Regnum ChristiTényleg akarod?Évközi 31. hét – péntek

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
08

P. John Bullock LC  

Lk 16,1-8
Aztán a tanítványokhoz fordult: "Egy gazdag embernek volt egy intézője. Bevádolták nála, hogy eltékozolja vagyonát. Magához hívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok felőled? Adj számot vagyonomról, mert nem maradhatsz tovább intéző. Az intéző így gondolkodott magában: Mitévő legyek? Uram elveszi tőlem az intézőséget. Kapálni nem bírok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit teszek, hogy befogadjanak az emberek házukba, amikor elcsap az intézőségből. Egyenként magához hívatta urának minden adósát. Megkérdezte az elsőt: Mennyivel tartozol uramnak? Száz korsó olajjal - felelte. Erre azt mondta neki: Fogd adósleveledet, ülj le hamar, és írj ötvenet. Aztán megkérdezett egy másikat: Te mennyivel tartozol? Száz véka búzával - hangzott a válasz. Fogd adósleveledet - mondta neki -, és írj nyolcvanat. Az úr dicsérte a mihaszna intézőt, hogy okosan járt el. - Igen, a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál.

Bevezető ima: Uram! Köszönöm neked az élet ajándékát. Semmit nem tettem, hogy kiérdemeljem, egyszerűen csak adtad. Semmit nem tettem, mégis nagylelkűen felajánlod nekem. Uram! Elárasztasz engem szereteted jeleivel. Válaszom nem lehet más, mint a szeretetteljes hála, de még ez is a Te ajándékod.

Kérés: Uram! Add, hogy minden erőmmel téged szolgáljalak!

1. Hogyan dicsérheti meg Krisztus az elítélendő magatartást? Furcsának tűnik, hogy Krisztus, a megtestesült Igazság, egy csaló intéző mesterkedéseit dicséri. Az ő „jótettei” gyakorlatilag lopások. Elajándékozza azt, ami nem az övé. De Krisztus nem a csalást emeli ki. Az intéző jól látja, hogy nincs sok esélye, így gyakorlati utat keres, hogy kimeneküljön szorult helyzetéből. A hasonlat arra mutat rá, hogy jóra törekvésünkben minden képességünknek részt kell vállalnia: értelmünknek, akaratunknak, képzelőerőnknek, emlékezetünknek. A gyakorlati kezdeményezés, kreativitás és hatékonyság erények. Ezek az erények nem teszik helyessé az intéző csaló viselkedését, de megmutatják, hogyan cselekedjünk, ha jót akarunk tenni. Legyünk tehát „okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok” (Mt 10,16).

2. Ki mint vet, úgy arat. A csaló intéző okos viselkedésével barátokat szerez magának. Ha valaki megbánja, hogy csalt vagy lopott, a megkárosítottnak elégtételt kell adnia. Ha nem a megkárosítottnak adja vissza, akkor a lopott dolog talán jó célra fordítódik. Ha valamit elloptunk, és ez fáj nekünk, megtehetjük, hogy nem tartjuk meg a lopott tárgyat. „Barátokat szerzünk magunknak a hamis mammonnal”, ha az igazságosság és a felebaráti szeretet fontosabb nekünk a kapzsiságnál. (Lk 16,9).

3. Mennyire akarod ezt? Ennek a hasonlatnak a legszomorúbb része az úr csalódása beosztottjában, amint Jézus szavaiból kiderül: „a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál”. Ha nagyon akarunk valamit, megtaláljuk a hozzá vezető utat. Könnyű a világ rosszaságáról panaszkodni, de sokra nem megyünk vele. Az igaz, hogy az imádság a leghatékonyabb eszköz a rossz ellen, de Isten azt is szeretné, hogy megmozduljunk és aktívak legyünk. Más csoportok óriási áldozatokat hoznak, hogy vallási, politikai és társadalmi programjaikat elfogadtassák. Ezt nekünk is meg kell tennünk. Krisztus apostolaiként küld minket, hogy evangelizáljuk a világot. Amit az egyik apostolnak mond, az nekünk is szól: „A világban megpróbáltatások érnek titeket, de bízzatok, én legyőztem a világot” (Jn 16,33).

Beszélgetés Krisztussal: Uram! Egy napon engem is megkérdezel majd, mint a talentumok példabeszédében, mit tettem a kapott kincseimmel? Segíts nekem minél jobban a Te akaratodat tenni! Ha csak fél szívvel teszem, becsaplak téged, embertársaimat és önmagamat. Tudom, hogy gyenge vagyok és még nagy út áll előttem. De tudom, hogy segítségeddel minden nehézséget legyőzök utamon.

