus titokzatos és átformáló kegyelme által, mellyel a damaszkuszi úton találkozott, arra a szilárd meggyőződésre jutott, hogy a názáreti Jézus feltámadt a halálból, él, és egyesíti önmagát az Egyház tagjaival. Ez egy olyan igazság, melyet a Krisztussal való természetfeletti találkozásban tapasztalt meg, mely összetörte régi vallásos bizonyosságait, gondolkodásmódját, kulturális környezetét, fanatikus reakcióit és szűk látókörét, és személyiségének teljes átformálódását okozta. Egy új ember született, a krisztusi élet elkötelezett apostola, a misszió óriása, aki kész volt arra, hogy inkább meghaljon Uráért, minthogy akár a legkisebb dologban is elárulja Őt.

3. Én elköteleződtem már? Most már sok dicséretet hallottunk Pálról. Mi a helyzet velünk? Milyen mélyen vagyunk meggyőződve arról, hogy Krisztus tanúivá kell lennünk? Pál csak egy példa arra, hogy milyennek kell lennie minden kereszténynek – valaki, aki a feltámadott Krisztusba vetett hitének erejében, a Szentlélek által, hagyja magát átformálni, és Krisztus ügyében elköteleződött apostollá válik. Milyen kevés igazán elkötelezett apostolra lenne szükségünk ahhoz, hogy Krisztus nevét megismertessük minden néppel! Ne áltassuk magunkat: a kereszténység válsága ellenére nem keresztényből van hiány, hanem az elkötelezett keresztényből. Elköteleződünk végre?

Beszélgetés Krisztussal: Képes vagyok végre valóban elköteleződni, Uram? Köszönöm türelmedet. Köszönöm, hogy csendben vársz, anélkül, hogy szemrehányást tennél, míg sivatagom virágzásnak indul. Segíts másokkal türelmesnek lennem, hogy segítsek nekik, és bátorítsam őket, hogy együtt lelkes apostolaiddá váljunk.

Elhatározás: Ma megpróbálom Krisztus ügyét közvetíteni szavaim, imáim és áldozataim által.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum ChristiJézus kiválaszt engem Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
24

Mk. 3,13-19
Ezután fölment a hegyre, és magához hívta azokat, akiket akart. Azok hozzá mentek. Tizenkettőt rendelt, akiket apostoloknak nevezett, hogy vele legyenek, s hogy elküldje őket hirdetni az igét. Hatalmat adott nekik, hogy kiűzhessék az ördögöket. Ezt a tizenkettőt rendelte: Simont, akinek a Péter nevet adta, Jakabot, Zebedeus fiát, Jánost, Jakab testvérét, ezeket elnevezte Boanergesznek, vagyis a mennydörgés fiainak, Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét, Tamást, Jakabot, Alfeus fiát, Tádét, a kánai Simont és az iskarióti Júdást, aki később elárulta.

Bevezető ima: Uram, tudom, hogy arra hívtál engem, hogy a keresztségen keresztül osztozzam barátságodban. Bízom Egyházadban. Azért adtad ezt az intézményt, hogy segítségünkre legyen a megváltásban. Szeretlek Uram, mert Te előbb szerettél engem. Szeretlek Uram, mert arra hívsz, hogy barátod és apostolod legyek. Legyek bár bűnös ember tudom, hogy veled, Uram, nagy dolgokat vihetek végbe.

Kérés: Uram, kérlek, add meg számomra a kegyelmet, hogy halálom órájáig hűséges követőd lehessek!

1. Jézus mindazokat meghívta, akiket akart. Jézus úgy döntött, hogy szüksége van az emberek segítségére. Szüksége van ránk a világ evangelizálásában. Krisztus a maga nagyságában és erejében azt akarta, hogy az emberek segítsenek neki a megváltás művében. Az embereket be akarja vonni abba a munkába, hogy segítsenek másokkal megismertetni, megszerettetni, és szolgálni Őt. Jézus számít az ember szabad és felelős együttműködésére Isten terveinek megvalósításában. Annak ellenére, hogy az ember pusztán egy korlátozott lehetőségekkel bíró teremtmény, mégis elképesztő dolgokat képes véghezvinni, ha Istennel él és Istennek dolgozik.

