Megszentelt térEvangélium, ima és párbeszédÉvközi 31. hét péntek

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
08

Isten jelenléte

Ahogy itt ülök, elképzelem, ahogy Isten szeretettel néz engem, és őriz a létben.
Elidőzöm néhány percig ennél a gondolatnál.

Szabadság

Vajon felismerném, ha Isten mondani akarna nekem valamit?
Észrevenném, ha biztatni akarna, vagy valami feladattal szeretne megbízni?
Kegyelemért imádkozom, hogy félretegyem, ami foglalkoztat,
és megnyíljak Isten üzenetének befogadására.

Szerető figyelmesség

Lelkem jelenlétedre vágyik, Uram.
Mikor feléd fordítom gondolataimat,
békességre, megnyugvásra találok.

Isten igéje

Lk 16, 1-8

A tanítványoknak pedig ezt mondta: ,,Egy gazdag embernek volt egy intézője. Bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. Erre magához hívatta és azt mondta neki: ,,Mit hallok rólad? Adj számot gazdálkodásodról, mert nem lehetsz tovább az intézőm!'' Az intéző ezt mondta magában: Mitévő leszek, ha uram elveszi tőlem az intézőséget? Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit teszek, hogy befogadjanak az emberek a házukba, ha elmozdít az intézőségből. Magához hívta tehát urának minden egyes adósát, és megkérdezte az elsőtől: ,,Mennyivel tartozol uramnak?'' Az így felelt: ,,Száz korsó olajjal.'' Erre azt mondta neki: ,,Vedd elő adósleveledet, ülj le hamar, és írj ötvenet!'' Azután megkérdezte a másikat: ,,Hát te mennyivel tartozol?'' Az így válaszolt: ,,Száz véka búzával.'' Erre azt mondta neki: ,,Vedd elő adósleveledet, és írj nyolcvanat!'' Az úr megdicsérte a hamis intézőt, hogy okosan cselekedett; mert a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál.

Gondolatok a mai olvasmányhoz

 • Ez Jézus egyik legfurcsább példabeszéde. Van olyan értelmezése, mely szerint az intéző törölte gazdája kinnlévőségei utáni hasznát, mert így engedelmeskedett a törvénynek, ami tiltotta a kamatot. Más értelmezés szerint amikor törölte az adósok tartozását, akkor magának akart előnyt szerezni arra az esetre, ha elveszíti állását. Bármi is a történet alapja, Jézus díjazza a ravaszságot a törvény keretein belül, és tőlünk is azt várja, hogy a fejünket és a szívünket is használjuk, amikor mellette döntünk. Martin Luther King ezt mondta: 'kemény fejünk és lágy szívünk legyen, ne pedig lágy fejünk és kemény szívünk'.
 • Az ima által növekedhetünk bölcsességben, a megkülönböztetés készségében, kérdéseket és megoldásokat vihetünk az Úr elé, és ezeket a szeretet, küldetés és hála  tágabb látókörbe helyezhetjük. 
 • Segíts, Uram,hogy szeretetköröket építsünk ki magunk köré itt és most, tudva, hogy ezáltal nem csak most tapasztalhatjuk meg az élet szépségét és teljességét, de kaput nyitunk az eljövendő élet felé is.

Párbeszéd

Jézus, Te mindig szívesen láttad a gyermekeket, amikor a földön jártál. Tanítsd meg, hogyan bízzam Benned gyermeki egyszerűséggel. Hogyan éljek abban a tudatban, hogy sosem fogsz elhagyni.

Befejezés

Megköszönöm Istennek ezeket a perceket, amiket egyedül tölthettem Vele,
és azokat a kegyelmeket, amiket ima közben kaptam.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imák ebben a kategóriában

Megszentelt térEvangélium, ima és párbeszédÉvközi 32. hét szerda

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
13

Isten jelenléte

Megállok egy pillanatra, és 
arra a szeretetre és kegyelemre gondolok,
melyet Isten áraszt rám.
Saját képére és hasonlatosságára teremtett,
templomává épített.
Szabadság

Add, Uram, kegyelmedet, hogy megszabaduljak világi dolgaink szemetétől.
Segíts, hogy ne kapjon el a meggazdagodás gépszíja.
Tartsd szabadon szívemet és elmémet, hogy Téged szolgáljalak és szeresselek.