Elhatározás: Gyakorlati megoldást keresek egy olyan problémára, amiről általában siránkozni szoktam.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imák ebben a kategóriában

Regnum ChristiA legnagyobb az imádságok közöttÉvközi 32. hét - szerda 

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
13

Lk 17, 11-19
Történt pedig, hogy miközben Jézus Jeruzsálem felé tartott, átment Szamarián és Galileán. Amikor beért az egyik faluba, szembejött vele tíz leprás férfi. Távolabb megálltak, és hangosan kiáltoztak: „Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!” Amikor meglátta őket, azt mondta: „Menjetek, mutassátok meg magatokat a papoknak!”. Történt pedig, hogy amíg mentek, megtisztultak. Az egyikük, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, hangosan magasztalta Istent, és lábai előtt arcra borulva hálát adott neki; s ez szamariai volt. Jézus megkérdezte tőle: „Nem tízen tisztultak meg? A többi kilenc hol van? Nem volt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen?” Aztán így szólt hozzá: „Kelj föl és menj; a hited meggyógyított téged.”

Bevezető ima: Uram, szeretlek, mert Te vagy a szeretet. Bocsáss meg nekem mindent, ami nem szeretetedből való, és ami nem a Te szeretetedet sugározza! Csak akkor válhatok olyanná, amilyennek Te akarsz, ha hagyom, hogy működj bennem.

Kérés: Uram, már önmagában az is a Te ajándékod, hogy képes vagyok hálát adni neked. Add meg nekem ezt az ajándékot, hogy soha ne veszítsem el a Veled való közösséget!

1. Befogadóból ajándékozóvá válni. Ezek a szegény leprások kitaszítottak; kizárják őket minden társadalmi történésből. Egyetlen reményük Krisztus. Nincs vesztenivalójuk, ha Hozzá kiáltanak, és így hozzá folyamodnak. Bizonyos távolságban maradnak Krisztustól, ahogy a törvény előírja. Beismerik saját tehetetlenségüket, és irgalomért könyörögnek. Ezt meg is kapják: Krisztus meggyógyítja őket, és irgalmával megelégedve továbbmennek. A mi Urunknak nem tetszik, hogy csak egy fordul vissza hálát adni. A hálaadás görögül Eucharisztia. Csak egyikük eucharisztikus, csak egyikük menekül meg.

2. Megfelelő válasz. Urunk megjutalmazza a hálás szívet. Miért olyan fontos Istennek, hogy hálát adjunk? Ha hálásak vagyunk, akkor bizonyos tekintetben megfelelően adjuk vissza Istennek, ami Őt megilleti. Vegyük példaként a leprásokat. Menthetetlenül kitaszítottak. Nem tudnak semmit sem tenni a saját érdekükben a kolduláson kívül – épp olyan ez, mint a mi helyzetünk Isten előtt. Mi is leprások vagyunk, mégpedig lelki leprások, akik Urunk kegyelmét kérik. Ha Isten ajándékát köszönet nélkül elfogadjuk, kegyelmének puszta használóivá alacsonyodunk, és képtelenné válunk arra, hogy bármit is viszonozzunk. De Isten szeretné ezt a visszás helyzetet megelőzni, ezért várja tőlünk a hálaadást – az Eucharisztiát.

3. A hálaadástól az egységig. Mi a hála hajtóereje? Ha hálát adunk, akkor nem vagyunk többé passzív befogadók, hanem aktív ajándékozók: viszonozzuk Istennek, hogy adott nekünk úgy, hogy nem érdemeltük meg. Ha aktív ajándékozóvá válunk, akkor Isten egy másik szintre állít minket – egy másik nívóra, ahonnan már képessé válunk arra, hogy még többet fogadjunk el tőle. Mivel a leprás hálát adott azért, amit kapott, többet is tudott elfogadni Istentől. És tényleg többet fogadott el: a megmentését. Isten kegyelme megmentette őt, s így vált képessé arra, hogy többet fogadjon el Istentől: egyre nagyobb meghittséget. Isten a mai napon személyes kapcsolatra hívott meg minden leprást, de csak egy válaszolt. Isten ma minket is személyes kapcsolatra hív, egy eucharisztikus kapcsolatra, melyben többé már nem vagyunk pusztán kegyelmének passzív befogadói, hanem közreműködők az Ő megváltó művében. Amennyiben hálaadó, eucharisztikus életet élünk, gazdag áldást kapunk saját lelkünk, családunk és közösségünk számára, valamint azon lelkek számára, akiket a kárhozat veszélye fenyeget.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, tégy engem figyelmessé a sok ajándékra, melyet nekem adtál, hogy azokra válaszolni tudjak, és megadjam neked azt, amit megérdemelsz: szívből jövő hálámat. Bár lennék még hálásabb, hogy így elmélyítsem a Veled való közösségemet!