2. Jézus a nevemen szólít. Jézus nem találomra választott ki az újraevangelizálás művében való munkára. Ő ismer engem jobban, mint én magamat, és arra hív, hogy vele legyek. Amikor nevemen szólít, szívem-lelkem legmélyét érinti. Leszáll lelkem legmélyére, és ott azonosul velem. Amikor nevemen szólít, azt szeretetből teszi: „Arra hív, hogy osztozzunk isteni életében” (Lumen Gentium 2.). Azért szólít a nevemen, mert tudja milyen nagyszerű az az ajándék, melyet meg akar osztani velem.

3. Jézus küldetést ad. „Elküldte őket, hogy tanítsanak, és kiűzzék a gonosz lelkeket” (Mk. 3: 14-15). Jézus nem pusztán arra hív, hogy a jelen életet élvezzem. Egy célra teremtett minket. Különleges hivatást adott, melyet csak én tudok teljesíteni. Helyettesíthetetlen vagyok, akiből több soha nem lesz még egy. A lehetőség, hogy Krisztus barátságában osztozhatok motiváló erő számomra, hogy tegyek valamit érte és vele. Krisztus szeretete meghív engem, és igent mond rám, hogy dolgozzam együtt az Úrral. Ki állhat ellen az együttműködésre szóló meghívásnak, amely ennyire nagyszerű; egy ajánlatnak, ami bár nagy kihívás, mégis ennyire kiteljesítő?

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Te azt kéred tőlem, hogy lépjek veled barátságra. Nevemen szólítottál, hogy a barátod legyek. Meghívtál, hogy segítsek neked a világ újra evangelizálásában. Segíteni akarok neked, és ki akarom venni a részemet ebből a munkából. Kérlek, adj erőt, hogy közel maradhassak hozzád, és képes legyek együttműködni veled ebben a nagyszerű vállalkozásban.

Elhatározás: Ma a hitről fogok beszélgetni valakivel.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum ChristiMegérinteni az UratÉvközi második hét – csütörtök

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
23

Mk 3, 7 -12
Jézus pedig tanítványaival együtt elment a tengerhez. Nagy sokaság követte őt Galileából, Júdeából, Jeruzsálemből, Idúmeából. Sőt a Jordánon túlról, valamint Tírusz és Szidon környékéről is nagy sokaság jött hozzá, mert hallották, hogy miket művelt. Tanítványaitól azt kérte, hogy egy bárka álljon készen számára a tömeg miatt, hogy ne szorongassák őt. Mivel azonban sokakat meggyógyított, mindazok, akik valami betegségben szenvedtek, ott tolongtak körülötte, hogy megérinthessék. A tisztátalan lelkek pedig, amikor meglátták, leborultak előtte és így kiáltoztak: „Te vagy az Isten Fia.” Ő azonban keményen rájuk parancsolt, hogy ne fedjék fel kilétét.

Bevezető ima: Uram, az ima ideje számomra a legfontosabb: a pillanat, ami után vágyódom, a táplálék, mely életben tart, a vigasz, mely erősít. Tudom, hogy Te működsz bennem, akkor is, ha nem érezlek téged, hisz sokszor nem vagyok abban a helyzetben, hogy észrevegyem jelenlétedet. Egész igyekezetemmel és teljes szívemmel imádkozom, nemcsak értelmemmel.

Kérés: Uram, segíts az ima idején megérinteni téged, ahogy a tömeg tette a tenger partján. Segíts megérintenem téged az Eucharisztiában, hogy jelenléted átformáljon!

1. Jézus félt? A mai evangélium előtti részben azt olvassuk, hogy Jézus elhallgattatta a farizeusokat. Azok annyira haragra gyúltak Jézus ellen, hogy a Heródes-pártiakkal eltervezték, hogy elveszejtik Őt. Jézus most visszavonult a zsinagógából a tengerpartra és a távoli földekre. Krisztus félt? Elrohant ellenségei elől? Aligha. Az Úr egyszerűen tudta, hogy még nem jött el az Ő órája. Ha eljön, tudatosan vállalni fogja, és elszántan Jeruzsálembe fog vonulni, hogy ott szenvedjen és haljon meg. Akik tényleg félnek, azok a tisztátalan lelkek. Felismerték, hogy Isten ki fogja nyilvánítani hatalmát Krisztus által, és rettegtek tőle. Isten Fia azért jött, hogy amit a Sátán ámításai által elvesztettünk, azt visszanyerje. Megadja nekem Krisztus hatalma, mely életemet kíséri, a bátorságot, amire szükségem van ahhoz, hogy minden helyzetben, ami ér, az Ő tanújaként lépjek fel?

