Kiss UlrichnaplójaÁdvent 1. vasárnapja

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
28
Kiss Ulrich naplója Ádvent 1. vasárnapja

Abban az időben: Az emberfiának eljövetelekor úgy lesz, ahogy Noé idejében történt. A vízözön előtti napokban ettek-ittak, nősültek, férjhez mentek egészen addig, amíg Noé be nem ment a bárkába, s jött a vízözön és el nem sodorta mindnyájunkat. Ugyanígy lesz az Emberfiának megjelenésekor is. Ha ketten lesznek a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Ha két asszony őröl a malomban, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, melyik órában jön el Uratok. Gondoljatok arra: Ha a ház ura tudná, hogy mikor jön a tolvaj, bizonyára virrasztana, és nem engedné, hogy házába betörjön. Legyetek hát készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amelyikben nem is gondoljátok.  Mt 24, 37-44

Esze-iszom

Mottó: Aegyiket fölveszik, a másikat otthagyják – Azt is mondhatná Jézus, fej vagy írással dől el, ki menekül meg, ki nem. Mindazoknak, akik jámborsággal igyekszenek biztosítani a helyüket, ez aggasztó. Nem lehet kiszámítani, mint egy befektető vagy kereskedő tenné, hogy annyit áldozok rá, amennyit megéri. Hisz a tét nagy, jó lenne hát a nyertes oldalon lenni. A számítgatóknak azonban Jézus azt üzeni, hogy félig késznek lenni annyi, mint felkészületlennek lenni. Senki nem tudja kiügyeskedni a meghívást, teljes elkötelezettség az ára. A megkívánt éberség folytonos készenlétet kíván. Mégsem kéne kétségbe esni. Ha nem is indulhatunk előnnyel a „versenybe”, hátránnyal sem indulunk. Esélyeink átlagosak. Nem arról szól, hogy ne együnk, ne házasodjunk, egyszóval, hogy felhagyjunk a „normális” élettel, hanem hogy időben bemenjünk a bárkába.  A bárka pedig készen áll. S érted is jönnek!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imák ebben a kategóriában

Kiss UlrichnaplójaAdvent 2. vasárnapja

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
05
Kiss Ulrich naplója Advent 2. vasárnapja

Abban az időben: Keresztelő János megjelent Júdea pusztájában, és így tanított: Térjetek meg, elközelgett a mennyek országa! Ő volt az, akiről Izajás próféta ezt mondta: A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek elő az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit! János öltözéke teveszőrből készült, és bőrövet viselt a derekán. Sáska és vadméz volt az étele. Kivonult hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és Jordán vidéke. Megvallották bűneiket, és ő megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Amikor látta, hogy sok farizeus és szadduceus is jön hozzá megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: Viperák fajzata! Ki indított benneteket arra, hogy meneküljetek a közelgő harag elől? Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcsét! És ne higgyétek, hogy közben azt gondolhatjátok: A mi Atyánk Ábrahám” Mert mondom nektek: Isten ezekből a kövekből is tud Ábrahámnak fiakat támasztani. A fejszét ráhelyezték már a fák gyökerére: Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, mely jó gyümölcsöt nem terem! Én csak vízzel keresztellek titeket a bűnbánatra, de aki én utánam jön, az erősebb nálam; arra sem vagyok méltó, hogy a saruit hordozzam. Ő Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket; kezében tartja már a lapátot, hogy kitakarítsa szérűjét. A búzát magtárba gyűjti, a pelyvát pedig olthatatlan tűzben elégeti! Mt 3,1-12

 

 

és gyümölcsei

Mottó: Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcsét! – Lám, a bűnbánat nem egyszerűen egy érzés, az értéktelenség érzése, egyfajta depresszió, cselekvésre képtelenség. Szükségszerűen tartalmazza a felismerést, hogy helytelenül cselekedtem. Még a Wikipédia is úgy tudja, hogy akkor beszélhetünk bűnbánatról, amikor a bűnt elkövető saját maga ismeri fel korábbi cselekedetének helytelenségét. Amikor a próféta vagy a moralista ostromolja bűneinket, az társadalombírálat, nem egyéni felismerés, nem önképünk korrekciója. A nyelvészek szerint a bán ige eredeti jelentése bajnak tart.

