Megszentelt térEvangélium, ima és párbeszédAdvent 1. hete hétfő

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
02

Isten jelenléte

Uram, segíts, hogy teljesen átadjam magam szent jelenlétednek. 
Burkolj be szereteteddel.
Hadd legyen eggyé szívem a Tiéddel.

Szabadság

Uram, tőled kaptam az életet és a szabadság ajándékát.
Szereteted éltet ezen a világon.
Soha ne vegyem magától értetődőnek ajándékaidat.
Mindig tiszteljem mások jogát az élethez.

Szerető figyelmesség

Szerető Teremtőm jelenlétében
őszintén számbaveszem érzéseimet,
az elmúlt nap magaslatait, mélységeit, és azt, ami átlagos volt.
Felfedezem-e Isten jelenlétét valamiben?

Isten igéje

Mt 8, 5-11

Abban az időben, amikor Jézus bement Kafarnaumba, egy (pogány) százados járult eléje, és így szólt: „Uram, szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyen kínlódik.” Jézus így felelt: „Megyek és meggyógyítom.” A százados ezt válaszolta: „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám. Jómagam, bár alárendelt ember vagyok, katonáknak parancsolok. Ha azt mondom az egyiknek: »Menj!« – elmegy; a másiknak: »Jöjj ide!« – akkor hozzám jön; és szolgámnak: »Tedd ezt!« – és megteszi.”
Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: „Bizony mondom nektek, ekkora hitet senkinél sem találtam Izraelben. Ezért azt mondom nektek: Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában.”

Gondolatok a mai olvasmányhoz

 • A százados a császári hadsereg tisztje, hatalommal, magas pozícióval rendelkező ember volt. Szívességért könyörög egy pénztelen vándortanítótól, és kijelenti magáról, hogy még arra se méltó, hogy házában fogadja Jézust. Jézus elcsodálkozik, nemcsak a százados hitén, hanem azon is, hogy szolgája iránti szeretetétől sarkallva átlépi a rang és származás társadalmi korlátait.
 • Uram, az én életemet is befolyásolják a társadalmi szokások és korlátok. Add kegyelmedet, hogy kinyújtsam kezemet azok felé, akik rászorulnak segítségemre.

Párbeszéd

Hogyan hatott rám Isten szava az evangéliumban?
Hidegen hagyott?
Vigaszt találtam benne? Esetleg arra indít, hogy változtassak valamin?
Elképzelem, hogy Jézus itt áll vagy ül mellettem,
felé fordulok, és megosztom vele gondolataimat, érzéseimet.

Befejezés

Megköszönöm Istennek, hogy eltölthettem néhány percet egészen egyedül csak Vele. 
Hálát adok minden sugallatért, amit esetleg a szöveg olvasása közben kaptam.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imák ebben a kategóriában

Megszentelt térEvangélium, ima és párbeszédAdvent 3. vasárnapja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
15

Isten jelenléte

Megállok egy pillanatra, és 
arra a szeretetre és kegyelemre gondolok,
melyet Isten áraszt rám.
Saját képére és hasonlatosságára teremtett,
templomává épített.

Szabadság

„Szabad vagyok."
Ahogy nézem ezt a két szót, mely itt áll előttem, tiszteletet érzek.
Felkeltik bennem a szabadság felemelő érzését.
Köszönöm, Istenem.

Szerető figyelmesség

Tudva, hogy Isten feltétel nélkül szeret, őszintén számbaveszem az elmúlt napot, az eseményeket, az érzéseimet.
Hálás lehetek valamiért? Akkor köszönetet mondok.
Megbántam valamit? Akkor bocsánatot kérek.

Isten igéje

Mt 11, 2-11

Abban az időben:
Amikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait, hogy kérdezzék meg tőle: „Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk?” Jézus igy válaszolt nekik: „Menjetek, és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amit láttok és hallotok: a vakok látnak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem!”
Mikor elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek: „Mit akartatok látni, amikor kimentetek a pusztába? Talán széltől lengetett nádszálat? Vagy miért mentetek ki? Hogy finom ruhába öltözött embert lássatok? Akik finom ruhában járnak, azok királyi palotában laknak! Vagy miért mentetek ki? Hogy prófétát lássatok? Igen, mondom nektek: még prófétánál is nagyobbat! Ő az, akiről ezt írták:
Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy elkészítse az utat teelőtted.
Bizony, mondom nektek: Asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál! De még őnála is nagyobb az, aki a legkisebb a mennyek országában."