2. Megérinteni az Urat. Ebben a mozgalmas evangéliumi jelenetben szükséget szenvedő emberek tolongtak Jézus körül. Zsidók és pogányok jöttek messzi tájakról, délről, Idúmeából, északról, Tíruszból és Szidonból, hogy egy pillanatra elcsípjék a Mestert, hogy néhány olyan szót halljanak tőle, amit előtte senkitől sem hallottak – hogy megérintsék Őt, és meggyógyuljanak betegségeikből. Ó, bárcsak mi is Krisztus idejében éltünk volna, hogy megérinthettük volna, és meggyógyíthatott volna szomorúságunkból, önzésünkből, szívfájdalmainkból, magányunkból és hazugságainkból, sőt fizikai betegségeinkből is! Jobban szerette Krisztus azokat az embereket, akik körülötte tolongtak a parton, mint minket? Nem. Lehetővé teszi, hogy könnyebben érinthessük meg, mint ők akkoriban – minden alkalommal, amikor az Eucharisztiában fogadjuk Őt. Miért nem gyógyulunk meg mégsem? A tanítványok így kérlelték egyszer az Urat: „Növeld bennünk a hitet!” Azt válaszolta nekik: „Ha akkora hitetek lesz is, mint egy mustármag…”

3. Krisztus személye ellenállhatatlan vonzerőt sugároz. Hogyan növelhetjük hitünket Krisztusban? Hogyan tapasztalhatjuk meg mi is személyének ellenállhatatlan vonzerejét, mint a tömeg Márk evangéliumában? Semmi sem tölti be életünket jobban, mint Krisztus személyének és századokon át megnyilvánuló ellenállhatatlan vonzerejének tanulmányozása. Egészen közel akarunk hozzá kerülni, és mélyen a lelkünkben tanulmányozni akarjuk emberi és isteni alakjának szépségét. Az Eucharisztiával együtt közelebb kerülhetünk Krisztushoz az imában és megérinthetjük Őt. Az ima az a szent pillanat, melyben kifejezhetjük szeretetünket; az ima életünk létcélja, apostoli munkánk ideálja, egész létezésünk táplálója.

Beszélgetés Krisztussal: Köszönöm, Uram, hogy ebben az elmélkedésben megengedted, hogy egy futó pillantást vessek rád. Segíts személyed vonzerejére egész életemmel válaszolni és soha meg nem tagadni téged!

Elhatározás: Meg fogom látogatni Krisztust az Oltáriszentségben, vagy lelki áldozást fogok végezni, hogy megköszönjem neki szeretetét, és tanulmányozzam isteni és emberi alakjának szépségét.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum ChristiAdd, hogy lássak!Boldog Batthyány Strattmann László családapa

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
22

P. Szász Csaba LC

Lk 18,35-43
Történt pedig, hogy amikor Jerikóhoz közeledett, egy vak ült az út szélén és kéregetett. Amikor hallotta az elvonuló tömeget, megkérdezte, hogy mi az. Megmondták neki, hogy a Názáreti Jézus megy arra. Erre felkiáltott: „Jézus, Dávid fia! Könyörülj rajtam!” Akik elöl mentek, ráparancsoltak, hogy hallgasson. De ő annál jobban kiáltozott: „Dávid fia! Könyörülj rajtam!” Erre Jézus megállt, és megparancsolta, hogy vezessék őt hozzá. Amikor odaért, megkérdezte tőle: „Mit akarsz, mit cselekedjem veled?” Az így szólt: „Uram! Hogy lássak!” Jézus azt mondta neki: „Láss! A hited megmentett téged.” Azonnal látott is, és követte őt, Istent magasztalva. Erre az egész tömeg, amely ezt látta, dicsőítette Istent.

