Kiss Ulrichnaplójaévközi 32. vasárnap

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
07
Kiss Ulrich naplója évközi 32. vasárnap

A szadduceusok közül, akik azt tartják, hogy nincs feltámadás, megkérdezték tőle: „Mester! Mózes meghagyta nekünk: Ha valakinek meghal a testvére s asszonyt hagy maga után, gyermeket azonban nem, akkor a testvér vegye el az özvegyet, és támasszon utódot testvérének. Volt hét testvér. Az első megnősült, aztán meghalt utód nélkül. Az asszonyt elvette a második, aztán a harmadik, majd sorra mind a hét. De mind úgy halt meg, hogy nem maradt utód utána.  Végül az asszony is meghalt. A feltámadáskor vajon kié lesz az asszony? Hisz mind a hétnek felesége volt.” Jézus ezt válaszolta nekik: „A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Akik pedig méltók rá, hogy eljussanak a másik világba és a halálból való feltámadásra, nem nősülnek, s nem is mennek férjhez. Hiszen már meg se halhatnak többé, mert az angyalokhoz hasonlítanak, és az Istennek a fiai, mert a feltámadás fiai. Arról, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt a csipkebokorról szóló részben, ahol az Urat Ábrahám Istenének, Izsák Istenének és Jákob Istenének nevezi. Az Isten nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki neki él.”Lk 20, 27-38

 

Kétszemélyes sírkő

Mottó: Végül az asszony is meghalt – Ebben a látszólag irreális történetben ez az egyetlen józan elem. Mindnyájan meghalunk. Ez nem spekuláció kérdése. A feltámadás viszont annak tűnhet. De mivel a test feltámadása a tétel és a tétel, a dolog jóval kacifántosabb, mint a túlélő lélek halhatatlanságának filozofikus tézise. A testiség és a test fennmaradása, szemben a megtapasztalt enyészettel, sok kérdést vet fel. A fizikusoknak is, nem csak a filozófusoknak.  Mert ha a házasságban a férfi és a nő egy test és egy lélek lesz, akkor mi lesz a mai mozaikcsaládokkal? A szadduceusok által kieszelt többférjűség – amely a föld egyes vidékein bevett gyakorlat, sőt, nem egymás után, hanem egyszerre – még talányosabb. Érthető, hogy a derék szadduceusok ezt megoldhatatlan dilemmának tartották, amit a feltámadás tagadása „megoldott”. Jézus azonban a kérdés felvetését minősíti adott formájában értelmetlennek, félreértésnek. A feltámadottak nem nősülnek, és nem is mennek férjhez. tanítja őket. Ami persze a házasság egyoldalú bemutatását, mint pusztán fajfenntartó intézményt is megkérdőjelezi. Isten Fiai előtt még maradnak misztériumok, feltáratlan rejtélyek. Úgy tűnik azonban, hogy Mohamed próféta feltétele, hogy egyformán kell szeretnünk a feleségeket, ami halandónak nem igazán sikerülhet, az Isten országában már nem okoz gondot.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imák ebben a kategóriában

Kiss Ulrichnaplójaévközi 33. vasárnap

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
14
Kiss Ulrich naplója évközi 33. vasárnap

Amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a templom, ezt mondta: „Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, nem hagynak követ kövön, mind lerombolják.” Erre megkérdezték tőle: „Mester, mikor fognak ezek bekövetkezni? És mi lesz a jel előtte?” Így válaszolt: „Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek benneteket! Sokan jönnek az én nevemben, s mondják: Én vagyok. És: Elérkezett az idő! – Ne kövessétek őket. Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Ilyeneknek kell előbb történniük, de ezzel még nincs itt a vég!” Aztán így folytatta: „Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Szörnyű tünemények és különös jelek tűnnek fel az égen. De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek, királyok és helytartók elé hurcolnak a nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket, hogyan védekezzetek. Olyan ékesszólást és bölcsességet adok nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani nektek. Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s némelyeket megölnek közületek. Nevemért mindenki gyűlölni fog benneteket. De nem vész el egy hajszál sem fejetekről. Kitartástokkal megmentitek lelketeket. Lk 21,5-19