Gondolatok a mai olvasmányhoz

 • „Menjetek, és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amit láttok és hallotok: a vakok látnak...!" Én mit látok és hallok? Észreveszem Isten országának jeleit a környező világban? Milyennek tapasztalom?
 • Ha nem látok semmi pozitív jelet, mi ennek az oka? Nézzek oda még egyszer? Vagy nézzem másként? Valamiképpen "finom ruhákat, királyi palotákat" keresek, miközben Isten egy prófétát állít elém?
 • Amikor azt mondja Jézus, hogy a legkisebb a mennyek országában nagyobb Jánosnál, vajon engem hova sorol?
 • Igazi vigasztalást találhatunk ebben a szövegrészben. Az erős, marcona Keresztelőnek, aki nagy hatással volt a zsidókra, szintén voltak sötét pillanatai. Heródes tömlöcében rátört a kétely: Vajon bolonddá tettek? Ennyi volt? Tévedtem Jézussal kapcsolatban? De nem akar vergődni a bizonytalanságban, követeket küld Jézushoz. Jézus nem válaszol a kérdésekre. Arra kéri a küldöncöket, nézzenek körül nyitott szemmel, és tárják János elé bizonyítékul Jézus tetteit.
 • Uram, add, hogy lássalak, amikor kétely gyötör vagy sötétség borul rám.
 • Bármilyen nagy ember volt Keresztelő János, ő sem élt makulátlan bizonyosságban. Hittel követte Jézust, de hagyta, hogy a jó kérdések megfogalmazódjanak a lelkében. Imádkozom, hogy helyes kérdéseket tegyek fel, és mindig Jézushoz intézzem őket.
 • Jézus nem tesz felsőbbrendű kijelentéseket, hanem a tetteire irányítja a figyelmet. Azzal mutatom meg, ki nekem Jézus, ahogyan élek, ahogy nyilatkozom a gyengékről, és segítem a szegényeket.

Párbeszéd

Mi minden kavarog a gondolataimban, mialatt imádkozom?
Békesség van bennem? Gond nehezedik rám? Közömbösséget érzek?
Elképzelem, hogy Jézus mellettem itt ül vagy áll mellettem, és megosztom vele érzéseimet.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
miképpen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt térEvangélium, ima és párbeszédszombat

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
14

Isten jelenléte

Tudatosítom, hogy a jelenlétedben vagyok, Uram.
Menedéket keresek szerető szívedben.
Mikor gyönge vagyok, Te vagy az Erősségem.
Mikor szomorú vagyok, Te vagy a Vigasztalóm.

Szabadság

Köszönöm, Uram, a szabadság ajándékát.
Add, hogy mindig téged akarjalak követni.
Tarts meg utadon, és add, hogy sose felejtsem el szeretetedet
és azt, hogy te minden embernek gondját viseled.

Szerető figyelmesség

Tudva, hogy Isten feltétel nélkül szeret, őszintén számbaveszem az elmúlt napot, az eseményeket, az érzéseimet.
Hálás lehetek valamiért? Akkor köszönetet mondok.
Megbántam valamit? Akkor bocsánatot kérek.

Isten igéje

Mt 17, 10-13

Színeváltozása után tanítványai megkérdezték Jézust: „Miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?” Ő így felelt: „Illés eljön ugyan, és helyreállít mindent, én azonban azt mondom nektek, hogy Illés már eljött, de nem ismerték föl, és kényük-kedvük szerint bántak vele. Így szenved majd az Emberfia is tőlük.” Ekkor értették meg a tanítványok, hogy Keresztelő Jánosról beszélt nekik.

Gondolatok a mai olvasmányhoz

 • A tanítványok összezavarodtak. Hitük szerint Illésnek vissza kell jönnie, mielőtt Isten uralma elkezdődik a világon. Jézus megpróbálja továbblendíteni őket, mondván, hogy Illés feladatát már el is végezte Keresztelő János. Isten működési sebessége más, mint a miénk. Én is földhözragadt vagyok, és nem veszem észre a meglepetések Istenét?
 • Meg tudom-e különböztetni a jó embert a gazembertől? Nyitott-e az agyam az igazságra akkor is, ha váratlan helyről érkezik? Vagy elfogult vagyok, mint a politikában, amikor semmi jót nem veszünk észre a másik oldalon?

Párbeszéd

Uram, tudom, hogy mikor Hozzád fordulok, nincs szükség szavakra.
Te a szívembe látsz. Ismered vágyaimat és szükségeimet.
A kezedbe helyezem magamat.

Befejezés

Megköszönöm Istennek, hogy eltölthettem néhány percet egészen egyedül csak Vele. 
Hálát adok minden sugallatért, amit esetleg a szöveg olvasása közben kaptam.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt térEvangélium, ima és párbeszédAdvent 2. hete péntek

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
13

Isten jelenléte

Uram, segíts, hogy tudatosítsam Szent jelenlétedet.
Burkolj be szereteteddel.
Engedd, hogy szívem eggyé váljék a Tiéddel.

