Napi Igeés Gondolat

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
11

Saul pedig egyetértett István megölésével. Azon a napon nagy üldözés kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szétszóródtak Júdea és Samária területén. (ApCsel 8,1)

Az üldözések következményekkel jártak. Szétszóródtak a tanítványok. Ez létszámbeli csökkenéshez, hitbeli meggyengüléshez, de akár a keresztyénség megszűnéséhez is vezethetett volna. Ha a hitet elnyomja a félelem, ha Krisztus helyett önmagukra és a körülményeikre, a fenyegetettségre néznek. De nem így tettek. A tanítványokat már nem a félelem, hanem az erő, a szeretet, a józanság Lelke vezette. Már nem önmagukra néztek, hanem hatalmas Megváltójukra, az Úr Jézus Krisztusra, aki rájuk bízta a nagy feladatot, hogy menjenek el szerte a világba és tegyenek tanítvánnyá minden népet. Tudták, hogy a feladatuk a Jézusról való tanúskodás Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, sőt a föld végső határában is. (ApCsel 1:8) S meg is tették. A szétszóródás ellenére is. Vajon mi mennyire tanúskodunk Jézusba vetett hitünkről? (Katona Béla)

*****************************************************

Imádság:

Uram! A nehézségek között is szeretnék kitartani melletted és képviselni téged. Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Bármi fog történni veled, körülötted, ne feledkezz meg róla, hogy higgy a te Istenedben!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imák ebben a kategóriában

Napi Igeés GondolatÁszá 6.

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
17

Abban az időben elment Hanání látó Ászához, Júda királyához, és ezt mondta neki: Mivel Arám királyára támaszkodtál, nem pedig Istenedre, az ÚRra, ezért csúszott ki a kezedből Arám királyának a hadserege. Ászá azonban bosszús lett a látóra, és kalodába záratta, olyan dühös lett rá emiatt. Sőt akkoriban Ászá a nép közül is bántalmazott egyeseket. (2Krón 16,7.10)

Sajnos, Ászá élete végén elhajolt az Úrtól, bizodalmát emberekbe helyezte, az őt figyelmeztető prófétát börtönbe vetette, és a nép közül sokakat megnyomorított. Betegségében is nem az Urat, hanem az orvosokat kereste. Ami oly szépen indult, rosszul fejeződött be. Nem véletlen mondja a Szentírás, hogy legyünk állhatatosak, maradjunk meg mindvégig a hitben, legyünk hűek mindhalálig Istenhez. Legyen az életünk ne csak egy ideig, hanem mindvégig áldott!

Ki Istenének átad mindent, Bizalmát csak belé veti.

Azt csudaképpen őrzi itt lent, Ínség, baj közt is élteti.

Ki mindent szent kezébe tett, Az nem fövényre épített.

 

Csak légy egy kissé áldott csendben: Magadban békességre lelsz.

Az Úr-rendelte kegyelemben Örök, bölcs célnak megfelelsz.

Ki elválasztá életünk, Jól tudja, hogy mi kell nekünk.

 

Zengj hát az Úrnak, s járd az utat, Mit éppen néked Ő adott.

A mennyből gazdag áldást juttat, S majd Jézus ád szép új napot.

Ki Benne bízik és remél, Az mindörökké Véle él. (Református Énekeskönyv 274. dicséret)

(Prókai Árpád)

*****************************************************

Imádság:

Segíts mindvégig rád tekintenem Uram! Mindent neked köszönhetek, miért is gondolnám másképp?! Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Ha magadat teljesen legyőzöd, a többi fölött könnyen győzedelmeskedsz. A magunk legyőzése ugyanis az igazán teljes diadal.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés GondolatÁszá 5.

