Urbán Erik ofmelmélkedésekÉvközi 33. vasárnap

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
17
Urbán Erik ofm elmélkedések Évközi 33. vasárnap

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
A jerikói vak azt kívánta, hogy lásson. Lássuk meg mi is a helyes utat!
Amikor Jeruzsálembe menet Jézus Jerikó városához közeledett, egy vak koldus ült az út szélén. Amint ez meghallotta, hogy sokan vonulnak arra, megkérdezte, mi történik. Mondták neki, hogy a názáreti Jézus jön errefelé. Erre kiáltozni kezdett: „Jézus, Dávid fia könyörülj rajtam!” Akik elöl mentek, csitították, hogy hallgasson. De ő annál jobban kiáltotta: „Dávid fia, könyörülj rajtam!”
Jézus ekkor megállt, és szólt, hogy vezessék hozzá. Amikor odaért, megkérdezte: „Mit akarsz, mit tegyek veled?” A vak könyörgött: „Uram, hogy lássak!” Jézus így szólt hozzá: „Láss! Hited meggyógyított téged.” Azonnal visszanyerte látását. Dicsőítette Istent, és követte őt. Ennek láttára az egész nép áldotta Istent.
Ezek az evangélium igéi.
Lk 18,35-43

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imák ebben a kategóriában

Urbán Erik ofmelmélkedésekA jó Pásztor munkatársa lenni...

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
10
Urbán Erik ofm elmélkedések A jó Pásztor munkatársa lenni...

Olvastam egy rövid történetet, a pásztor és az elcsatangoló bárányocska kapcsolatáról. Afrika némely területén szokás, hogy ha egy bárány a nyájtól elkóborol, akkor a pásztor furcsa tettre szánja el magát: mivel a kóbor bárány a többit is hajlamos elcsábítani és bajba sodorni, a pásztor fogja a csatangolót és eltöri a lábát. De amikor vonul tovább a nyáj, akkor az eltört lábú állat a legjobb helyre kerül: a pásztor vállára teszi, s így a legközelebb lehet hozzá... A tapasztalat szerint az ilyen bárány gyógyultan a leghűségesebb jószág lesz. Mindig a pásztor közelében akar maradni. Ennek a történetnek a fényében érthető a mai evangéliumi szakasz is: a kicsi nem csak a növekedésben levőt jelenti, hanem azt is jellemzi aki ingadozó, hitében bizonytalankodó tanítványt, azokat akiknek már kritikussá vált Istennel és felebarátaival a kapcsolata, akiket az élet megpróbált önhibájukból vagy éppen önhibájukon kívül. Közösségeinknek fel kell pártolni azokat akikben meghalt a kezdeti lelkesedés, segíteni kell szeretettel, megértéssel de ugyanakkor kellő határozottsággal, hogy szívük megfáradt tüzét felszítsák, hogy eljussanak a második naivitásra, vagyis a gyermeki hitet elhagyva, tudatos felnőtt keresztényekké váljanak, olyanokká akik kitartanak a Jó Pásztor mellett. Az evangéliumi lelkipásztorkodás bemutatása a mai evangéliumi szakasz: mindent megteszek a botladozóért, a gyengéért, hogy visszataláljon az atyai házba, ez a testvéri szeretet megnyilvánulása. Dolgozzunk azon, hogy közösségeink /család, szerzetes-, papi-, munkahelyi-, plébániai-, stb. közösségek/ legyenek olyanok, ahol senkinek nem kell maszkot hordania, a gyengeségeit eltakarnia, ahol senkit nem ítélnek el, ahol megtehetik az emberek, hogy nyíltan beszélnek egymással, ahol egymással a hitükről is tudnak beszélgetni, ahol mindenki megnyilatkozhat, mert tudják, hogy szeretetben elfogadják, ahol másokról nem lenézően beszélnek, ahol megpróbálják az evangéliumot megélni. Urbán Erik OFM