Elhatározás: Ma el fogok menni szentségimádásra, és elmélkedni fogok arról a sok ajándékról, melyet Isten számomra készített. Az imádságban pedig egész létemet meg fogom neki köszönni.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum ChristiNem mi teszünk Istennek szívességetSzent Jozafát, püspök és vértanú

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
12

Lk 17, 7-10
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ki mondja közületek szolgájának, mikor az szántás vagy legeltetés után hazatér a mezőről: „Gyere gyorsan, ülj az asztalhoz?” Nem azt mondja-e neki inkább: „Készíts vacsorát, övezd fel magad és szolgálj ki, amíg eszem és iszom, azután ehetsz és ihatsz majd magad is”? Csak nem köszöni meg a szolgának, hogy megtette mindazt, amit parancsolt? Így ti is, amikor mindent megtesztek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: „Haszontalan szolgák vagyunk, csak azt tettük, ami a kötelességünk volt!”

Bevezető ima: Uram, szeretlek, mert Te vagy a szeretet. Bocsáss meg nekem mindent, ami nem szeretetedből való, és ami nem a Te szeretetedet sugározza! Csak akkor válhatok olyanná, amilyennek Te akarsz, ha hagyom, hogy működj bennem.

Kérés: Uram, szabadíts meg saját magamtól és tölts be jelenléteddel, hogy képes legyek akaratodat szeretetből teljesíteni!

1. Kinek a szigora? Krisztus szavai számunkra, akik csak a demokráciát ismerjük, talán idegenül csengenek. Az ember, akit Urunk leír, nem az a valaki, akit mi választottunk. Tény, hogy nem mi választottuk. Reakciónk ennek az evangéliumi résznek a szigorára, láthatóvá teszi Istennel szembeni eltompultságunkat. Hogy merjük megkérdőjelezni a saját szempontjaink alapján Isten tetteit és indítékait? Sajnos ez egy széles körben elterjedt jelenség. Amennyiben őszinték vagyunk, elismerjük, hogy a mindenkori körülményekre hagyjuk alapelvek megfogalmazását; világi mércét alkalmazunk az evangéliumra. Attól a pillanattól kezdve, amikor elkezdjük Istent belekényszeríteni a skatulyáinkba, valójában megsértjük a vele való kapcsolatot, és jelezzük, hogy valami nincs rendben köztünk. Veszélyes vállalkozás részünkről, ha Istent a vádlottak padjára ültetjük, és ítélkezünk fölötte.

2. A kötelességtudat. Urunk kötelességről beszél. Ez a fogalom az utóbbi időben sok kárt szenvedett. Az evangélium ennek ellenére rögzíti, és továbbra is kötelességek kötnek bennünket, függetlenül attól, hogy mennyire népszerűtlen manapság a kötöttség. Mindennapi kötelességeink iránt tanúsított elégedetlenségünk jele lehet egészségtelen törekvéseinknek, vagy éppen lustaságunknak. Azonban ez a keresztények feladata: kötelességeink túlzottan kényelmes szemlélésével legyünk elégedetlenek. Ez a mai evangélium üzenete: elutasítani a létnek és minden hozzá tartozó dolognak kényelmes szemlélésével való elégedettséget. Különbség van a világi törekvés és a menny felé törekvés között. A mennyei törekvés arra kényszerít minket, hogy felemelkedjünk a körülöttünk lévő világ fölé. Tehát továbbra is becsületesek akarunk maradni.

