Szent Ágoston vallomásokA nyolcadik könyv tartalma

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
14

Úgy érezzük, mintha valamely dráma végső kifejlése felé ragadna bennünket Ágoston elbeszélése. Lelki feszültsége gyorsan elérte a legutolsó fokot; - el kellett immár következnie ama krízisnek, amelyet Mónika két év óta várt (VI. könyv I. fejezet).

A katolikus igazság egészen bevonul Ágoston lelkébe. Értelmi nehézségei megoldódtak, vagy eltűntek; érezte, hogy csak le kell vonnia a végső következtetést: abbahagyni bűnös életmódját s új életet kezdeni az Úrban!

Késlekedik. Határozatlan. Szinte utálni kezdi magát habozó gyámoltalanságáért. Folyton boncoló, folyton megfigyelő elméje még e kínos időben sem tagadja meg magát: saját lelkén elemzi az akarat viselkedését; - ámbár valószínű, hogy a manicheus felfogás ellen irányuló bizonyítást nem a megtérés nehézségeivel vesződő Ágoston gondolta végig, hanem a manicheusokkal harcoló püspök Ágoston szőtte bele a Vallomások menetébe.

S mikor értelme mindennel tisztában volt, mikor nem volt már érv, amit fontolóra ne vett volna, az elhatározás gyakorlati nehézségein azok a ragyogó példák segítették keresztül, amelyek kézzelfoghatóan megmutatták neki, hogy csak egyetlen hősies akarás szükséges, a többit elvégzi Isten kegyelme.

Ekkor csendül fülébe a titokzatos felhívás: Vedd, olvasd! - Felveszi Szent Pál leveleinek könyvét, elolvassa a szemébe ötlő legelső mondatokat és - megtalálja lelke nyugalmát. Ez 386 augusztusában történt vele, harminchárom éves korában.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imák ebben a kategóriában

Szent Ágoston vallomásokElmélkedik az öröm természetéről.

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
23

Van erre más téren is elég bizonyosság, s az élet dús tapasztalatokkal igazolja, hogy így van.

A császár diadalünneppel ünnepli győzelmét. Nem győz, ha ütközetbe nem ereszkedik, sőt annál nagyobb a diadal öröme, minél veszedelmesebb volt az ütközet. Vihar ragadja és hajó- töréssel fenyegeti a hajósokat. Valamennyi sápadtan gondol a halálra. A vihar elül, a tenger megcsendesedik, s íme, nagy az öröm, mert nagy volt a rettegés. - Valaki kedveseink közül megbetegszik s ütőere rosszat jósol. Akik egészségéért aggódnak, lélekben együtt szenvednek vele. Amint talpra áll, ha nem is a régi erővel, nagy az öröm, nagyobb, mint volt erős, egészséges korában.

Sőt a mindennapi élvezetek dolgában is úgy van az ember, hogy áldozatokkal, éspedig nem- csak váratlan és kényszerű, hanem a maga akaratával szerzett áldozatokkal ad nekik alapot. Mi gyönyörűség van például evésben, ivásban, ha éhség, szomjúság baja nem jár előtte? Sőt az iszákos sós eledelt eszik, kegyetlen szomjúságot szerez, s az a gyönyörűsége, hogy itallal oltogatja. S szinte törvény már az a szokás, hogy a mátkát nem adják oda rögtön az eljegyzés után, nehogy kevesebb becsülete legyen azért, mert a férj nem várakozott rá bizonyos ideig.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent Ágoston vallomásokElmélkedik az öröm természetéről.

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
22

Édes Istenem, mi az bennünk, hogy nagyobb az örömünk valamely immár veszendő lélek gyógyulásán és súlyos veszedelméből szabadulásán, mintha állapotát nem látjuk reményte- lennek s veszedelme is kisebb?

Ez nálad is megvan, irgalmas Atyánk.

Több az örömöd egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akiknek nincs szükségük bűnbánatra. Gyönyörűség hallanunk, micsoda örömmel viszi a pásztor saját vállain vissza az eltévedt juhot, s hogy a megtalált drachma a vesztes asszony szomszédainak nagy örömére kincseid közé visszakerül. Könnyekig elfogódik a lelkünk, mikor a templomban azt a történetet olvassák előttünk, hogy házadnak örömünnepe volt, mert kisebbik fiad meghalt és föléledt, elveszett és megtaláltatott. Bizonyos, hogy miattunk és angyalaid miatt örülsz, akik szentek megszentelő szeretetedtől, - magad ugyanis örök ugyanaz vagy, s még azt is, ami idő és mód szerint nem mindig ugyanaz, mind egyazon örök módodon ismered.

Mi az tehát, hogy a léleknek több öröme van, amikor megtalálja, vagy visszakapja azt, amit szeret, mint akkor, ha soha meg nem fosztódik tőle?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent Ágoston vallomásokVictorinus rétor megtérése.

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
21

Végre elérkezett a hit megvallásának ideje. Rómában ez előre megfogalmazott nyilatkozat- ban szokott történni, amelyet a megkeresztelendők valamely emelvényről a hívek gyülekezete előtt mondottak el emlékezet után.