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Urbán Erik ofm elmélkedésekIsten számára Mária lenni...Advent 2. hete hétfő

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
09
Urbán Erik ofm elmélkedések Isten számára Mária lenni... Advent 2. hete hétfő

Az Atya az Ő Fiának, mint királyi sarjnak előre lefoglalta Máriát, hogy egyszülött Fia megtestesülhessen. Különleges szerepet kapott Mária az üdvtörténetben. Mária a kegyelem által a teljességre jutott teremtmény, Mária kezdettől fogva megváltott ember, mentes volt az áteredő bűntől és a bűnre való hajlandóságtól. J. Ratzinger magyarázatában az áteredő bűntől való mentesség azt jelenti, hogy Máriában megszűnt az ellentmondás az isteni „legyen” és az emberi nem között. Ez azt lenti, hogy az isteni „igen” és az „igen” amelyet Mária képvisel egybeesik. Az az IGEN amelyet a megtestesüléskor mondott ki Mária, az elkísérte egész életében, amelyet nagyon sokszor aprópénzre kellett váltani és a kereszt tövében csúcsosodott ki, mert ki tudta mondani újra és újra: „Íme az Úr szolgálóleánya vagyok, legyen nekem a te igéd szerint”. Mi is érezzük, ha tiszta a lelkünk, könnyebben igent tudunk mondani Isten akaratára ha közvetlenül szól hozzánk, vagy éppen felebarátainkon keresztül közeledik felénk és rajtuk keresztül mutatja az utat. Uram, tudom, hogy számodra mindannyian Máriák vagyunk. Legszebb vágyaink, álmaink a Te szent terveid, melyeket alázattal, benned bízó lélekkel felvállalhatunk, vagy félve, kicsinységünk tudatában megijedve elutasíthatunk. Alázattal kérlek, add nekünk Mária bátorságát, benned való végtelen bizalmát, hogy mi is igent mondva Neked, megtapasztaljuk világunkat megújító csodáidat. Urbán Erik OFM

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Urbán Erik ofmelmélkedésekAz „aratás ura” napszámosa lenni...

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
07
Urbán Erik ofm elmélkedések Az „aratás ura” napszámosa lenni...

Az „aratás ura” egyedül is el tudná végezni az aratást, ő mégis munkatársakat keress, olyan napszámosokat akik észreveszik az „elgyötörteket és az elesetteket”. Az Úr bennünket is be akar vonni munkájába, vagyis a munkából származó örömnek és dicsőségnek a részesévé akar tenni. Isten számít ránk, mint munkatársakra, kiváló munkásokat is tudna biztosítani. De azzal, hogy kérni kell az aratás urát, hogy küldjön munkásokat, ezzel kifejezzük azt is, hogy szükségünk van ezekre a pásztorokra, s ha megkaptuk őket, akkor fogjuk ezeket a pásztorokat a sajátunknak érezni, ha megköszönjük őket az „aratás urának”. Az Úr pedig nem kér nagy dolgot, nem kell semmilyen erőket felülmúló dolgot tenni, csak imádkozni. Nincs szükség mutatványokra, látványosságokra, csak egyszerű, csendes, kitartó imára. Ennek pedig kölcsönösnek kell lenni, a nyáj a pásztorért, a pásztor a nyájért járjon közbe az „aratás uránál”, hogy valóban építeni tudjuk az Isten Országát. Az Isten Országa boldogságot kínál, ez pedig elsősorban az üdvös cselekedetekben mutatkozik meg. Szent Ferenc miután magához ölelte a kitaszítottat, a mindenki által megvetettet, a leprást, így szólt: „Ami keserű volt, édessé lett számomra”. Azért imádkozzunk, hogy a félelemtől, a kishitűségtől, a reménytelenségtől megszabadulva egymás kezét megfogva, bízó lélekkel a helyi értékeket felhasználva, mint Isten egyszerű és alázatos napszámosai hirdessük, hogy elközelgett a mennynek országa! - Urbán Erik OFM

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Urbán Erik ofmelmélkedésekA csoda részese lenni...

