Az IgeMellettIzráel elfelejtette alkotóját…

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
02

(14) „Izráel elfelejtette alkotóját…” (Hóseás 8)

– Izráel hűtlensége Istene iránt, két területen mutatkozott meg: az istentiszteletben és a közéletben. Izráel hűtlenségének az az oka, hogy Izráel elfelejtette alkotóját (14). Isten nélkül szétesik az élet!

 Isten népének hűtlensége az Isten tiszteletében úgy mutatkozott meg, hogy I. Jeroboám király egy borjút állíttatott fel a bételi szentélyben. Az ember igénye az, hogy látni akarja az Istent, konkrétan tapasztalni akarja az Ő segítő tetteit, biztató jelenlétét. Ezért az ember mindig bálványokat gyárt, amibe belekapaszkodhat, mintha Istenbe kapaszkodna… Nincs ennél veszélyesebb tévelygés, mert így igazolunk teológiailag vállalkozói sikert, látványos karriert, pénzt, hatalmat, befolyást, mint Isten áldását. Pedig ezeknek mindig e-világi, gyarló ára van. Valójában az aranyborjút tettük az Isten helyébe. Most legszívesebben árnyalnám a gondolatot, hogy megmagyarázzam: lehet a siker is Isten áldása, ahogy eleink ezt tanították. Mégis, ki kell mondani: igen ritkán lesz azzá, inkább eltávolít az Úrtól. A bálványt ízzé és porrá zúzza az Isten, mert elfoglalta az Úr első helyét az életünkben (5–6).

– A közéletben ez a hűtlenség országon belül és kívül is megmutatkozott. Egymást kaszabolták le a királyok Izráelben; – káosz, hatalmi válság alakult ki, mert nem az Úrtól kérték és kapták a királyokat (4). Közben Isten népe más idegen népektől várt segítséget, ahelyett, hogy az Úrhoz fordult volna. Olyan ez a hűtlenség, mint a kóborló vadszamár céltalan és szánalmas tévelygése (8–9).

1Timóteus 4

116. zsoltár

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imák ebben a kategóriában

Az IgeMellettNEM TŰRÖM EGYÜTT A BŰNT ÉS ÜNNEPLÉST!

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
10

(13) „NEM TŰRÖM EGYÜTT A BŰNT ÉS ÜNNEPLÉST!” (ÉZSAIÁS 1,10–17)

AZ ISTENTISZTELET FOLYTATÓDHAT-E AZ ÉLET ISTENTISZTELETÉBEN?

– 1. A próféta azt hangsúlyozza, hogy az istentisztelet, az Úr előtti ünnepek csak akkor kedvesek az Istennek (10–15), ha azok megszentelik a hétköznapokat, vagyis kihatnak az egymáshoz való viszonyainkra: megtisztulunk, eldobjuk a rosszat és tesszük az Istennek kedves jót, igazat, nem bántjuk egymást, távol kerül tőlünk minden erőszak, miközben oltalommal vesszük körül a rászorulót (16–17).

– 2. Kezdettől fogva (2Mózes 20,1–17), Jézus Krisztuson át (Máté 22,36–40), egészen az apostolig (Róma 12,1–2) ez az Isten egyértelmű akarata: az Isten- és emberszeretet egysége. Nyomorúságunk az a bűnös kényszer, hogy csak önmagunknak éljünk, ezért mindig oda kell menekülnünk az Úrhoz, hogy az Ő erejével felhatalmazva tudjuk észrevenni a másik embert, a közvetlen közelünkben, a ránk bízottak között.

– 3. Érdemes lenne végiggondolni, hogy mennyire elválik egymástól: hit és élet! Mennyi konfliktus és szeretetlenség terhel bennünket is, Isten népét? Ha saját köreinkben sem tudunk szeretni, hogyan tudnánk Krisztus szeretetét képviselni egy erőszakos, irgalmatlan, erkölcstelen világban? (10) Van-e erőnk és felhatalmazásunk a krisztusi szeretet kockázatát vállalni egy olyan világban, ahol az állatokhoz hasonlóan, látszólag az erősebb a győztes és túlélő?

– 4. Sok itt még a kérdés! De az Igéből következő isteni akarat és parancs egyértelmű. Kell az istentisztelet, kell az ünnep, hogy legalább arra rádöbbenjünk, milyen fogyatékos és ellentmondásos az életünk. A „templombajárás” soha nem lesz üres szokássá, mert ott mindig cselekszik az Úr! De nekünk megváltás kell, Jézus Krisztus kell! Az Ő újjászülő irgalma nélkül nincs érdemi változás.