A presbiterek (papok) azt tanácsolták Victorinusnak, hogy szűkebb körben tegye le a hitval- lást. Ezt a módot ugyanis fel szokták ajánlani azoknak, akiknél félni lehetett, hogy szégyenlős természetük megzavarja őket.

Ő azonban határozottan az egész jámbor gyülekezet előtt akarta nyilvánossá tenni megtérését. Hisz a retorikát is nyilvánosan tanította, pedig annak ugyan semmi köze az üdvösséghez! S ha nem félt a makacs pogány hallgatóságtól, amikor előadásait tartotta, mi félnivalója lehetett most, mikor a te igédet kellett szelíd híveid előtt hirdetnie?

Fellépett az emelvényre letenni a hitvallást. Akik csak ismerték - pedig mindenki ismerte -, örömzúgás között hangoztatták nevét, s mint a közlelkesedés elfojtott kiáltása hangzott mindnyájuk ajkáról: Victorinus, Victorinus!

Rögtönös volt örömük kitörése, mikor megpillantották, de gyorsan el is csendesedtek, hogy meghallhassák. Fölséges bizakodással vallotta meg Victorinus az igaz hitet, hogy szinte vala- mennyien szerették volna keblükre ölelni s szívükbe zárni. Majdnem szétszedték örömükben és szeretetükben: az öröm és szeretet kezeivel.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent Ágoston vallomásokVictorinus rétor megtérése.

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
19

Az agg Victorinus sok éven át az egész világot telekiabálta védelmükben, de aztán nem szégyenlett kezdő tanítvány lenni Krisztus Urunknál, nem restellt forrásodban újjászületni s vadságát a kereszt gyalázatához lefékezve az alázatos Krisztus igájába belesimulni.

Uram, Uram, ki az eget lehajlítottad s leszálltál, a hegyeket megérintetted, s füstölögtek, mi úton-módon jutottál bele ebbe a lélekbe?

Simplicianus mondja, hogy sokat forgatta a Szentírást s nagy igyekezettel tanulmányozta az egész keresztény irodalmat. Egyszer azután, nem ugyan nyilván, hanem négyszemközt s bizalmasan azt mondta Simplicianusnak:

- Vedd eszedbe, hogy én már keresztény vagyok.

Ő meg: - Sem nem hiszem - felelte -, sem nem számítlak a keresztényekhez, míg nem látlak a templomba járni!

Mosolygott Victorinus.

- Hát - úgymond - falak teszik a keresztényt kereszténnyé?

S gyakran emlegette keresztény mivoltát, Simplicianus mindannyiszor ugyanazt felelte neki, ő meg mindig a falak miatt gúnyolódott. Tartott attól, hogy meg találja sérteni bálványimádó barátait, s nyakába szakad a pogány hatalmuk egész haragja olyan magasból, akárcsak a libanoni cédruserdőkből jönne, amelyeket még össze nem tört az Úr!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent Ágoston vallomásokVictorinus rétor megtérése.

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
18

Elmentem Simplicianushoz, Ambrus püspök lelki atyjához, kit amaz úgy szeretett, mintha igazán atyja lett volna. Elmondtam neki, miféle téves utakon bolyongtam s mikor szót ejtettem arról, hogy olvastam a Platón-féle irány egynémely könyvét a néhai római rétor Victorinus latin fordításában, ki, amint hallom, keresztény módon halt meg; - szerencsésnek mondott, hogy nem más bölcselők megtévesztő és a világ alkotóelemeiről szóló ostobaságok- kal tele írásai jutottak kezembe, hanem ezek, mert ezek mindenképpen Isten és az ő igéje felé irányítanak.

A tudós gőgnek ismeretlen, a gyermekben pedig nyilván meglevő krisztusi alázatos lelkületre akart buzdítani, mikor ugyanezen Victorinusról megemlékezett, akit Rómában tartózkodása alatt igen közelről ismert. Nem hallgatom el, amit mondott róla, mert esete nagy dicsérete kegyelmednek, s egyben a te magasztalásod.

Elmondta, hogy Victorinus rendkívül művelt és minden tudományban járatos aggastyán volt, ki a bölcseleti irodalomból igen sok művet olvasott és bírálattal kísért. Mivel a leghatal- masabb szenátorok közül akárhány az ő tanítványa volt, kiváló tanítóműködése emlékéül e világ fiai szerint igen nagy kitüntetést: szobrot érdemelt és kapott a római fórumon. Egész öreg koráig a pogány isteneket tisztelte s részese volt annak az ocsmány vallási iránynak, amellyel majdnem az egész római előkelő világ töltekezett s a népet is mindenféle isten- szörnyetegek, sőt az Ugató Anubis tiszteletére csábította. Ezek a bálványok valamikor fegyverrel támadtak Neptunus, Vénus és Minerva ellen; Róma legyőzte őket s most mégis azokhoz imádkozott.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."