3. Isten szívességet tesz nekünk. Amiről Urunk is beszél, világos: akaratát közli velünk. Kinyilatkoztatja szeretett gyermekeinek. Szívbéli engedelmességünkre alapozva, mely kegyelme által lehetséges, a vele való közösségre hív meg minket. A legnagyobb ajándék, hogy részt vehetünk üdvözítő tervében, és segíthetünk abban, hogy akarata teljesüljön. Milyen nagy kiváltság, Isten akaratát ismerni! És micsoda tisztesség, hogy meghívott minket az Ő akaratának teljesítésére! Azonban nem akkor teszünk szívességet, amikor Isten akaratát teljesítjük. Ellenkezőleg: Isten tesz nekünk szívességet, amikor közli velünk akaratát, és megengedi, hogy teljesítsük azt. Szent Pió atya mondta: „Istennek engedelmeskedni a legnagyobb dicsőség számomra”.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, tudom, hogy nincs szükséged az én engedelmességemre. De nekem szükségem van rá. Azt akarod, hogy engedelmes legyek, hogy így egységben élhessek veled. Azonban nem elég egyszerűen csak engedelmeskedni neked. Szeretetből fakadó engedelmességet kívánsz tőlem. Azt parancsolod: „Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok szeretetében.” (Jn 15, 10) Segíts megmaradnom szeretetedben!

Elhatározás: Ma időt szakítok arra, hogy átgondoljam, hogy munkámat, tanulásomat, családi életemet és kapcsolataimat ne csak vezesse Isten, hanem mindezek tükrözzék vissza is Őt.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum ChristiIsten félőknek Isten és embertársaik megbocsátanakTours-i Szent Márton püspök 

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
11

Lk 17, 1-6
Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz: „Lehetetlen, hogy botrányok elő ne forduljanak, de jaj annak, aki okozza azokat. Jobb lenne annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe vetnék, mint hogy megbotránkoztasson egyet is e kicsinyek közül. Vigyázzatok magatokra! Ha vét ellened testvéred, figyelmeztesd; és ha megbánja, bocsáss meg neki! Még ha napjában hétszer vét is ellened, és napjában hétszer tér vissza hozzád, és azt mondja: „Bánom!” -- bocsáss meg neki.” Az apostolok ekkor azt mondták az Úrnak: „Növeld bennünk a hitet!” Az Úr ezt felelte: „Ha csak akkora hitetek lesz is, mint egy mustármag, és ennek az eperfának azt mondjátok: „Szakadj ki tövestől és verj gyökeret a tengerben!”, engedelmeskedni fog nektek.”

Bevezető ima: Uram, szeretlek, mert Te vagy a szeretet. Bocsáss meg nekem mindent, ami nem szeretetedből való, és ami nem a Te szeretetedet sugározza! Csak akkor válhatok olyanná, amilyennek Te akarsz, ha megengedem, hogy működj bennem.

Kérés: Uram, Jézus, segíts nekem megbocsátani úgy, ahogy Te is megbocsátottál nekem!

1. Bűnre vezető alkalom. A Szentírás gyakran és kendőzetlenül beszél a bűn zsoldjáról. Kísértő késztetést érzünk arra, hogy a bűnre puszta jogsértésként tekintsünk: „ha ezt teszed, ezekkel a következményekkel kell számolnod”. Kétségtelenül vannak a bűnnek következményei – mégpedig katasztrofálisak. De a mi Urunk nagyobb távlatok felé nyitja fel szemünket; messzebbre a puszta törvényszegésnél, messzebbre a törvénytisztelő parancsteljesítésnél és az előírásoknak való alávetettségnél. Krisztus arra irányítja figyelmünket, amire sokszor nem is gondolunk: a nem is sejtett és gyakran tudattalan hatásokra, melyeket szavaink és tetteink váltanak ki másokban. Krisztus azt mondja, hogy inkább emberek, mint helyek vagy tárgyak visznek minket kísértésbe. Szavai azt követelik tőlünk, hogy gondoljunk kimondott szavaink súlyára és tetteink hosszú távú következményeire. Bűneinknek lassan, fokozatosan kiterjedő hatása lehet és rossz példánk másokat a hit elhagyásra vezethetünk.