 

Szerető figyelmesség

Jézusom, add, hogy életem minden napján tudatában legyek jelenlétednek,
hatalmadnak és szeretetednek.

Isten igéje

Lk 17, 11-19

Jeruzsálembe menet Szamária és Galilea határa mentén vitt az útja. Amikor az egyik faluba betért, tíz leprás férfi jött vele szembe. Még messze voltak, amikor már megálltak és jó hangosan kérték: „Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!” Rájuk emelte tekintetét, és így szólt hozzájuk: „Menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak.” Útközben megtisztultak. Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament, és emelt hangon dicsőítette az Istent, s arcra borulva hálát adott neki. Ez szamáriai volt. Jézus megkérdezte: „Nem tízen voltak, akik megtisztultak? Hát a kilenc hol maradt? Nem akadt más, csak ez az idegen, aki visszajött volna, hogy dicsőítse az Istent?” Aztán hozzá fordult: „Állj fel és menj! A hited meggyógyított.”

Gondolatok a mai olvasmányhoz

 • Anthony de Mello jezsuita író gyakran mondta, hogy az ember nem lehet egyszerre hálás és boldogtalan. Annyi mindenért hálásak lehetünk, emlékeztessük erre magunkat újra meg újra. A leprások úgy örültek a gyógyulásnak, hogy megfeledkeztek a nagyobb örömről, arról, hogy csodálatos, meg nem érdemelt ajándékban részesültek. Hagyok időt magamnak, hogy számba vegyem a kapott áldásokat, és hálát adjak értük.
 • "Hited meggyógyított", mondja Jézus a szamaritánusnak. Megköszönöm Istennek a hit ajándékát, ami segít szembenéznem az élet szenvedéseivel, ellentmondásaival. Kérem az Úr Jézust, erősítse hitemet.

Párbeszéd

Tudom, Uram, hogy nincs szükség szavakra, amikor feléd fordulok. A szívembe látsz. Ismered vágyaimat, szükségleteimet. Kezedbe helyezem magam.

Befejezés

Megköszönöm Istennek, hogy eltölthettem néhány percet egészen egyedül csak Vele. 
Hálát adok minden sugallatért, amit esetleg a szöveg olvasása közben kaptam.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt térEvangélium, ima és párbeszédévközi 32. hét kedd

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
12

Isten jelenléte

"Az ajtó előtt állok, és zörgetek" - mondja az Úr.
Mekkora megtiszteltetés:
az egész teremtett világ Ura kíván bejönni hozzám!
Örömmel üdvözlöm érkezését.

Szabadság

Uram, mikor megalkottál, azt akartad, hogy szabadságban éljek.
Szentlelked vezetésével szabadon akarlak követni.
Áraszd lelkembe a vágyat, hogy napról napra egyre jobban megismerjelek és szeresselek.

Szerető figyelmesség

Isten szerető jelenlétében visszatekintek az elmúlt napra.
A jelen pillanattal kezdem, és haladok visszafelé percről percre.
Hálás szívvel összegyűjtök minden jót, minden fényt.
Megállok a homályos dolgok mellett, és figyelem, mit akarnak mondani nekem.
Gyógyulásért, bátorságért imádkozom, vagy bocsánatot kérek.

Isten igéje

Lk 17, 7-10

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
Melyiktek mondja béresének vagy bojtárjának, amikor a mezőről hazajön: „Gyere ide tüstént, és ülj asztalhoz.” Nem ezt mondja-e inkább: „Készíts nekem vacsorát, övezd fel magadat, és szolgálj ki, amíg eszem és iszom! Aztán majd ehetsz és ihatsz te is?” S talán megköszöni a szolgának, hogy teljesítette parancsait? Így ti is, amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak azt tettük, ami a kötelességünk volt.

Gondolatok a mai olvasmányhoz

 • A korabeli társadalmakban természetes volt a rabszolgaság, Jézus hallgatói értették, mire akar rámutatni ebben a beszédben. A modern kor elítéli a rabszolgaságot, igazságtalannak tartjuk. Ezt a mintát, amit Jézus elénk állít, nem könnyű elfogadnunk Istennel való kapcsolatunkra sem.
 • De azt belátjuk, hogy Isten Isten-voltából következik, hogy engedelmeskednünk kell neki? Hogy engedelmességünk nem olyasmi, amivel dicsekednünk lehet, amiért jutalmat várhatunk? Főleg, mert engedelmességünk a gyermek engedelmessége szerető atyja iránt?

