Szent Ágoston vallomásokMegérti, hogy Isten nem lehet romlandó.

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
11

Ugyanazon módon igyekeztem megtalálni a többi igazságot is, ahogyan megtaláltam, hogy a romolhatatlan jobb, mint a romlandó, és ez alapon megismertem, hogy te akármi vagy, mindenesetre romolhatatlan vagy. Mert soha semmiféle értelem ki nem talált, s nem is talál soha valami jobbat, mint te, ki a legfőbb és legjobb jóság vagy.

Mivel pedig megdönthetetlen igazság az, hogy a romolhatatlan előbbrevaló, mint a romlandó, s én ezt a tételt már elfogadtam, értelmem csak azon esetben találhatott rajtad túl, Istenem, valami még jobbat, ha te nem volnál romolhatatlan. Azon a ponton kellett tehát téged keres- nem, amelyen megértettem, hogy a romolhatatlan magasabb rendbe tartozik, mint a romlandó, s onnan kellett széttekintenem, hol van a rossz, vagyis mi okozza a romlást, amelynek azonban a te mivoltodhoz semmi ártó köze.

A romlás ugyanis semmi ártással nem tud Istenünkhöz férkőzni, sem akarat, sem erőszak útján, sem véletlenül, - mert ő Isten, mert akaratának tárgya a jó, ez pedig ő maga, a jóság; - viszont a romlás semmiképpen sem jó. Belső kényszer sem hajthatja rá istent valamire, mert akarata nem nagyobb, mint hatalma. Mikor volna nagyobb? Ha Isten önmagát meghaladná, mert az isteni akarat és az isteni hatalom maga az Isten. S végül mi lephet meg téged? Mindent tudsz és ismersz, sőt ami van, éppen azért van, mert bent van teremtő ismeretedben.

De mit is magyarázgatom én ennyi szóval, hogy miért nem lehet Isten mivolta romlandó? Hisz ha romlandó volna, nem volna Isten!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imák ebben a kategóriában

Szent Ágoston vallomásokVictorinus rétor megtérése.

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
18

Elmentem Simplicianushoz, Ambrus püspök lelki atyjához, kit amaz úgy szeretett, mintha igazán atyja lett volna. Elmondtam neki, miféle téves utakon bolyongtam s mikor szót ejtettem arról, hogy olvastam a Platón-féle irány egynémely könyvét a néhai római rétor Victorinus latin fordításában, ki, amint hallom, keresztény módon halt meg; - szerencsésnek mondott, hogy nem más bölcselők megtévesztő és a világ alkotóelemeiről szóló ostobaságok- kal tele írásai jutottak kezembe, hanem ezek, mert ezek mindenképpen Isten és az ő igéje felé irányítanak.

A tudós gőgnek ismeretlen, a gyermekben pedig nyilván meglevő krisztusi alázatos lelkületre akart buzdítani, mikor ugyanezen Victorinusról megemlékezett, akit Rómában tartózkodása alatt igen közelről ismert. Nem hallgatom el, amit mondott róla, mert esete nagy dicsérete kegyelmednek, s egyben a te magasztalásod.

Elmondta, hogy Victorinus rendkívül művelt és minden tudományban járatos aggastyán volt, ki a bölcseleti irodalomból igen sok művet olvasott és bírálattal kísért. Mivel a leghatal- masabb szenátorok közül akárhány az ő tanítványa volt, kiváló tanítóműködése emlékéül e világ fiai szerint igen nagy kitüntetést: szobrot érdemelt és kapott a római fórumon. Egész öreg koráig a pogány isteneket tisztelte s részese volt annak az ocsmány vallási iránynak, amellyel majdnem az egész római előkelő világ töltekezett s a népet is mindenféle isten- szörnyetegek, sőt az Ugató Anubis tiszteletére csábította. Ezek a bálványok valamikor fegyverrel támadtak Neptunus, Vénus és Minerva ellen; Róma legyőzte őket s most mégis azokhoz imádkozott.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent Ágoston vallomásokElégedetlensége folyton növekszik.Elmegy Simplicianushoz tanácsért.

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
17

Szent Pál szerint ugyan nősülhettem volna, bár ő a tökéletesebbet ajánlotta, mert igen óhajtotta, vajha Krisztus minden követője olyan állapotban volna, mint ő volt. Gyengeségem a könnyebbet kereste, s ez az egy dolog minden más irányban is megbénított. Kínos elége- detlenség is gyötört azért, hogy a házasélettel együtt sok mindenféle kelletlen gondot magamra kell majd szednem, de szenvedélyem igen hozzákötözött a házasság gondolatához. Isten igéjéből tudom, hogy vannak olyanok, akik megférfiatlanították magukat a mennyek országa kedvéért, de az is ott van, hogy aki érti, értse.

„Hívságosak bizony az emberek, akikben Isten tudománya nincsen és a látható jókból nem ismerhették meg azt, aki vagyok” (Mt 19,12). Én akkor már nem voltam ilyen gyarló állás- ponton. Túl voltam rajta, mert a teremtett világ bizonyságából megismertem, hogy te vagy Teremtőnk, hogy nálad és veled egyazon Isten az Ige, aki által mindeneket alkottál.