 

Félelemmentesen

Mottó: Én vagyok. – Istenkáromlás ez a javából. Akik azt állítják, „én vagyok”, nem csak azt mondják, én vagyok a Messiás, mint már korábban sok hamis próféta, hanem, egyenesen Jézusnak mondják magukat, úgy ahogy azt csak maga a Mester merte és tehette. És ezt a hamis azonosulást szolgálja az „Elérkezett az idő” szólás is, hisz ez is Jézus önazonosulása. Csak vele és benne valósul meg az ígéret. A félrevezetést elkerülendő jeleket kapunk, de íme, ezek nem a vég kizárólagos kísérői. Nagy földrengések, és egyéb katasztrófák voltak és lesznek, de csak az üldöztetéssel együtt számítanak jelnek. A lényeg: mindezek alkalmak tanúságtételre. Jézus nem arra buzdít, mint a mindenkori Nostradamus, hogy spekuláljunk a világ és birodalmai sorsán, azok valószínűségén, hanem kizárólag a régi, a megújulást megelőző, végső kudarcát jelzi előre, és félelemmentességre szólít fel. Kitartásra. Hagyjuk hát elmúlni a tüneményeket és jeleket, és az legyen a vigaszunk, ha a Mester miatt gyűlölnek minket. Az jó jelnek számítson!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrichnaplójaévközi 31. vasárnap

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
31
Kiss Ulrich naplója évközi 31. vasárnap

Abban az időben Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, aki a vámosok feje volt, Szerette volna látni és megismerni Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát előrefutott, felmászott egy vad fügefára, hogy láthassa, mert arra kellett haladnia. Amikor Jézus odaért, felnézett, és megszólította: „Zakeus, gyere le gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom.” Erre ő sietve lejött, és örömmel fogadta Jézust. Akik ezt látták, méltatlankodva megjegyezték: „Bűnös embernél száll meg.” Zakeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt: „Nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megkárosítottam, négyannyit adok helyette.” Jézus ezt felelte neki: „Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett.” Lk 19,1-10

 

Látod Zakeust?

Mottó: „De a tömeg miatt nem láthatta” – tömegrendezvényeken mit lát az ember? Többnyire csak a tömeget, a többiek hátát. Jó a gyerekeknek, mert őket apjuk vállára veszi. Zakeust persze senki sem segítette, hisz vámosként nem volt és nem lehetett népszerű. Zakeus vágya azonban mindennél erősebb volt. Nem panaszkodott, nem a szerezőket szidta, hanem sebtében f ára mászott. Sportos ember lehetett. Vagy csak meghaladta önmagát? Az új pozíciója szerencsés választásnak bizonyult. Nem csak látta Jézust, hanem Jézus is látta őt. Jutalmul kitartásáért, szívósságáért. A fordulat meglephette őt: Jézus kijelenti, hogy „meg kell szállnia nála”. Mit jelent ez a “kell?” Mert amúgy is esedékes lett volna, hogy megszakítsa a zarándoklatot, és Zakeus jó megoldásnak tűnt? Mert potenciált látott benne apostoli küldetésre? Hisz ha fennmaradt a vendéglátó neve, az arra utal, hogy tartósan csatlakozott Jézushoz. Vagy éppen meg akarta leckéztetni a helybelieket, hogy hagyjanak fel a Zakeus-félék kiközösítésével? Bárhogy is legyen, Zakeus öröme nem ismert határt. Mégis józan maradt. Vagyonának csak a felét osztotta szét. Regénybe illik, mi lett a második rész sorsa. A mindenkori Zakeusoknak azonban szép lecke. Meghívom hát Jézust magamhoz? Vagy a tömeg visszariaszt?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss UlrichnaplójaÉvközi 30. vasárnap

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
24
Kiss Ulrich naplója Évközi 30. vasárnap

Hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember

Abban az időben: Az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották, másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta: Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos. A farizeus odaállt előre, és így imádkozott magában: Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetente, és tizedet adok mindenből, amim van. A vámos megállt hátul, szemét sem merte fölemelni az égre, hanem a mellét verve így szólt: Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza, amaz viszont nem. Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt felmagasztalják.” Lk 18, 9-14

Mint a többi...