Párbeszéd

Mi minden kavarog a gondolataimban, mialatt imádkozom?
Békesség van bennem? Gond nehezedik rám? Közömbösséget érzek?
Elképzelem, hogy Jézus mellettem itt ül vagy áll mellettem, és megosztom vele érzéseimet.

Befejezés

Megköszönöm Istennek ezeket a perceket, amiket egyedül tölthettem Vele,
és azokat a kegyelmeket, amiket ima közben kaptam.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt térEvangélium, ima és párbeszédÉvközi 32. hét hétfő

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
11

Isten jelenléte

Lelkem vágyik jelenlétedre, Uram.

Mikor Feléd fordítom gondolataimat,

békére lelek, és jól érzem magam.

Szabadság

Uram, nem akarom a szabadság ajándékát magától értetődőnek venni.
Megáldottál a lélek szabadságának ajándékával. Töltsön el a Lélek a Te békéddel és örömöddel.

Szerető figyelmesség

Tudom, hogy Isten feltétel nélkül szeret,
ezért megengedhetem magamnak a teljes őszinteséget.
Hogy telt a napom? Most hogy érzem magam?
Nyíltan az Úr elé tárom érzéseimet.

Isten igéje

Lk 17,1-6

Aztán, így szólt tanítványaihoz: "Lehetetlen, hogy botrányok elő ne forduljanak. De jaj annak, aki okozza őket. Jobb volna neki, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe vetnék, mint hogy e kicsik közül egyet is megbotránkoztasson. Vigyázzatok magatokra. Ha vét ellened testvéred, fedd meg. De ha megbánja, bocsáss meg neki. Ha hétszer vétkezik is naponta ellened, és hétszer fordul hozzád azzal, hogy "bánom", bocsáss meg neki." Az apostolok kérték az Urat: "Növeld bennünk a hitet." Az Úr ezt felelte: "Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki gyökerestül és verj gyökeret a tengerben! - megteszi nektek."

Gondolatok a mai olvasmányhoz

 • Jézus közli, hogy biztosan lesznek botlásaink, hiába akarunk helyesen élni. Megérti ezt, és a kiengesztelődés ajándékát nyújtja nekünk. Ugyanakkor felhívja a figyelmet arra a hatalmas kárra, amit okozunk, ha mi vagyunk a felelősek valaki botlásáért. Kapcsolataink a kölcsönös támogatást kell, hogy szolgálják, nem pedig azt, hogy letérítsük egymást a jó útról.
 • Legyünk hálásak mindazokért, akik, Isten kegyelméből, segítettek Jézus árnyékában megélni hitünket. Ha felismerjük gyengeségünket, s azt, milyen tapintatos velünk az Úr, könnyebben tudunk krisztusi módon viszonyulni azokhoz, akiknek meg kell bocsátanunk.

Párbeszéd

A te saját szavaid tanítottak meg imádkozni, Uram. A csodálatos Miatyánkban minden benne van, amit mondani szeretnék.

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt térEvangélium, ima és párbeszédévközi 32. vasárnap

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
10

Isten jelenléte

Uram, segíts, hogy megnyíljak Feléd egészen, mialatt félreteszem evilági gondjaimat.
Tölts el békéddel, szereteteddel.

Szabadság

Add, Uram, kegyelmedet, hogy megszabaduljak világi dolgaink szemetétől.
Segíts, hogy ne kapjon el a meggazdagodás gépszíja.
Tartsd szabadon szívemet és elmémet, hogy Téged szolgáljalak és szeresselek.

 

Szerető figyelmesség

Milyen csodálatos, hogy képesek vagyunk belépni a Te jelenlétedbe!
Akármennyi legyen is az idő.
Akármelyik országban járjak is éppen.
Csak a nevedet kell a számon kiejtenem.