Bevezető ima: Istenem, szükségem van rád. A mai világ viharaiban én is gyengének, törékenynek, esendőnek érzem magam. Nem látok tisztán. Hadd lássak a Te szemeiddel! Magamban élek. Hadd legyek szeretetednek eszköze! Erősíts engem a hit, remény és a szeretet kegyelmeiben, hogy ebben az elmélkedésben szívből jövő, őszinte szeretettel tudjak beszélgetni veled.

Kérés: Uram, hadd lássak! Tégy engem szereteted eszközévé!

1. A néma gyereknek anyja sem érti szavát. A jerikói vaknak volt egy nyilvánvaló problémája: nem látott. Ez a szerencsétlen ember, amikor érezte gyógyulása lehetőségének közeledtét, nem maradt tétlenül és nem zárkózott be a saját nehézségeinek lehangoló zeg-zugába. Felkiáltott: "Jézus, Dávid fia! Könyörülj rajtam!” És ha ez nem lett volna eléggé hangos, még megpótolta egy kis hangerővel. Nem érdekelte őt a tömeg véleménye, az emberek önző magatartása, akik csak arra vágytak, hogy kényelmesen hallgathassák Jézus építő szavait. A vak megértette, hogy Jézus mindenkié, tehát, az övé is. – Nemde sokszor úgy érzi az ember, hogy a nehézségeiben egyedül marad, s Isten is csak a távolból figyeli szenvedését. „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” (Mk 15,34) - ezek Jézus szavai. Ő is megtapasztalta a magányosságot. Ott volt keresztjénél édesanyja, szeretett tanítványa, és nagy tömeg figyelte életének utolsó pillanatait. Mégis egyedül volt. A halál árnyékának sötét völgyéből felkiáltott ahhoz, aki képes volt Őt megmenteni: Atyjához (vö. Zsid 5,7). Az Atya meghallgatta Őt és felmagasztalta minden élő fölé, még ha előbb meg is kellett tapasztalja a halált. – Igen, mi sem vagyunk egyedül, mert Krisztus ott szenved velünk. Emeljük fel szemünket és fedezzük fel a keresztény ember hivatásának szépségét: Krisztussal egyesülni itt a földön, hogy részben már most, majdan pedig teljesen részesei lehessünk mennyei dicsőségének is. Isten szeret minket, s ezért tisztítja, csiszolja, fényezi lelkünket. Isten Fiának képmását, tükörképét akarja bennünk felfedezni. – Kiáltsunk fel mi is az Úrhoz, ne egyszer, hanem többször és egyre jobban, mert Ő nincs távol! Ott sétál el mellettünk és figyel, nem csúszik-e ki ajkunkon egy kérő szó. Ha nem fordulunk Atyánkhoz gyermeki lelkülettel, akkor nem érti meg szavunkat, mert Ő nem beszéli az önző, saját gőgjébe zárkózott lélek nyelvét. "Jézus, Dávid fia! Könyörülj rajtam!”

 2.  Jézus megparancsolta, hogy a vakot vezessék Hozzá. Jézus mások segítségéhez folyamodott. Nem, mintha Ő nem tudott volna odamenni a vakhoz, hiszen csak egy pár méterre lehetett tőle, hanem inkább azért, mert másokat is részesíteni akart szeretetének tetteiben. – Ma is kiválasztott személyek által szól hozzánk: egyeseket (a püspököket, az apostolutódokat) a papi hivatásra, másokat világi pályára hív... Mindenki a maga módján az Egyházat és az emberiséget hivatott szolgálni. Boldog Batthyány Strattmann László erre a hívásra felelt, mikor életét a betegek gyógyítására szentelte. Mondhatjuk, hogy ő lett Krisztus gyógyító keze, amely megérintette a jerikói vak szemeit. Sok vaknak visszaadta szeme világát, de még több embernek visszaadta lelki látását. Egyeseket megerősített hitükben, másokat buzdított reményükben, s mindenkit egyaránt szeretett. Ez volt Boldog László legnagyobb érdeme. – Mi is megtanulhatjuk tőle, hogy a másik személy testi-anyagi szükségeit szolgálva segítsünk embertársaink lelki életének épülésében. Krisztus számít ránk. Krisztus vár ránk.