2. A szeretet kijavítja a hibákat és megbocsát. Meisner, kölni bíboros panaszkodott néhány éve, hogy a kényelmes lelkiség ismert védelmezői Istent egy „irgalmas kerti törpévé” változtatták. Isten minden bizonnyal nagyon irgalmas, de sokan megfeledkeznek irgalmasságának hangsúlyozása közben az Ő fönségéről. Hogyha tökéletesnek kell lennünk, amint Mennyei Atyánk is tökéletes (Vö.: Mt 5, 48), akkor a tökéletesség alatt nemcsak lelki vagy testi tökéletességet kell érteni – vagy nem valami más emberi dolgot. A tökéletesség, amire törekednünk kell, Isten tökéletessége, az Ő felebaráti szeretetének győzelme bennünk. Ahhoz, hogy ezt elérjük, teljesen át kell alakulnunk – sokat és sokszor kell megbocsátanunk. Erre van szükség. Ha végre győz bennünk az Ő felebaráti szeretete, akkor adni tudunk abból, amink van; ha egyszer elfogadjuk Isten megbocsátását, és átalakulunk, ahogy elvárja tőlünk, akkor szentül fogunk szeretni és megbocsátani. Ez a tökéletesség. Ez nem a saját erőnkből történik, hanem Isten műve – csak a mi belegyezésünkkel. Csak ilyen állapotban tudjuk igazán értékelni Isten fenségét, valamint a megfelelő tisztelettel megtapasztalni szeretetét és irgalmát.

3. A szeretet nem ismer határokat. Amikor Urunk a megbocsátásra tanít minket, világosan közli, hogy nekünk is meg kell bocsátanunk, hogy nekünk is megbocsássanak: „De ha nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem fogja megbocsátani nektek a ti botlásaitokat.” (Mt 6, 15) Megváltásunk okán int bennünket Krisztus, hogy határtalanul megbocsássunk („hetvenszer hétszer”). Igen, mi már átéltük a megbocsátást és megtudtuk igazságtalanságainkat. Vérző kezei és lábai, valamint Krisztus átszúrt oldala igazolják, hogy emlékszik bűnünkre. Ez azt jelenti, hogy mi és talán Ő is nem jól bocsátottunk meg? Nem feltétlenül. Hordozhatjuk még a korábbi sérülések okozta sebeket, és emlékük időről-időre felszínre törhet. De ezek az emlékezések alkalmat adnak nekünk arra, hogy többször gyakoroljuk az irgalmasságot – hetvenszer hétszer. Eredményeképpen ezek az emlékek, melyek bűnre vezető alkalmak lehettek számunkra, átváltoznak alkalmanként hősies erénnyé, tökéletes szeretetté és azzá, hogy tökéletesek legyünk, ahogy mennyei Atyánk is tökéletes.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, tudom, hogy több mint hetvenszer hétszer bántottalak meg téged, és hogy irgalmasságod nem ismer határokat. Jóságodat nem tudom eléggé megköszönni. Mivel én vagyok isteni szereteted célja, képes vagyok arra is, hogy azt visszatükrözzem. Ma sok alkalom fog kínálkozni arra, hogy engedjelek téged magamban élni és szeretni. Segíts nekem ma elfogadni kegyelmedet, és add, hogy mások számára kegyelmed eszközévé váljak!

Elhatározás: Meg fogom ma vizsgálni lelkiismeretemet, hogy van-e valaki, akinek még nem bocsátottam meg. Ha van, akkor annak az embernek Isten segítségével megbocsátok.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum ChristiAz élők Istene igazán élővé tesz bennünketévközi 32. vasárnap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
10

 Lk 20, 27 – 39
Abban az időben: Odamentek Jézushoz néhányan a szadduceusok közül, akik tagadják a feltámadást, és megkérdezték őt: „Mester, Mózes előírta nekünk: Ha valakinek meghal a testvére, akinek felesége volt, de gyermeke nem, akkor a testvér vegye el az asszonyt, és támasszon utódot testvérének. Volt hét testvér. Az első megnősült, aztán meghalt gyermek nélkül. Előbb a második, majd a harmadik vette feleségül őt, és hasonlóképpen mind a heten, gyermeket nem hagyva, mind meghaltak. Végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor ezek közül kinek lesz a felesége az asszony? Hiszen mind a hétnek felesége volt.” Jézus ezt felelte nekik: „E világ fiai házasodnak és férjhez mennek. Azok pedig, akik méltók lesznek elnyerni a másik világot és a halálból való föltámadást, nem házasodnak, és férjhez sem mennek, hiszen többé már meg sem halhatnak. Hasonlók lesznek ugyanis az angyalokhoz, és Isten fiai, a feltámadás fiai lesznek. Hogy pedig a halottak feltámadnak, azt Mózes is jelezte a csipkebokornál, amikor az Urat „Ábrahám Istenének, Izsák Istenének és Jákob Istenének” mondta. Isten pedig nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki érte él.”

Bevezető ima: Uram, szeretlek, mert Te magad vagy a szeretet. Bocsáss meg mindent, ami bennem nem a Te szeretetedből való, és nem azt sugározza! Csak akkor leszek olyan, amilyennek szeretnél, ha hagyom, hogy működj bennem.