Persze a modern szó további értékelést is tartalmaz. Az objektív negatív értékelésen túl. sajnálatot is jelent, azaz a felelősségérzet különböző árnyalatait. A hív persze nem csak társadalmi kárát méri fel, hanem az ember-Isten kapcsolatba is beköti. A hívőt mindenekelőtt az bántja, hogy rontott kapcsolatán Istennel. János, a keresztelő, egy lépéssel tovább megy, és vinne magával minket. A belső történésnek legyen pozitív hatása kapcsolatainkra. Ezt nevezi János a bűnbánat méltó gyümölcseinek. Méltó az, ami Illő módú (viselkedés, tett), amely megfelel egy személy jellemének, foglalkozásának, meggyőződésének. Méltó hozzánk, méltó hitünkhöz, méltó a megkeresztelt, megváltott emberhez.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss UlrichnaplójaKrisztus Király

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
21
Kiss Ulrich naplója Krisztus Király

Abban az időben: Amikor Jézust keresztre feszítették, a nép bámészkodott, a főtanács tagjai pedig gúnyolódtak: „Másokat megszabadított – mondták -, most szabadítsa meg önmagát, ha ő a Messiás, az Isten választottja.” Gúnyt űztek belőle a katonák is odamentek és ecettel kínálták: „Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat!” – mondták. Felirat is volt a feje fölött: Ez a zsidók királya. Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: „Nem te vagy a Messiás? Szabadítsd meg hát magad és minket is.” A másik rászólt: „Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi legalább tetteink méltó jutalmát kapjuk. De ez semmi rosszat sem tett.” Aztán hozzá fordult: „Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor Országodba érkezel.” Ő ezt válaszolta neki: „Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.” Lk 23,35-43

Szabadító?

MottóMost szabadítsa meg önmagát – Mintha bizony Jézus Houdini lett volna, a nagy önszabadító! Jézus azonban nem önmagát, hanem másokat, minket jött megszabadítani. Véglegesen. Különös, de a gúnyolódó tömeg elismeri, hogy másokat megszabadított! Most azonban a „mutatványt” azért követelik, hogy bizonyítsa, ő a Messiás. Sőt kétségbe vonták, hogy ő lenne a zsidók királya. Legitimációként követelték a csodát. A fordulat az, amikor maguk számára is követelték a szabadulást. Milyen szabadságra gondoltak? Csak a „másik” szenvedő társa tudott túllépi ezen az önpusztító cinizmuson. Ő megértette, milyen szabadságot tud ajándékozni neki és nekünk a mellette és vele szenvedő. S kérni merte, bűnbánattal az ajkán és alázattal. S íme, megkapta, amit kért.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrichnaplójaévközi 33. vasárnap

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
14
Kiss Ulrich naplója évközi 33. vasárnap

Amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a templom, ezt mondta: „Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, nem hagynak követ kövön, mind lerombolják.” Erre megkérdezték tőle: „Mester, mikor fognak ezek bekövetkezni? És mi lesz a jel előtte?” Így válaszolt: „Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek benneteket! Sokan jönnek az én nevemben, s mondják: Én vagyok. És: Elérkezett az idő! – Ne kövessétek őket. Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Ilyeneknek kell előbb történniük, de ezzel még nincs itt a vég!” Aztán így folytatta: „Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Szörnyű tünemények és különös jelek tűnnek fel az égen. De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek, királyok és helytartók elé hurcolnak a nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket, hogyan védekezzetek. Olyan ékesszólást és bölcsességet adok nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani nektek. Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s némelyeket megölnek közületek. Nevemért mindenki gyűlölni fog benneteket. De nem vész el egy hajszál sem fejetekről. Kitartástokkal megmentitek lelketeket. Lk 21,5-19

 