2Timóteus 2,14–18

306. dicséret

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az IgeMellettEGÉSZEN BETEG MÁR A FEJ

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
09

(5) „EGÉSZEN BETEG MÁR A FEJ…” (ÉZSAIÁS 1,1–9)

A TELJES PUSZTULÁS…

– 1. Ézsaiás működésekor az északi országrész (Izráel) utolsó éveit élte, hiszen Kr. e. 722-ben elesett az asszírok támadásakor, akik az egész szír–palesztin területet meg akarták hódítani. A déli országrész, Júda, Kr. e. 586-ban esett el, de az asszírok már Kr. e. 701-ben megtámadták Jeruzsálem városát. Ezt az időszakot tükrözi Ézsaiás próféta könyvének kezdete.

– 2. Pusztulás mindenütt. Halálosan beteg, sebekkel teli, összevert emberhez hasonlítja a prófécia ezt a nyomorúságos állapotot, ahol nincs segítség, gyógyítás, ellátás, enyhülés (5–6). Nemcsak az ember beteg, hanem az egyház, a világ is az. Ennek nyomán idegenné, pusztasággá lesz minden, mint a magára hagyott kunyhó a szőlőben (7–8). Üres templomok, katedrálisok, még üresebb életek… A kép önmagában riasztó.

– 3. De a kép többlete ennél még sokkal súlyosabb helyzetre mutat. A szenvedő beteg nem adja meg magát, hanem perlekedik, felesel, ellenkezik. A nyomorúság sem mindig visz közelebb az alázathoz, a hithez, az Úrhoz. A jólét végképp önhitté tesz, de a próbatétel sem formál át minden esetben; sőt, még inkább megkeményíthet (4–6).

– 4. A hit, az alázat: Isten kegyelmi ajándéka. Enélkül beteg a fej, gyenge a szív (5). Igen: értelmünk gőgös okosságunkban szűkölhet; szívünk önzően, gyalázkodóan, hitetlenül elgyengülhet. Találó, eleven a prófécia: az ökör ismeri a róla gondoskodó gazdáját, a szamár is urának jászlát; – és mi? Az ökör különb a „jóléti, okos, zseniális, de hitetlen társadalmaknál” (2–3). Ezzel a lelkülettel a pusztulás felé rohanunk. Elég volt a sok okos, tehetséges, de hitetlen és önző, önhitt, bajkeverő emberből.

Urunk, adj megtérést, könyörülj!

2Timóteus 2,1–13

305. dicséret

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az IgeMellettha ajkunk gyümölcsét áldozzuk Neked!

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
08

(3) „…fogadd szívesen, ha ajkunk gyümölcsét áldozzuk Neked!” (Hóseás 14)

A MEGTÉRT EMBER AJKÁNAK GYÜMÖLCSEIRŐL van itt szó.

– 1. Ajkunk gyümölcse a bűnbánat, amikor bűnvallásban belátjuk saját életünk „árvaságát” (4), kudarcát, bukásait, konkrét vétkeit, annak jogos büntetését, a nyomorúságot és a halált (1). A bűnbánatban nem okolunk senki mást, csak a magunk engedetlenségét (1).

– 2. Ajkunk gyümölcse az, amikor magunkat megalázva, az Úr irgalmába kapaszkodva, bocsánatért könyörgünk.

– 3. Ajkunk gyümölcse az a hitvalló bizonyosság, amely Isten irgalmát akkor sem kérdőjelezi meg, amikor azon kapjuk magunkat, hogy most inkább csak a szánk mondja a bizonyságtételt… Ilyenkor sem képmutatás szólni az evangéliumot, az Ige igazságát, azt ugyanis mindig tovább kell adni. Amit mondunk, az másokban magvetés, abban mi is újból megerősödünk, azt ismét tenni is fogjuk (3).

– 4. Ajkunk gyümölcse a megtérés lényegére mutat rá: Isten hozzánk fordult a Jézus Krisztusban, ezért fordulhattunk mi az Úrhoz (2). Az Isten színe előtt élni: gyökeret vert, virágzó, gyümölcstermő, illatozó, bővelkedő és másokat tápláló élet. Olyanok leszünk, mint a zöldellő platán, az illatozó olajfa (5–7). Ezek persze csak képek. Isten színe előtt kigyógyulunk a konkrét vétkekből, valósággal meggyógyulunk, örök oltalmat, törődést, irgalmat nyer elárvult életünk (4; 9).