Isten igéje

Lk 20, 27-38

Elé járultak néhányan a szadduceusok közül, akik azt tartják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték tőle: "Mester! Mózes meghagyta nekünk: Ha valakinek meghal a testvére s asszonyt hagy maga után, gyermeket azonban nem, akkor a testvér vegye el az özvegyet, és támasszon utódot testvérének. Volt hét testvér. Az első megnősült, aztán meghalt utód nélkül. Az asszonyt elvette a második, aztán a harmadik, majd sorra mind a hét. De mind úgy halt meg, hogy nem maradt utód utána. Végül az asszony is meghalt. A feltámadáskor vajon kié lesz az asszony? Hisz mind a hétnek felesége volt." Jézus ezt válaszolta nekik: "A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Akik pedig méltók rá, hogy eljussanak a másik világba és a halálból való feltámadásra, nem nősülnek, s nem is mennek férjhez. Hiszen már meg se halhatnak többé, mert az angyalokhoz hasonlítanak, és az Istennek a fiai, mert a feltámadás fiai. Arról, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt a csipkebokorról szóló részben, ahol az Urat Ábrahám Istenének, Izsák Istenének és Jákob Istenének nevezi. Az Isten nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki neki él."A Lateráni Bazilika felszentelése

Gondolatok a mai olvasmányhoz

 • A szadduceusok nem hittek a feltámadásban. Erőltetett történetükre válaszul Jézus rámutat, hogy a feltámadott lét új teremtés, melyben Isten életében osztozunk. Más, mint a mostani életünk, de folytatódik személyiségünk, mely jelen életünkben formálódik.
 • A hit önnön feltámadásunkban csodálatos ajándék. Értelmet ad mindennek, amiből felépül életünk. Az előttünk elment szeretteinkért felajánlott imáinkban, melyek november folyamán nagy hangsúlyt kapnak, szintén kifejeződik ez a hit.

Párbeszéd

A beszélgetés nem azt jelenti, hogy állandóan beszélek. Hallgatom is a másikat.
Ha Jézussal beszélgetek, tanuljak meg csendben maradni, figyelni is.
Magam elé képzelem, ahogy gyöngéden rám néz,
szeretettel rám mosolyog.
Teljes őszinteséggel mondhatok el Jézusnak mindent, ami bánt, ami gondot okoz.
Nyíltan beszélek neki félelmeimről, kétségeimről.
Megkérem, segítsen, hogy teljesen rábízzam, 
átadjam neki magam,
tudva, hogy ő mindig a legjobbat akarja nekem.

Befejezés

Megköszönöm Istennek, hogy eltölthettem néhány percet egészen egyedül csak Vele. 
Hálát adok minden sugallatért, amit esetleg a szöveg olvasása közben kaptam.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt térEvangélium, ima és párbeszédA Lateráni Bazilika felszentelése

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
09

Isten jelenléte

Add, Uram, hogy megnyíljak előtted most,
hogy magam mögött hagyom a világ gondjait.
Tölts fel békéddel, szereteteddel.

Szabadság

Vajon felismerném, ha Isten mondani akarna nekem valamit?
Észrevenném, ha biztatni akarna, vagy valami feladattal szeretne megbízni?
Kegyelemért imádkozom, hogy félretegyem, ami foglalkoztat,
és megnyíljak Isten üzenetének befogadására.

Szerető figyelmesség

Tudatosítom magamban, hogy a Te jelenlétedben vagyok, Uram.
Menedéket keresek szerető szívedben.
Mikor gyönge vagyok, te vagy az Erősségem.
Mikor szomorú vagyok, te vagy a Vigasztalóm.

Isten igéje

Jn 2,13-22

A zsidók húsvétjának közeledtével Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban kalmárokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott telepedtek le. Kötélből ostort font, és mind kiűzte őket a templomból, juhaikkal és ökreikkel együtt, a pénzváltók pénzét szétszórta, asztalaikat felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: "Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!" Tanítványainak eszükbe jutott az Írás szava: "Emészt a házadért való buzgalom." A zsidók azonban szót emeltek, ezekkel a szavakkal fordultak hozzá: "Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezt mered tenni?" Jézus azt válaszolta: "Bontsátok le ezt a templomot, és harmadnapra fölépítem." A zsidók ellene vetették: "Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, s te három nap alatt újjáépítenéd?" De ő saját teste templomáról beszélt. Amikor föltámadt a halálból, tanítványai visszaemlékeztek ezekre a szavakra, s hittek az Írásnak és Jézus szavainak.

