Pausz ÁmándKis-czelli ZarándokÓh, Szűzeknek szent Szűze! Bútsúzó ének

Reggeli ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
06
Pausz Ámánd Kis-czelli Zarándok Óh, Szűzeknek szent Szűze! Bútsúzó ének
Óh, Szűzeknek szent Szűze! Hozzád siettünk,
Kis-Czelli Képedben meg-is tiszteltünk,
Vezérléseddel, engedd épséggel,
Hogy tulajdoninkra vissza térjünk.
 
Bízunk irgalmadban, hogy kérésünket
Kegyesen fogadtat könyörgésünket;
Mert irgalmas vagy, hatalmad-is nagy,
Benned helyeztetjük reményünket.
 
Óh, bár életünk itt végezhetnénk
Végső pihenésig, hogy tisztelhetnénk.
Örömmel jöttünk, bánattal megyünk,
Hogy tovább nálad nem múlathatunk.
 
Noha szent Helyedtől testtel távozunk,
De véled lélekkel hóltig maradunk.
Nem úgy bútsúzunk, hogy el-felejtsünk,
Mert szívünk zálogban nálad hagyjuk.
 
Míg lelkünk testünkből el nem távozik,
Hozzád szeretetünk, meg nem változik,
Téged szóll nyelvünk, és gondol szívünk,
Míg rövid életünk el nem múlik.
 
Már hát búcsút veszünk tőled óh, Kiscell!
Ne botsáss Mária áldás nélkül el.
Ide hogy értünk, Te vóltál vélünk,
Vissza mentünkben-is légy vezérünk.
 
Dícsértesék mindenekben az Isten, és tiszteltessék a Szűz Anya Mária!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imák ebben a kategóriában

FeksziValéria

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.pngBeküldte: Fekszi Valéria mária

Beküldte:
Fekszi Valéria mária Fekszi Valéria mária, 11/18/2019 06:19 PM
Nov
18
Ó, Atyám,köszönöm neked Tomi,Csilla,Péter nevű gyermekeimet.Családom iránti szereteted és családomban élő szeretet jelei ők.Bocsásd meg ha nem mindig voltam jó anya,ha sokkal többet törődtem testi,mint lelki jólétükkel,ha elhanyagoltam őket életük valamely területén,ha nem megfelelő módon szerettem őket,ha nem teljesítettem jogos elvárásaikat,ha nem sikerült kialakítanom igazi baráti kapcsolatot velük.Bocsánatot akarok kérni gyermekeimtől is mert megbékélten akarok élni,hiteles szeretetközösségben,ami csak állandó,kölcsönös megbocsátás révén sikerülhet.Felajánlom neked Tomi, Peti,Csilla nevű gyerekeimet,hogy Szentlelked árassza el őket világosságával és vezesse életüket ezen a szakaszán.Számtalan tényező,de az én nevelői feladatom és tanúságtételem hiányosságai miatt is,meggyengült keresztény életük és elerőtlenedett a hitük,lankadt jámborságuk,sőt talán teljesen hiányzik.Nem akarok ítélkezni,de úgy érzem,rossz útra tévedtek,mely tévedésekhez és legtöbbször elkerülhető szenvedésekhez vezet.Küld,ó Atyánk,Jézus nevében,Mária és Szent József közbenjárására a megtérés lelkét Tomi Péter fiaim és Csilla lányom szívükben,hogy vegyék észre szeretetedet és az én anyai szeretetemet is,ébredjenek rá bűnösségükre érezzenek őszinte bűnbánatot s folyamodjanak a kiengesztelődés szentségéhez,az imádsághoz,Isten segítségéhez,hogy komolyan a megtérés útjára lépjenek ,mely előre viszi őket a személyes megszentelődés útján.És még a szívem többi szándékaiért is kérek közbenjáró imát.Az Atya a Fiú,és Szentlélek nevében.Ámen!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Vásonkői GrófZichy FerenzDECRETUM EPISCOPALE

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
17
Vásonkői Gróf Zichy Ferenz DECRETUM EPISCOPALE