Másfajta gonoszok is vannak; azok, akik megismerték ugyan Istent, de nem mint Istent tisztelik, sem hálát nem adnak néki. Ezek közé is lesüllyedtem, de jobbod felkarolt, elvitt és olyan helyre tett, hogy meggyógyultam; te mondtad ugyanis az embernek: „a jámborság az igazi bölcsesség”, és: „ne légy bölcs tenmagad előtt, mert a bölcsességükkel hivalkodók bolondokká lettek” (Róm 1,22).

Megtaláltam az értékes gyöngyöt. Mindenemet eladva meg kellett volna vennem. Én azonban késlekedtem.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent Ágoston vallomásokElégedetlensége folyton növekszik.Elmegy Simplicianushoz tanácsért.

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
15

Uram, engedd, hogy hálaadással emlékezzek meg rólad és nyilván megvalljam irántam való sok irgalmasságodat. Hadd járjon át szereteted ízig-vérig, s egy szavam legyen csak: Uram, ki hasonlatos hozzád? Széttépted bilincseimet, íme, dicséretem áldozatát mutatom be neked érte. El akarom mondani kiszabadításom történetét, hogy annak hallatára minden híved felkiáltson: Áldott legyen az Úr égen és földön, mert nagy és csodálatos az ő neve.

Igéid Uram, át meg átjárták lelkemet, s minden oldalról ostromod alatt állottam. Örök életedet csak képben s mintegy tükörben láttam ugyan, de azért bizonyos voltam felőle, az irányban pedig, hogy mivoltod romolhatatlan s hogy minden önálló lényeg (szubsztancia) tőled ered, a kétkedésnek nyoma sem maradt bennem. Nem is még nagyobb bizonyosság kellett nekem, hanem a benned való megszilárdulás.

Életem jövő alakulásáról egyelőre semmi biztosat nem tudtam; a legelső tennivaló az lett volna, hogy szívem kitisztálkodjék a régi kovászból. Tetszett volna nekem, hogy az Üdvözítő legyen az én utam, de jaj, még rest voltam a szűk ösvényen járni.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent Ágoston vallomásokA nyolcadik könyv tartalma

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
14

Úgy érezzük, mintha valamely dráma végső kifejlése felé ragadna bennünket Ágoston elbeszélése. Lelki feszültsége gyorsan elérte a legutolsó fokot; - el kellett immár következnie ama krízisnek, amelyet Mónika két év óta várt (VI. könyv I. fejezet).

A katolikus igazság egészen bevonul Ágoston lelkébe. Értelmi nehézségei megoldódtak, vagy eltűntek; érezte, hogy csak le kell vonnia a végső következtetést: abbahagyni bűnös életmódját s új életet kezdeni az Úrban!

Késlekedik. Határozatlan. Szinte utálni kezdi magát habozó gyámoltalanságáért. Folyton boncoló, folyton megfigyelő elméje még e kínos időben sem tagadja meg magát: saját lelkén elemzi az akarat viselkedését; - ámbár valószínű, hogy a manicheus felfogás ellen irányuló bizonyítást nem a megtérés nehézségeivel vesződő Ágoston gondolta végig, hanem a manicheusokkal harcoló püspök Ágoston szőtte bele a Vallomások menetébe.

S mikor értelme mindennel tisztában volt, mikor nem volt már érv, amit fontolóra ne vett volna, az elhatározás gyakorlati nehézségein azok a ragyogó példák segítették keresztül, amelyek kézzelfoghatóan megmutatták neki, hogy csak egyetlen hősies akarás szükséges, a többit elvégzi Isten kegyelme.

Ekkor csendül fülébe a titokzatos felhívás: Vedd, olvasd! - Felveszi Szent Pál leveleinek könyvét, elolvassa a szemébe ötlő legelső mondatokat és - megtalálja lelke nyugalmát. Ez 386 augusztusában történt vele, harminchárom éves korában.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent Ágoston vallomásokMegtalálja a Szentírásban az életetigazító igazságokat.

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
13

Ama bölcselők könyveiben mindennek nyoma sincs. Semmi sincs bennük a Szentírás jámborságának arculatából; ott nincs szó töredelmes megvallásról, a gyötrődő lélek áldozatá- ról, alázatos és töredelmes szívről, néped üdvösségéről, jegyes-városodról, a Szentlélek zálogáról, megváltásunk kelyhéről.

Ott nem zúg az ének: „Bizony engedelmes lesz lelkem az Istennek, mert tőle vagyon szaba- dulásom, ő az én istenem, Szabadítóm, támaszom, soha többé nem ingadozom” (Zsolt 61,2).

Ott nem lehet a hívogató szót hallani: „Jöjjetek hozzám, kik fáradoztatok” (Mt 9,28); azok restellnek tanulni tőle, merthogy ő szelíd és alázatos szívű. Igen. Mert elrejtetted, Uram, ezeket a bölcsektől és okosaktól s kinyilatkoztattad a kisdedeknek.

Egészen más dolog erdős magaslatról meglátni ugyan a békesség országát, de az odavezető utat meg nem találni s hiába törtetni feléje úttalan utakon szökevény útonállók s vezetőjük, az oroszlán és sárkány támadásai és cselvetései között, - s egészen más haladni az odavezető úton, amelyet veszélytelenné tesz az égi király gondoskodása, s ahol nem kell az egek seregei- ből kiszakaszkodott latroktól tartani, mert úgyis kerülik azt az utat, mint a vesztőhelyet.

Mindez csudálatos módon szüremkezett belém, mikor „legkisebb Apostolodat” (1Kor 15,9) olvasgattam. Át- és átelmélkedtem cselekedeteidet és - megrendültem.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."