Kérés: Uram, Jézus Krisztus, úgy tetszett a Te örök szeretetednek, hogy életre hívj engem. A megváltás a veled való közösséget ajándékozta nekem. Add meg a kegyelmet, amelyre szükségem van, hogy akaratodat felismerjem és teljesítsem, és így a feltámadás igaz gyermeke legyek.

1. A mi felületességünk, az ő alapossága. Az ebben az Igében leírt találkozás kissé kellemetlenül érint minket. Sok olyan eseményre emlékeztet bennünket, melyekben átéltük, hogy a felszínesség alaposnak tűnhet, de alig ér többet, mint egy kellemetlen fecsegés. Mindannyian hallottunk már rocksztárokat, akik önmagukat prófétának tartják, vagy médiasztárokat, akik úgy nyilatkoznak az Egyházról, az élethez való jogról és más emelkedett témákról, hogy valójában nem is tudják, miről beszélnek. Egyszerűen nem tudnak felülemelkedni az előítéleteiken. Szavaik idegesítők és fájdalmasak. Hasonlóan zajlik itt is. A szadduceusok a saját nézeteik és céljaik által szembeszállnak Urunkkal, és azt hiszik, hogy alattomos éleseszűségükkel tehetnek valamit. Éppen ez a felületesség ad alkalmat arra, hogy Isten alapossága megnyilvánuljon.

2. Krisztus többet ad egy válasznál. A szadduceusok miatti szégyenünk Krisztus csodálatává változik át. Krisztus pontosan tudta, hogy mi történik ezeknek a férfiaknak szívében, és türelmesen megmagyarázta nekik, hogy hol tévednek. Az emberek átlátszó érvelésére adott válasz messze túlmutat a tanítás területén. Amint a szadduceusok felszínessége felszínre kerül, felfénylik Isten irgalmassága. Ezek a férfiak alázatossá lettek téve, nem pedig megalázottá. Nem utasították őket vissza azért, mert tévedtek, sokkal inkább arra hívták meg őket, hogy mélyebben megismerjék az igazságot. Ha megengedjük Isten Igéjének, hogy szívünkbe költözzön, akkor egészen új távlatok nyílnak előttünk, és kivezet minket előítéleteink kényelmes és kiszámítható világából. Hogy ez megtörténhessen, nyitottnak kell lennünk szava iránt. Ha Isten szava egyszer bebocsátást nyer, hatni fog bennünk és új fényt hoz korábban elhomályosult szívünkbe.

3. A feltámadás gyermekei vagyunk. Szent Pál mondja, hogy ha Krisztus feltámadt, akkor Isten minket is „vele együtt feltámasztott és a mennyeiek közé helyezett el Jézus Krisztusban” (Ef 2;6) Ezt meg kellett tanulniuk a szadduceusoknak és nekünk is, hogy felismerjük igazi helyünket a „feltámadás gyermekeként” , Krisztus testének tagjaiként és a mennyország örököseiként. Újra és újra feltámadunk, még akkor is, hogyha nem is vagyunk ennek tudatában. Isten szava valószínűleg eléri fülünket, de az egy élethosszig tart, hogy igazsága elérjen szívünkbe, és teljesen áthassa életünket. Olyanok vagyunk, mint az álomból ébredt emberek, akik képtelenek összegyűjteni gondolataikat. Teljesen áthatóan tör fel bennünk az igazság és a valóságra fény derül. Krisztus igazsága csodálattal tölt el minket, megnyilatkozik nekünk és meghív minket.

Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus Krisztus, belátom, hogy gyakran úgy viselkedem, mint a szadduceusok. Gyakran jöttem hozzád előítéleteimmel, amik benned való átalakulásomat késleltették. Segíts nekem, hogy nyitott legyen a szívem, figyeljek akaratodra és készséges legyek megfelelni annak! Bocsásd meg racionalizmusomat és szűklátókörűségemet! Bízom benned.