Gondolatok a mai olvasmányhoz

 • Elképzelem, hogy a templomban vagyok, mikor Jézus belép. Megszoktam a pénzváltókat, és a galambárusokat, akik áldozati állatokat árusítanak a hívőknek, galambokat, bárányokat, egyéb lábasjószágot. Jézus haragja meglep és megdöbbent, elgondolkodtat. Biztos, hogy becsületes nyereségre tesznek szert?
 • Hiszen ez Isten háza. Ha a pénz beteszi a lábát, akkor uralomra tör. Van-e olyan szentség, amit nem környékezett meg a kereskedelem? Keresztelői lakomák, elsőáldozási - bérmálási ajándék, esküvői külsőségek, lakodalmak ... Nem az lenne-e a cél, hogy Istennel találkozzunk életünk fontos pillanataiban? Meghalljuk-e Istent a pénzcsörgés közepette?
 • Jézus kortársai számára a templom az egyik legszentebb vallási és misztikus hely volt. Mikor saját testét a templomhoz hasonlítja, és azt állítja magáról, hogy nagyobb, mint a templom, megsérti őket, ezért akarják a halálát. Elmélkedésünkben tekintsünk Jézus kortársaihoz intézett szavai és az események mögé. Később talán visszaemlékeztek és rájöttek, hogy feltámadását jövendölte meg. Tudta, hogy előttünk jár - hogy örökké él, feltámad a halálból elsőként közülünk.

Párbeszéd

Jó Uram, légy mindig mellettem.
Növeld szívemben a bizalmat.
Köszönöm, hogy szeretsz.

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Megszentelt térEvangélium, ima és párbeszédÉvközi 31. hét csütörtök

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
07

Isten jelenléte

"Az ajtó előtt állok, és zörgetek" - mondja az Úr.
Mekkora megtiszteltetés:
az egész teremtett világ Ura kíván bejönni hozzám!
Örömmel üdvözlöm érkezését.

Szabadság

Szent Ignác szerint egy vastag, alaktalan fatörzs
sosem hinné el, hogy csodálatra méltó
szobor válhatna belőle,
és sosem adná meg magát a szobrász vésőjének,
aki a maga zsenialitásával látja benne a mesterművet.
Isten kegyelmét kérem, hogy hagyjam magam szerető Teremtőm keze által formálódni.

Szerető figyelmesség

Életem mely területein érzek reményt, biztatást, fejlődési lehetőséget?
Visszanézve az elmúlt hónapokra, felismerhetem, milyen tevékenységek vagy alkalmak hoztak bő termést. 
Ha sikerül ilyet találnom, elhatározom, hogy a jövőben több időt, nagyobb figyelmet szánok rá. 

Isten igéje

Lk 15,1-10

Abban az időben vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók zúgolódtak emiatt, és azt mondták: „Ez szóba áll a bűnösökkel és együtt étkezik velük.”
Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik: „Ha közületek valakinek száz juha van, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet, s nem megy-e az elveszett juh után, amíg meg nem találja? Ha megtalálta, örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja barátait és szomszédait, és azt mondja nekik: »Örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett juhomat.« Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége megtérésre.
Ha pedig egy asszonynak tíz drachmája van, és elveszít egy drachmát, nem gyújt-e világot, nem sepri-e ki a házát, nem keresi-e gondosan, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, összehívja barátnőit meg a szomszédasszonyokat, és azt mondja: »Örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett drachmámat.« Mondom nektek, az Isten angyalai is éppen így örülnek majd egy megtérő bűnösnek.”

Gondolatok a mai olvasmányhoz

 • Gondolj bele, mennyi bajjal jár, míg megtalálsz valamit, amit elveszítettél. A keresés annál alaposabb, minél értékesebb az a valami. Jézus két példát hoz arra, amikor valaki próbál valami értékes dolgot megkeresni, amit elvesztett. Az örömöt is érzékelteti, ami szétárad bennük, mikor megtalálták. Ezekkel a példákkal akarja szemléltetni, hogyan keres minket Isten, és mennyire örül, ha barátságunk vele megújul. Keresésünk többe került neki, mint egy átlagos keresés: az életével fizetett értünk.
 • Ha elgondolkodunk azon, mekkora értéknek tartja Jézus a barátságunkat, felfogjuk talán, milyen értékesek vagyunk számára-

Párbeszéd

Jézus, Te mindig szívesen láttad a gyermekeket, amikor a földön jártál. Tanítsd meg, hogyan bízzam Benned gyermeki egyszerűséggel. Hogyan éljek abban a tudatban, hogy sosem fogsz elhagyni.

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."