3. „Azonnal látott is, és követte őt, Istent magasztalva.” A jerikói vak gyógyulása után követte Jézust. El lehet képzelni, hogyan csodálkozott a virágok színein, a fák nagyságán, a vele együtt örülő emberek mosolyán. Egyszerűen minden új volt, minden megragadta a figyelmét. Ami még érdekesebb volt ezeknél, az az a tény, hogy mindezért Istent dicsőítette. Ennek láttán, bizonyára Isten is örvendett, mert az emberek között talált egy ilyen tiszta és istenfélő lelket. – Isten velünk is meg van elégedve? Vagy talán még mindig magunknak élünk? Ha Isten kedvében akarunk járni, akkor a jerikói vak, vagy pedig Boldog Batthyány Strattmann László példája szerint, mi is vezessük embertársainkat Istenhez, hogy velünk együtt ők is Istent dicsőítsék. Elég, ha Istent szeretjük teljes szívünkkel, mert így mások is meglátják Isten jóságát és dicsőségének fényességét a mindennapi életünk tükrében. Életszentségre törekedve adjuk vissza embertársaink lelki szemének világát!

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, Te szeretsz engem. Tudom, hogy mindig velem vagy, még akkor is, ha én ezt személyesen nem érzem. ,,Dávid fia! Könyörülj rajtam!” Látni szeretnék, hogy téged dicsőítve másokat is hozzád vezessek.

Elhatározás: A nap folyamán minden jóért hálát adok Istennek, s ha valami rossz történne velem, akkor Jézushoz folyamodok a szentséglátogatásban, vagy egy lelki áldozással, bízva abban, hogy Ő tud segíteni rajtam. – Legalább egyszer én is segíteni fogok másoknak.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum ChristiAz emberiség szörnyű szükségbenSzent Ágnes szűz és vértanú

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
21

Mk 2, 23-28
Történt ismét, hogy mikor szombaton a vetések közt járt, tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat. A farizeusok azt mondták neki: „Nézd, azt csinálják szombaton, amit nem szabad.” Ő így felelt nekik: „Sohasem olvastátok, mit cselekedett Dávid, amikor szükséget szenvedett, és éhezett ő, és akik vele voltak? Hogyan ment be az Isten házába Abjatár főpap idejében, és evett a kitett kenyerekből, amelyeket nem szabad másnak megenni, csak a papoknak, és adott a vele lévőknek is?” Aztán hozzátette: „A szombat lett az emberért, és nem az ember a szombatért. Ezért az Emberfia ura a szombatnak is.”

Bevezető ima: Uram, ennek a napnak ez a legfontosabb pillanata. Egyedül vagyok, csak veled ebben a szívtől szívig érő beszélgetésben. Ki vagyok én, hogy Te ezt az időt velem akarod tölteni, hogy lelkembe akarsz áradni? Milyen öröm, milyen tisztelet, milyen csodálatos dolog, hogy egy olyan királyt követhetek, mint amilyen Te vagy!

Kérés: Uram, segíts imádkoznom azokért, akik engem üldöznek, és segíts megnyernem őket az evangélium iránti szeretet által, ahogyan Te is tetted.

1. Szombaton tilos. Mennyire szüksége volt az emberiségnek egy megmentőre! A zsidók voltak Isten választott népe; Isten maga nyilatkoztatta ki nekik magát az Ószövetségben. A farizeusok voltak a zsidó nép vallásos vezetői. Azonban olyan mélyre ásták Isten törvényét az emberek által kitalált előírások alá, hogy éhes férfiaknak tilos volt szombaton kalászt tépkedni és enni belőle. A törvény öncélúvá vált és fontosabb lett, mint az emberek szüksége. Hogy tudott így az emberiség akkoriban az üdvösség igaz útján járni anélkül, hogy reménytelenül belegabalyodott volna a hamis rituálékba és önkényes előírásokba? Isten Fia, az Atya örök Igéje kiüresítette önmagát, hogy emberré legyen és elhozza az igazság teljességét. De Krisztus sokkal többet hozott az isteni kinyilatkoztatás teljességénél. Erőt adott, hogy a bennünk működő kegyelmi élete által megéljük ezt az igazságot saját életünkben.