Mottó: Hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember – Hálát adhatunk magunkért, azért, amik, és akik vagyunk, és amivé Isten tett minket. Persze, csak ha jó az önismeretünk. A történet farizeusa kettősen is melléfogott: magét túlértékelte embertársát megvetette. Mi a nagyobb hiba? Erkölcsileg lealacsonyít, ha másokat lenézünk, de az önhittség, a magunk félreismerése, több kárt okozhat. Elzárja az utat a megtérés, a javulás elől. Aki tökéletesnek véli magát, az nem tud fejlődni. Sőt, fennáll a veszélye annak, hogy visszafejlődik, elkorcsosul. Hogy a megalázás mindig az öndicséretre következne, az nem garantált, legalábbis rövidtávon. „Hochmut kommt vor den Fall.” – A gőg megelőzi a bukást, mondogatta néhai nagyanyám. Ez mindnyájan megtapasztalhattuk már, és sajna, hogy csak utólag döbbenünk rá. Kivéve, ha szokásszerűen, azaz mindig, gyakoroljuk az alázatot, Akkor nem érhet kellemetlen meglepetés.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss UlrichnaplójaÉvközi 29. vasárnap

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
17
Kiss Ulrich naplója Évközi 29. vasárnap

Abban az időben: Példabeszédet mondott Jézus arról, hogy szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. Így szólt: „Az egyik városban élt egy bíró, aki Istentől nem félt és embertől nem tartott.  Élt abban a városban egy özvegyasszony is. Elment hozzá, és kérte: „Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben.”  A bíró egy ideig vonakodott, aztán mégis így szólt magában: „Noha Istentől nem félek, embertől nem tartok, de ez az özvegy annyira terhemre van, hogy igazságot szolgáltatok neki, mert a végén még nekem jön és megver.” Az Úr így szólt: „Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró. Vajon Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozzá folyamodnak? Talán megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat nekik. Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?” Lk 18, 1-8

 

A BÍRÓT MEGVERIK

„A végén még nekem jön és megver.”   – Elég meghökkentő fordulat! A bíró, aki fél egy özvegyasszonytól, eléggé szokatlan jelenség. S nem szidalmaitól fél, attól, hogy majd rossz hírét költi, hanem veréstől. Az eleve kérdés, miért vonakodott igazságot szolgáltatni ez a bíró. Nemde, ez a feladata? Hivatása? Szóval, nem igen példakép. Igaz, Jézus az istenfélő asszonyt állítja elénk példaképnek, nem a vitatható etikájú, lusta és önhitt bírót. Aki ebből kifolyólag igazságtalan. „És a végén még nekem jön és megver.” – ez győzi meg! Végül csak kényelemből szolgáltat igazságot. Persze, mai ésszel fura, hogy az állhatatos imának a kitartó özvegy lett a jelképe. Lukács soha nem restell nőket példaképül állítani. Jézus sem. S mi elfogadjuk a példát? Tanulunk belőle? Jézus mintha kételkedne bennünk. Talál-e hitet a földön? Ez bizony ma is kérdés! Bízunk benne? Jobban, mint minden földi bíróban?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss UlrichnaplójaÉvközi 28. vasárnap

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
10
Kiss Ulrich naplója Évközi 28. vasárnap

Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamaria és Galilea határvidékén. Amikor betért az egyik faluba, tíz leprás férfi jött vele szembe. Még messze voltak, amikor már megálltak és jó hangosan kérték: „Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!” Ő rájuk tekintett, és így szólt hozzájuk: „Menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak.” Útközben megtisztultak. Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament, és emelt hangon dicsőítette az Istent, s arcra borulva hálát adott neki. Ez szamariai volt. Jézus megkérdezte: „Nem tízen voltak, akik megtisztultak? Hát a kilenc hol maradt? Nem akadt más, csak ez az idegen, aki visszajött volna, hogy hálát adjon Istennek?” Aztán hozzá fordult: „Kelj fel és menj! Hited meggyógyított.” Lk 17, 11-19

 

Útközben

Mottó „Útközben megtisztultak.”