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
16

Ászá és hadinépe pedig egészen Gerárig üldözte őket. Elestek az etiópok, senki sem maradt életben közülük, mert összetörtek az ÚR és az ő serege előtt. A júdaiak igen sok zsákmányt ejtettek. Megvertek Gerár környékén minden várost, mert az ÚRtól való rettegés fogta el azokat. Kifosztottak minden várost, mert sok zsákmány volt bennük. (2Krón 14,12-13)

Ászá imádságát meghallgatja Isten. Az ég nem marad zárva. Azt olvassuk, hogy az ellenség menekülni kezd. Júda fiai üldözőbe veszik őket és megsemmisítő csapást mérnek rájuk. Az Úr nagy győzelmet ad népének és még zsákmányt is szereznek és úgy térnek vissza Jeruzsálembe.

Áldott legyen az Isten a mi meghallgatott imádságainkért is, amikor nehéz helyzetekben, próbákban kimenekedést adott. Lehetnek olyan imádságaink is, amikre Isten nem úgy válaszol, ahogy mi azt elképzeltük. Imádkozunk valaki gyógyulásáért és annak állapota egyre rosszabbra fordul, imádkozunk gyermekünk megtéréséért és ő még inkább halad előre a bűn útján. Mi hisszük, hogy Isten ilyenkor is meghallgatja imádságainkat, de másképpen végzett, mint ahogy mi azt elképzeltük. Ilyenkor az a győzelem, hogy ezt el tudjuk fogadni és tudunk, ha kell tovább is várni.

Azt azonban tudjuk, hogy Isten a legnagyobb és legfélelmetesebb ellenséget, a halált legyőzte, annak már nem lehet hatalma felettünk. A biológiai halálon át kell mennünk, de a lelki halálon már nem, attól megszabadított minket Jézus Krisztus. Nekünk Benne kell hinnünk, Vele és Általa mindenben diadalmaskodhatunk. (Prókai Árpád)

*****************************************************

Imádság:

Uram! Erős, hatalmas, győztes Úr vagy. Győzz az életemben is, a bűneim, az ellenségeim fölött is. Köszönöm, hogy a legfélelmetesebb ellenségemet, a halált már legyőzted. Békével tekinthetek előre, neked köszönhetően. Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Nagy erő kell ahhoz, hogy az ember a küzdelemben megálljon, de még nagyobb, hogy a győzelem mámorában el ne essék. (Spurgeon)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés GondolatÁszá 4.

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
15

Kivonult ellenük az etióp Zerah egymilliós haderővel és háromszáz harci kocsival, és megérkezett Márésá alá. Ászá is kivonult ellene, és csatarendbe álltak a Cefatá-völgyben Márésánál. Akkor Ászá így kiáltott Istenéhez, az ÚRhoz: URam, neked nem nehéz megsegíteni az erőtlent a sokasággal szemben! Segíts meg bennünket, URunk, Istenünk, mert rád támaszkodunk, és a te nevedben vonultunk e tömeg ellen! URam, te vagy a mi Istenünk, mutasd meg, hogy ember nem tehet ellened semmit! És megverte az ÚR az etiópokat Ászá és Júda előtt. (2Krón 14,8-11)

Sajnos, hogy a békességnek hamar vége szakadt, mert az ellenség nem alszik. Egy bizonyos Zérah jön ellenük, nem tudjuk pontosan, hogy ki is lehetett ő, egyesek Etiópiára, mások Felső-Egyiptomra gondolnak. Az is lehet, hogy ő nomád, beduin törzsek vezére volt. Az összeütközés elkerülhetetlennek tűnik. Mit lehet tenni egy ilyen helyzetben? Emberileg kétségbe kellene esni, fel kellene adni a reményt, de mivel Ászá Isten gyermeke ő az imádság útját választja. Ő is, mint olyan sokan mások is elődei közül leborul Isten előtt és segítségért esedezik. Ő nem csak népének parancsolta, hogy az Urat keressék, hanem maga is ezt teszi. Ebben is szép példát ad nekünk.