2. Az ellenségeket megnyerni az igazságnak. Krisztus helyében hogyan reagáltunk volna a farizeusok felvetésére? Lehet, hogy lenyűgöző fellépésük miatt alábbadtunk volna. Lehet, hogy összeszedtük volna minden bátorságunkat, és figyelmen kívül hagyva hajthatatlanságukat válaszra sem méltattuk volna őket. Krisztus ugyanakkor kinyilatkoztatta itt bátorságát és szívjóságát; megpróbálta megnyerni őket. Az Írásokat hozta elő, melyben hisznek, és 1Sám 21, 1-6-ot idézte. Dávid és emberei Saul elől menekültek, és megették a szent kovásztalan kenyereket: 12 cipót, amit minden reggel a templomban a Szentek Szentjében az asztalra tettek, hogy ezzel hódoljon Izrael 12 törzse az Úrnak. Az előző nap kenyerei a levita papoknak voltak fenntartva. Krisztus olyan módon akarta elmagyarázni a farizeusoknak, amit el tudnak fogadni, hogy eltávolodtak az igaz hittől, melyben még az Isten és a felebarát iránti szeretet fontosabb volt minden más előírásnál. Krisztus az igaz hit természetét állította a középpontba, és egy nagyszabású mondatban megmutatta a farizeusok tévedését: „A szombat van az emberért, és nem az ember a szombatért.”

3. Ura a szombatnak. Krisztus nem állt meg az igaz hit céljának és természetének kinyilatkoztatásánál. Egy bátor kijelentést tett, mely minden bizonnyal elnémította a farizeusokat, és amitől elkerekedett a tanítványok szeme: „Az Emberfia ura a szombatnak.” Krisztus félreérthetetlenül elmagyarázta, hogy saját hatalma és Istennek a hatalma – aki a szombatot pihenőnappá tette a teremtés kezdetén – egy és ugyanaz. Krisztus nem kevesebbet kért a farizeusoktól, mint hogy isteni személyét a hit által elismerjék. Szíve vágyik arra, hogy megmentse őket. Krisztus feltétel nélkül mindenkit meg akar menteni, aki találkozik vele, még az ellenségeit is. Visszatükröz valamit Krisztus bátorságából és szeretetéből a lelkek megmentésére irányuló igyekezetem, amikor ellentmondást tapasztalok?

Beszélgetés Krisztussal: Köszönöm Neked, Uram, hogy emberré lettél, hogy megments minket szörnyű szükségünkből. Köszönöm szeretetedet, mely még az ellenségekhez is odafordul, hogy megnyerje őket az új élet számára. Segíts nekem úgy szeretni, ahogy Te szeretsz! Segíts felismernem egyetlen lélek értékét is!

Elhatározás: Imádkozni fogok, és áldozatot fogok hozni valakiért, aki üldözi az Egyházat. El akarom felejteni magam és megtalálni a módot, hogy megnyerjem ezeket az embereket is az igazságnak.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum ChristiA vőlegény új örömeÉvközi második hét – hétfő

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
20

Mk, 2, 18-22
János tanítványai és a farizeusok böjtöltek. Odajöttek néhányan, és megkérdezték Jézustól: „Miért böjtölnek János és a farizeusok tanítványai, a Te tanítványaid pedig nem böjtölnek?” Jézus így felelt: „Vajon böjtölhet-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Amíg náluk van a vőlegény, nem böjtölhetnek. Eljönnek azonban napok, amikor elveszik tőlük a vőlegényt: Akkor majd böjtölnek, azon a napon. Senki sem varr régi ruhára nyers szövetből foltot, mert elszakítja az ép részt is. És a szakadás még nagyobb lesz. Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, különben a bor szétszakítja a tömlőket, és kiömlik, a tömlők is tönkremennek. Az új bor új tömlőkbe való.”

Bevezető ima: Jézus, mily nagy öröm és ajándék számomra, hogy ismét együtt lehetek veled! Szeretnélek egyre mélyebben megismerni. Szeretnék szilárdabban remélni benned. Nagyobb állhatatossággal szeretnélek szeretni a mindennapjaimban. Egyedül Te adhatod meg nekem ezt az ajándékot. Egyedül Te tehetsz engem Országod bátor és boldog apostolává.