Szabadság

Uram, add meg nekem a lélek szabadságát.
Tisztítsd meg szívemet és lelkemet, hogy boldogan élhessek a Te szeretetedben.

 

Szerető figyelmesség

Hogy érzem magam? Derűs vagyok, könnyű szívű? Vagy nyomaszt valami?
Lehetek nagyon oldott, békés, örülök, hogy itt vagyok.
De ugyanígy, ideges is lehetek, aggódom, bosszús vagyok.
Elismerem valós lelkiállapotomat. Isten a létező önmagamat szereti.

Isten igéje

Mt 11, 16-19

Egy alkalommal így szólt Jézus a néphez: „Kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonlít a piacon tanyázó gyermekekhez, akik odakiáltják pajtásaiknak: »Furulyáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem zokogtatok.« Eljött János. Nem eszik, és nem iszik; azt mondják rá: »Ördöge van.« Eljött az Emberfia. Eszik-iszik, és azt mondják rá: »Lám, a falánk, borissza ember, a vámosok és a bűnösök barátja!« Az Isten bölcsességét azonban művei igazolták.”

Gondolatok a mai olvasmányhoz

 • A kicsi gyermek még teljesen egocentrikus. Képtelen saját szempontjain kívül mást befogadni. Vajon én is olyan vagyok, mint akikről Jézus beszél? Isten végtelen sokszínűségét a magam szűk nézeteire korlátozom, és bírálom azokat, akik másként látják a világot, mint én?
 • Csak úgy ismerhetjük meg Istent, ha találkozunk vele. Félreállok előle, vagy követem? Puszta szemlélő vagyok, vagy érdeklődöm?

Párbeszéd

Megérintett Isten Igéje? Vagy hidegen hagyott?
Megvigasztalt, vagy valami új elhatározásra indí­tott?
Elképzelem, hogy Jézus mellettem áll vagy ül,
Felé fordulok, és megosztom Vele érzéseimet.

Befejezés

Megköszönöm Istennek, hogy eltölthettem néhány percet egészen egyedül csak Vele. 
Hálát adok minden sugallatért, amit esetleg a szöveg olvasása közben kaptam.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt térEvangélium, ima és párbeszédAdvent 2. hete csütörtök

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
12

Isten jelenléte

Ahogy most megállok előtted, Uram, töltsd el szívemet és egész lényemet
vágyakozással Feléd.

Szabadság

Uram, Te megadtad nekem a szabadság nagy ajándékát.
Add, ó, Uram, hogy ezekben a napokban szabad legyek
az elfogultság és türelmetlenség minden fajtájától.
Emlékeztess, Uram, hogy mindnyájan egyenlőek vagyunk
szerető szemedben.

Szerető figyelmesség

„Mindennek megvan a maga helye és ideje" - szoktuk mondani.
Uram, segíts, hogy mindig vágyódjam arra, hogy a jelenlétedben időzzek. Add, hogy mindig meghalljam hívásodat.

Isten igéje

Mt 11, 11-15

Bizony mondom nektek: asszonyok szülöttei közt nem született nagyobb Keresztelő Jánosnál. De aki a mennyek országában a legkisebb, az nagyobb nála. A mennyek országa Keresztelő János idejétől mindmáig erőszakot szenved, az erőszakosok szerzik meg. A próféták és a törvény Jánosig mind ezt jövendölték. S ha tudni akarjátok, ő Illés, akinek el kell jönnie. Akinek van füle, hallja meg!

Gondolatok a mai olvasmányhoz

 • Mi az, amitől Keresztelő János kisebb, mint "a mennyek országában a legkisebb?" Isten igazságosságáról és a bűnbánat fontosságáról prédikált, de nem élt addig, hogy megláthatta volna a keresztre feszített Jézust, és így Isten irántunk való elképzelhetetlen mértékű szeretetének tanúja lehetett volna.
 • Jézus nem magányosan volt Isten embere! Várták. A próféták és Keresztelő János előre hirdette érkezését. Később az apostolok meg más férfiak és nők lettek társai küldetése teljesítésében. A mi keresztény életünket is áthatja a Jézus követőivel való közösség. Barátok, munkatársak, családtagok, az egyházközség tagjai - mind társaink Istenhez vezető utunkon. Adventi imánkba is befogadunk másokat, akiket Isten küld felénk - akiket segíthetünk a Hozzá vezető úton, vagy akik minket segítenek közelebb Hozzá.