Mert a hívő ember leghatalmasabb fegyvere ma is az imádság. Mi is mindig és minden helyzetben használhatjuk ezt az áldott eszközt. A lehetetlen és reménytelen helyzeteinket Isten elé vihetjük. Bízhatunk abban, hogy Ő tud segíteni. (Prókai Árpád)

*****************************************************

Imádság:

Áldott légyen a nagy Úr Isten,  

Ki meghallgata kérésemben!     

Az Úr énnékem erősségem,       

Én paizsom és segedelmem;      

Örvend szívem és énekben        

Dicsérem őtet szüntelen. (Református Énekeskönyv 28. zsoltár 5. vers)

 

***************************************************************

A nap gondolata:

Miről beszélj Istennek, ha ki szeretnéd mutatni a szereteted? Mindenről, amiről a legjobb barátodnak is: a reményeidről, a félelmeidről, az álmaidról, az aggodalmaidról, azokról a dolgokról, amikért hálás vagy, és azokról, amiket szégyellsz, a céljaidról, az ambícióidról, a fájdalmadról, a szükségeidről - életed minden részletéről.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés GondolatÁszá 3.

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
14

Ezt mondta a júdaiaknak: Építsük ki ezeket a városokat, vegyük őket körül fallal, lássuk el tornyokkal, kapukkal és zárakkal, amíg a mienk az ország, mert kerestük Istenünket, az URat, és ő nyugalmat adott nekünk mindenfelől. El is végezték sikeresen az építkezést. (2Krón 14,6)

Ászá nagyon sokat épített. Ötször is írja a Szentírás, hogy épített városokat, erődítményeket, tornyokat. És megerősítette a már meglevő építményeket. Hogyan volt ez lehetséges? Hát úgy, hogy béke és nyugalom volt az országban. Tíz éven át nem volt háború és ez abban az időben nagy dolog volt. Milyen hálásnak kell mi is legyünk, hogy már évtizedek óta nem volt háború ezen a vidéken, hogy békében és nyugalomban élhetünk. Az ilyen időt jó kihasználni a külső és belső építkezésre egyaránt. Mekkora áldás, hogy annyi templom és gyülekezeti ház épülhetett az utóbbi három évtized alatt, hogy annyi evangélizáció, táborozás lehetett, amelyek mind-mind a gyülekezet építését szolgálják. Imádkozzunk, hogy maradhasson meg a békesség és nyugalom, hogy még inkább épülhessünk és gyarapodhassunk.

 (Prókai Árpád)

*****************************************************

Imádság:

Adj békét a mi időnkben, Úristen téged kérünk. Hisz rajtad kívül más nincsen, Ki síkra szállna értünk, Egyedül te, örök Isten.

 

Adj békét a mi időnkben, Úristen, téged várunk. Te segíts dolgos békében Hűségesen szolgálnunk. Áldd meg hazánk, áldd meg népünk!

 

Adj békét a mi időnkben! Adj békességet nékünk, Mindenütt: házban és szívben! Jézus nevében kérünk. Így hallgass meg minket, ámen! (Evangélikus Énekeskönyv 291. dicséret)

***************************************************************

A nap gondolata:

Bizonyosságunk és békességünk forrása az, hogy az események lényegét illetően végül is minden úgy alakul, ahogy az Úrnak tetszik. Ez az egyetlen esélyünk, ami ugyanis az Úrnak tetszik, az nekünk is maradandóan jó lesz.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés GondolatÁszá 2.