Félelemmentesen

Mottó: Én vagyok. – Istenkáromlás ez a javából. Akik azt állítják, „én vagyok”, nem csak azt mondják, én vagyok a Messiás, mint már korábban sok hamis próféta, hanem, egyenesen Jézusnak mondják magukat, úgy ahogy azt csak maga a Mester merte és tehette. És ezt a hamis azonosulást szolgálja az „Elérkezett az idő” szólás is, hisz ez is Jézus önazonosulása. Csak vele és benne valósul meg az ígéret. A félrevezetést elkerülendő jeleket kapunk, de íme, ezek nem a vég kizárólagos kísérői. Nagy földrengések, és egyéb katasztrófák voltak és lesznek, de csak az üldöztetéssel együtt számítanak jelnek. A lényeg: mindezek alkalmak tanúságtételre. Jézus nem arra buzdít, mint a mindenkori Nostradamus, hogy spekuláljunk a világ és birodalmai sorsán, azok valószínűségén, hanem kizárólag a régi, a megújulást megelőző, végső kudarcát jelzi előre, és félelemmentességre szólít fel. Kitartásra. Hagyjuk hát elmúlni a tüneményeket és jeleket, és az legyen a vigaszunk, ha a Mester miatt gyűlölnek minket. Az jó jelnek számítson!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrichnaplójaévközi 32. vasárnap

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
07
Kiss Ulrich naplója évközi 32. vasárnap

A szadduceusok közül, akik azt tartják, hogy nincs feltámadás, megkérdezték tőle: „Mester! Mózes meghagyta nekünk: Ha valakinek meghal a testvére s asszonyt hagy maga után, gyermeket azonban nem, akkor a testvér vegye el az özvegyet, és támasszon utódot testvérének. Volt hét testvér. Az első megnősült, aztán meghalt utód nélkül. Az asszonyt elvette a második, aztán a harmadik, majd sorra mind a hét. De mind úgy halt meg, hogy nem maradt utód utána.  Végül az asszony is meghalt. A feltámadáskor vajon kié lesz az asszony? Hisz mind a hétnek felesége volt.” Jézus ezt válaszolta nekik: „A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Akik pedig méltók rá, hogy eljussanak a másik világba és a halálból való feltámadásra, nem nősülnek, s nem is mennek férjhez. Hiszen már meg se halhatnak többé, mert az angyalokhoz hasonlítanak, és az Istennek a fiai, mert a feltámadás fiai. Arról, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt a csipkebokorról szóló részben, ahol az Urat Ábrahám Istenének, Izsák Istenének és Jákob Istenének nevezi. Az Isten nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki neki él.”Lk 20, 27-38

 

Kétszemélyes sírkő

Mottó: Végül az asszony is meghalt – Ebben a látszólag irreális történetben ez az egyetlen józan elem. Mindnyájan meghalunk. Ez nem spekuláció kérdése. A feltámadás viszont annak tűnhet. De mivel a test feltámadása a tétel és a tétel, a dolog jóval kacifántosabb, mint a túlélő lélek halhatatlanságának filozofikus tézise. A testiség és a test fennmaradása, szemben a megtapasztalt enyészettel, sok kérdést vet fel. A fizikusoknak is, nem csak a filozófusoknak.  Mert ha a házasságban a férfi és a nő egy test és egy lélek lesz, akkor mi lesz a mai mozaikcsaládokkal? A szadduceusok által kieszelt többférjűség – amely a föld egyes vidékein bevett gyakorlat, sőt, nem egymás után, hanem egyszerre – még talányosabb. Érthető, hogy a derék szadduceusok ezt megoldhatatlan dilemmának tartották, amit a feltámadás tagadása „megoldott”. Jézus azonban a kérdés felvetését minősíti adott formájában értelmetlennek, félreértésnek. A feltámadottak nem nősülnek, és nem is mennek férjhez. tanítja őket. Ami persze a házasság egyoldalú bemutatását, mint pusztán fajfenntartó intézményt is megkérdőjelezi. Isten Fiai előtt még maradnak misztériumok, feltáratlan rejtélyek. Úgy tűnik azonban, hogy Mohamed próféta feltétele, hogy egyformán kell szeretnünk a feleségeket, ami halandónak nem igazán sikerülhet, az Isten országában már nem okoz gondot.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrichnaplójaévközi 31. vasárnap