Elhatározás: Ma azon fogok dolgozni, hogy másokban is meglássam a feltámadás gyermekét.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum ChristiA lerombolhatatlan templomA Lateráni bazilika felszentelésének ünnepe 

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
09

P. Steven Reilly LC

Jn 2,13-22
A zsidók húsvétjának közeledtével Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban kalmárokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott telepedtek le. Kötélből ostort font, és mind kiűzte őket a templomból, juhaikkal és ökreikkel együtt, a pénzváltók pénzét szétszórta, asztalaikat felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: "Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!" Tanítványainak eszükbe jutott az Írás szava: "Emészt a házadért való buzgalom." A zsidók azonban szót emeltek, ezekkel a szavakkal fordultak hozzá: "Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezt mered tenni?" Jézus azt válaszolta: "Bontsátok le ezt a templomot, és harmadnapra fölépítem." A zsidók ellene vetették: "Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, s te három nap alatt újjáépítenéd?" De ő saját teste templomáról beszélt. Amikor föltámadt a halálból, tanítványai visszaemlékeztek ezekre a szavakra, s hittek az Írásnak és Jézus szavainak. Akkor, amikor húsvét ünnepe alkalmával Jézus Jeruzsálemben tartózkodott, sokan hittek benne, mert látták a csodákat, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízott bennük, mert ismerte mindnyájukat, s nem szorult rá, hogy bárki is felvilágosítsa az emberről. Tudta, mi lakik az emberben.

Bevezető ima: Uram! Áraszd ki rám Lelkedet ebben az elmélkedésben, hogy valóban buzgón imádkozzak és szenvedélyesen szeressek! Hiszem, hogy itt vagy velem, bízom határtalan irgalmadban és szeretetedben.

Kérés: Uram! Növeld buzgóságomat!

1. A lerombolhatatlan templom. Ma ünnepeljük a Lateráni Bazilika felszentelését. Ezt a templomot tartják minden templom anyjának és fejének. Ha Rómába utazunk és meglátogatjuk ezt a közel 1700 éves gyönyörű templomot, megérezhetjük a Katolikus Egyház állandóságát. Már olyan régóta fennáll és még olyan sokáig fog élni, egészen az utolsó ítélet napjáig. Bármi történt is a világban, nem tudta lerombolni az Egyház templomát. Töltsön el bennünket nagy bizalommal, hogy az Úr velünk van a történelem eseményeiben!

2. A templom megtisztítása. Az, hogy a Katolikus Egyház lerombolhatatlan, még nem jelenti azt, hogy nincs szüksége a megtisztításra. Mikor Jézus a jeruzsálemi templomba feljött, sok olyan dolgot látott, ami akadályozta a templomot céljában, az ima és önátadás lelkületének megvalósításában. Jézus heves reakciója arról tesz tanúságot, milyen fontos a választott nép életszentségre való hivatása. Mi, katolikusok, örököltük ezt a hivatást, de sajnos a világ nagyon sokszor tántorít el bennünket. Mindannyiunk számára szükséges, hogy az ő tisztító tetteinek alávesse magát. Ez kihívás lelkiismeretünk számára, sőt sokszor fájdalmas is, mint egy ostorcsapás. Ha azonban őszinték vagyunk elhatározásunkban, alázatosan fogadhatjuk a tisztítást, mert tudjuk, hogy lelkünk Isten élő temploma kell legyen.

3. Elemésztő buzgóság. Mikor az apostolok látták Jézus viselkedését a templomban, a „buzgóság” szót használták tettének leírására. Jézus tele van buzgósággal, mert nem fogadja el a szokássá vált középszerűség „kipipálva” kategóriáját. Azon a napon, mikor megérkezik, nem lehet a napirendre hivatkozni: Atyja házát tisztelni kell. Sajnos gyakran győz felettünk lustaságunk és közönyünk, mely kioltja buzgóságunkat. Minden nap imádkoznunk kell azért, hogy az Úr újra és újra lángra lobbantsa szívünket szeretetével. Hitbuzgalmunk részben Isten ajándéka, hogy az Egyház temploma lerombolhatatlan maradjon. Nem kellene együttműködnünk ezzel a szeretettel, hogy a pokol kapui ne tudjanak győzni felettünk?

Beszélgetés Krisztussal: Uram! Szeretem Egyházadat. Hála neked katolikus hitem megszámlálhatatlanul sok ajándékáért. Védd meg Egyházadat ellenségeivel szemben és segíts nekem, hogy hatékony apostol lehessek, aki valódi buzgalom hajt.