– „Útközben” … Elgondolkodtató. Jézus kortársai valamennyien útban voltak a régi Törvény és az új törvény között. A tisztasági parancs és a valós megtisztulás között. Ott a papok Mózes törvényei szerint dokumentálták és szavatolták a meggyógyulást. Nem ők gyógyítottak. A gyógyuláshoz nem kellettek, a társadalmi újra befogadáshoz azonban igen. Jézus ezt tudta. Akarta, hogy az eddig kitaszítottak integrálódhassanak. Mind. Mind kérte a gyógyulást. Mind meg is kapta. Még útközben. Nem kellett hozzá érintés, közelség. Bizalom, tehát hit kellett. Az távolról is működött. Az mind a tízben megvolt. A hála már nem. Az csak az idegenben volt meg. Ő, aki még gyógyultan is kirekesztett maradt hite miatt, megtapasztalta a teljes szabadulást. De azt is, hogy az út végén a papság csak formailag fogadja be majd őt. Mert előírás. Törvény! Jézus azonban maradéktalanul, teljesen. A teljes embert. Ezért fordult vissza a szamaritánus. .

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrichnaplójaévközi 27. vasárnap

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
03
Kiss Ulrich naplója évközi 27. vasárnap

Abban az időben: Az apostolok kérték az Urat: „Növeld bennünk a hitet.” Az Úr ezt felelte: „Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki tövestől és verj gyökeret a tengerben – engedelmeskedik nektek. Melyiktek mondja közületek béresének vagy bojtárjának, amikor a mezőről hazajön: Gyere ide tüstént, ülj asztalhoz. Nem azt mondja-e inkább: Készíts nekem vacsorát, övezd fel magadat és szolgálj ki, amíg eszem és iszom! Aztán majd ehetsz és ihatsz te is? S talán megköszöni a szolgának, hogy teljesítette parancsait? Így ti is, amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: Mihaszna szolgák vagyunk, hiszen csak kötelességünket teljesítettük.” Lk 17, 5-10

 

„Csak kötelességünket teljesítettük. – Jézus példabeszéde az engedelmességről bizonyára meglepő itt és ebben a szövegösszefüggésben! Szolgálni jött és szolgálatra tanította övéit. Erre szép az engedelmességet illusztráló történet. Akkoriban még érthetőbb volt a történet, hisz a szabadok és a szolgák között óriási volt az árok. Ugyan melyik szolga várta volna el, hogy Ura szolgálja ki? Ilyesmi csak az újkor forradalmi idejében vált elképzelhetővé. De mi köze mindennek a hithez?

Mustármag

Hisz a tanítványok azt kérték Uruktól, növelje bennük a hitet!  A két gondolatsor kapcsa az „engedelmesség”. Míg a felszolgáló engedelmessége természetes, addig a szederfa „engedelmessége” érthetetlen. Ma képzavarról beszélnénk. Jézus azonban azt akarja mondani a kishitűeknek, hogy merjenek merészet, akár lehetetlent is kérni. Egyfajta teszt ez. És Jézus nem azért dicséri őket, hogy „nagy a ti hitetetek,” nem hízeleg nekik, hogy mire képesek, hanem azt sulykolja beléjük, hogy még ici-pici hit is csodákat tehet, ha belé, Krisztusba vetették ezt a hitet. S mi lehetne kisebb szemükben, mint a közmondásos mustármag? Ma atomot mondanánk. Egy atomnyi hit is elég egy Big Bang-hez…

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."