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
31
Kiss Ulrich naplója évközi 31. vasárnap

Abban az időben Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, aki a vámosok feje volt, Szerette volna látni és megismerni Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát előrefutott, felmászott egy vad fügefára, hogy láthassa, mert arra kellett haladnia. Amikor Jézus odaért, felnézett, és megszólította: „Zakeus, gyere le gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom.” Erre ő sietve lejött, és örömmel fogadta Jézust. Akik ezt látták, méltatlankodva megjegyezték: „Bűnös embernél száll meg.” Zakeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt: „Nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megkárosítottam, négyannyit adok helyette.” Jézus ezt felelte neki: „Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett.” Lk 19,1-10

 

Látod Zakeust?

Mottó: „De a tömeg miatt nem láthatta” – tömegrendezvényeken mit lát az ember? Többnyire csak a tömeget, a többiek hátát. Jó a gyerekeknek, mert őket apjuk vállára veszi. Zakeust persze senki sem segítette, hisz vámosként nem volt és nem lehetett népszerű. Zakeus vágya azonban mindennél erősebb volt. Nem panaszkodott, nem a szerezőket szidta, hanem sebtében f ára mászott. Sportos ember lehetett. Vagy csak meghaladta önmagát? Az új pozíciója szerencsés választásnak bizonyult. Nem csak látta Jézust, hanem Jézus is látta őt. Jutalmul kitartásáért, szívósságáért. A fordulat meglephette őt: Jézus kijelenti, hogy „meg kell szállnia nála”. Mit jelent ez a “kell?” Mert amúgy is esedékes lett volna, hogy megszakítsa a zarándoklatot, és Zakeus jó megoldásnak tűnt? Mert potenciált látott benne apostoli küldetésre? Hisz ha fennmaradt a vendéglátó neve, az arra utal, hogy tartósan csatlakozott Jézushoz. Vagy éppen meg akarta leckéztetni a helybelieket, hogy hagyjanak fel a Zakeus-félék kiközösítésével? Bárhogy is legyen, Zakeus öröme nem ismert határt. Mégis józan maradt. Vagyonának csak a felét osztotta szét. Regénybe illik, mi lett a második rész sorsa. A mindenkori Zakeusoknak azonban szép lecke. Meghívom hát Jézust magamhoz? Vagy a tömeg visszariaszt?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss UlrichnaplójaÉvközi 30. vasárnap

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
24
Kiss Ulrich naplója Évközi 30. vasárnap

Hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember

Abban az időben: Az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották, másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta: Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos. A farizeus odaállt előre, és így imádkozott magában: Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetente, és tizedet adok mindenből, amim van. A vámos megállt hátul, szemét sem merte fölemelni az égre, hanem a mellét verve így szólt: Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza, amaz viszont nem. Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt felmagasztalják.” Lk 18, 9-14

Mint a többi...

Mottó: Hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember – Hálát adhatunk magunkért, azért, amik, és akik vagyunk, és amivé Isten tett minket. Persze, csak ha jó az önismeretünk. A történet farizeusa kettősen is melléfogott: magét túlértékelte embertársát megvetette. Mi a nagyobb hiba? Erkölcsileg lealacsonyít, ha másokat lenézünk, de az önhittség, a magunk félreismerése, több kárt okozhat. Elzárja az utat a megtérés, a javulás elől. Aki tökéletesnek véli magát, az nem tud fejlődni. Sőt, fennáll a veszélye annak, hogy visszafejlődik, elkorcsosul. Hogy a megalázás mindig az öndicséretre következne, az nem garantált, legalábbis rövidtávon. „Hochmut kommt vor den Fall.” – A gőg megelőzi a bukást, mondogatta néhai nagyanyám. Ez mindnyájan megtapasztalhattuk már, és sajna, hogy csak utólag döbbenünk rá. Kivéve, ha szokásszerűen, azaz mindig, gyakoroljuk az alázatot, Akkor nem érhet kellemetlen meglepetés.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."