Elhatározás: Szeretnék az Egyház iránti szeretetből részt venni a plébánia munkájában, vagy egy apostoli munkában.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum ChristiMadarat tolláról, embert barátjárólÉvközi 31. hét – csütörtök

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
07

P. Steven Reilly LC 

Lk 15,1-10
Abban az időben: Vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. „Ez bűnösökkel áll szóba, sőt eszik is velük” - mondták. Erre mondott nekik egy példabeszédet: „Ha közületek valakinek van száz juha, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a pusztában a kilencvenkilencet, hogy keresse az egy elveszettet, amíg meg nem találja? Ha megtalálja, örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja barátait és szomszédait: Örüljetek ti is - mondja -, mert megtaláltam elveszett bárányomat! Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyek országában egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége rá, hogy megtérjen. Vagy ha egy asszonynak van tíz drachmája, és egyet elveszít, nem gyújt-e világot, nem sepri-e ki a házát, nem keresi-e gondosan, amíg meg nem találja? És ha megtalálja, összehívja barátnőit meg a szomszédasszonyokat: Örüljetek ti is - mondja -, mert megtaláltam elveszett drachmámat! - Mondom nektek, az Isten angyalai is éppígy örülnek majd egy megtérő bűnösnek.”

Bevezető ima: Uram! Köszönöm neked az elmélkedésnek ezeket a perceit! Add, hogy érezzem jelenlétedet lelkemben és átérezzem az örömöt, amelyet egy bűnös megtérésekor érzel!

Kérés: Uram! Adj nekem nagyobb buzgóságot a lelkek megmentésére!

1. Az emberekhez való hozzáállásunk árulkodik rólunk. A farizeusok leginkább azért kritizálják Krisztust, mert olyan embereket szólított meg, akiket ők megvetettek. Régen a bűnösöket kiközösítették és megvetették. Ma ez másképp van. Azok az emberek, akiket régen bűnösnek tartottak volna, ma a társadalom széles tömegeit alkotják. Néhányuk mai szemmel híresség lenne. De egy dolog ma is úgy van, mint régen: az embert az alapján ítélik meg, hogy kivel barátkozik. Ezért tartották Jézust is bűnösnek, mert bűnösökkel beszélt. Aki ma a menő csoporthoz tartozik, annak van tekintélye. Jó vagy rossz, de az emberek ma is környezetük alapján ítéltetnek meg. Ez azonban egy kérdést vet fel. Én katolikus vagyok. Gyakran járulok szentáldozáshoz. Jézus sok időt tölt velem. Vajon észreveszik rajtam az emberek, hogy én sok időt töltök Jézussal? Mit gondolnak Krisztusról és a rám gyakorolt hatásáról? Láthatóak az életemben Krisztus elvárásai?

2. A 99 biztos juh. A tény, hogy Jézus utánanyúl a bűnösöknek, nagy vigasztalás számunkra. Talán egy szép emlék jut eszünkbe, hogyan mentett meg minket, mikor mesze kóboroltunk a nyájtól. Most azonban más a helyzet. A nyájhoz tartozom. Hogyan maradok meg a nyájban, hogyan vigyázok, hogy el ne kóboroljak? A jó Pásztor rengeteg segítséget ad, nekem csak élnem kell velük. Ha elhanyagolom az imádságot, ha a szentáldozáshoz rutinszerűen és buzgóság nélkül járulok, más legelőkön jár az eszem. Nagyon fontos, hogy hűek maradjunk az Egyház nyájához!

3. A mennyország öröme. Ha visszatérünk az emberek megítélésének gondolatához, könnyen rájöhetünk, miért születnek ilyen ítéletek. Emberek, akik sok időt töltenek egymással, egyre hasonlóbbá válnak egymáshoz, mert azonos érdeklődési kör vezeti őket. Jézus megnevez a példabeszédben egy ilyen közös érdeklődést: a lelkek megmentése. „Éppen így nagyobb öröm lesz a mennyek országában egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége rá, hogy megtérjen.” Jézus azt akarja, hogy a menyben minden megtérőnek örüljenek. Ha gyakran együtt vagyok Jézussal, egyre inkább úgy cselekszem majd, ahogy Ő tenné. Ha nem, meg kell vizsgálnom, elég időt töltök-e vele. Megpróbálom az elveszett bárányt, akit ismerek, visszavezetni a nyájhoz?

Beszélgetés Krisztussal: Jézus! Te új erőt öntöttél a bűnösökbe, sokan szentek lettek közülük. Járjon át isteni kegyelmed, hogy tudjál működni lelkemen és cselekedeteimen keresztül! Adj nekem egy picit égő vágyadból az elveszett juhok visszavezetésére!

Elhatározás: Ma írok egy levelet vagy e-mailt egy az Egyháztól eltávolodott barátom vagy családtagom számára abban a reményben, hogy figyelmességem jó magként hull lelke földjébe.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."