Kérés: Uram, segíts megélni ezt az új örömöt, melyet mindenkinek oda akarsz ajándékozni, aki téged követ és kész arra, hogy hordozza veled keresztjét, sőt hagyja magát keresztre szegezni veled.

1. A vőlegény öröme. Az Ószövetség prófétái, különösen Ozeás és Izajás házassághoz hasonlítja Izrael és Isten kapcsolatát. Izrael a menyasszony, aki gyakran hűtlen, és Jahve a vőlegény. Ha Krisztus magát vőlegénynek mondja, akkor olyan címet vesz igénybe, mely egyedül Isten számára van fenntartva. Ezáltal jut kifejezésre, hogy Jézus sokkal több volt, mint egy egyszerű rabbi. Milyen élmény jut eszünkbe egy vőlegényről és egy lakodalomról? Az öröm! „Bár igaz az, hogy a kereszt egy igazi keresztény életből sosem hiányozhat, az is igaz, hogy Isten, akivel a kereszten találkozunk, ugyanaz az Isten, aki az eget és a földet alkotta, az óceánokat és a hegyeket, a nevetést, a napfényt és minden földi szépséget.” /John Bartunek LC: A jobbik rész, 365. o./. Krisztus azért jött, hogy örömöt adjon nekünk, olyan örömöt, mely az örökkévalóságig kitart.

2. Kell a keresztényeknek böjtölni? Krisztus azt mondja, hogy a tanítványai böjtölni fognak akkor, amikor elveszik tőlük a vőlegényt. Márk evangéliumában ez az első utalás az eljövendő passióra. A böjt egy módja annak, hogy Krisztus szenvedéséből részt vállaljunk. A böjt, az áldozat és az önmegtagadás cselekedetei is eszközök arra, hogy a földi javakhoz való kötődésünktől feloldjanak, és szorosabban kössenek Krisztushoz. A böjt tudatosítja bennünk, hogy milyen nagy szükségünk van Krisztusra. Azonban a Krisztus keresztjéből való részesedés e módja nem vezethet oda, hogy ilyenekkel bosszantsuk azokat, akik követni akarják Krisztust. „Néhány keresztény azt a benyomást kelti, hogy Krisztus követése sótlan dolog, vagy, hogy a keresztény élet kemény szenvedésekből és unalmas kötelességekből áll. Örömtelen, komor, unalmas. Nem csoda, hogy a barátaik olyan távol tartják magukat a kereszténységtől, amennyire csak lehet! … Ha Krisztussal való barátságunk nem telítődik ragályos lelkesedéssel, akkor valószínűleg közönyös barátok vagyunk” /John Bartunek LC: A jobbik rész, 365. o./.

3. „Nézd, mindent megújítok”. A passió c. mozifilm a kinyilatkoztatásnak e mondatát adja Krisztus szájába a Golgota felé vezető úton, amikor édesanyjával, Máriával találkozik. Krisztus keresztje, a szűk kapu egy gyökeresen új életúthoz vezet. Túlcsorduló örömöt hoz, új erőt, belső békét. A kegyelem életének új bora, melyet Krisztus a követőiért tölt, nemcsak életük milyenségét kell, hogy megváltoztassa, hanem belső magatartásukat és gondolkodásmódjukat is. Avilai Szent Teréz mondta egyszer: „Egy szent, aki szomorú, az egy igazán szomorú szent.” Életemnek milyen akadályait kell átlépnem ahhoz, hogy Krisztust nagyobb örömmel kövessem, és ezt az örömöt mások felé is sugározzam?

Beszélgetés Krisztussal: Köszönöm neked, Uram, az új életet, melyet Te hoztál el nekem, kegyelmed saját isteni életét bennem és azokban, akik téged követnek. Segíts megosztanom ezt az örömöt másokkal. Vágyom arra, hogy örömöd igazi apostola legyek.

Elhatározás: Úgy fogok élni a mai napon, hogy elfelejtem magamat, és egyedül azon fáradozom, hogy a körülöttem lévő embereket boldoggá tegyem.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."