«Mi vásonkői gróf Zichy Ferencz, Homonnának örökös ura, Istennek s az apostoli szentszéknek kegyelméből győri püspök, az ugyanazon nevű vármegyének örökös főispánja, a császári és királyi fölségnek titkos tanácsa stb. az ezen írásról értesülő összes keresztény híveknek üdvöt és a Mindenhatónak áldását! A pásztori gondosság és éberség, melyet az Ur nyájának főpásztora kötelességnek vállainkra rakott, szakadatlan ösztönöz bennünket arra, hogy a lelkiekben ránk bizott népnek elméjéből az igaztól eltérő s tán könnyelmű hiszékenységre valló vélekedéseket gyökerestül kitépjük, az igaz jámborságot szivébe csöpögtessük, az Isten és Anyja iránti készséges ájtatosságot fogyni ne engedjük, sőt hacsak lehet, éleszszük és minden alkalmas úton-módon erősítsük. Meg akarjuk tartani, még pedig szorosan, a szent kánonoknak rendeleteit, főként pedig a tridenti zsinatnak a szentek segítségül hívásáról és tiszteletéről, ereklyéikről, képeikröl-szobraikról alkotott üdvös parancsait, azért elménkbe vettük, hogy azt a vitát, mely néhány hóval ezelőtt a pórdömölki mezőn épült kápolnában fölállított Mária-szoborról támadt s azon sarkallik, csodáknak, ajándékoknak vagy gyógyításoknak kegyelmével tündöklik-e, eldöntjük és minden huza-vonának rendes hatalmunkkal véget vetünk. Ezért ezt az ügyet szentszékünkön, melyen mi elnököltünk, szegről-végről megvizsgáltuk; meghallgattuk felőle a tridenti zsinatnak kívánalma szerint a magunk mellé szólított theológusokat és ily ügyekhez értő más férfiakat, valamint a minden gyanún fölül álló tanuknak esküvel erősített és hitelesített vallomásait; s miután nyilvánvalóan kiderült, hogy lsten Szentséges Anyjának azon szobra, mivel a fogadalmuk teljesítése végett hozzá menekülők, férfiak és nők egyaránt, az irgalmas Szűznek segítségével és pártfogásával sok minden bajuktól szabadulnak meg hamarosan, kegyelmeknek és gyógyulásoknak, sőt csodáknak rendkívüli fényével is tündöklik; miután megbizonyult az is, hogy Isten, ki ajándékainak bőségéből ott osztogat, a hol isteni fölségének tetszik, azon a helyen a maga mindenhatóságának tetteivel nyilatkozik meg; s mivel mindez általánosan ismert és a törvényes vizsgálatok szerint bizonyos, azért, hogy ez a fényességes lámpa az emberi tudatlanság vékája alatt valahogy ragyogásából ne veszítsen, ezt a Mária-szobrot, a Mária iránti tiszteletnek és buzgóságnak ezen Mária-országban és Mária-püspökségben való öregbítésére nemcsak kegyelem hozónak, hanem csodatevőnek is jelentjük ki és ismerjük el és kimondjuk a szent kánonoktól nyert rendes, a tridenti zsinattól pedig különösen nyert tekintélyünknél fogva, hogy azon szobor a híveknek nyilvános tiszteletre nemcsak kitehető, hanem ki is teendő. Mindezek hitelére ezen iratunkat a magunk kezével aláírtuk s nagyobb pecsétünkkel megerősítettük. Győrött, püspöki várunkban, 1745 november 17-ikén. 

Ferencz győri püspök.                     A püspök parancsára Vörös Dániel titkár

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent Imrehercegimája

Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Beküldte:
Pipics Csaba Pipics Csaba, 11/05/2019 07:48 PM
Nov
05
Szent Imre herceg imája
Úristen, te az egész világ gondviselője vagy.
Te adsz erőt a gyönge embernek,
a te kezedben van a fejedelmek lelke.
Te hatalmasabb vagy minden földi királynál.
 
Tégy velem tetszésed szerint!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

AvillaiNagySzent Teréz:Tiéd vagyok...

Reggeli ima13 imádkozás /layout/img/logo.pngBeküldte: Savanya Mária

Beküldte:
Savanya Mária Savanya Mária, 11/04/2019 08:15 AM
Nov
04
Tiéd vagyok, neked születtem: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 1. Magasságos Fönség, örök Bölcsesség, Jóságos Jósága lelkemnek; Isten, Magasságos, Lény, Jóság: Nézd a nagy hitványságot Ki ma neked a szeretetet így énekli meg: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 2. Tiéd vagyok, mivel megteremtettél, Tiéd, mivel megváltottál engem, Tiéd, mivel szenvedtél értem, Tiéd, mivel meghívtál engem, Tiéd, mivel vártál engem, Tiéd, mert nem vesztem el: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 3. Mit parancsolsz, tehát, jó Uram, hogy cselekedjen ily hitvány teremtmény? Milyen feladatot adtál neki, e bűnös rabszolgának? Látsz engem itt, édes szerelmem, édes szerelmem, látsz engem itt: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 4. Látod itt szívem, tenyeredbe helyezem én: testem, életem és lelkem, bensőm és szeretetem, Édes Jegyes és Megváltó, neked magam felajánlottam Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 5. Adj nekem halált, adj nekem életet; adj egészséget vagy betegséget, tiszteletet vagy megvetést adj nekem; Adj nekem háborút vagy békét, gyengeséget vagy bőséges erőt, mindenre azt mondom, hogy igen: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 6. Adj nekem gazdagságot vagy szegénységet, adj vigasztalást vagy vigasztalanságot adj nekem örömet vagy szomorúságot adj nekem poklot vagy adj nekem mennyet, édes élet, fátyol nélküli nap: egészen megadom magam. Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 7. Ha akarod, adj nekem imádságot, ha nem, adj nekem szárazságot, ha bőséget és áhítatot, és ha nem, terméketlenséget. Magasságos Fönség, csak itt találok békét: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 8. Adj nekem, tehát, bölcsességet, vagy, szeretetből, tudatlanságot; add nekem a bőség éveit, vagy éhséget és nélkülözést, adj sötétséget vagy világos napot Forgass meg engem itt vagy ott: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 9. Ha akarod hogy megpihenjek akarok pihenni szeretetből; ha parancsolod nekem dolgozzam, meghalni dolgozva akarok: Mondd hol, hogyan és mikor; Mondd, édes Szerelmem, mondd: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 10. Add nekem a Kálváriát vagy a Tábort, sivatagot vagy termékeny földet; legyek Jób a szenvedésben, vagy János ki kebleden pihen; legyek gyümölcsöző szőlő, vagy terméketlen, ha beteljesül így: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 11. Legyek a bilincsekbe vert József, vagy Egyiptom kormányzója, vagy kínt szenvedő Dávid, vagy a már felmagasztalt Dávid. Legyek az elmerült Jónás, vagy az ki onnan megszabadult: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 12. Hallgassak vagy beszéljek, teremjek gyümölcsöt vagy ne teremjek, mutassa nekem sebem a törvény, élvezzem a gyengéd Evangéliumot; legyek fájdalomban vagy élvezetben, egyedül Te élj énbennem: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? Tiéd vagyok, Számodra születtem: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem?
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."