Párbeszéd

Megérintett Isten Igéje? Vagy hidegen hagyott?
Megvigasztalt, vagy valami új elhatározásra indí­tott?
Elképzelem, hogy Jézus mellettem áll vagy ül,
Felé fordulok, és megosztom Vele érzéseimet.

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt térEvangélium, ima és párbeszédAdvent 2. hete szerda

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
11

Isten jelenléte

Személyiségem alakulását az befolyásolja, ami számomra jelenvaló.
Elgondolkodom azon, hogy mialatt sokminden hat rám,

Isten állandóan jelen van szeretetben.

Megállok, és imádkozom, hogy hagyjam Istent
most ebben a pillanatban is hatni a fejlődésemre.

Szabadság

Uram, arra teremtettél, hogy szabadságban éljek.
Ezt az adományt gyakran nem becsülöm kellőképpen.
Mutasd meg, hogyan éljek a Tőled kapott szabadságban,
tiszta szívvel, Benned való teljes bizalommal.

Szerető figyelmesség

Kapcsolatok hálójában élek: kötődöm a természethez, emberekhez, Istenhez.
Átgondolom e kapcsolatokat, és hálát adok az életért, ami árad belőlük.
Találok elvékonyodott vagy megszakadt szálakat - van, amit sajnálok, de dühöt, csalódást is érezhetek.
Imádkozom a belenyugvás és a megbocsátás ajándékáért.

Isten igéje

Mt 11, 28-30

Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű.

Gondolatok a mai olvasmányhoz

 • Az iga szerepe az volt, hogy összekössön két ökröt, és így megkönnyítse nekik a közös munkát. Hordozok-e most valamilyen terhet, ami nagy súllyal nehezedik rám? Jézus azt ígéri, segít, és én hiszek az ígéretében.
 • Jézus igája nem más, mint az új parancs: szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Ha felvesszük ezt az igát, ha az új parancs szerint igyekszünk élni, ő megadja hozzá az erőt.

Párbeszéd

A beszéd óriási ajándék.
Bárcsak kedvesen élnék vele!
Bárcsak vigyáznék, hogy ne ejtsek ki durva és sebző szavakat, és hogy ne haragból szóljak!

Befejezés

Megköszönöm Istennek ezeket a perceket, amiket egyedül tölthettem Vele,
és azokat a kegyelmeket, amiket ima közben kaptam.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt térEvangélium, ima és párbeszédAdvent 2. hete kedd

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
10

Isten jelenléte

Tudatosítom magamban, hogy a te jelenlétedben vagyok, ó Uram.
Menedéket találok szerető szívedben.
Te vagy az erőm, amikor gyenge vagyok.
Te vagy a vigasztalóm, amikor szomorkodom.

Szabadság

Kérem a kegyelmet, hogy el tudjam ereszteni
azt, ami foglalkoztat,
és nyitott szívvel fogadjam Isten kéréseit.
Hagyjam, hogy szerető Teremtőm formáljon és vezessen.

Szerető figyelmesség

Isten szerető jelenlétében legombolyítom képzeletben az elmúlt napot, visszatekintve sorban mindenre. Hálásan begyűjtöm azt, ami jó volt és ragyogó, és odafigyelek az árnyakra, az üzenetre, amit hordoznak, gyógyulást, bátorságot, megbocsátást kérek a feldolgozásukhoz.

Isten igéje

Mt 18, 12-14

Mit gondoltok? Ha egy embernek száz juha van és egy eltéved közülük, nem hagyja ott a hegyen a kilencvenkilencet, és nem megy el, hogy megkeresse az egy elveszettet? Ha aztán sikerül neki megtalálnia, bizony mondom nektek, annak jobban örül, mint az el nem tévedt kilencvenkilencnek. Éppen így mennyei Atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsik közül.

Gondolatok a mai olvasmányhoz

 • Ez a rövid kis példabeszéd elárul nekünk valamit Istenről: bármilyen messzire tévelyedtünk is el, ő mindig keres minket.
 • De rólunk is elárul valamit: bármilyen távol érezzük is magunkat Istentől, bármilyen nehéz helyzetben vagyunk is, csak forduljunk Isten felé, hagyjuk, hogy megtaláljon, és ő gondoskodni fog rólunk.

Párbeszéd

Hogyan hatott rám Isten szava az evangéliumban?
Hidegen hagyott?
Vigaszt találtam benne? Esetleg arra indít, hogy változtassak valamin?
Elképzelem, hogy Jézus itt áll vagy ül mellettem,
felé fordulok, és megosztom vele gondolataimat, érzéseimet.

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."