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
06
Urbán Erik ofm elmélkedések A csoda részese lenni...

Roppant ötletes kezdeményezés volt néhány éve itt Csíkszeredában, hogy városunk nevezetes épületeinek elkészítették a pontos makettjeit, hogy a gyengén látók és a vakok kitapogatva fogalmakat alkossanak róluk. Látássérült testvéreinknek segíthetünk különféle módszerekkel, hogy minél nagyobb részt teret megtapasztalhassanak a világunkból, azonban a vak ember fizikai értelemben beszűkített világban él. A vakság bezártságot, leszűkültséget jelent, az egészből egy részt tapasztalnak. Jézus ebből a korlátoltságból szabadítja meg az evangéliumban szereplő két embert. Elgondolkodtatóak Jézus szavai: „Hiszitek-e, hogy meg tudom tenni ezt?” A csoda, a rendkívüli dolog amely megtörténik az életünkben elvezett a hithez, de mindenek előtt a hitet feltételezi. Itt a csíksomlyói kegyhelyen is a fogadalmi tárgyak és a márványtáblák a Kegyszobor körül hitet erősítenek, de mindenekelőtt a zarándokok mély hitéről, bizalomáról, imájáról, áldozatáról tanúskodnak. Elfogadni az szentháromságos egy Isten tervét, és személyes előnyök keresése nélkül elkötelezem magam megvalósítása mellett. Hit kapcsolat egy személlyel, akinek tanítását beleviszem a történelembe, hogy még inkább megvalósulhasson Isten Országa. Ezért kell megszabadulni a lelki vakságtól, hogy már ne önmagunknak éljünk, </span>hanem őérte, aki meghalt és feltámadt értünk, aki hozzánk is így szól: „legyen a hitetek szerint”.

Urbán Erik OFM

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Urbán Erik ofm AdventEngedelmes lenni...Advent I. - Csütörtök: Mt 7, 21.24-27

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
05
Urbán Erik ofm Advent Engedelmes lenni... Advent I. - Csütörtök: Mt 7, 21.24-27

A király megkérdezte három bölcs tanácsadóját: Mi a legborzasztóbb a világon? Egyik azt mondta a szegénység, másik azt válaszolta a betegség, a harmadik pedig így szólt: a legborzasztóbb a világon ha életünk végén rájövünk arra, hogy elrontottuk az életünket. Ez úgy is mondhatnánk, hogy nem tettük meg mennyei Atyánk akaratát, vagyis nem működtem együtt önmagam és felebarátom üdvösségének a valóra váltásában. Ez az akarat kiterjed a hétköznapi cselekedeteimre is. Nem elég gondolatban haladni az úton, hanem a sziklára építve tevékeny, munkás, elkötelezett életet követel tőlem. Nem elég azt mondogatni „Uram, Uram…”, a törvényeknek való engedelmesség, a szertartások pontos végzése lelketlenül megannyi veszélyt is rejt magában, hiszen egy idő után azt a látszatot kelti, azzal az érzéssel tölt el, hogy elegendő vagyok önmagamnak. A törvény megmutatja az utat és megtanít rajta járni. Viszont Isten felé haladásunkat akarnunk kell, Isten akaratának a megtétele szeretetet feltételez. Az Isten törvénye iránti engedelmességnek át kell adnia helyét az Isten iránti tiszta szeretetnek. Ebben az értelemben érthető Szent Ágoston szavai: „Szeress és tégy amit akarsz”, mert aki szeret az nem bántja meg, nem okoz fájdalmat a szeretet személynek. Tiszta szeretetté kell változnunk és ebben segít bennünket az Istentől kapott lélek, amelyet fogantatásunk pillanatában belénk lehelt. Így együttműködve Istennel életünk Isten kezéből Isten kezébe érkezik.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."