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
13

Épített Júdában erődített városokat, mert béke volt az országban. Nem viseltek ellene háborút azokban az években, mert nyugalmat adott neki az ÚR. (2Krón 14,5)

Júdában sok magaslat volt, ahol a pogány istenségeket imádták, nekik mutattak be áldozatokat. Ászá ezeket romboltatta le, mert ő tudta, hogy az igaz Isten nem tűr maga mellett utálatos bálványokat. Nekünk, hála Istennek már megreformált istentiszteletünk van, aminek Isten igéje és annak hirdetése van a középpontjában, de vajon nem szorul-e megtisztításra az életünk istentisztelete? Vajon nincsenek-e „házi” bálványaink, amelyek nagyra nőttek az életünkben? Ne gondoljuk, hogy nekünk nincs már miből megtisztulnunk, ha nem látjuk, akkor kérjük az Urat, hogy Ő mutassa meg azt, ami bálvánnyá nőtt az életünkben.

Hát pironkodjanak, kik bálványt imádnak,

És tisztelnek képeket, mikre vetik szívüket!

Ti minden istenek: Őtet tiszteljétek, állván széke előtt,

Kit a Sion hallott, és örül e hírnek.

 

Ti Istent szeretők, gonoszt gyűlöljetek,

Hogy részetek ne légyen hamis cselekedetben.

Mert az ő szolgáit, megmenti híveit a gonosz kezéből;

Ő nagy erejéből megtartja népeit. (Református Énekeskönyv 97. zsoltár 4 – 5. vers.)

(Prókai Árpád)

*****************************************************

Imádság:

Bálványaimra Te mutass rá Uram! Légy Te, csak Te életem Ura és vezére! Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Ha nem csupán az számít nekünk, hogy mit szólnak az emberek az életünkhöz, akkor nem elég hallani, olvasni Jézus szavát. Szükséges ráépíteni, vagyis engedni az ő szavának, életemet a szavához igazítani.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés GondolatÁszá 1.

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
12

Ászá azt tette, amit jónak és helyesnek lát Istene, az ÚR. Eltávolíttatta az idegen oltárokat és az áldozóhalmokat, összetörette a szent oszlopokat és kivágatta a szent fákat. A júdaiaknak pedig megparancsolta, hogy őseik Istenét, az URat keressék, és teljesítsék a törvényt és a parancsolatokat. Eltávolította Júda összes városából az áldozóhalmokat és a tömjénező oltárokat, és uralkodása alatt béke volt az országban. (2Krón 14,1-4)

Az államfőknek, királyoknak, minisztereknek nagy a felelősségük. Sokszor nagyon fontos döntéseket kell, hogy hozzanak, amitől emberek millióinak élete függ. A Biblia is rendszeresen tudósít az ilyen emberek életéről, nem idegen tőle a közélet, a politika. Isten komolyan veszi azt a világot, társadalmat, amiben élünk, dolgozunk.

Így találkozunk Ászával is, aki nagyon hosszú ideig, negyvenegy esztendőn át uralkodott. Ászá Roboám unokája volt. Mit mond el róla a Szentírás? Szép bizonyságtételt olvasunk róla, hogy azt tette, ami jó és igaz volt az Úr előtt. Ez azt jelentette, hogy Isten parancsolataiban járt és nem volt megalkuvó a bálványokkal szemben. Két dolgot mond el róla az ige. Az első, hogy megparancsolta Júdának, hogy az Urat, az ő atyáik Istenét keressék, és hogy cselekedjék az Isten parancsolatait. Ez nagy dolog. Nem azt mondja a népnek, amit manapság szoktak mondani: a hit, a vallás az egy magánügy, abba senkinek se lehet beleszólása. Áldott az a nép, aki az államfőjétől, miniszterétől, vezetőitől ilyeneket hall. Az Urat keresni mindenekelőtt azt jelentette, hogy szeressék az Úr házát, a templomot, hogy kutassák az Írásokat. Ez ma is a legfontosabb. (Prókai Árpád)

*****************************************************

Imádság:

Uram! A veled való kapcsolatból élő vezetőkért imádkozom, hogy minél többen lehessenek ország- és világszerte és ez meglátsszon döntéseiken, előterjesztéseiken, megszólalásaikon is. Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Isten hozzád is szólni fog, ha rászánod az időt arra, hogy figyelj rá.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."