2Timóteus 1,15–18

72. zsoltár

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az IgeMellettDE ÉN, AZ ÚR VAGYOK A TE ISTENED…

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
07

(4) „DE ÉN, AZ ÚR VAGYOK A TE ISTENED…” (HÓSEÁS 13)

IMÁDKOZZUNK a Hóseás könyve 13. fejezetének első hat verse alapján!

– 1. Magasztalunk Istenünk, leborulunk Teelőtted; valljuk, hogy Te vagy az Úr; Terajtad kívül nincs más Isten, nincs más szabadító (4).

– 2. Hálát adunk neked, Istenünk, mert szabadító hatalmadat megmutattad rajtunk, méltatlanokon.

Hálát adunk neked azért, hogy nem engedted el a kezünket, akkor sem, amikor hitetlen és hiábavaló életünk annyi gyalázatot művelt, „ezüst- és aranybálványokat csókolgatva”, önző önmagunkért és érdekeinkért minden beáldozva (1–2).

Hálát adunk neked, hogy szabadító irgalmadat akkor sem vontad meg tőlünk, Urunk, amikor életünk olyanná lett, mint a korán tűnő harmat, mint a szélsodorta pelyva. Mi már megdöbbeni sem tudtunk ezen, nemhogy bűnbánatot nem tartottunk efelett, hanem számos „mániával” ütöttük el az ítéletes jeleket.

Hála neked, hogy a Te szabadító szeretetedtől senki és semmi sem választhatja el népedet (Róma 8,38–39); – mert mi, a Te kiválasztó kegyelmed által, végül nem ismerhetünk rajtad kívül más Istent, más szabadítót, csak Téged (4).

Köszönjük, Urunk, hogy vezettél és megtartottál bennünket a pusztaságban, a kiszikkadt földön (5), hogy azt a források völgyévé tehessük általad (Zsoltárok 84,7).

– 3. Könyörgünk, Urunk, áldd meg népedet, életünket, szolgálatainkat!

Őrizz meg bennünket azoktól a bajoktól, amelyekben nem tudnánk hittel megállni; de óvj meg a sikeres „jóllakás” felfuvalkodottságától is!

Urunk, add a Te erődet a bajokban!

Urunk, őrizd meg a ránk bizott kis gyülekezetet, a családunkat, a szeretteinket!

Add, Urunk, hogy mindenben a Te dicsőségedre élhessünk; népedet, örökségedet építve; mások számára is áldásként! (6)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az IgeMellettEfraim szelet hajszol…

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
06

(2) „Efraim szelet hajszol…” (Hóseás 12)

– Félelmetes ereje van a szélnek. Nemcsak abban az értelemben, hogy rombolhat, pusztíthat, hanem abban az értelemben is, hogy hol ilyen, hol olyan irányba állít bennünket. A zászló hol erre, hol arra lobog, még akkor is, ha megtépázta a szél. Ugyanakkor a szelet nem lehet megragadni, egyszer tornádó, másszor mintha itt sem lett volna, eltűnik a szélcsend beköszöntével. Életünk tartalmára, irányára, értékére is rákérdez ez a bibliai kép. Mit hajszolunk ebben a világban? Szelet hajszolunk? Milyen hatásoknak tesszük ki magunkat?

– Hóseás Izráel, az északi országrész felett tart ítéletet, amikor kijelenti, hogy „Efraim szelet hajszol…” (2) Isten népe is lehet ilyenné? Hitetlen, ingadozó, hűtlen, megbízhatatlan, hazug? (3) Hosszan részletezi ezt a nyomorult állapotot a próféta, az egész fejezetben, könyvének nagy részében.

– Isten szava megtérésre hív, amelyből irgalom, igazság, remény fakad (7). Aki az Úrhoz fordult, az nem szűnik meg az Úrban bízni. Isten népe nem kalmárkodásra, e-világi alkukra (8), ócska, múlandó és hitetlen küzdelmekre alapoz (4), hanem az Úr megtartó kegyelmére, amely egyre tisztábbá mossa életét, szolgálatát. Ez a megtérés az Isten Szentlelkének ajándéka. Ez áldott „szél”! Ez nem rombol. Ez is láthatatlan, de láthatóan megtapasztalható a munkája. Ennek a szélnek tedd ki Urunk, az életünket (János 3,8). Őrizz meg a szentségben, az állhatatosságban, és óvj meg minden ügyeskedő és hűtlen kalmárkodástól! (1)

2Timóteus 1,1–7

303. dicséret

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."